HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 22 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Institutul Limbii Române, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1."2. Literele a) şi d) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) sprijină persoanele care doresc să înveţe limba română, încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însuşire şi răspândire a limbii române, organizează, în parteneriat cu Departamentul pentru relaţiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, expoziţii, conferinţe, proiecţii de filme, simpozioane, acţiuni de promovare a elementelor de cultură şi civilizaţie românească, prin persoanele nominalizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Institutului Limbii Române, să predea limba română în străinătate;.................................................................. d) susţine logistic lectoratele româneşti din străinătate şi colaborează cu institutele sau cu catedrele de studii româneşti din afara ţării, cu instituţiile din învăţământul preuniversitar din străinătate, cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale ale organizaţiilor comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării, pe care le dotează cu cărţi, publicaţii, materiale didactice;".3. La articolul 3, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) organizează concurs pentru nominalizarea lectorilor care predau în universităţile din străinătate în baza acordurilor interguvernamentale, protocoalelor încheiate între Institutul Limbii Române şi instituţii de învăţământ superior de peste hotare sau în baza altor acte normative; h) organizează concurs pentru nominalizarea profesorilor din învăţământul preuniversitar, care predau cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească destinate etnicilor români (vlahi, aromâni, meglenoromâni, istroromâni), în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile acestora şi cu sprijinul financiar al Departamentului pentru relaţiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 10, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4. (2) Structura organizatorică şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit anexei nr. I "Administraţia publică centrală de specialitate (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)" şi anexei nr. V/2 "Alte funcţii comune din sectorul bugetar (Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire)" la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările şi completările ulterioare."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1 - (1) Institutul Limbii Române va sprijini universităţile româneşti în încheierea acordurilor cu universităţi din străinătate, ce vor avea ca obiect şi înfiinţarea sau sprijinirea lectoratelor de limba română în străinătate. Retribuirea lectorilor români va fi asigurată în acest caz de universităţile româneşti prin includerea sumelor necesare în contractele instituţionale pe care universităţile le semnează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Nominalizarea lectorilor care vor preda în străinătate se va face conform criteriilor stabilite de Institutul Limbii Române, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Lectoratele astfel înfiinţate vor intra în reţeaua de centre româneşti gestionată de Institutul Limbii Române."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Jozsef Koto,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 1.108.------