REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 3 octombrie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) tranzacţie cu numerar - orice tranzacţie care implică încasări şi plăţi de sume de bani în numerar; b) CNVM - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; c) entităţi reglementate - entităţile a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de CNVM în îndeplinirea atribuţiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005; d) client - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, pentru care entităţile reglementate prestează servicii în baza unui contract; e) finanţarea actelor de terorism - infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; f) spălarea banilor - noţiunea definită conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005; g) tranzacţie suspectă - noţiunea definită conform prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005; h) tranzacţionarea pe cont propriu - încheierea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, având la bază capitalul propriu; i) tranzacţionarea pe contul clientului - efectuarea oricăror operaţiuni aferente executării unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clienţilor.  +  Articolul 3 (1) CNVM monitorizează entităţile reglementate pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea şi înregistrarea clienţilor şi a tranzacţiilor, raportarea tranzacţiilor suspecte şi a tranzacţiilor cu numerar, precum şi implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerinţe şi instruirea personalului în acest sens. (2) CNVM este în drept să monitorizeze operaţiunile cu instrumente financiare efectuate de entităţile reglementate, în scopul de a identifica tranzacţiile suspecte. (3) CNVM va informa de îndată Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanţare a actelor de terorism sau încălcări ale dispoziţiilor Legii nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005. (4) CNVM poate verifica eficacitatea procedurilor aplicate de entităţile reglementate, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. (5) În procesul de monitorizare, CNVM poate solicita entităţilor reglementate orice informaţii sau documente relevante.  +  Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate  +  Articolul 4 (1) Entităţile reglementate sunt obligate să identifice, să verifice şi să înregistreze identitatea clienţilor înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului. (2) Entităţile reglementate sunt obligate să aplice de îndată procedura de identificare şi atunci când apar suspiciuni cu privire la identitatea clientului în cursul desfăşurării operaţiunilor. (3) Entităţile reglementate au obligaţia de a revizui informaţiile referitoare la identificarea clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfăşurării operaţiunilor. (4) În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acţionează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acţionează în numele altei persoane, entitatea reglementată este obligată să ia măsurile adecvate pentru a obţine informaţii cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează clientul. (5) Entităţile reglementate au obligaţia de a se asigura că toate criteriile referitoare la identificarea clientului sunt aplicate şi în sediile sale secundare, inclusiv în cele localizate în străinătate. (6) Cerinţele de identificare a clientului nu se impun în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005.  +  Articolul 5 (1) Datele privind identificarea clientului prevăzute la art. 4 se verifică şi se actualizează sau se completează, după caz, dacă este necesar, pentru orice tranzacţie care implică o sumă reprezentând echivalentul a minimum 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată într-o singură operaţiune sau în mai multe operaţiuni care par a avea legătură între ele. (2) În cazul în care suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1). (3) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005, de îndată ce există o informaţie că printr-o operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mică decât 10.000 euro. (4) Identificarea clientului trebuie realizată în cazul tuturor operaţiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentante fizic la efectuarea acestora.  +  Articolul 6 (1) Entităţile reglementate trebuie să preia în evidenţele lor următoarele informaţii legate de oricare client persoană fizică, care are obligaţia să le furnizeze sub semnătură: a) numele şi prenumele complet al clientului şi orice alte nume folosite; b) locul şi data naşterii; c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine; d) numărul şi seria documentului de identitate; e) data eliberării documentului de identitate şi entitatea care l-a emis; f) domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţară); g) cetăţenia; h) calitatea de rezident/nerezident; i) telefonul/faxul; j) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; k) denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia. (2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condiţiile legii de organele abilitate legal. (3) Entitatea reglementată are obligaţia de a verifica informaţiile primite de la client, pe baza documentelor primare obţinute de la acesta.  +  Articolul 7 (1) Entităţile reglementate trebuie să preia în evidenţele lor, după caz, următoarele informaţii legate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care are obligaţia să le furnizeze: a) numărul, seria şi data certificatului de înregistrare/ documentului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la autorităţi similare sau echivalente; b) forma şi structura juridică; c) denumirea; d) capitalul social subscris şi vărsat; e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine; f) instituţia de credit şi codul IBAN; g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcţii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului şi specimenul de semnătură al acestora; h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei; i) structura acţionariatului/asociaţilor; j) telefonul, faxul şi, după caz, e-mailul, adresa paginii de Internet; k) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată. (2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar entitatea reglementată va reţine, după caz, copii certificate ale acestora: a) actul constitutiv/contractul de societate şi statutul; b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal; c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru societăţile comerciale) sau de autorităţi similare din statul de origine şi documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, care să ateste informaţiile care ţin de identificarea clientului; d) o declaraţie semnată de către reprezentanţii legali cu privire la activitatea desfăşurată de client şi la funcţionarea legală a acestuia. (3) Entitatea reglementată va identifica persoanele fizice care intenţionează să acţioneze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, şi va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acţioneze în numele persoanei juridice. (4) Documentele prezentate de clientul persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.  +  Articolul 8 (1) În activitatea desfăşurată, o entitate reglementată se poate baza pe informaţiile obţinute de la o terţă parte care trebuie să respecte cerinţele Legii nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005, referitoare la identificarea clientului, precum şi la înregistrarea acestor informaţii, pentru a: a) stabili identitatea clientului pe baza unor documente separate, date sau informaţii; b) iniţia măsuri adecvate pentru identificarea beneficiarului; c) identifica structura acţionariatului şi a conducerii/ consiliului de administraţie al clientului persoană juridică; d) obţine informaţii cu privire la obiectul de activitate şi la natura operaţiunilor desfăşurate de client. (2) Informaţiile obţinute de la o terţă parte trebuie verificate de entitatea reglementată. (3) Entitatea reglementată trebuie să solicite terţei părţi şi să obţină, fără întârziere, copiile documentelor care atestă identitatea clientului. (4) Responsabilitatea privind informaţiile obţinute de la o terţă parte pentru identificarea clientului revine entităţii reglementate. (5) O entitate reglementată se poate baza pe identificarea clientului realizată de o terţă parte dintr-o altă ţară, cu condiţia ca terţa parte să respecte obligaţii privind identificarea clientului similare cerinţelor Legii nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005.  +  Articolul 9 (1) Entitatea reglementată trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienţilor. (2) Entitatea reglementată nu trebuie să ţină conturi anonime sau conturi deţinute în nume fictive. (3) Entităţile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operaţiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacţiunea în absenţă cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. (4) Entitatea reglementată nu va deschide conturi, nu va iniţia operaţiuni sau realiza tranzacţii şi va înceta orice operaţiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament şi a normelor legale în vigoare. (5) Entitatea reglementată poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operaţiuni în cazul în care: a) clientul nu se conformează procedurii prevăzute la alin. (1); b) are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operaţiuni de spălare a banilor sau în finanţarea actelor de terorism.  +  Articolul 10 (1) Entităţile reglementate au obligaţia păstrării tuturor informaţiilor privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. (2) Entităţile reglementate trebuie să păstreze toate documentele şi evidenţele aferente tuturor tranzacţiilor clientului timp de cel puţin 5 ani de la încheierea tranzacţiei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relaţia cu clientul a încetat.  +  Articolul 11Este necesar ca entităţile reglementate să monitorizeze majoritatea sau în anumite cazuri toate tranzacţiile efectuate prin conturile lor de categoria de clienţi cu risc ridicat. În momentul în care se decide cu privire la clienţii care sunt incluşi în această categorie, următoarele informaţii trebuie avute în vedere: a) tipul de client persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică; b) ţara de origine; c) funcţia publică sau funcţia importantă deţinută; d) tipul de activitate desfăşurată de către client; e) sursa fondurilor clientului; f) alţi indicatori de risc.  +  Articolul 12Entităţile reglementate vor acorda o atenţie sporită în momentul în care analizează tranzacţii cu persoane din jurisdicţii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.  +  Articolul 13 (1) Entităţile reglementate trebuie să identifice tranzacţiile sau tipurile de tranzacţii suspecte efectuate în numele clienţilor săi. (2) În cazul în care o entitate reglementată are suspiciuni că o operaţiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, aceasta va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM, sub forma unei raportări de tranzacţie suspectă. (3) Se interzice entităţilor reglementate, directorilor, administratorilor, reprezentanţilor şi personalului acestora să avertizeze clienţii implicaţi sau să facă cunoscut, în orice alt mod, faptul că o raportare privind o tranzacţie suspectă sau informaţii aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM.  +  Articolul 14 (1) Entităţile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 24 de ore către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM tranzacţiile efectuate în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele. (2) Prevederile alineatului (1) se aplică atât tranzacţiilor interne, cât şi celor internaţionale.  +  Articolul 15Contractele de confidenţialitate, legislaţia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea entităţilor reglementate de a raporta tranzacţiile suspecte.  +  Articolul 16 (1) Entităţile reglementate au obligaţia să stabilească şi să aplice proceduri şi mecanisme de control intern şi să desemneze unul sau mai mulţi angajaţi care vor raporta direct consiliului de administraţie pentru a preveni implicarea entităţii din care face parte în acţiuni de spălare de bani şi de finanţare a actelor de terorism. (2) Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna dintre persoanele menţionate la alin. (1) un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu: a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului; b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă; c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului. (3) În situaţia în care entitatea reglementată are obligaţia constituirii unui compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării legislaţiei în vigoare, persoanele desemnate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi încadrate în compartimentul de control intern. (4) Numele împreună cu funcţia ocupată şi cu responsabilităţile stabilite ale persoanelor menţionate la alin. (1) vor fi comunicate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (5) Entitatea reglementată va notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaţilor menţionaţi la alin. (1), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări. (6) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentului regulament şi a Legii nr. 656/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005.  +  Articolul 17 (1) Entităţile reglementate trebuie să asigure instruirea angajaţilor proprii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. (2) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajaţii: a) sunt la curent cu legile, regulamentele şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism; b) au competenţa necesară pentru a analiza adecvat tranzacţiile în scopul identificării activităţilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism; c) cunosc în întregime cerinţele de raportare. (3) Entităţile reglementate vor comunică tuturor angajaţilor procedura de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 18Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 19Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.  +  Articolul 20 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro). (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobate prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000.-----------