PROTOCOL din 24 februarie 1988cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenta în aeroporturile destinate aviaţiei civile internationale, suplimentar la Convenţia incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971 privind reprimarea actelor ilicite indreptate împotriva securitatii aviaţiei civile, semnat la Montreal la 24 februarie 1988*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 7 iulie 1998    Notă *) Traducere.Statele părţi la prezentul protocol,considerand ca actele ilicite de violenta, care compromit sau sunt în măsura sa compromita securitatea persoanelor în aeroporturile destinate aviaţiei civile internationale sau care pun în pericol securitatea exploatarii acestor aeroporturi şi mineaza (afectează) increderea popoarelor lumii în securitatea acestor aeroporturi şi care perturba securitatea şi bunul mers al aviaţiei civile pentru toate statele,considerand ca astfel de acte preocupa în mod grav comunitatea internationala şi ca în scopul prevenirii acestora se impune de urgenta prevederea unor măsuri corespunzătoare în vederea pedepsirii autorilor acestora,considerand ca este necesar să fie adoptate dispozitii suplimentare faţă de cele ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate împotriva securitatii aviaţiei civile, incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971, în vederea considerarii acelor acte ilicite de violenta în aeroporturile care deservesc aviatia civila internationala,au convenit asupra celor ce urmeaza:  +  Articolul 1Prezentul protocol suplimenteaza Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite indreptate împotriva securitatii aviaţiei civile, incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971, numita în continuare convenţia, şi între părţile la prezentul protocol, convenţia şi protocolul vor fi citite şi interpretate împreună ca un singur instrument.  +  Articolul 21. La articolul 1 al convenţiei se adauga paragraful 1 bis cu urmatorul cuprins:"1 bis. Comite o infractiune penala orice persoană care, în mod ilicit şi intentionat, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei substante sau al unei arme: a) savarseste împotriva unei persoane, într-un aeroport care deserveşte aviatia civila internationala, un act de violenta care cauzeaza sau poate să cauzeze rani grave sau moartea; ori b) distruge sau deterioreaza grav instalatiile unui aeroport care deserveşte aviatia civila internationala sau aeronavele ce nu sunt în serviciu şi care se gasesc într-un aeroport sau intrerupe serviciile de aeroport, dacă acest act compromite sau este de natura a compromite securitatea în acest aeroport."2. La paragraful 2 alineatul a) al primului articol al convenţiei, după cuvintele "paragraful 1" se adauga cuvintele "sau paragraf 1 bis".  +  Articolul 3La articolul 5 al convenţiei se adauga paragraful 2 bis cu urmatorul cuprins:"2 bis. Orice stat contractant ia, deopotriva, masurile necesare pentru a stabili competenţa sa de a cunoaste infractiunile prevăzute la paragraful 1 bis al art. 1 şi la paragraful 2 al aceluiasi articol, în măsura în care acest ultim paragraf priveste infractiunile menţionate, în cazul în care autorul presupus al uneia dintre acestea se găseşte pe teritoriul sau şi în cazul în care statul mentionat nu extradeaza, în conformitate cu art. 8, către statul vizat la lit. a) a paragrafului 1 din prezentul articol."  +  Articolul 4Prezentul protocol va fi deschis spre semnare la 24 februarie 1988, la Montreal, de către statele participante la Conferinta Internationala de Drept Aerian, ţinuta la Montreal între 9-24 februarie 1988. După data de 1 martie 1988, protocolul va fi deschis spre semnare de către toate statele la Londra, Moscova, Washington şi Montreal, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu art. VI.  +  Articolul 51. Prezentul protocol va fi supus ratificarii statelor semnatare.2. Orice stat care nu este stat contractant la convenţie poate să ratifice prezentul protocol, dacă, în acelasi timp, ratifica sau adera la convenţie în conformitate cu art. 15 al acesteia.3. Instrumentele de ratificare vor fi depuse mai întâi de guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statelor Unite ale Americii sau de Organizaţia Internationala a Aviaţiei Civile, care sunt desemnate de prezentul protocol ca depozitari.  +  Articolul 61. Când prezentul protocol va reuni ratificarile celor 10 state semnatare, el va intra în vigoare, între aceste state, în a 30-a zi după depozitarea celui de-al 10-lea instrument de ratificare. În ceea ce priveste fiecare stat care va ratifica protocolul în continuare, acesta va intra în vigoare în a 30-a zi după depozitarea instrumentului sau de ratificare.2. Chiar de la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol va fi înregistrat de depozitari, în conformitate cu dispozitiile art. 102 al Cartei Natiunilor Unite şi ale art. 83 al Convenţiei Internationale a Aviaţiei Civile (Chicago, 1944).  +  Articolul 71. După intrarea sa în vigoare, a prezentul protocol va fi deschis spre aderare fiecarui stat nesemnatar.2. Orice stat care nu este stat contractant la convenţie poate să adere la prezentul protocol, dacă, în acelasi timp, ratifica sau adera la convenţie în conformitate cu art. 15 al acesteia.3. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângă depozitari şi aderarea va avea efect în a 30-a zi după depunere.  +  Articolul 81. Orice parte la prezentul protocol îl va putea denunta prin notificare scrisa, adresata depozitarilor.2. Denuntarea va intra în vigoare la 6 luni după data la care notificarea va fi primita de depozitari.3. Denuntarea prezentului protocol nu va avea acelasi efect cu cel al unei denuntari a convenţiei.4. Denuntarea convenţiei de către un stat contractant la convenţie, completata prin prezentul protocol, va avea, de asemenea, efectul unei denuntari a prezentului protocol.  +  Articolul 91. Depozitarii vor informa rapid toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la el, chiar şi toate statele care au semnat convenţia sau au aderat la aceasta: a) de la data fiecarei semnari şi de la data depunerii fiecarui instrument de ratificare al prezentului protocol sau a adeziunii la acesta; b) de la primirea tuturor denuntarilor prezentului protocol şi de la data acestei primiri.2. Depozitarii vor modifica, în aceeasi măsura ca statele menţionate la primul paragraf, data la care prezentul protocol intră în vigoare în conformitate cu art. VI.Drept pentru care, semnatarii plenipotentiari, autorizati de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.Incheiat la Montreal la 24 februarie 1988, în 4 exemplare originale, fiecare dintre cele patru texte autentice fiind redactat în limbile franceza, engleza, spaniola şi rusa.-------