DECRET nr. 157 din 7 mai 1986privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, pentru controlul, îndrumarea unitară şi coordonarea la nivelul întregii economii a activităţii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale în domeniul activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 2Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala răspunde de înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, de soluţionare operativă, la timp, a problemelor complexe pentru îndeplinirea planului de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.În acest scop, consiliul urmăreşte buna desfăşurare a activităţii de comerţ exterior, organizarea colaborării cu ţările socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare şi cu celelalte tari ale lumii.  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala acţionează pentru aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, pentru creşterea permanenta a eficientei financiar-valutare în acest domeniu.  +  Articolul 4Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala prezintă trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie rapoarte Consiliului de Miniştri asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea continua a acesteia, în concordanta cu cerinţele dezvoltării în perspectiva a economiei naţionale  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala are, în principal, următoarele atribuţii: A. Cu privire la dezvoltarea şi creşterea eficientei activităţii de export: a) controlează şi ia măsuri pentru întărirea răspunderii ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, centralelor şi întreprinderilor, în vederea acoperirii integrale cu contracte externe şi contracte economice interne a sarcinilor de plan, lansarea în fabricaţie şi executarea cu prioritate a producţiei destinate exportului, în condiţiile şi la termenele convenite cu partenerii străini; b) urmăreşte asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi al balanţei de plati externe aprobate, ia măsuri în vederea adaptării producţiei la cerinţele pieţei externe, pentru dimensionarea şi asigurarea importului, precum şi valorificarea superioară a resurselor din import; c) acţionează pentru realizarea de produse destinate exportului cu performanţe la nivelul mondial, corespunzătoare cerinţelor pieţei externe, urmăreşte înfăptuirea prevederilor din programele pentru creşterea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, modernizarea, reproiectarea şi asimilarea în fabricaţie de noi tipuri de maşini şi utilaje de înaltă productivitate, cu parametri funcţionali şi economici ridicati; d) asigura îmbunătăţirea continua a cursurilor de revenire şi a celorlalţi indicatori de eficienta, în care scop ia măsuri, împreună cu organele centrale de sinteza şi ministerele economice, pentru realizarea programelor de reducere a costurilor de producţie, a consumurilor specifice materiale şi energetice, de creştere a productivitatii muncii, imbunatatire a tehnologiilor de fabricaţie, folosire cu randament superior a întregului potenţial tehnic şi uman al unităţilor producătoare, precum şi pentru obţinerea la export de preţuri competitive, îmbunătăţirea structurii exportului şi a condiţiilor de prezentare şi ambalare a mărfurilor; e) urmăreşte realizarea măsurilor pentru specializarea întreprinderilor şi secţiilor de fabricaţie cu producţie preponderenta de export şi asigurarea cu prioritate a bazei tehnico-materiale necesare realizării producţiei pentru export; f) iniţiază măsuri pentru diversificarea formelor de comercializare, inclusiv sub forma societăţilor proprii sau mixte de comercializare, pentru extinderea schimburilor economice externe şi asistenţa tehnica la produsele exportate şi controlează modul de aplicare a măsurilor adoptate şi realizarea eficientei stabilite. B. Cu privire la dezvoltarea cooperării economice internaţionale: a) ia măsuri pentru dezvoltarea activităţii de cooperare economică internationala prin promovarea exportului de instalaţii şi obiective economice complexe, executarea de lucrări de construcţii-montaj, acordarea de asistenţa tehnica, inginerie tehnologică, consultanţa şi alte activităţi asemănătoare, urmărind, pe aceasta baza, acoperirea necesarului de materii prime, materiale şi combustibili, potrivit prevederilor de plan; b) controlează activitatea de participare la licitaţii internaţionale şi ia măsuri în vederea dezvoltării, pe aceasta baza, a exporturilor româneşti, în special de instalaţii şi obiective economice complexe; c) analizează periodic eficienta şi stadiul de realizare a acţiunilor de cooperare şi ia măsuri pentru îndeplinirea şi realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin contractele de cooperare; d) analizează periodic îndeplinirea prevederilor din acorduri, convenţii şi alte înţelegeri comerciale şi de cooperare economică internationala, precum şi activitatea desfăşurată în cadrul diferitelor organisme şi organizaţii economice internaţionale, la care participa ţara noastră; e) controlează modul în care se asigura pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor comisiilor mixte de comerţ exterior şi cooperare economică internationala şi se aduc la îndeplinire programele de măsuri aprobate. C. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala propune Consiliului de Miniştri măsuri în problemele care constituie obiectul sau de activitate care, după aprobare, urmează să fie aduse la îndeplinire de către ministere, celelalte organe centrale şi locale, centrale şi întreprinderi.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe centrale sau locale, centralele şi întreprinderile sînt obligate să asigure date, informaţii, materiale, studii şi analize necesare Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.De asemenea, au obligaţia să asigure specialiştii necesari pentru constituirea, de către consiliul de coordonare, a unor colective de lucru care să realizeze acţiuni de sprijin complex în unităţile economice, îndeosebi la producţie.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 8Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala este format dintr-un număr de 45-55 membri, reprezentanţi ai ministerelor şi altor organe centrale cu sarcini de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, precum şi ai unor centrale şi întreprinderi cu pondere în aceasta activitate.Reprezentanţi ai ministerelor economice în consiliul de coordonare sînt adjunctii de miniştri care răspund de activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.  +  Articolul 9Problemele curente ale activităţii Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala se rezolva de biroul sau executiv, alcătuit din 7-9 membri.  +  Articolul 10În cadrul Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala funcţionează ca secţiuni de specialitate: a) Comisia guvernamentală de colaborare şi cooperare economică şi tehnica; b) Comisia centrala pentru coordonarea şi urmărirea participării unităţilor economice româneşti la licitaţii în străinătate pentru exporturi complexe; c) Comisia guvernamentală pentru preţuri externe şi eficienta comerţului exterior.Secţiunile de specialitate se organizează, funcţionează şi au atribuţiile stabilite potrivit legii.  +  Articolul 11Preşedintele Consiliului de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala este un prim-viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.Vicepreşedinţii consiliului, membrii consiliului şi ai biroului executiv se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui consiliului.Secretar al consiliului este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 12Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, biroul executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.  +  Articolul 13Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea biroului sau executiv sau a preşedintelui, şi adopta hotărîri.Biroul executiv se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.  +  Articolul 14Consiliul de coordonare a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala are un aparat de specialitate, care analizează şi pregăteşte lucrările necesare activităţii consiliului, biroului executiv, asigura informarea membrilor consiliului, urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului şi a deciziilor biroului executiv, precum şi a măsurilor stabilite de preşedinte.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Aparatul de specialitate al Consiliului de coordonate a activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala se constituie prin preluarea atribuţiilor, a structurii organizatorice stabilite potrivit anexei la Decretul nr. 435/1983 şi a personalului Sectorului pentru urmărirea realizării producţiei de export, a exportului şi a activităţii de cooperare economică internationala *.  +  Articolul 16Decretul nr. 435/1983, cu excepţia anexei, se abroga.-------------------* Numărul total de posturi a fost comunicat instituţiilor interesate.----------------