HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 8 septembrie 2005pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 13 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 martie 2004, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 8 septembrie 2005.Nr. 1.023.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la norme)ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ......Data ....................Laboratorul ............................., situat în localitatea ......................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ...., județul ............., cod ....................., telefon/fax ..........................., aparținând de ....(denumirea societății)...., cod unic de înregistrare ............................., are condiții materiale și capacitate profesională de a desfășura activități de conservare-restaurare în următoarele domenii:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Prezenta autorizație a fost eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, și documentației înregistrate la Ministerul Culturii și Cultelor cu nr. ............ .
  Ministrul culturii și cultelor, ................................. (se va completa numele ministrului) Avizat C.N.M.C. Secretar, ...................... (se va completa numele secretarului)
  -----