HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 22 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;".2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;".3. Alineatul (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi."4. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."5. Alineatul (2) al articolului 75 va avea următorul cuprins:"(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituţiei prefectului, de directorul oficiului judeţean sau al municipiului Bucureşti de cadastru şi publicitate imobiliară şi de şeful inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptăţite sau reprezentanţilor împuterniciţi ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele şi prenumele titularului titlului de proprietate şi semnătura primitorului."6. Titlul anexei nr. 20 va avea următorul cuprins:"TITLU DE PROPRIETATEComisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare"7. Titlul anexei nr. 27 va avea următorul cuprins:"TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi"8. Anexa nr. 28 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. Titlul anexei nr. 30 va avea următorul cuprins:"TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat"10. La anexa nr. 30, titlul coloanei 2 va avea următorul cuprins:"persoane fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar"11. La anexa nr. 39, după textul marcat prin două asteriscuri se introduce un nou text, marcat prin trei asteriscuri, cu următorul cuprins:"***) Cererea se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative, respectiv de comisia ad-hoc a formei asociative."12. Anexa nr. 44 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, denumirea "direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară" se înlocuieşte cu denumirea "direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală", iar denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Mugur Crăciun,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 1.120.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 28 la regulament)----------------------------                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza        actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române,       universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil            agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere,        potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările                           şi completările ulterioare
           
    Nr. crt.Denumirea instituţieiSuprafaţa - ha -Observaţii
    0123
           
    TOTAL:      
    Prefect,Secretar general,
    .............................................
    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala) 
    Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (delegat)
    Directorul instituţiei,
    ..............................
   +  Anexa 2 --------(Anexa nr. 44 la regulament)----------------------------                       PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE    Nr. .........., încheiat astăzi, .............    Judeţul ......................................    Comuna .......................................    Subsemnaţii: .............., în calitate de primar, ..............., încalitate de secretar, ........., în calitate de specialist în măsurătoritopografice, ..................., în calitate de reprezentant al deţinătoruluilegal al terenului ce se predă, şi ...................., în calitate deproprietar (posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ......;nr. ................, eliberat/eliberată de Poliţia ........)/reprezentantlegal (Împuternicirea nr. ........., legalizată la Biroul notarial .......),am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeţei de ..... hateren forestier, validată de comisia judeţeană prin Hotărârea/hotărârilenr. .................. la poziţia ........... din anexa nr. ...... (nr. .....la poziţia ...... din anexa nr. ........).    Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătăţile acestuiasunt prezentate în tabelul de mai jos:    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - tarla;    B - parcelă;    C - deţinători.
                         
    Nr. crt.Categoriile de terenuriSuprafaţaOcolul silvicAmplasamentul cadastralVecinătăţile amplasamentului cadastral general
    ham2generalforestierPunctul cardinalC
    ABUPUA
    012345678910
    1.Teren forestier înscris în amenajamentul silvic                  
    2.Păşune împădurită                  
    3.Alte terenuri cu vegetaţie forestieră                  
    Tota l suprafaţă pusă în posesie:
      Predarea s-a făcut în urma unei inspecţii de fond la care a participatproprietarul/reprezentantul legal, iar în prezent nu există cioturi de arborinemarcate cu ciocane silvice.    Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeţei primites-au folosit următoarele: .............................. .    Domnul/doamna ......, în calitate de proprietar/reprezentant/reprezentantălegal/legală, declară că a luat cunoştinţă de prevederile legale referitoarela obligaţia respectării regimului silvic. De la această dată paza şiadministrarea terenului preluat vor fi asigurate în conformitate cudispoziţiile art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completărileulterioare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în4 exemplare (două pentru comisia locală, unul pentru proprietar şi unulpentru cel care predă).
         
    Primar,Secretar,Specialist în măsurători topografice,
    .....................................................................
    Reprezentant al deţinătorului legal al terenului ce se predă,Proprietar/Reprezentant legal,
    .....................................................................................
  -------