HOTĂRÎRE Nr. 217 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 19 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţia Naţionala pentru Privatizare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, care realizează, în conformitate cu legea, administrarea programelor în domeniul privatizării.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Privatizare, în condiţiile prevăzute de lege şi ale strategiei guvernamentale de reforma economică, are următoarele atribuţii:1. coordonează, îndrumă şi controlează întregul proces de privatizare;2. urmăreşte funcţionarea mecanismului procesului de privatizare în toate sectoarele economiei naţionale şi ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestuia şi pentru crearea condiţiilor optime societăţilor comerciale ce urmează a fi privatizate;3. prezintă Guvernului propuneri privind strategia şi mecanismele de dezvoltare a sectorului privat;4. stabileşte listele cu societăţile comerciale ce urmează a fi supuse procesului de privatizare;5. participa cu rol de mediator, în numele Guvernului, pentru rezolvarea eventualelor divergenţe dintre Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, pe linia privatizării societăţilor comerciale;6. aproba privatizarea societăţilor comerciale în situaţia când Fondul Proprietăţii de Stat îşi pierde calitatea de acţionar cu rol de control în cadrul respectivelor societăţi comerciale;7. asigură realizarea cadrului legal şi instituţional pentru crearea fondurilor mutuale;8. asigura introducerea, în forma standard, a evidentei acţionarilor la nivelul fiecărei societăţi comerciale, realizind şi evidenta miscarilor acestora, în conformitate cu prevederileLegii nr. 31/1990, prin Registrul unic al acţionarilor;9. avizează propunerile de acordare de concesiuni şi de organizare de licitaţii pentru încheierea de contracte de concesiune pentru activităţi economice, servicii publice şi unităţi de producţie ale unor regii autonome şi terenuri proprietate de stat;10. controlează respectarea de către concesionari a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;11. propune Guvernului, spre aprobare, încheierea de contracte de subconcesiune;12. elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare norme metodologice privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a vinzarilor de acţiuni şi active, de schimbare a certificatelor de proprietate în acţiuni la societăţile comerciale ce urmează a fi privatizate;13. rezolva, în condiţiile legii, contestaţiile formulate de deţinătorii certificatelor de proprietate împotriva soluţiilor date de Fondurile Proprietăţii Private, în exercitarea dreptului de control şi iniţiativa a deţinătorilor certificatelor de proprietate;14. aproba încheierea de contracte de asistenţa de specialitate cu firme de consultanţa străine;15. urmăreşte realizarea programului de asistenţa tehnica din străinătate şi asigura organizarea de forme de pregătire a personalului în domeniile evaluării societăţilor comerciale, organizării de licitaţii, vinzarii de acţiuni, brokeraj şi alte activităţi legate de procesul de privatizare;16. realizează activităţi de comunicaţie, pe plan intern şi extern, în vederea promovării procesului de privatizare;17. efectuează, ţinând seama de practica internationala, analize şi studii în domeniul privatizării societăţilor comerciale cu capital de stat;18. controlează respectarea de către instituţiile cu sarcini şi atribuţii în domeniul privatizării a prevederilor Legii nr. 58/1991, precum şi a celorlalte acte normative din acest domeniu;19. prestează, pe bază de contract, servicii de asistenţa tehnica şi consultanţa pe linia realizării procesului de privatizare în domeniile: economic, financiar, comercial şi juridic;20. editează periodic Buletinul informativ privind desfăşurarea procesului de privatizare;21. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţionala pentru Privatizare este condusă de un preşedinte, asimilat ca salarizare cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul de conducere a agenţiei. Componenta colegiului se aproba prin ordinul preşedintelui, cu avizul membrului din guvern care coordonează aceasta activitate. Preşedintele agenţiei îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al colegiului de conducere. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau străinătate. (3) În realizarea atribuţiilor Agenţiei Naţionale pentru Privatizare preşedintele emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 4 (1) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarul. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Salarizarea personalului agenţiei se face conform anexei nr. 8 laLegea nr. 40/1991, republicată. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui agenţiei, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare. (3) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Agenţia Naţionala pentru Privatizare va include în statul de funcţii personal de specialitate pentru coordonare în profil teritorial, care îşi va desfăşura activitatea cu sprijinul prefecturilor. (4) Atribuţiile concrete ale direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor şi birourilor din structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţionala pentru Privatizare poate să presteze pe baza contractuală activităţi lucrative ca: servicii de asistenţa tehnica şi consultanţa, brokeraj, evaluări de societăţi comerciale, studii de fezabilitate, caiete de sarcini şi altele asemenea. (2) Pentru realizarea unor asemenea activităţi, Agenţia Naţionala pentru Privatizare are în subordine Oficiul de Prestări Servicii şi Buletin Informativ, organizat la nivel de direcţie generală, cu personalitate juridică, ale cărui cheltuieli de funcţionare şi investiţii se acoperă, în condiţiile legii, din veniturile extrabugetare realizate. Numărul de posturi şi structura organizatorică se aproba prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Privatizare. (3) Nivelurile de salarizare pentru personalul Oficiului de Prestări Servicii şi Buletin Informativ sunt cele prevăzute în anexa nr. 10 laHotărârea Guvernului nr. 281/1993.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţionala pentru Privatizare colaborează cu ministerele, organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale. (2) Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii în teritoriu a salariaţilor Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale, de întreţinere şi comunicaţii.  +  Articolul 7Agenţia Naţionala pentru Privatizare are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare pe anul 1995.  +  Articolul 9 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) La aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 4/1993privind organizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 10 februarie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluipentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Mircea CoseaMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa Număr maxim de posturi = 130 (exclusiv demnitarul şi Oficiul de PrestăriServicii şi Buletin Informativ)AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZARE                             ┌────────────┐                             │ PREŞEDINTE │                             └─────┬──────┘ ┌───────────────────────────┐                                   ├───────────┤ SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI │        ┌───────────┐ │ │ CONTENCIOS │        │ CONSILIER ├──────────────┤ └───────────────────────────┘        └───────────┘ │ ┌───────────────────────────┐                                   ├───────────┤ CONTROL FINANCIAR PROPRIU │                                   │ └───────────────────────────┘                                   ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐      ┌────────────┬────────────┬──┴────────┬────────────┐ |┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐┌────┴─────┐┌────┴───────┐┌───┴─────┐ |│ ││ DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA ││ │ |│ DIRECŢIA ││ GENERALĂ ││ DIRECŢIA ││ ASISTENŢĂ ││ │ |│ GENERALĂ ││PRIVATIZĂRI ││COORDONARE││ DIN ││DIRECŢIA │ ┌─────┴──────┐│METODOLOGII││ ŞI ││ÎN PROFIL ││STRĂINATATE ││ECONOMICĂ│ │ OFICIUL DE ││ŞI CONTROL ││CONCESIONARI││TERITORIAL││ ŞI ││ │ │ PRESTĂRI ││ ││ ││ ││COMUNICAŢII ││ │ │ SERVICII │└───────────┘└────────────┘└──────────┘└────────────┘└─────────┘ │ ŞI BULETIN │                                                                  │ INFORMATIV │                                                                  └────────────┘-------