HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 15 septembrie 2005privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 28 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 86 alin. (4) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Antidoping, denumită în continuare Agenţia, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul structurii organizatorice se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidoping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 50, din care 15 posturi sunt preluate prin transferul Laboratorului de Control Doping de la Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, constituindu-se Direcţia cercetare şi laborator control doping, entitate specializată pentru efectuarea analizelor, contraexpertizelor şi cercetărilor în domeniu care funcţionează ca direcţie autonomă din punct de vedere analitic, conform Standardelor internaţionale pentru laboratoare. (2) Direcţia cercetare şi laborator control doping se constituie prin preluarea de către Agenţie a activelor şi pasivelor Laboratorului de Control Doping din cadrul Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport.  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în anexele la bugetul aprobat acestei instituţii şi, respectiv, în bugetele instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei hotărâri, pe baza protocoalelor de predare-primire. (2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cuprind prevederile bugetare, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.  +  Articolul 5Agenţia poate deţine în dotare două autoturisme de serviciu cu un consum lunar de carburanţi de 300 l/lună.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi din Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport este de 58."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport şi sursele de finanţare ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul VI^1 de la litera A se abrogă.2. Nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unităţile care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport prevăzute la lit. A şi B este de 3.310, din care 267 de posturi pentru direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate."  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 280/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 12 aprilie 2005.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 1.091.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale AntidopingNumărul maxim de posturipentru aparatul propriu al Agenţiei = 50                                   ┌──────────────────┐                                  │CONSILIUL DIRECTOR│                                  └──────┬───────────┘        Comisia de apel -----------------│        Comisia de audiere --------------│                                         │                                         │                                         │ ┌───────────────┐                                  ┌──────┴──────┐ │COMPARTIMENTUL │                                  │ PRESEDINTE ├────────┤ AUDIT INTERN │                                  └─────┬───────┘ └───────────────┘                                        │                                        │---------Comisia pentru scutiri de                                        │ uz terapeutic                                        │---------Comitetul pentru sancţiuni                                        │                                        │     ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐     │ Directia juridica -│ │ │ Directia │     │ resurse umane, ├─────────────┼───────────┤ financiar- │     │secretariat, relatii│ │ │ contabilitate │     │ internationale │ │ │ şi administrativ│     │ şi relatii publice │ │ └─────────────────┘     └────────────────────┘ │                                        │                                ┌───────┴────────┐                                │ VICEPRESEDINTE │                                └───────┬────────┘                                        │                    ┌───────────────────┴────────────────────────┐                    │ │         ┌──────────┴───────────┐ ┌─────────┴──────────┐         │ Directia cercetare │ │Directia politici │         │ şi laborator control │ │antidoping, testare,│         │ doping │ │ educatie şi │         │ │ │ propaganda │         └──────────────────────┘ └────────────────────┘  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidoping  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională Antidoping, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate cu autonomie decizională în activitatea antidoping. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. (3) Agenţia acţionează pentru prevenirea şi combaterea dopajului, conform prevederilor în vigoare şi reglementărilor Comitetului Internaţional Olimpic, ale Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei şi ale Codului Mondial Antidoping. (4) Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii se asigură din: a) venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii sau anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege; b) donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii; c) alte surse de venituri în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Agenţiei se asigură de către Consiliul director, ca organ de decizie. (2) Consiliul director este alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Sport; c) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; d) un reprezentant din domeniul farmacologiei, desemnat de Ministerul Sănătăţii; e) un reprezentant al Direcţiei cercetare şi laborator control doping, desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei; f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătăţii; g) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; h) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. (3) Reprezentantul Direcţiei cercetare şi laborator control doping prevăzut la alin. (2) lit. e) îl înlocuieşte pe reprezentantul Laboratorului control doping. (4) Activitatea consiliului director este condusă de preşedinte, care este şi preşedintele Agenţiei. (5) Mandatul membrilor consiliului director este de 4 ani şi este irevocabil, cu excepţia cazurilor în care aceştia îşi pierd calitatea pentru care au fost numiţi. Mandatul membrilor consiliului director poate fi reînnoit. (6) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (7) Convocarea consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (8) În conţinutul convocării trebuie incluse, în mod obligatoriu, ordinea de zi ce urmează să fie dezbătută, locul şi ora desfăşurării acestor convocări. (9) În condiţiile în care în afara ordinii de zi propuse apar şi alte probleme ce necesită urgenţă în dezbatere şi soluţionare, cererea de a fi incluse în ordinea de zi şi materialele însoţitoare vor fi depuse în mod obligatoriu, sub sancţiunea neincluderii în şedinţă, cu cel puţin 3 zile înainte la secretariatul Agenţiei. (10) În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, consiliul director adoptă decizii. (11) Pentru validitatea deciziilor, consiliul director trebuie să le adopte cu votul a cel puţin două treimi din numărul celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, preşedintele consiliului director are votul decisiv. (12) Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele Agenţiei este numit, în condiţiile legii, prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, iar funcţia este asimilată din punct de vedere al drepturilor salariale cu funcţia de director general. (2) Preşedintele este ordonator de credite potrivit legii şi asigură conducerea executivă a Agenţiei. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine care sunt obligatorii pentru toate structurile implicate în activitatea antidoping. (4) Ordinele emise de preşedinte au drept scop prevenirea şi combaterea, la nivel naţional, a fenomenului de dopaj, precum şi încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a respectării fairplay-ului în sport. (5) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (6) În realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii: a) avizează Strategia naţională antidoping şi Programul naţional antidoping; b) avizează propunerile pentru armonizarea legislaţiei naţionale antidoping cu reglementările internaţionale în domeniu; c) avizează şi susţine programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; d) controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancţionarea dopajului în sport; e) avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport; f) iniţiază, coordonează şi controlează toate structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în ceea ce priveşte activitatea antidoping; g) colaborează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român la adoptarea unor programe concrete, uniforme şi eficiente pentru depistarea şi sancţionarea fenomenelor de dopaj; h) avizează şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; i) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; j) avizează anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanţele şi metodele interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Antidoping; k) avizează publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, a listei cuprinzând specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România, care au în componenţă substanţe dopante; l) avizează Programul naţional anual de testare doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional; m) avizează controalele doping efectuate în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora; n) avizează planificarea şi supraveghează desfăşurarea audierilor sportivilor susceptibili de încălcarea reglementărilor antidoping, asigurând un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; o) aprobă nominal laboratoarele de control doping care să efectueze analizele probelor recoltate în urma testărilor; p) avizează excepţiile terapeutice pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor antidoping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi; q) avizează şi înaintează dosarele pentru sportivii de nivel internaţional către Agenţia Mondială Antidoping; r) comunică Agenţiei Mondiale Antidoping cazurile de dopaj semnalate în rândul sportivilor români pe plan naţional sau internaţional; s) asigură şi supraveghează instruirea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; semnează certificatul de atestat în acest sens; t) prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului; u) avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; v) avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; w) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping; x) aprobă utilizarea suplimentelor nutritive la sportivi pe baza buletinului de analiză emis de Laboratorul de control doping; y) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5 (1) În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte numit, în condiţiile legii, prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, iar funcţia este asimilată din punct de vedere al drepturilor salariale cu funcţia de director general adjunct. (2) Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. (3) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 6Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului intern.  +  Articolul 8 (1) Agenţia beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de funcţii al instituţiei sau poate fi detaşat, în condiţiile legii, de la alte instituţii ale statului. (2) Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Agenţiei se constituie Comisia pentru acordarea scutirilor de uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului din anturajul sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, Comisia de apel şi Comitetul pentru stabilirea sancţiunilor, structuri ce funcţionează conform regulamentului intern al Agenţiei, aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia. (2) Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei dintre membrii consiliului director şi/sau specialişti din domeniu. (3) Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor şi comitetelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei.  +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 628/2001)---------------------------------------------------                            STRUCTURA ORGANIZATORICA               a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport    Numărul maxim de posturi = 58                               ┌────────────────┐             ┌─────────────────┤Director general├────────────────┐             │ └─┬───┬──────────┘ │             │ │ │ │             v ┌──────┘ │ │  ┌────────────────────┐ │ v │  │Consiliul ştiinţific│ │ ┌───────────────┐ v  └────────────────────┘ │ │ Director │ ┌────────────┐                          │ │general adjunct├────────────>│Contabil-sef│                          │ └───────┬───────┘ └─────┬──────┘                          │ │ │       ┌──────────────────┘ │ │       │ ┌──┘ ┌──────┴──────┐       │ ┌────────────┴────────┐ │ │       v v v v v┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐┌─────────────┐┌──────────┐│ │ │ Sector de │ │ Laborator ││ ││ ││ │ │documentare│ │ de ││ ││ ││Compartiment│ │ şi │ │ tehnologia ││ Serviciul ││ Serviciul││ de audit │ │prelucrarea│ │performantei││administrativ││financiar-││ intern │ │informatiei│ │ sportive ││ ││ contabil ││ │ │ sportive │ │ şi biologia││ ││ ││ │ │ │ │ efortului ││ ││ │└────────────┘ └───────────┘ └────────────┘└─────────────┘└──────────┘------------