HOTĂRÎRE Nr. 183 din 31 martie 1995cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 10% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; n) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 7.000 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R. se stabileşte la 70.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 55.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează tinindu-se seama de creşterea prognozata a preţurilor la produsele alimentare şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit legii, indexate în corelare cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 6.900 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 28.500 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 5Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, se indexează cu 8%.  +  Articolul 6Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 1 an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.  +  Articolul 8 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu data de 1 aprilie 1995, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, pot fi majorate în limita a 12%. Cu coeficientul de 12% pot fi majorate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 9Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 aprilie 1995.  +  Articolul 11Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa 1ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
       
    - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit1.290
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal1.530
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale1.850
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor2.020
    Elevi din şcolile speciale de reeducare1.520
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale1.640
    Studenţi1.900
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale2.140
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale1.890
    Copii în tabere, colonii şi excursii1.640
    Copii în tabere internaţionale1.890
    Sănătate
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare1.960
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi1.020
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)300
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare940
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare1.700
    Copii în creşe cu program zilnic980
    Copii în creşe cu program săptămânal1.520
    Copii în leagăne de copii1.630
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare2.570
    Bolnavi în leprozerii3.300
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare1.890
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte180
    Donatori de sânge3.430
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie6.420
    Asistenţă socială
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.590
    Cămine-spital pentru adulţi1.850
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.700
    Cantine de ajutor social1.510
  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.Activitatea sportivăI. Activitatea sportivă de performanţă
           
    - lei/zi -
      AcţiuneaPlafoane maxime
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
      - etapa pe localitatepână la 6.300-
      - etapa judeţeanăpână la 8.630până la 14.500
      - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 9.930până la 16.700
      - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 11.170până la 19.590
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
      - organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 11.260până la 20.330
      - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 12.400până la 21.890
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
      - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 13.540până la 24.830
      - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 14.790până la 26.300
       
      Plafoane maxime
    - lei/zi -
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:  
    - competiţii sportive interne2.710
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere2.870
    - competiţii sportive internaţionale3.540
    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 12%, corespunzător creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare.
    Transporturi
    - lei/zi -
    1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine2.950
    2. Restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei, în ţară2.700
    3. Scafandri3.200
  NOTĂ: Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI pentru elevi şi studenţi
           
    - lei/lună -
    I.Burse  
      1.Bursa socială pentru elevi:  
        - clasele I-VIII16.800
        - clasele IX-XII24.650
      2.Bursa de merit pentru elevi5.950
      3.Bursa de merit pentru studenţi68.350
      4.Bursa de studiu pentru studenţi47.750
      5.Bursa socială pentru studenţii din ciclul I şi II42.900
      6.Bursa de studiu pentru studenţii din ciclul de studii aprofundate68.350
      7.Bursa socială pentru studenţii din ciclul de studii aprofundate50.400
      8.Bursa pentru tinerii români din Republica Moldova şi Ucraina, primiţi la studii în România, pentru tinerii de origine etnică română şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român:
        - pentru elevi53.000
        - pentru studenţi68.350
        - pentru doctoranzi şi postuniversitari73.800
    II.Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate elevilor şi studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ special potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 10%, iar premiile acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 369/1994 se indexează cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa 3PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    - lei/lună -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1995
    până la 12.000până la 155.500
    12.001 - 20.000155.501 - 225.700
    peste 20.000peste 225.700
  -------