HOTĂRÎRE Nr. 215 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 18 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Comisia Naţionala de Informatica funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate strategia dezvoltării informaticii în România, aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu, standardizarea procedurilor şi tehnicilor informatice, urmărind coerenta şi compatibilitatea dezvoltării sistemelor informatice ale Guvernului cu cele ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 2Comisia Naţionala de Informatica are următoarele atribuţii:1. elaborează şi supune aprobării Guvernului strategia informatizarii în România, actualizarile acesteia, proiectele programelor de informatizare interministeriale, precum şi propuneri privind resursele necesare realizării acestor obiective;2. urmăreşte şi controlează aplicarea strategiei informatizarii şi elaborează rapoarte anuale privind stadiul şi tendintele de evoluţie a informatizarii în România, pe care le prezintă Guvernului;3. iniţiază, organizează şi coordonează activităţile de elaborare a conceptiei informatizarii administraţiei publice, urmărind realizarea şi aplicarea acesteia;4. coordonează realizarea proiectului director al informatizarii în România, organizează proiectarea şi coordonează realizarea şi utilizarea principalelor registre naţionale informatizate (populaţie, persoane juridice, unităţi teritorial-administrative, cadastru general), stabilind structura şi conţinutul informaţional al acestora;5. avizează, din punct de vedere al încadrării în strategia informatizarii în România şi în standardele specifice, proiectele de informatizare a instituţiilor administraţiei publice finanţate din bugetul de stat sau din credite internaţionale, precum şi proiectele directoare de informatizare a regiilor autonome;6. avizează propunerile de achiziţii, din fonduri publice, de produse şi servicii din domeniul tehnologiilor informatiei. Propune Guvernului măsuri de perfecţionare a sistemului de achiziţii de produse şi servicii informatice pentru administraţia publică;7. avizează sau iniţiază elaborarea de standarde şi norme specifice activităţii de informatica şi controlează modul de aplicare a acestora;8. reprezintă, în condiţiile legii, Guvernul României în domeniul asigurării accesului la serviciile reţelelor internaţionale de calculatoare;9. elaborează şi avizează proiecte de acte normative cu impact în domeniul informaticii sau care implica realizarea sau modificarea sistemelor de informaţie ale administraţiei publice; controlează aplicarea prevederilor din actele normative specifice;10. împreună cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, iniţiază şi coordonează programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul informaticii;11. colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi cu alte ministere interesate la realizarea reţelei de calculatoare pentru administraţia publică;12. coordonează realizarea reţelelor publice de calculatoare, inclusiv interconectarea la reţelele publice internaţionale;13. colaborează cu Ministerul Învăţământului la stabilirea planurilor şi programelor pentru învăţământul superior, liceal şi gimnazial în domeniul informatic, a programelor de pregătire şi perfecţionare a specialiştilor şi utilizatorilor;14. iniţiază şi participa la elaborarea de studii de analiza şi prognoza privind tendintele dezvoltării informatice şi tehnicii de calcul şi impactul acestora în activităţile economice şi sociale, colaborind în acest scop cu Comisia Naţionala pentru Statistica şi cu Comisia Naţionala de Prognoza;15. acorda, la cererea organismelor guvernamentale, consultanţa de specialitate în domeniul informaticii şi tehnicii de calcul;16. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate;  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatica funcţionează direcţii generale şi sectoare organizate la nivel de servicii. (2) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatica este prevăzută în anexa. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza numai sectoare la nivel de servicii, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 45, exclusiv demnitarul. (4) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul Comisiei Naţionale de Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia şi se aproba prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 4 (1) Comisia Naţionala de Informatica este condusă de un preşedinte, asimilat, ca salarizare, cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. (2) Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul Comisiei Naţionale de Informatica, organ cu caracter consultativ, a cărui componenta se stabileşte prin ordin al preşedintelui, cu avizul preşedintelui Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică. (3) Preşedintele reprezintă Comisia Naţionala de Informatica în raporturile cu alte organe ale administraţiei publice, cu agenţii economici, precum şi cu alte organizaţii din ţara şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, norme metodologice, recomandări tehnice şi instrucţiuni de aplicare în practica a strategiei de informatizare aprobată de Guvern.  +  Articolul 5În subordinea Comisiei Naţionale de Informatica funcţionează Institutul de Cercetări în Informatica, care realizează şi atributia de proiectant general al informatizarii administraţiei publice.  +  Articolul 6 (1) Pentru armonizarea acţiunilor de informatizare a societăţii româneşti se constituie Consiliul Consultativ de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Informatica şi Tehnica de Calcul. (2) Componenta Consiliului Consultativ de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Informatica şi Tehnica de Calcul, precum şi regulamentul sau de lucru, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Informatica. (3) Membrii Consiliului Consultativ de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Informatica şi Tehnica de Calcul nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliului.  +  Articolul 7Comisia Naţionala de Informatica are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autoturism, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 386/1993privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa Numărul total personal=45(exclusiv demnitarul) COMISIA NAŢIONALA DE INFORMATICA                            ┌──────────────────┐                            │ │                            │ PREŞEDINTE │                            │ │                            └────────┬─────────┘                                     │ ┌─────────────────────────────────┐                                     ├───────┤ Control financiar propriu │                                     │ └─────────────────────────────────┘                                     │ ┌─────────────────────────────────┐                                     ├───────┤ Serviciul contencios şi juridic │                                     │ └─────────────────────────────────┘       ┌───────────────────┬─────────┴──────────────┬───────────────────┐       │ ┌────────────┴─────────┐┌─────────────┴──────────┐ │┌──────┴─────┐│ Direcţia generală ││ Direcţia generală │┌───────┴──────┐│ ││ strategia ││ legislaţie de ││ Sectorul ││ CONSILIER, ││ informatizării, ││ specialitate, ││resurse umane ││ INSPECTORI ││ informatizarea ││metodologii, standarde, ││şi financiare,││ DE ││administraţiei publice││ cooperare ││ secretariat, ││SPECIALITATE││ centrale şi locale, ││internaţională, programe││administrativ,││ ││reţele de calculatoare││de cercetare─dezvoltare ││aprovizionare │└────────────┘└──────────────────────┘└────────────────────────┘└──────────────┘                            ┌──────────────────┐                            │ │                            │ PREŞEDINTE │                            │ │                            └────────┬─────────┘                                     │ ┌─────────────────────────────────┐                                     ├───────┤ Control financiar propriu │                                     │ └─────────────────────────────────┘                                     │ ┌─────────────────────────────────┐                                     ├───────┤ Serviciul contencios şi juridic │                                     │ └─────────────────────────────────┘       ┌───────────────────┬─────────┴──────────────┬───────────────────┐       │ ┌────────────┴─────────┐┌─────────────┴──────────┐ │┌──────┴─────┐│ Direcţia generală ││ Direcţia generală │┌───────┴──────┐│ ││ strategia ││ legislaţie de ││ Sectorul ││ CONSILIER, ││ informatizării, ││ specialitate, ││resurse umane ││ INSPECTORI ││ informatizarea ││metodologii, standarde, ││şi financiare,││ DE ││administraţiei publice││ cooperare ││ secretariat, ││SPECIALITATE││ centrale şi locale, ││internaţională, programe││administrativ,││ ││reţele de calculatoare││de cercetare─dezvoltare ││aprovizionare │└────────────┘└──────────────────────┘└────────────────────────┘└──────────────┘ -------