ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005  În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. Preambulul va avea următorul cuprins:Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:2. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Conducătorii instituțiilor publice, patronii și managerii operatorilor economici sunt obligați, potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, să organizeze și să execute instruirea în domeniul situațiilor de urgență pe baza prezentelor dispoziții generale și a reglementărilor specifice.3. Articolul 10 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoștințe cu privire la:a) conținutul actelor normative care reglementează managementul situațiilor de urgență și activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum și actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituției;b) managementul situațiilor de urgență și modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituției;c) mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcțiile, instalațiile, amenajările și modul de utilizare a acestora, precum și mijloacele tehnice existente și planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecție civilă;d) formele și metodele specifice de prevenire și stingere a incendiilor;e) modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență și în cazul observării și anunțării unui incendiu;f) acțiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență.4. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Durata instructajului introductiv general se stabilește prin reglementări interne, în funcție de specificul activității desfășurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu și/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităților din punct de vedere al protecției civile, precum și de nivelul de pregătire al participanților, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.5. Litera b) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:b) condițiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice și cauzele potențiale de incendiu și/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;6. Litera f) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:f) sarcini specifice pentru prevenirea situațiilor de urgență, cauzelor potențiale de incendiu și realizarea măsurilor specifice de protecție civilă.7. După articolul 17 din anexă se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1Instructajul specific locului de muncă se efectuează și în următoarele cazuri:a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;c) la reluarea activității după producerea unui incendiu, explozii sau situații de urgență;8. Literele a) și b) ale articolului 23 din anexă vor avea următorul cuprins:a) actele normative care reglementează managementul situațiilor de urgență, activitatea de apărare împotriva incendiilor și activitatea de protecție civilă;b) obligațiile generale și specifice ce revin fiecărei categorii de salariați;9. Articolul 24 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Tematica orientativă se adaptează și se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile și învățămintele rezultate din:a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor stabilite;b) natura, frecvența și amploarea incendiilor, exploziilor și altor situații de urgență produse pe raza teritorială a unității sau în sectoare de activitate similare;c) modificări ale legislației specifice.10. La articolul 26, articolul 31 alineatul (2), articolul 39 litera b) și la articolele 40 și 41 din anexă, sintagma "agent economic" se va înlocui cu sintagma "operator economic".11. Articolul 27 din anexă se abrogă.12. Articolul 35 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situații generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potențial explozive ori se poate favoriza producerea unor situații de urgență.13. Litera a) a articolului 36 din anexă va avea următorul cuprins:a) executarea unor operațiuni de manevră ori de comandă a unor instalații sau utilaje tehnologice de importanță ori intervenția asupra acestora, a căror operare greșită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamități naturale ori a altor situații de urgență;14. La articolul 36 din anexă, după litera c) se introduc douăsprezece noi litere cu următorul cuprins:d) lucrări de sudare;e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;g) lucrări care pot provoca scântei și arcuri electrice sau scurtcircuite;h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;i) lucrări de curățare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezghețări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);k) punerea ori repunerea în funcțiune a instalațiilor și utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;l) aplicarea unor materiale de protecție din care se pot degaja cu ușurință vapori și gaze inflamabile și/sau explozive;m) curățarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;n) depozitarea, manipularea și transportul de substanțe/materiale periculoase;o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.15. Articolul 42 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituției, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activități solicitate de conducerea operatorului economic ori a instituției, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate în domeniul protecției civile ori de șeful locului de muncă respectiv, în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.16. Articolul 51 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Organizarea activității de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele:a) responsabilitatea conducătorului instituției, managerului sau patronului privind informarea și instruirea salariaților cu privire la actele normative, normele, regulile și măsurile specifice instituției ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situațiilor de urgență, precum și asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificările și completările ulterioare;b) respectarea principiului responsabilității conducătorului instituției, managerului sau patronului privind verificarea însușirii de către salariați a obligațiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor și situațiilor de urgență;c) asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaților în domeniul incendiilor, exploziilor și situațiilor de urgență.17. Literele b) și c) ale articolului 54 din anexă vor avea următorul cuprins:b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecției civile (inspectori de protecție civilă);c) șefii serviciilor voluntare/private de urgență18. Litera d) a articolului 54 din anexă se abrogă.19. Punctul I al articolului 58 din anexă va avea următorul cuprins:I. Cerințe generale:a) conținutul materialelor va fi în concordanță cu bazele teoretice ale activității de apărare împotriva incendiilor și management al situațiilor de urgență, corelate cu legislația specifică în vigoare;b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;c) conținutul și realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire al subiecților cărora li se adresează.20. Articolul 65 din anexă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul situațiilor de urgență trebuie să obțină avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - Inspecția de prevenire.21. În titlul ordinului, în cuprinsul acestuia și al anexei la acesta, prin sintagma "instruirea în domeniul situațiilor de urgență" se înțelege "instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  București, 2 septembrie 2005.Nr. 786.---------