ORDIN nr. 93 din 15 septembrie 2005privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte metoda analitica de determinare a constituentilor de origine animala pentru controlul oficial al furajelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 29 septembrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 34.535 din 14 septembrie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte metoda analitica de determinare a constituentilor de origine animala pentru controlul oficial al furajelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara este laboratorul de referinţa în domeniul controlului furajelor şi asigura organizarea şi instruirea personalului implicat în controlul oficial pentru identificarea şi/sau estimarea cantitativă a constituentilor de origine animala în furaje, precum şi organizarea testelor comparative interlaboratoare.  +  Articolul 4 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 475/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind utilizarea metodei de identificare microscopica şi estimare a constituentilor de origine animala în controlul oficial al furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 11 februarie 2002. (2) Toate referirile la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 475/2001 se considera ca fiind făcute la prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Comisiei nr. 2003/126/CE care stabileşte metoda analitica de determinare a constituentilor de origine animala pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 339 din 24 decembrie 2003, p. 78.Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Razvan ŢiruBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 93.  +  AnexăNORMA 15/09/2005