DECRET nr. 328 din 14 octombrie 1986privind transmiterea unor păduri şi terenuri forestiere şi a unor plantaţii şi perdele forestiere în administrarea directa a unităţilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 59 din 16 octombrie 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 noiembrie 1986, pădurile şi terenurile forestiere aflate în administrarea directa a birourilor sau, după caz, comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale, în suprafaţa totală de 454.255 ha, cuprinse în amenajamentele silvice aprobate de Ministerul Silviculturii, se transmit în administrarea directa a unităţilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii, potrivit anexei nr. 1 * la prezentul decret.Pe aceeaşi dată, pădurile şi terenurile forestiere aflate în administrarea directa a unor întreprinderi agricole de stat, din subordinea Ministerului Agriculturii, în suprafaţa totală de 3.179,8 ha, cuprinse în amenajamentele silvice aprobate de Ministerul Silviculturii, se transmit în administrarea directa a unor unităţi silvice, potrivit anexei nr. 2 * la prezentul decret.-----------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Pe data de 1 noiembrie 1986, pădurile şi terenurile forestiere, în suprafaţa totală de 1.997,7 ha, cuprinse în amenajamentele silvice aprobate de Ministerul Silviculturii, atribuite în folosinţă pe durata nedeterminată, în baza Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 2315/1954, unor cooperative agricole de producţie, se transmit în administrarea directa a unor unităţi silvice din subordinea Ministerului Silviculturii, potrivit anexei nr. 3 * la prezentul decret.-----------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Pînă la data de 31 decembrie 1986, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor transmite unor unităţi silvice din subordinea Ministerului Silviculturii plantaţiile forestiere pentru protecţia terenurilor agricole şi perdelele forestiere de protecţie situate de-a lungul căilor de comunicaţie, împreună cu terenurile pe care sînt amplasate, în suprafaţa totală de 1.763 ha, prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret. Transmiterea se va face prin ordin, pe baza planurilor de situaţie.Ministerul Silviculturii va lua măsuri pentru menţinerea în stare corespunzătoare şi regenerarea plantaţiilor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole, precum şi a perdelelor forestiere situate de-a lungul căilor de comunicaţie, astfel încît acestea să-şi poată îndeplini rolul pentru care au fost create.-------------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 4Activul şi pasivul, stabilite pe bază de bilanţ încheiat la data de 31 octombrie 1986, împreună cu indicatorii economico-financiari, de muncă şi de retribuire, precum şi contractele încheiate, aferente pădurilor şi terenurilor forestiere ce se transmit de la birourile sau, după caz, comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale şi întreprinderile agricole de stat, trec, prin protocol, la unităţile silvice din subordinea Ministerului Silviculturii.  +  Articolul 5Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările necesare în indicatorii economici şi financiari ai Ministerului Silviculturii, Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi consiliilor populare judeţene, inclusiv în volumul şi structura bugetului de stat şi a celorlalte planuri financiare, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat.Pentru personalul silvic care a fost retribuit din fondul silvic comunal şi transferat la unităţile din subordinea Ministerului Silviculturii se suplimenteaza planul de muncă şi retribuire al acestui minister, pe anul 1986, cu un număr de 1.322 posturi şi 3.120 mii lei fond de retribuire lunar.Personalul muncitor care trece la unităţile silvice subordonate Ministerului Silviculturii, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Aprovizionarea cooperativelor agricole de producţie şi a populaţiei din mediul rural cu lemn de foc şi de construcţii se va face potrivit prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, Legea nr. 4/1972 privind gospodărirea pădurilor aflate în administrarea directa a comunelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.------------