DECRET nr. 428 din 25 decembrie 1986privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transport auto în bazinele carbonifere
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 27 decembrie 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1987, activitatea de transport auto de masa miniera şi alte produse, la combinatele miniere Motru şi Rovinari şi întreprinderile miniere Horezu, Mehedinti şi Cîmpulung, trece de la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 2Volumul de transport, autovehiculele, personalul muncitor, subunitatile şi obiectivele de investiţii, care se preiau, potrivit art. 1, de către unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, de la unităţile Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, sînt cele prevăzute în anexele nr. 1* şi nr. 2* .Predarea-preluarea se va face pe bază de protocoale încheiate între combinatele miniere Motru şi Rovinari şi întreprinderile miniere Horezu, Mehedinti şi Cîmpulung, din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, şi unităţile din subordinea Centralei de transporturi auto, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care vor cuprinde mijloacele de transport auto, clădirile, utilajele şi instalaţiile pentru exploatare, întreţinere şi reparare a autovehiculelor, materialele, cotele de combustibili şi lubrifianţi, piesele de schimb şi anvelopele în limita mijloacelor circulante planificate ce se preiau, fondurile de investiţii, personalul aferent şi indicatorii de plan economici şi financiari.Indicatorii ce se preiau prin protocoale vor fi la nivelul planului repartizat unităţilor miniere de la care trece activitatea de transport auto.------------------* Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Mijloacele de transport se vor preda în stare de funcţionare şi complet echipate.Autovehiculele cu grad avansat de uzura, care îndeplinesc condiţiile de scoatere din funcţiune, depăşesc consumul normat de carburanţi şi a căror reparatie depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire, nu se preiau potrivit alineatului precedent şi vor fi scoase din funcţiune de către unităţile deţinătoare din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, potrivit legii.Autobasculantele rămase disponibile ca urmare a aplicării prezentului decret vor fi redistribuite de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, cu sprijinul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.  +  Articolul 4Pe data de 1 ianuarie 1987, Întreprinderea de reparaţii auto Craiova, Liceul industrial nr. 4 Craiova, Liceul industrial Plenita şi Grădiniţa nr. 41 cu program prelungit Craiova, din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, trec în subordinea Centralei industriale de reparaţii auto Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.Trecerea se face cu activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 decembrie 1986, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele economice încheiate.  +  Articolul 5Pe data de 1 ianuarie 1987 se înfiinţează Grupul de transporturi auto - bazinul carbonifer Oltenia - Rovinari, cu sediul în oraşul Rovinari, judeţul Gorj, unitate fără personalitate juridică, în cadrul Centralei de transporturi auto, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, avînd ca obiect de activitate executarea transporturilor auto pentru combinatele miniere Motru şi Rovinari, precum şi pentru întreprinderile miniere Horezu, Mehedinti şi Cîmpulung.Grupul de transporturi auto funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economice şi are un aparat de lucru compus din 20 de posturi de execuţie tehnico-productiva şi 8 posturi de administraţie, potrivit anexei nr. 3 *.Personalul încadrat în aparatul de lucru al Grupului de transporturi auto va fi retribuit, potrivit legii, cu retributia corespunzătoare întreprinderilor de transporturi auto încadrate în grupa IV de ramuri, grad special de organizare.-------------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Cotele de combustibili şi lubrifianţi şi repartiţiile de anvelope necesare activităţii de transporturi auto, preluate potrivit prezentului decret, vor fi asigurate şi evidentiate distinct de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe prin planurile anuale, balante şi repartiţii, la nivelul consumurilor specifice aprobate pentru unităţile miniere.  +  Articolul 7Aprovizionarea cu piesele şi materialele necesare activităţii de transport auto preluate va fi asigurata de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, prin Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materială Gorj.  +  Articolul 8Pentru crearea condiţiilor de stabilizare şi permanetizare a forţei de muncă în bazinele miniere în care s-a preluat, de către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, activitatea de transporturi auto, consiliile populare judeţene, începînd cu anul 1987, vor lua măsuri de asigurare a spaţiilor de locuit şi a celorlalte condiţii sociale necesare personalului muncitor.  +  Articolul 9În scopul asigurării necesarului de soferi cu personal din zonele miniere, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va putea organiza cursuri de calificare cu scoatere din producţie.  +  Articolul 10Personalul muncitor care trece de la unităţile Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei la unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 11Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste nu se aplică posturilor din aparatul Centralei de transporturi auto de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi posturilor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 12Personalul muncitor care participa la activitatea de transport auto din zonele deservite va putea lucra în doua schimburi de lucru a cîte 10-12 ore.  +  Articolul 13Personalul muncitor care participa la activitatea de transport auto din zonele deservite beneficiază de transport zilnic la şi de la locul de muncă în aceleaşi condiţii ca şi personalul similar din unităţile miniere, precum şi de masa calda gratuita la intrarea în schimb pentru personalul care lucrează în activitatea de transport în carierele din bazinele miniere Rovinari, Motru-Jilt şi Horezu, în condiţiile prevederilor Decretului nr. 274/1982.Personalului muncitor nelocalnic i se acordă transport gratuit o dată la 45 de zile dus-întors la locul de domiciliu.  +  Articolul 14Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ca, pe baza propunerilor ce vor fi prezentate de către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentului decret, sa introducă influentele ce rezultă în indicatorii economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială aprobaţi pentru ministerele respective şi centralele industriale din subordine, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat şi în celelalte planuri financiare pe anul 1987 şi pe trimestre.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 16Articolul 2 din Decretul nr. 430/1985 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor şi modificarea unor indicatori de plan economici şi financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerului Minelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.----------------