HOTĂRÎRE Nr. 214 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 18 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Comisia Naţionala de Prognoza funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, de sinteza macroeconomica, subordonat Guvernului.Comisia Naţionala de Prognoza fundamentează şi elaborează studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu şi a sectoarelor acesteia, care să fundamenteze strategia programului de guvernare.  +  Articolul 2Comisia Naţionala de Prognoza are următoarele atribuţii principale:1. elaborează prognoze şi studii referitoare la echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; pentru fundamentarea studiilor de prognoza întocmeşte studii privind dezvoltarea ramurilor şi subramurilor, inclusiv pe forme de proprietate; estimeaza potenţialul productiv şi propune soluţii de utilizare a acestuia, corespunzător resurselor şi programelor de restructurare şi retehnologizare; estimeaza cheltuielile de capital pentru investiţiile totale în economie şi pentru investiţiile publice, pe destinaţii ale acestora; participa la elaborarea propunerilor pentru ierarhizarea priorităţii proiectelor de investiţii publice;2. elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării şi utilizării produsului intern brut, a veniturilor nominale şi reale ale populaţiei, consumului de mărfuri şi servicii; întocmeşte balanţa avutiei naţionale; determina eficienta utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic; asigura compararea internationala a principalilor indicatori în Sistemul Conturilor Naţionale;3. elaborează prognoze referitoare la resursele de muncă, formarea profesională şi echilibrul pieţei forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind activităţile cu profil social şi protecţia socială;4. elaborează prognoze privind echilibrul valutar şi relaţiile economice externe, precum şi impactul acestora asupra economiei reale; analizează conjunctura economică pe plan mondial şi implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului şi dezvoltării economice a României;5. analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare, bugetare asupra economiei reale; efectuează studii privind eficienta utilizării capitalului în economia reală pe ramuri şi forme de proprietate şi elaborează prognoze pe baza analizelor efectuate; analizează fluxurile financiare şi influenţa acestora asupra ansamblului economiei; întocmeşte analize privind efectele procesului inflationist asupra echilibrelor financiare, monetare şi valutare;6. elaborează şi editează un buletin de informare în care publică studii, analize, prognoze proprii, precum şi sinteze referitoare la experienţe, orientări şi previziuni pe plan mondial;7. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În realizarea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala de Prognoza colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu institutele de cercetare şi organele administraţiei publice locale, fiind abilitata sa încheie protocoale privind lucrările şi studiile ce vor fi elaborate şi transmise reciproc. (2) Comisia Naţionala de Prognoza este abilitata să solicite informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate din subordinea Guvernului, agenţi economici, precum şi de la organele administraţiei publice locale în scopul asigurării elementelor agregate necesare fundamentarii studiilor de prognoza. (3) Comisia Naţionala de Prognoza asigura legătură şi schimbul de informaţii privind, în principal, îmbunătăţirea metodologiilor specifice de prognoza macroeconomica, sectoriala şi regionala cu organizaţii similare din alte tari şi cu organisme internaţionale de profil.  +  Articolul 4Comisia Naţionala de Prognoza împreună cu prefecturile vor asigura pregătirea şi constituirea unor nuclee cu atribuţii privind furnizarea elementelor necesare elaborării prognozelor în profil teritorial care să fundamenteze strategiile de dezvoltare regionala şi zonala în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung.  +  Articolul 5Comisia Naţionala de Prognoza este condusă de un preşedinte, asimilat, ca salarizare, cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru.Pe lângă preşedinte funcţionează colegiul de conducere, organ consultativ; componenta colegiului se stabileşte prin ordin al preşedintelui, cu avizul preşedintelui Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică.În exercitarea funcţiei sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6Comisia Naţionala de Prognoza are structura organizatorică prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Numărul maxim de posturi pentru Comisia Naţionala de Prognoza este 120, exclusiv demnitarul.În cadrul direcţiilor din structura Comisiei Naţionale de Prognoza se organizează servicii şi birouri, prin ordin al preşedintelui.Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor şi personalului Comisiei Naţionale de Prognoza sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7Comisia Naţionala de Prognoza utilizează un parc propriu de transport, potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 8Comisia Naţionala de Prognoza are sediul în Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 12, Clădirea ministere Sud, tronsonul 5-6, sectorul 5.  +  Articolul 9 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) La aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 810/1992privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 29 decembrie 1992.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Mircea CoseaMinistru de stat, ministrulmuncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa Numărul maxim de posturi=120(exclusiv demnitarul) COMISIA NAŢIONALA DE PROGNOZA                                                   ┌──────────────┐                                                   │ PREŞEDINTE │                                                   └──────┬───────┘                                                          │          ┌───────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐          │ Consilier ├───────────────────┼───────────────────┤ Control financiar propriu │          └───────────────────────────┘ │ └───────────────────────────┘          ┌───────────────────────────┐ │          │ Contencios ├───────────────────┤ ┌───────────────────────────┐          └───────────────────────────┘ ├───────────────────┤ Oficiul de calcul*) │                                                          │ └───────────────────────────┘                       ┌──────────────────────────────────┴───────────┬─────────────────────────────┐   ┌───────────────────┴───────────────────┐ ┌─────────────────────┴────────────────────┐ │   │Direcţia generală sinteză, conjunctură,│ │Direcţia generală modelare macroeconomică,│ │   │ echilibre sectoriale şi regionale │ │ produs intern brut, echilibre financiare │ │   └───────────────────┬───────────────────┘ └─────────────────────┬────────────────────┘ │      ┌────────────┬───┴────────────┐ ┌─────────────┴──┬────────────┐ │┌─────┴────┐┌──────┴─────┐┌─────────┴─────────┐┌────────┴────────┐┌──────┴──────┐┌────┴─────┐┌──────┴───────┐│ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia modelare││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││ echilibre││ sinteză, ││ conjunctură şi ││ macroeconomică, ││ probleme ││echilibre ││ economică, ││ şi ││metodologie,││anchete economice, ││ formarea şi ││ sociale, ││financiare││ informare─ ││ prognoze ││echilibre şi││integrare economică││ utilizarea ││ echilibrul ││ şi ││ documentare, ││sectoriale││ prognoze ││europeană, relaţii ││produsului intern││pieţei forţei││ monetare ││resurse umane,││ ││ regionale ││ economice externe ││ brut ││ de muncă ││ ││administrativ │└──────────┘└────────────┘└───────────────────┘└─────────────────┘└─────────────┘└──────────┘└──────────────┘---------- Notă *) Se organizează la nivel de serviciu. -------