HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 8 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date «Roedunet», denumit în continuare O.A.O.I.C.D. «Roedunet», ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) O.A.O.I.C.D. «Roedunet» are următoarele atribuţii principale: a) asigură operarea conexiunilor internaţionale şi a magistralelor interne de comunicaţii de date cu scopul interconectării reţelelor de comunicaţii de date ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile, ale instituţiilor de cercetare şi ale altor instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale; b) oferă asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul comunicaţiilor de date instituţiilor conectate la O.A.O.I.C.D. «Roedunet»; c) elaborează şi pune în aplicare proiectele de dezvoltare şi creştere a capacităţii magistralei infrastructurii de comunicaţii de date a O.A.O.I.C.D. «Roedunet», corespunzător cerinţelor; d) încheie contracte de cercetare ştiinţifică, de proiectare, de consultanţă sau de expertiză, precum şi contracte pentru servicii de întreţinere şi depanare reţea, noduri şi puncte de prezenţă; e) realizează alte atribuţii stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."3. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Interconectarea reţelelor de comunicaţii de date menţionate anterior se realizează la nivel regional şi judeţean: la nivel regional prin 7 centre de operare, denumite centre de operare a reţelei Roedunet (NOC Network Operation Center), şi la nivel judeţean prin 34 de puncte de operare şi prezenţă a Roedunet (POP - Points of Operation and Presence). Pentru asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor oferite, O.A.O.I.C.D. «Roedunet» poate realiza interconectări cu alte reţele de comunicaţii de date."4. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Finanţarea O.A.O.I.C.D. «Roedunet» se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Veniturile proprii provin din tarife percepute pentru serviciile prestate instituţiilor conectate la O.A.O.I.C.D. «Roedunet», venituri din activităţi de cercetare, inclusiv din participarea la proiecte cu finanţare internă sau internaţională, activităţi de consultanţă, din alte venituri dobândite în condiţiile legii......................................................................................... (4) Din subvenţiile acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se asigură finanţarea cheltuielilor pentru canalul Internet şi a cheltuielilor de exploatare a canalelor de comunicaţii de date interne dintre NOC-urile magistralei infrastructurii de comunicaţii de date a O.A.O.I.C.D. «Roedunet», precum şi dintre acestea şi POP-urile «Roedunet»."5. Articolul 4 se abrogă.6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Reţeaua de calculatoare şi infrastructura de comunicaţii vor funcţiona în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare."7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) O.A.O.I.C.D. «Roedunet» va funcţiona cu un număr de 40 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru unităţile de învăţământ subvenţionate, dintre care un director general, 6 directori de filiale regionale şi 33 de funcţii de execuţie, experţi, responsabili de puncte de operare judeţene. Directorul general şi directorii de filiale sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Salarizarea personalului se face conform prevederilor legale aplicabile unităţilor de informatică din sectorul bugetar."8. Anexa "Universităţile unde funcţionează nodurile magistralei infrastructurii de comunicaţii de date «Roedunet» se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale O.A.O.I.C.D. "Roedunet" se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul XIII al literei A din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, va avea următorul cuprins:"XIII. Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date «Roedunet» Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea Micleap. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Florin Bejan,secretar de statMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 1.056.  +  Anexa UNIVERSITĂŢILEunde funcţionează NOC-urile magistraleiinfrastructurii de comunicaţii de date şi locaţiilePOP-urilor "Roedunet"1. Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti, sectorul 6, corp R, camera R506, R507, 060042 - NOC-ul Bucureşti al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"2. Universitatea din Craiova, Str. Lăpuşului nr. 5, camera 308 - NOC-ul Craiova al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"3. Universitatea Tehnică din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 2, corp B, camera 521 - NOC-ul Timişoara al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"4. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 26-28, camera 22, 400027 - NOC-ul Cluj al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"5. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088 - NOC-ul Târgu Mureş al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"6. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 169, 700506 - NOC-ul Iaşi al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"7. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Str. Domnească nr. 47, corp G, camera 310, 800008 - NOC-ul Galaţi al magistralei infrastructurii de date "Roedunet"8. Locaţiile celor 34 de POP-uri din reşedinţele de judeţ unde nu funcţionează NOC-uri "Roedunet" se stabilesc de către conducerea O.A.O.I.C.D. "Roedunet", în funcţie de condiţiile locale, iar conectarea lor la NOC-uri se stabileşte pe criterii geografice, astfel încât să se minimizeze costurile de conectare.----