DECRET nr. 158 din 7 mai 1986privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Consiliul de Coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri.Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie coordonează în mod unitar, la nivelul întregii economii, activitatea privind producţia bunurilor de larg consum, aprovizionarea şi prestaţiile de servicii pentru populaţie, precum şi activitatea de turism.Pe plan local, pentru coordonarea producţiei bunurilor de larg consum, a activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii pentru populaţie, realizate de unităţile economice, de stat şi cooperatiste, precum şi de către meseriaşii particulari, se înfiinţează comisii de coordonare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în subordinea comitetelor executive judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene pot înfiinţa, în municipii şi centre muncitoresti, comisii pentru coordonarea activităţii de aprovizionare şi prestări de servicii pentru populaţie, subordonate şi consiliilor populare ale localităţilor respective.  +  Articolul 2Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie prezintă trimestrial, Consiliului de Miniştri, rapoarte asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie are următoarele atribuţii: A. În domeniul producţiei bunurilor de larg consum: a) urmăreşte modul cum se îndeplineşte planul de producţie şi de livrări în structura fizica prevăzută şi propune Consiliului de Miniştri măsurile ce se impun a fi luate de ministere, celelalte organe centrale şi locale de stat şi unităţile producătoare; b) în vederea aplicării principiilor mecanismului economico-financiar, urmăreşte valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumurilor acestora, extinderea utilizării materiilor prime şi materialelor din producţia interna, a resurselor locale şi a resturilor tehnologice utilizabile în producţia bunurilor de consum, precum şi folosirea mai raţională a forţei de muncă disponibile, inclusiv prin extinderea muncii la domiciliu; c) urmăreşte elaborarea, de către ministere, celelalte organe centrale şi locale, de stat şi cooperatiste şi de unităţile producătoare, a programelor de măsuri în vederea dezvoltării şi diversificării produselor în concordanta cu solicitarile beneficiarilor, precum şi îndeplinirea programelor pe domenii privind producţia bunurilor de consum şi face propuneri de completare şi de adaptare a lor la cererile consumatorilor; d) coordonează, pe întreaga economie, în profil de ramura şi teritorial, activitatea de dezvoltare, de fabricaţie şi de diversificare a producţiei bunurilor de consum; e) participa la elaborarea şi la fundamentarea proiectelor de plan cincinal şi anual şi a prognozelor privind dezvoltarea producţiei bunurilor de consum; f) propune măsuri de profilare, specializare şi de cooperare a unităţilor în realizarea producţiei bunurilor de consum; g) contribuie la elaborarea programelor de cercetare şi de asimilare de noi produse, de modernizare şi de reproiectare a bunurilor de consum, în vederea îmbunătăţirii continue a caracteristicilor tehnice, calitative şi functionale ale acestora; h) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe centrale, măsuri pentru extinderea cooperării în producţie între întreprinderile industriale de stat şi unităţi din industria mica, în vederea dezvoltării, diversificării şi modernizării producţiei bunurilor de consum; i) urmăreşte şi îndrumă unităţile producătoare de bunuri de larg consum şi unităţile comerciale în acţiunile de contractare a fondului de marfa pentru piaţa interna, în concordanta cu prevederile de plan, necesarul şi tendintele ce se manifesta în cererile populaţiei, în vederea asigurării îndeplinirii programelor de autoaprovizionare şi autoconducere; j) examinează proiectele de acte normative şi face propuneri cu privire la perfecţionarea legislaţiei în domeniul sau de activitate; k) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege în acest domeniu. B. În domeniul aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie: a) elaborează, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum; b) participa la elaborarea programelor de dezvoltare a comerţului socialist şi a activităţii de prestări de servicii pentru populaţie, asigurind o justa corelare a producţiei bunurilor de larg consum cu structura cererii şi veniturile băneşti ale populaţiei; c) acţionează, împreună cu ministerele producătoare, cu organele şi organizaţiile centrale care au atribuţii de desfacere a mărfurilor, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la termenele stabilite şi în condiţiile de calitate corespunzătoare; d) stabileşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, măsuri pentru diversificarea cît mai larga a sortimentelor de mărfuri şi a serviciilor; urmăreşte realizarea acestora, acordind atenţie deosebită diversificării producţiei de mărfuri alimentare, de preparate şi semipreparate culinare şi de cofetarie-patiserie, respectării normelor de igiena şi a celor sanitare în unităţile de desfacere şi cele de alimentaţie publică; e) stabileşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mărfurilor şi a serviciilor prestate; f) urmăreşte modul în care întreprinderile producătoare îşi îndeplinesc obligaţiile de livrare a mărfurilor către fondul pieţei, volumul, structura sortimentala şi la termenele stabilite; g) stabileşte şi asigură realizarea măsurilor pentru gospodărirea mărfurilor şi materialelor, deplina folosire a spaţiilor comerciale cu amănuntul şi ridicată, a celor de alimentaţie publică, hoteliere şi prestatoare de servicii, precum şi pentru desfăşurarea unui comerţ modern şi civilizat; h) coordonează elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei comerciale şi prestatoare de servicii, stabilind măsuri pentru îmbunătăţirea dotării tehnice şi unităţilor, precum şi a realizării productivitatii muncii pe fiecare lucrator comercial; i) coordonează activitatea de studiere a cererilor de mărfuri şi de servicii ale populaţiei, volumul şi structura acestora, urmăreşte efectuarea de către ministere, celelalte organe centrale şi institute specializate a studiilor de prognoza, în vederea corelării producţiei cu cererile populaţiei, dezvoltării comerciale, prestărilor de servicii şi a turismului; j) organizează consultări periodice cu oamenii muncii asupra problemelor aprovizionarii şi prestărilor de servicii şi stabileşte măsurile necesare în vederea aplicării propunerilor şi sugestiilor acestora. C. În domeniul turismului: a) participa la elaborarea programelor actuale şi de perspectiva privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare a activităţii de turism şi urmăreşte realizarea acestora; b) urmăreşte şi propune măsuri pentru îndeplinirea planului privind activitatea de turism, creşterea continua a eficientei economice a acesteia; c) urmăreşte dezvoltarea bazelor şi obiectivelor turistice, precum şi diversificarea serviciilor şi a volumului fondului de marfa ce se desface prin unităţile de turism; d) propune măsuri şi urmăreşte modul de organizare a vinzarii de mărfuri pe valuta, stimulind vînzarea mărfurilor din producţia interna.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 4Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestaţiilor de servicii pentru populaţie este format din 85-95 membri, reprezentanţi ai Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Comitetului de Stat pentru Preţuri, Ministerului Comerţului Interior, Ministerului Turismului, Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Naţional al Femeilor şi Uniunii Tineretului Comunist, reprezentanţi ai celorlalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ai uniunilor centrale ale organizaţiilor cooperatiste, care au în subordine unităţi producătoare de bunuri de larg consum, unităţi de aprovizionare a populaţiei, turism şi prestări de servicii, precum şi reprezentanţi ai diferitelor categorii de oameni ai muncii.  +  Articolul 5Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie are în conducerea sa un preşedinte şi trei vicepreşedinţi.Preşedintele consiliului de coordonare este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.  +  Articolul 6Problemele curente ale activităţii Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie, se rezolva de biroul sau executiv, alcătuit din 13-15 membri. Biroul executiv se compune din preşedinte, vicepreşedinţii consiliului şi membri.  +  Articolul 7Vicepreşedinţii consiliului, membrii acestuia şi ai biroului executiv se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui.Secretarul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 8În cadrul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie se organizează următoarele secţiuni de specialitate: a) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor agroalimentare; b) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor textile-încălţăminte; c) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor metalo-chimice, combustibili şi materiale de construcţii; d) Secţiunea pentru prestări de servicii către populaţie şi turism.Numărul de membri, componenta şi atribuţiile secţiunilor de specialitate se aproba de consiliul de coordonare, la propunerea biroului sau executiv.Pentru fiecare secţiune de specialitate consiliul de coordonare stabileşte din rindul membrilor secţiunii un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care constituie biroul secţiunii.  +  Articolul 9Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, în şedinţe plenare, la convocarea preşedintelui sau a biroului executiv, şi adopta hotărîri.Biroul executiv se întruneşte în şedinţe, lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.  +  Articolul 10Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie în întregul său, biroul executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.  +  Articolul 11Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie are un aparat de specialitate care analizează şi pregăteşte lucrările necesare desfăşurării activităţii şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului şi a deciziilor biroului executiv.Aparatul de specialitate este coordonat de secretarul aparatului, numit prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Numărul maxim de posturi, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie sînt prevăzute în anexa *, care face parte integrantă din prezentul decret.Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.  +  Capitolul 4 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie  +  Articolul 12Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie sînt alcătuite din directori sau directori adjuncţi din întreprinderile industriale şi locale de stat, din conducatori de unităţi cooperatiste producătoare şi de desfacere de bunuri de consum, din reprezentanţi ai organelor comerciale locale, de turism, de prestări servicii, ai inspectoratelor locale de control al calităţii, ai organelor locale bancare şi de preţuri.Preşedintele comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti este primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular.Numărul de membri şi componenta comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti se aproba de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene respective sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie.  +  Articolul 13Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie se întrunesc lunar şi ori de cîte ori este necesar. Ele propun măsuri pe care le supun spre aprobare comitetului executiv al consiliului popular.  +  Articolul 14Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie exercita în unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează următoarele atribuţii: a) urmăresc şi controlează realizarea de către unităţile producătoare şi comerciale de stat şi cooperatiste a sarcinilor privind producţia, aprovizionarea şi desfacerea bunurilor de larg consum, a prestărilor de servicii şi a turismului şi iau măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan; b) coordonează activitatea de fabricaţie, de diversificare sortimentala şi ridicare a nivelului calitativ al producţiei bunurilor de larg consum şi de desfacere a acesteia; c) colaborează la elaborarea proiectelor de plan în profil teritorial pentru sectorul bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi desfacerii acestora, prestărilor de servicii şi turismului; d) propun măsuri pentru profilarea, specializarea şi cooperarea întreprinderilor şi unităţilor producătoare de bunuri de larg consum pentru realizarea producţiei fizice în structura prevăzută şi livrarea acesteia conform contractelor încheiate; e) elaborează programe de măsuri pentru valorificarea resurselor locale de materii prime şi de materiale, precum şi pentru folosirea forţei de muncă disponibile, pentru sporirea producţiei bunurilor de consum şi pentru ridicarea calităţii acesteia; f) stabilesc măsuri pentru dezvoltarea bazei legumicole şi a producţiei locale de bunuri agroalimentare şi nealimentare, precum şi pentru asigurarea rezervelor de mărfuri destinate aprovizionarii de toamna-iarna a populaţiei şi a celorlalte categorii de beneficiari; g) coordonează acţiunile de control asupra desfăşurării activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie, respectării normelor de igiena şi a celor sanitare în domeniul producţiei, transportului, depozitarii şi desfacerii de mărfuri, atît în unităţile cu amănuntul, cît şi în cele de alimentaţie publică, urmărind soluţionarea propunerilor făcute de către comisiile de control obştesc; h) exercita orice alte atribuţii rezultate din dispoziţiile legale şi asigura aducerea la îndeplinire a deciziilor comitetelor executive ale consiliilor populare pe lîngă care funcţionează şi a hotărîrilor Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie.  +  Articolul 15Pregătirea lucrărilor necesare desfăşurării activităţii comisiilor judeţene va fi asigurata de aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea cărora funcţionează.  +  Articolul 16Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti răspund pentru activitatea lor faţă de comitetele executive cărora le sînt subordonate şi faţă de Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie. Fiecare membru răspunde faţă de comisie şi faţă de preşedintele acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 17Ministerele, celelalte organe centrale şi locale de stat şi cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile subordonate acestora, vor pune la dispoziţia consiliului, precum şi a comisiilor de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestărilor de servicii pentru populaţie, la cerere, date, documentaţii şi specialişti, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 18Pe data prezentului decret se abroga: Decretul nr. 445/1972 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie, Decretul nr. 275/1977 privind aprobarea numărului de posturi şi a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie, Decretul nr. 169/1976 cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, Decretul nr. 248/1976 privind aprobarea numărului de posturi şi a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.---------------