REGULI GENERALE din 11 august 2005pentru igiena produselor alimentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 septembrie 2005     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Domeniu de aplicare (1) Prezenta hotărâre stabileşte reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, ţinându-se cont, în mod special, de următoarele principii: a) responsabilitatea primara pentru siguranţa alimentelor aparţine operatorului cu activitate în domeniul alimentar; b) este necesar să se asigure siguranţa alimentelor pe tot lantul alimentar, începând cu producţia primara; c) este important să se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate în siguranţa la temperaturi ale mediului ambiant, în special pentru alimente congelate; d) implementarea generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), împreună cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie să întărească responsabilitatea operatorilor cu activitate în domeniul alimentar; e) ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate în domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, să fie în conformitate cu regulile de igiena a alimentelor şi la aplicarea principiilor HACCP; f) este necesar să se stabilească criterii microbiologice şi cerinţe de control al temperaturii, bazate pe o evaluare ştiinţifică a riscului; g) este necesar să se asigure ca alimentele importate să fie cel puţin la acelaşi standard de igiena ca alimentele produse în România sau să fie la un standard echivalent. (2) Prezenta hotărâre se aplică tuturor etapelor de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor, precum şi activităţilor de export, fără a se aduce atingere unor cerinţe specifice cu referire la igiena alimentelor. (3) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) producţiei primare pentru consum domestic privat; b) preparării domestice, manipulării sau depozitarii alimentelor pentru consum domestic privat; c) furnizarii directe, de către producător, de cantităţi mici de produse primare către consumatorul final sau către întreprinderi locale de vânzare cu amănuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final; d) centrelor de colectare şi tabacariilor ce intra sub incidenţa definirii activităţilor în domeniul alimentar, numai pentru faptul ca acestea manipuleaza materia prima pentru producerea de gelatina sau colagen. (4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ce coordonează toate activităţile în acest domeniu, de la producerea materiilor prime până la consumator, stabileşte împreună cu Ministerul Sănătăţii, în baza legislaţiei naţionale, reguli ce reglementează activităţile prevăzute la alin. (3) lit. c). Astfel de reguli trebuie să asigure realizarea obiectivelor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Definiţii (1) În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile următoare se definesc astfel: a) igiena alimentelor, denumita în continuare igiena măsurile şi condiţiile necesare pentru controlul riscurilor şi pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui produs alimentar, în concordanta cu destinaţia prestabilita a acestuia; b) produse primare - produse rezultate din producţia primara, incluzând produse crescute pe sol, obţinute prin creşterea de animale, din vanat şi pescuit; c) întreprindere - orice unitate cu activitate în domeniul alimentar; d) autoritate competentă - Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumita în continuare Autoritatea, competenţa pentru implementarea, coordonarea implementarii şi asigurarea conformitatii cu prevederile prezentei hotărâri sau orice alta autoritate căreia i-a fost delegată acea competenţa. Aceasta poate include, de asemenea, după caz, autoritatea corespondenta a altei tari; e) echivalent - cu referire la sisteme diferite, capacitatea de îndeplinire a aceloraşi obiective; f) contaminare - prezenta sau introducerea unui risc; g) apa potabilă - apa ce întruneşte cerinţele minime prevăzute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004, ce transpune Directiva Consiliului nr. 98/83/CE ; h) apa de mare curata - apa de mare naturala, artificiala sau purificata ori apa sărată ce nu conţine microorganisme, substanţe dăunătoare sau plancton marin toxic în cantităţi capabile sa afecteze direct ori indirect salubritatea alimentelor; i) apa curata - apa de mare curata şi apa proaspăta de o calitate similară; j) ambalare - plasarea unui produs alimentar într-un ambalaj sau container, în contact direct cu produsul alimentar respectiv şi ambalajul ori containerul însuşi; k) impachetare - plasarea unuia sau mai multor alimente ambalate într-un al doilea container şi chiar acesta din urma; l) container sigilat ermetic - un container ce este proiectat şi destinat a fi sigur faţă de pătrunderea de pericole; m) procesare - orice proces ce modifica substanţial produsul iniţial, incluzând încălzirea, afumarea, sararea, maturarea, uscarea, marinarea, extractia, extrudarea sau o combinare a acestor procese; n) produse neprocesate - produse alimentare ce nu au fost supuse procesarii şi care includ produse ce au fost divizate, portionate, tăiate, decapitate, feliate, dezosate, tocate, jupuite, maruntite, transate, curatate, fasonate, decojite, macinate, racite, congelate, congelate profund sau dezghetate; o) produse procesate - produse alimentare ce rezultă din procesarea produselor neprocesate. Aceste produse pot conţine ingrediente ce sunt necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a induce caracteristici specifice. (2) În anexa prezentei hotărâri, termenii "atunci când este necesar", "după caz", "adecvat" şi "suficient" înseamnă, respectiv, "atunci când este necesar", "după caz", "adecvat" sau "suficient" pentru a îndeplini obiectivele prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor cu activitate în domeniul alimentar  +  Articolul 3Obligaţie generalăOperatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure ca toate etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisfac cerinţele aferente de igiena prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Cerinţe de igiena generale şi specifice (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care realizează producţie primara şi cei asociaţi operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reguli generale trebuie să se conformeze cu prevederile generale de igiena prevăzute la cap. I din anexa nr. 1 la Reguli generale pentru igiena produselor alimentare şi cu orice alte cerinţe specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE . (2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care realizează oricare dintre etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie de alimente după acele etape la care se aplică prevederile alin. (1) trebuie să se conformeze cu cerinţele generale de igiena prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reguli generale şi cu orice alte cerinţe specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE . (3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să adopte, după caz, următoarele măsuri specifice de igiena: a) conformarea cu criteriile microbiologice pentru produse alimentare; b) proceduri necesare pentru a îndeplini obiectivele prevăzute de prezenta hotărâre; c) conformarea cu cerinţele privind controlul temperaturii pentru produse alimentare; d) menţinerea lantului de frig; e) prelevarea de probe şi efectuarea de analize de laborator. (4) Criteriile, cerinţele şi obiectivele la care se referă alin. (3) trebuie adoptate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. Metodele de prelevare de probe şi de analiza asociate trebuie să fie stabilite în conformitate cu aceeaşi procedura. (5) a) Atunci când prezenta hotărâre, Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE , şi măsurile de implementare a acestora nu specifică metodele de prelevare de probe şi de analiza, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza metode corespunzătoare prevăzute de alte acte normative ale legislaţiei naţionale şi comunitare ce reglementează domeniul veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau, în absenta unor astfel de metode, metode ce oferă rezultate echivalente cu cele obţinute utilizând metoda de referinţa, dacă acestea sunt validate ştiinţific în conformitate cu regulile sau protocoalele recunoscute internaţional. b) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza ghidurile prevăzute la art. 7, 8 şi 9 ca un ajutor pentru asigurarea conformitatii cu obligaţiile ce rezultă pentru ei în baza prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Analiza riscului şi punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare, sa implementeze şi sa menţină o procedură sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP. (2) Principiile HACCP la care se referă alin. (1) constau în următoarele: a) identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile; b) identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul este esenţial, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile; c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separa acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate; d) stabilirea şi implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control; e) stabilirea de acţiuni corective, atunci când monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control; f) stabilirea de proceduri ce trebuie să fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica dacă măsurile enunţate la lit. a)-e) funcţionează eficient; g) stabilirea de documente şi înregistrări proporţional cu natura şi mărimea activităţii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficienta a măsurilor prevăzute la lit. a)-f). (3) Când este efectuată orice modificare a produsului, a procesului de producţie sau a unei etape a procesului de producţie, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să revizuiasca procedura şi să-i aducă modificările care se impun. (4) Prevederile alin. (1) se aplică numai operatorilor cu activitate în domeniul alimentar care realizează orice etapa de producţie, de procesare şi de distribuţie de alimente după producţia primara, precum şi acele operaţiuni asociate, prevăzute în anexa nr. 1. (5) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie: a) sa furnizeze autorităţii competente documente care atesta îndeplinirea prevederilor alin. (1), în maniera în care acestea o solicita, ţinând cont de natura şi mărimea activităţii în domeniul alimentar; b) să se asigure ca orice documente ce descriu proceduri elaborate în conformitate cu acest articol sunt actualizate permanent; c) sa retina şi sa păstreze, pentru o perioadă corespunzătoare, orice alte documente şi înregistrări. (6) Autoritatea poate stabili măsuri detaliate pentru implementarea acestui articol în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. Astfel de măsuri pot facilita implementarea acestui articol de către anumiti operatori cu activitate în domeniul alimentar, în special a procedurilor de utilizare ce sunt stabilite prin ghiduri pentru aplicarea principiilor HACCP, cu scopul de a se conformă cu alin. (1). Astfel de măsuri pot, de asemenea, sa specifice perioada în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să retina şi sa păstreze documente şi înregistrări, în conformitate cu alin. (4) lit. c).  +  Articolul 6Controale oficiale, înregistrări şi aprobări (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să coopereze cu autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare. (2) Fiecare operator cu activitate în domeniul alimentar trebuie să notifice autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în maniera în care aceasta o solicita, fiecare întreprindere aflată sub controlul sau ce efectuează oricare dintre etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie de alimente, în scopul înregistrării fiecărei astfel de întreprinderi. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure, de asemenea, ca autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana şi, respectiv, a municipiului Bucureşti deţine informaţii actualizate cu privire la aceste întreprinderi, inclusiv notificarea oricărei schimbări semnificative în activitatea acestora şi închiderea oricărei întreprinderi existente. (3) Atunci când este necesară autorizarea, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure ca întreprinderile lor sunt aprobate de autoritatea sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ca urmare a cel puţin unei inspecţii efectuate la faţa locului, aceasta autorizare fiind acordată: a) în baza legislaţiei naţionale, în afară celei ce nu transpune legislaţie comunitara; b) în baza Hotărârii Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE ; sau c) în baza unei decizii adoptate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. (4) Atunci când este necesară autorizarea anumitor întreprinderi în baza legislaţiei naţionale, asa cum este prevăzut la alin. (3) lit. a), Autoritatea trebuie să informeze Comisia Europeană şi statele membre asupra reglementărilor naţionale aplicabile.  +  Capitolul III Ghiduri de bune practici  +  Articolul 7Elaborarea, difuzarea şi utilizarea ghidurilorAutoritatea trebuie să încurajeze elaborarea ghidurilor naţionale de bune practici pentru igiena şi pentru aplicarea principiilor HACCP, în conformitate cu art. 8. Trebuie să fie încurajate difuzarea şi utilizarea atât a ghidurilor naţionale, cat şi a celor comunitare. Cu toate acestea, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza aceste ghiduri în mod voluntar.  +  Articolul 8Ghiduri naţionale (1) Asociaţiile de profil din sectoarele cu activităţi în domeniul alimentar pot elabora şi difuza ghiduri naţionale de bune practici, astfel: a) prin consultare cu reprezentanţi ai părţilor ale căror interese pot fi afectate substanţial, precum autorităţile competente şi grupurile de consumatori; b) având în vedere codurile aferente de practici ale Codex Alimentarius; c) atunci când acestea se referă la producţia primara şi la acele operaţiuni asociate acesteia, prevăzute de anexa nr. 1 la prezentele reguli generale, în concordanta cu recomandările prevăzute la cap. II din aceasta anexa. (2) Ghidurile naţionale pot fi elaborate sub egida unui institut naţional de standardizare recunoscut la nivel comunitar. (3) Autoritatea trebuie să evalueze ghidurile naţionale, pentru a se asigura ca: a) acestea au fost elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1); b) conţinutul acestora se poate utiliza pentru sectoarele din domeniul alimentar la care se referă acestea; c) acestea sunt adecvate ca ghiduri pentru conformarea cu art. 3, 4 şi 5, pentru sectoarele şi pentru produsele alimentare la care se referă. (4) Autoritatea transmite Comisiei Europene ghiduri naţionale ce se conformează cu prevederile alin. (3), acestea fiind înregistrate de către Comisie şi puse la dispoziţie statelor membre. (5) Ghidurile de bune practici elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE , continua să se aplice şi după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu obiectivele prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Activităţi de import şi export  +  Articolul 9Activităţi de importÎn ceea ce priveşte igiena alimentelor importate, pe lângă cerinţele Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune parţial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie să fie respectate şi cerinţele prevăzute de art. 3-6.  +  Articolul 10Activităţi de exportÎn ceea ce priveşte igiena alimentelor exportate sau reexportate, pe lângă cerinţele Legii nr. 150/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune parţial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie să fie incluse şi cerinţele prevăzute la art. 3-6.  +  Capitolul V Prevederi finale  +  Articolul 11Măsuri de implementareAutoritatea, împreună cu celelalte autorităţi implicate, poate elabora măsuri de implementare, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 12Modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la prezentele reguli generale (1) Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate şi completate, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, ţinându-se cont de: a) necesitatea de a revizui recomandările prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1; b) experienta câştigată prin implementarea sistemelor bazate pe HACCP în aplicarea prevederilor art. 5; c) evolutiile tehnologice şi consecinţele practice ale acestora şi de asteptarile consumatorului cu privire la compozitia alimentelor; d) opiniile ştiinţifice, în special cele obţinute ca urmare a noi evaluări de risc; e) criterii microbiologice şi de temperatura pentru produse alimentare. (2) Autoritatea poate acorda derogări de la prevederile anexelor nr. 1 şi 2, în special pentru a se facilita implementarea art. 5, pentru întreprinderi de capacitate mica, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, ţinând cont de factorii de risc aferenţi, cu condiţia ca astfel de derogări sa nu afecteze îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri. (3) Autoritatea poate adopta, fără a compromite îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri şi în concordanta cu prevederile alin. (4) şi (5), măsuri adaptand cerinţele prevăzute în anexa nr. 2. (4) a) Măsurile prevăzute la alin. (3) trebuie să aibă ca obiectiv:(i) să permită utilizarea în continuare a metodelor traditionale, în oricare dintre etapele de producţie, de procesare sau de distribuţie de alimente; sau(îi) acomodarea cu necesităţile activităţilor din domeniul alimentar ce se desfăşoară în zone ce sunt supuse unor constrângeri geografice speciale. b) În alte cazuri măsurile trebuie să se aplice numai la proiectarea, construirea şi echiparea întreprinderilor. (5) Dacă Autoritatea intenţionează sa adopte măsurile prevăzute la alin. (3), trebuie să notifice aceasta Comisiei Europene şi statelor membre. Notificarea trebuie: a) sa furnizeze o descriere detaliată a cerinţelor pe care Autoritatea le considera necesar să fie adaptate şi natura adaptarilor preconizate; b) sa descrie produsele alimentare şi întreprinderile la care se referă; c) sa explice motivele adaptării, inclusiv, atunci când este relevant, furnizarea unui rezumat al analizelor de risc efectuate şi orice măsuri ce trebuie să fie luate pentru a se asigura ca adaptarea nu compromite obiectivele prezentei hotărâri; d) sa furnizeze orice alte informaţii relevante. (6) Atunci când Autoritatea este notificată, în conformitate cu alin. (5), de către un stat membru ca acesta intenţionează sa adopte măsuri, aceasta are la dispoziţie o perioadă de 3 luni de la primirea notificării, pentru a transmite Comisiei Europene comentarii scrise. În cazul adaptarilor ce survin din aplicarea alin. (4) lit. b), această perioadă trebuie să fie extinsă la 4 luni, dacă Autoritatea solicita aceasta. (7) Autoritatea poate adopta măsuri ce adapteaza cerinţele anexei nr. 2 numai: a) în conformitate cu decizia adoptată în baza alin. (6); b) dacă după o luna de la expirarea perioadei la care se referă alin. (6), Comisia Europeană nu a informat Autoritatea ca a primit comentarii scrise sau ca intenţionează sa propună adoptarea unei decizii în conformitate cu alin. (6).  +  Articolul 13Măsuri de implementare şi dispoziţii tranzitorii (1) Orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE se considera ca fiind efectuată la prezenta hotărâre de la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Măsurile adoptate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 se aplică până la înlocuirea acestora prin măsuri adoptate în conformitate cu prezenta hotărâre sau cu Legea nr. 150/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004. (3) Până la stabilirea de criterii sau cerinţe prevăzute la art. 4 alin. (3), Autoritatea poate menţine orice reguli ce stabilesc astfel de criterii sau cerinţe pe care aceasta le-a adoptat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002. (4) Până la aplicarea noii legislaţii transpuse ce stabileşte reguli pentru realizarea de controale oficiale ale alimentelor, Autoritatea şi, după caz, împreună cu celelalte autorităţi competente, instituie măsuri corespunzătoare pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de sau în baza prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele reguli generale.  +  Anexa 1 ────────la regulile generale────────────────────PRODUCŢIA PRIMARA  +  Capitolul I Prevederi generale de igiena pentru producţia primara şi operaţiuni asociate acesteia  +  Articolul 1Domeniu de aplicarePrezenta anexa se aplică producţiei primare şi următoarelor operaţiuni asociate acesteia: a) transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la locul de producţie, cu condiţia ca aceste operaţiuni sa nu modifice substanţial natura acestora; b) transportul de animale vii, atunci când este necesar să se îndeplinească obiectivele prezentei hotărâri; c) în cazul produselor de origine vegetala, al produselor de pescuit şi al vânatului salbatic, operaţiunile de transport pentru livrarea produselor primare a căror natura nu a fost modificată substanţial, de la locul de producţie până la o întreprindere.  +  Articolul 2Reguli privind igiena (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure ca produsele primare sunt protejate faţă de contaminare, având în vedere orice procesare pe care produsele primare o vor suporta ulterior. (2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se conformeze prevederilor naţionale corespunzătoare şi celor comunitare transpuse în legislaţia naţionala, referitoare la controlul riscurilor pentru producţia primara şi operaţiunile asociate acesteia, incluzând: a) măsuri pentru a se controla contaminarea ce provine din aer, sol, apa, hrana pentru animale, fertilizatori, produse medicinale de uz veterinar, produse pentru protecţia plantelor, biocide şi din depozitarea, manipularea, colectarea şi prelucrarea deşeurilor; b) măsuri referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor şi la sănătatea plantelor şi care au implicaţii asupra sănătăţii publice, incluzând programe pentru monitorizarea şi controlul zoonozelor şi al agenţilor zoonotici. (3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care cresc, colectează sau vaneaza animale ori care obţin produse primare de origine animala trebuie să ia măsuri adecvate, după caz, pentru: a) a menţine în buna stare orice facilităţi utilizate în legătură cu producţia primara şi cu operaţiunile asociate acesteia, incuzand facilităţi utilizate pentru depozitarea şi manipularea hranei pentru animale, pentru a le curata şi, unde este necesar după curatare, a le dezinfecta într-o maniera corespunzătoare; b) a menţine curat şi, unde este necesar după curatare, a dezinfecta într-o maniera corespunzătoare echipamentul, containerele, boxele, vehiculele şi vasele; c) a asigura, pe cat posibil, curăţenia animalelor ce urmează a fi sacrificate şi, atunci când este necesar, a animalelor de producţie; d) a utiliza apa potabilă sau apa curata oricând este necesar pentru a se preveni contaminarea; e) a se asigura ca personalul care manipuleaza produsele alimentare este în stare buna de sănătate şi a fost instruit cu privire la riscurile pentru sănătate; f) a se evita, pe cat posibil, ca animalele şi daunatorii sa determine producerea contaminarii; g) a se depozita şi a se manipula deşeuri şi substanţe periculoase, astfel încât să se prevină contaminarea; h) a se preveni introducerea şi răspândirea de boli contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv luarea de măsuri de precautie atunci când se introduc animale noi şi raportarea suspiciunii existenţei unor focare de astfel de boli către autoritatea competentă; i) a tine cont de rezultatele oricăror analize aferente efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe ce au importanţa pentru sănătatea publică; j) a utiliza corect aditivi furajeri şi produse medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislaţia aferentă. (4) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care produc sau recolteaza produse vegetale trebuie să ia măsuri adecvate, după caz, pentru: a) a menţine curate şi, atunci când este necesar după curatare, a dezinfecta, într-o maniera corespunzătoare, facilităţile, echipamentul, containerele, lazile, vehiculele şi vasele; b) a asigura, după cum este necesar, condiţii igienice de producţie, de transport şi de depozitare şi starea de curăţenie a produselor vegetale; c) a utiliza apa potabilă sau apa curata oricând este necesar să se prevină contaminarea; d) a se asigura ca personalul care manipuleaza produse alimentare este în buna stare de sănătate şi a fost instruit cu privire la riscurile pentru sănătate; e) a preveni, pe cat posibil, ca animalele şi daunatorii sa determine producerea contaminarii; f) a se depozita şi a se manipula deşeuri şi substanţe periculoase, astfel încât să se prevină contaminarea; g) a tine cont de rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importanţa pentru sănătatea publică; h) a se utiliza corect produse pentru protecţia plantelor şi biocide, asa cum s-a solicitat de legislaţia în vigoare. (5) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au fost informati despre probleme identificate în timpul controalelor oficiale.  +  Articolul 3Păstrarea documentelor (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să întocmească şi sa păstreze documente referitoare la măsurile puse în aplicare pentru a controla pericolele într-o maniera şi pentru o perioadă corespunzătoare, proporţional cu natura şi mărimea activităţilor din domeniul alimentar. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să facă disponibile informaţiile relevante conţinute de aceste înregistrări autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale sau judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, după caz, celorlalte autorităţi competente, precum şi pe cele pe care le-au primit aceştia, la cerere. (2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care cresc animale sau care obţin produse primare de origine animala trebuie, în special, sa întocmească şi sa păstreze documente cu privire la: a) natura şi originea hranei pentru animale administrate animalelor; b) produsele medicinale de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor, datele de administrare şi perioadele de asteptare; c) apariţia de boli ce pot afecta siguranţa produselor de origine animala; d) rezultatele oricăror analize efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate în scop de diagnostic ce au importanţa pentru sănătatea publică; e) orice rapoarte aferente verificărilor efectuate asupra animalelor sau produselor de origine animala. (3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care produc sau recolteaza produse vegetale trebuie, în special, sa întocmească şi sa păstreze documente cu privire la: a) orice utilizare a produselor pentru protecţia plantelor şi a biocidelor; b) orice aparitie a dăunătorilor sau a bolilor ce pot afecta siguranţa produselor de origine vegetala; c) rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importanţa pentru sănătatea publică. (4) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot fi asistaţi, pentru întocmirea şi păstrarea documentelor, de alte persoane precum medici veterinari, agronomi şi tehnicieni de ferma.  +  Capitolul II Recomandări pentru ghiduri de bune practici de igiena  +  Articolul 4 (1) Ghidurile naţionale şi comunitare prevăzute la art. 7 şi 8 din anexa la prezenta hotărâre trebuie să conţină îndrumări cu privire la bunele practici de igiena pentru controlul pericolelor şi la operaţiunile asociate producţiei primare. (2) Ghidurile de bune practici de igiena trebuie să includă informaţii corespunzătoare cu privire la riscurile ce pot aparea în producţia primara şi operaţiuni asociate acesteia, precum şi măsuri pentru a controla riscurile, incluzând măsuri aferente prevăzute de legislaţia naţionala, legislaţia comunitara transpusa sau de programele naţionale. Exemple de astfel de riscuri şi măsuri pot include: a) controlul contaminarii, precum cea cu micotoxine, metale grele şi material radioactiv; b) utilizarea de apa, deşeuri organice şi fertilizatori; c) utilizarea corecta şi adecvată a produselor pentru protecţia plantelor şi a biocidelor şi trasabilitatea acestora; d) utilizarea corecta şi adecvată a produselor medicinale de uz veterinar şi a aditivilor furajeri şi trasabilitatea acestora; e) pregătirea, depozitarea, utilizarea şi trasabilitatea furajelor; f) ecarisarea corespunzătoare a animalelor moarte, înlăturarea corespunzătoare a deşeurilor şi a gunoiului; g) măsuri de protecţie pentru prevenirea introducerii de boli contagioase transmisibile la oameni prin consum de alimente şi orice obligaţie de a notifica autorităţii competente despre acestea; h) proceduri, practici şi metode pentru a se asigura ca alimentele sunt produse, manipulate, impachetate, depozitate şi transportate în condiţii corespunzătoare de igiena, incluzând igienizarea şi controlul dăunătorilor eficiente; i) măsuri privind starea de curăţenie a animalelor pentru tăiere şi producţie; j) măsuri legate de întocmirea şi păstrarea documentelor şi a evidentelor.  +  Anexa 2 ────────la regulile generale────────────────────CERINŢE GENERALE DE IGIENApentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, cu excepţia cazului în care se aplică prevederile anexei nr. 1INTRODUCEREPrevederile cuprinse în cap. V-XII se aplică tuturor etapelor de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor, iar prevederile celorlalte capitole se aplică după cum urmează:- prevederile cap. I se aplică tuturor obiectivelor din domeniul alimentar, cu excepţia obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III;- prevederile cap. II se aplică tuturor încăperilor în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu excepţia zonelor pentru servirea mesei şi a obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III;- prevederile cap. III se aplică acelor obiective prevăzute de titlul capitolului;- prevederile cap. IV se aplică transportului.  +  Capitolul I Cerinţe generale pentru obiective din domeniul alimentar, altele decât cele prevăzute de cap. III (1) Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să fie menţinute curate şi în stare buna de funcţionare şi întreţinere. (2) Proiectarea, designul, construcţia, localizarea şi mărimea obiectivelor din domeniul alimentar trebuie: a) să permită întreţinerea, igienizarea şi/sau dezinfectia adecvată, pentru a se evita ori a reduce la minimum posibilităţile de contaminare pe calea aerului, şi să asigure spaţiu de lucru adecvat care să permită efectuarea igienica a tuturor operaţiunilor; b) să fie astfel încât sa protejeze împotriva acumularii de murdarie, contactului cu materiale toxice, caderii de particule în alimente şi formării de condens sau de mucegaiuri pe suprafeţe; c) să permită aplicarea bunelor practici de igiena pentru alimente, inclusiv protecţia împotriva contaminarii şi, în special, controlul dăunătorilor; d) să ofere, după caz, condiţii adecvate de manipulare şi depozitare a alimentelor, la o temperatura controlată, să fie de capacitate suficienta pentru menţinerea produselor alimentare la temperaturi corespunzătoare şi să fie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi să fie monitorizate şi, după caz, să fie înregistrate. (3) Trebuie să fie disponibil un număr adecvat de toalete conectate la un sistem eficient de canalizare. Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spaţiile în care sunt manipulate alimente. (4) Trebuie să fie disponibil un număr corespunzător de spalatoare, amplasate şi concepute în mod adecvat pentru curatarea mainilor. Trebuie să se asigure lavoare pentru curatarea mainilor, prevăzute cu apa curenta calda şi rece, cu materiale pentru spalarea mainilor şi pentru uscare igienica. Atunci când este necesar, utilitatile pentru spalarea alimentelor trebuie să fie separate de cele pentru spalarea mainilor. (5) Trebuie să se asigure mijloace potrivite şi suficiente de ventilaţie naturala sau mecanică. Trebuie să fie evitat fluxul mecanic de aer dintr-o zona contaminata către o zona curata. Sistemele de ventilaţie trebuie să fie construite astfel încât să permită ca filtrele şi alte componente ce necesita curatare sau înlocuire să fie uşor accesibile. (6) Grupurile sanitare trebuie să aibă ventilaţie naturala sau mecanică. (7) Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să aibă iluminare naturala şi/sau artificiala. (8) Facilităţile pentru drenaj trebuie să fie adecvate destinaţiei de utilizare. Acestea trebuie să fie concepute şi construite în asa fel încât să se evite riscul de contaminare. Atunci când canalele de drenaj sunt deschise total sau parţial, acestea trebuie să fie concepute pentru a se asigura că nu se scurg deşeuri dintr-o zona contaminata spre sau într-o zona curata, în special în zona în care sunt manipulate alimente ce pot să prezinte un risc ridicat pentru consumatorul final. (9) După caz, trebuie să fie asigurate vestiare pentru personal. (10) Agenţii de curatare şi substantele dezinfectante nu trebuie să fie depozitate în zone unde se manipuleaza alimente.  +  Capitolul II Cerinţe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu excepţia spaţiilor pentru servirea mesei şi a acelor obiective prevăzute de cap. III (1) În încăperile în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu excepţia spaţiilor pentru servirea mesei şi a acelor obiective prevăzute de cap. III, dar incluzând spaţiile conţinute de mijloacele de transport, configuraţia şi proiectul trebuie să permită aplicarea bunelor practici de igiena a alimentelor, incluzând protecţia împotriva contaminarii între şi în timpul operaţiunilor. (2) În special: a) suprafeţele pavimentului trebuie să fie menţinute în bune condiţii de întreţinere şi să fie uşor de curatat şi, după caz, de dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea unui material impermeabil, nonabsorbant, lavabil şi netoxic, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. După caz, pavimentul trebuie să permită drenajul adecvat al suprafeţelor; b) suprafeţele pereţilor trebuie să fie menţinute în condiţii bune de întreţinere şi să fie uşor de curatat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea unor materiale impermeabile, nonabsorbante, lavabile şi netoxice, precum şi o suprafaţa neteda până la o înălţime adecvată efectuării diferitelor operaţiuni, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzătoare; c) plafoanele sau, acolo unde nu exista plafoane, suprafaţa interioară a acoperişului şi accesoriile suspendate trebuie să fie construite şi finisate astfel încât să se prevină acumularea de murdarie şi să se reducă condensul, creşterea de mucegaiuri şi împrăştierea de particule; d) ferestrele şi alte deschizaturi trebuie să fie construite pentru a se preveni acumularea de murdarie. Cele ce pot fi deschise către mediul exterior trebuie, după caz, să fie echipate cu plase împotriva insectelor, ce pot fi uşor demontate pentru curatare. Atunci când deschiderea ferestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, ferestrele trebuie să rămână închise şi fixate în timpul producţiei; e) uşile trebuie să fie uşor de curatat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesară utilizarea de suprafeţe netede şi nonabsorbante, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzătoare; f) suprafeţele, incluzând suprafeţele echipamentelor, din spaţiile în care sunt manipulate alimente şi, în special, suprafeţele ce intră în contact cu alimentele trebuie să fie menţinute în stare buna de întreţinere şi trebuie să fie uşor de curatat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. (3) Trebuie să fie asigurate facilităţi adecvate, după caz, pentru curatarea, dezinfectia şi depozitarea ustensilelor şi a echipamentelor de lucru. Aceste facilităţi trebuie să fie construite din materiale rezistente la coroziune, să fie uşor de curatat şi să fie aprovizionate în mod adecvat cu apa fierbinte şi rece. (4) Trebuie să se elaboreze, după caz, instrucţiuni pentru spalarea alimentelor. Fiecare cuva sau orice astfel de facilitate destinată spalarii de alimente trebuie să aibă o sursa adecvată de apa fierbinte şi/sau apa potabilă rece, în conformitate cu cerinţele cap. VII, şi să fie menţinută curata, iar atunci când este necesar, dezinfectata.  +  Capitolul III Cerinţe pentru facilităţi mobile şi/sau temporare (precum marchize, standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vânzare), facilităţi utilizate în principal drept locuinţe private, dar unde sunt preparate alimente, în mod regulat, pentru punere pe piaţa, precum şi automate pentru vânzare (1) Facilităţile şi automatele pentru vânzare, în măsura în care este practicabil în mod rezonabil, trebuie să fie în asa fel amplasate, concepute, construite, menţinute curate şi în bune condiţii, încât să se evite riscul contaminarii, în special de către animale şi daunatori. (2) În special, atunci când este necesar: a) trebuie să fie disponibile facilităţi corespunzătoare pentru menţinerea igienei corespunzătoare a personalului (incluzând facilităţi pentru spalarea şi uscarea igienica a mainilor, spaţii sanitare igienice şi vestiare); b) suprafeţele în contact cu alimentele trebuie să fie în buna stare de întreţinere şi trebuie să fie uşor de curatat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzătoare; c) trebuie să fie elaborate instrucţiuni adecvate pentru curatarea şi, după caz, dezinfectia ustensilelor şi a echipamentului de lucru; d) atunci când produsele alimentare sunt curatate, ca parte a operaţiunilor din cadrul activităţilor în domeniul alimentar, trebuie elaborate instrucţiuni adecvate pentru ca aceasta operaţiune să se efectueze igienic; e) trebuie să fie disponibilă o sursa adecvată de apa fierbinte şi/sau de apa potabilă rece; f) trebuie să fie disponibile dispozitive adecvate şi/sau facilităţi, pentru depozitarea igienica, colectarea şi eliminarea substanţelor periculoase şi/sau necomestibile şi a deşeurilor (lichide sau solide); g) trebuie să fie disponibile facilităţi adecvate şi/sau dispozitive pentru menţinerea şi monitorizarea condiţiilor adecvate de temperatura pentru alimente; h) produsele alimentare trebuie să fie plasate în asa fel încât să se evite riscul contaminarii, pe cat este practic posibil.  +  Capitolul IV Transportul (1) Mijloacele de transport şi/sau containerele utilizate pentru transportul produselor alimentare trebuie să fie menţinute curate şi în buna stare de întreţinere şi funcţionare pentru ca alimentele să fie protejate împotriva contaminarii şi, după caz, să fie concepute şi construite pentru a se permite igienizarea şi/sau dezinfectia adecvate. (2) Recipientele din vehicule şi/sau containerele nu trebuie să fie utilizate pentru transportul altor materii decât produsele alimentare, atunci când aceasta utilizare poate avea ca rezultat contaminarea. (3) Atunci când transportoarele şi/sau containerele sunt utilizate şi pentru transportul altor materiale decât produse alimentare sau pentru transportul simultan al unor produse alimentare diferite, trebuie să existe, după caz, o separare efectivă a produselor. (4) Produsele alimentare sub forma lichidă, de granule sau de pudra, în vrac, trebuie să fie transportate în recipiente şi/sau containere/tancuri rezervate exclusiv transportului de produse alimentare. Astfel de containere trebuie să fie marcate în mod vizibil cu litere ce nu pot fi şterse, în una sau mai multe limbi de circulaţie internationala, pentru a se scoate în evidenta ca acestea sunt utilizate exclusiv pentru transportul de produse alimentare, sau trebuie să fie marcate cu inscripţia "numai pentru produse alimentare". (5) Atunci când mijloacele de transport şi/sau containerele au fost utilizate pentru transportul altor bunuri decât produse alimentare sau pentru transportul de produse alimentare diferite, trebuie să se efectueze o igienizare eficienta între încărcări, pentru a se evita riscul de contaminare. (6) Produsele alimentare din mijloace de transport şi/sau containere trebuie să fie aranjate şi protejate, astfel încât să se reducă la minimum riscul de contaminare. (7) După caz, mijloacele de transport şi/sau containerele utilizate pentru transport de alimente trebuie să permită menţinerea alimentelor la temperaturi corespunzătoare şi să permită ca aceste temperaturi să fie monitorizate.  +  Capitolul V Cerinţe pentru echipamente (1) Toate articolele, ustensilele, dotările, garniturile, componentele şi echipamentele cu care alimentele vin în contact trebuie: a) să fie igienizate eficient, iar atunci când este necesar, dezinfectate. Igienizarea şi dezinfectia trebuie să aibă loc cu o frecventa suficienta pentru a se evita orice risc de contaminare; b) să fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale şi să fie menţinute în buna ordine, stare de funcţionare şi condiţii de întreţinere, încât să se reducă la minimum orice risc de contaminare; c) cu excepţia containerelor nereturnabile şi a materialelor de impachetare, să fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale şi să fie menţinute în buna ordine, stare de funcţionare şi condiţii de întreţinere, încât să permită să fie păstrate curate, iar atunci când este necesar, să fie dezinfectate; şi d) să fie instalate de asa maniera încât să se permită igienizarea adecvată a echipamentului şi a zonei inconjuratoare. (2) După caz, echipamentul trebuie să fie dotat cu orice dispozitiv corespunzător de control necesar, pentru a se garanta îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri. (3) Atunci când este necesară utilizarea de aditivi chimici pentru a se preveni coroziunea echipamentului şi a containerelor, aceştia trebuie să fie utilizaţi în conformitate cu bunele practici.  +  Capitolul VI Deşeuri alimentare (1) Deşeurile alimentare, subprodusele necomestibile şi alte resturi trebuie să fie indepartate cat mai repede posibil din încăperile în care sunt prezente alimente, pentru a se evita astfel acumularea acestora. (2) Deşeurile alimentare, subprodusele necomestibile şi alte resturi trebuie să fie depozitate în containere ce se inchid, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot demonstra autorităţii competente ca alte tipuri de containere sau sisteme de evacuare utilizate sunt corespunzătoare. Aceste containere trebuie să fie construite corespunzător, ţinute în condiţii adecvate, să fie uşor de igienizat şi, atunci când este necesar, de dezinfectat. (3) Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru depozitarea, colectarea şi distrugerea deşeurilor alimentare, a subproduselor necomestibile şi a altor resturi. Spaţiile de depozitare a deşeurilor trebuie să fie concepute şi utilizate în asa fel încât să se permită menţinerea curata a acestora şi, după caz, să fie libere de animale şi daunatori. (4) Toate deşeurile trebuie să fie eliminate în mod igienic şi protejand mediul, în conformitate cu legislaţia comunitara transpusa, aplicabilă în acest scop, şi nu trebuie să constituie o sursa directa sau indirecta de contaminare.  +  Capitolul VII Aprovizionarea cu apa (1) a) Trebuie sa existe o sursa adecvată de apa potabilă ce trebuie să fie utilizata oricând este necesar să se asigure condiţii ca alimentele sa nu fie contaminate. b) Apa curata poate fi utilizata pentru produse din pescuit întregi. Poate fi utilizata apa de mare curata pentru moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine. Apa curata poate fi utilizata, de asemenea, pentru spalare externa. Când este utilizata o astfel de apa, trebuie să fie asigurate facilităţi adecvate pentru furnizarea acesteia. (2) Atunci când este utilizata apa nepotabila, de exemplu pentru controlul incendiilor, pentru producerea de aburi, pentru refrigerare şi pentru alte scopuri similare, aceasta trebuie circulata printr-un sistem separat, bine identificat. Apa nepotabila nu trebuie să aibă conexiuni cu sau să permită refluxul în sistemele de apa potabilă. (3) Apa reciclata utilizata pentru prelucrare sau ca ingredient nu trebuie să prezinte nici un risc de contaminare. Aceasta trebuie să fie de acelaşi standard ca apa potabilă, cu excepţia cazului în care se poate demonstra autorităţii competente ca, în fapt, calitatea apei nu poate afecta salubritatea produsului alimentar în forma finita a acestuia. (4) Gheaţa ce vine în contact cu alimentele sau care poate contamina alimentele trebuie să fie produsă din apa potabilă sau, atunci când este utilizata pentru racirea produselor din pescuit întregi, din apa curata. Aceasta trebuie să fie produsă, manipulata şi depozitata în condiţii care să o protejeze de contaminare. (5) Aburul utilizat în contact direct cu alimentele nu trebuie să conţină nici o substanţa ce reprezintă un pericol pentru sănătate sau care are potenţialul sa contamineze alimentele. (6) Atunci când alimentelor le este aplicat un tratament termic în containere sigilate ermetic, trebuie să se asigure ca apa utilizata pentru racirea containerelor după tratamentul termic sa nu constituie o sursa de contaminare pentru alimente.  +  Capitolul VIII Igiena personalului (1) Fiecare persoana care lucrează în zona de manipulare a alimentelor trebuie să menţină un grad ridicat de curăţenie personală şi trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, curata şi, după caz, echipament de protecţie. (2) Nici unei persoane care suferă de o boala sau este purtătoare a unei boli ce poate fi transmisă prin alimente ori care suferă de o alta afectiune, cum ar fi leziuni infectate, infectii ale pielii, abcese sau diaree, nu trebuie să i se permită sa manipuleze alimente ori să între în nici o zona de manipulare a alimentelor, de orice capacitate, dacă exista posibilitatea de contaminare directa sau indirecta. Orice persoană astfel afectată şi angajata într-o întreprindere din domeniul alimentar şi care este posibil să între în contact cu alimente trebuie să raporteze imediat operatorului cu activitate în domeniul alimentar boala sau simptomele, iar dacă este posibil, cauzele acestora.  +  Capitolul IX Prevederi aplicabile produselor alimentare (1) Un operator cu activitate în domeniul alimentar nu trebuie să accepte materii prime ori ingrediente, altele decât animale vii sau orice alt material utilizat la procesarea produselor, dacă acestea sunt cunoscute a fi sau se apreciază, în mod rezonabil, ca ar putea să fie contaminate cu paraziti, cu microorganisme patogene ori cu substanţe toxice, de descompunere sau străine, în asa măsura încât, chiar după ce operatorul cu activitate în domeniul alimentar a aplicat în mod igienic proceduri normale de sortare şi/sau de preparare ori de procesare, produsul final ar fi impropriu pentru consum uman. (2) Materiile prime şi toate ingredientele depozitate într-o întreprindere din domeniul alimentar trebuie să fie ţinute în condiţii corespunzătoare, concepute sa prevină deteriorarea acestora şi să le protejeze împotriva contaminarii. (3) În toate etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie alimentele ce trebuie să fie protejate împotriva oricărei contaminari ce poate face alimentul impropriu pentru consum uman, daunator pentru sănătate sau contaminat în asa măsura încât ar fi nerezonabil să fie consumat în acea stare. (4) Trebuie să se aplice proceduri adecvate pentru a se controla daunatorii. Trebuie, de asemenea, să se aplice proceduri adecvate, pentru a se preveni ca animalele domestice să aibă acces în locuri unde sunt pregătite, manipulate sau depozitate alimente (sau atunci când autoritatea competentă permite aceasta în cazuri speciale, pentru a se preveni ca un astfel de acces sa ducă la contaminare). (5) Materiile prime, ingredientele, produsele intermediare şi produsele finite ce pot sa faciliteze multiplicarea unor microorganisme patogene sau formarea de toxine nu trebuie să fie păstrate la temperaturi ce ar putea avea ca rezultat un risc pentru sănătate. Lantul de frig nu trebuie să fie întrerupt. Totuşi, sunt permise perioade limitate fără controlul temperaturii, pentru a se permite derularea practica a activităţilor preparării, transportului, depozitarii, expunerii şi servirii mancarii, cu condiţia ca aceasta sa nu aibă drept rezultat un risc pentru sănătate. Întreprinderile din domeniul alimentar în care se produc, se manipuleaza şi se ambaleaza produse alimentare procesate trebuie să dispună de încăperi adecvate, suficient de mari pentru depozitarea separată a materiilor prime de materialul procesat, şi de spaţii separate de depozitare în condiţii de refrigerare şi suficient de mari. (6) Atunci când produsele alimentare urmează să fie păstrate sau servite la temperaturi scăzute, acestea trebuie să fie racite cat mai repede posibil după faza de procesare la cald sau faza de preparare finala, dacă nu este aplicat nici un proces de tratare termica, la o temperatura ce nu trebuie să aibă ca rezultat un risc pentru sănătate. (7) Decongelarea produselor alimentare trebuie să fie realizată în asa fel încât să se reducă la minimum riscul dezvoltării de microorganisme patogene sau al formării de toxine în alimente. În timpul decongelarii alimentele trebuie să fie supuse la temperaturi care să nu aibă ca rezultat un risc pentru sănătate. Atunci când lichidul ce se scurge în procesul de decongelare poate reprezenta un risc pentru sănătate, acesta trebuie să fie drenat în mod adecvat. După decongelare alimentele trebuie să fie manipulate de asa maniera încât să se reducă la minimum riscul dezvoltării de microorganisme patogene sau formarea de toxine. (8) Substantele ce prezintă un risc şi/sau cele necomestibile, incluzând hrana pentru animale, trebuie să fie etichetate şi depozitate adecvat, în containere separate şi sigure.  +  Capitolul X Prevederi aplicabile ambalarii şi impachetarii produselor alimentare (1) Materialul utilizat pentru ambalare şi impachetare nu trebuie să reprezinte o sursa de contaminare. (2) Materialele de ambalare trebuie să fie depozitate de asa maniera încât acestea sa nu fie expuse la un risc de contaminare. (3) Operaţiunile de ambalare şi impachetare trebuie să fie efectuate astfel încât să se evite contaminarea produselor. După caz şi în special în cazul recipientelor şi al vaselor de sticlă, trebuie să fie asigurate integritatea containerului şi igiena acestuia. (4) Materialul de ambalare şi de impachetare reutilizat pentru produse alimentare trebuie să fie uşor de igienizat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.  +  Capitolul XI Tratamentul termicUrmătoarele cerinţe se aplică numai pentru alimentele puse pe piaţa în containere închise ermetic:1. orice proces de tratare termica utilizat pentru a procesa un produs neprocesat sau pentru a procesa în continuare un produs procesat trebuie: a) să asigure o temperatura data, pentru toate părţile produsului tratat, pentru o perioadă de timp data; b) sa prevină situaţia ca produsul sa devină contaminat în timpul procesului;2. pentru a se asigura ca prin procesul utilizat se îndeplinesc obiectivele dorite, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să controleze cu regularitate parametrii principali relevanti (în mod special temperatura, presiunea, ermeticitatea şi parametrii microbiologici), inclusiv prin utilizarea de dispozitive automate;3. procesul utilizat trebuie să fie conform unui standard recunoscut internaţional (de exemplu, pasteurizare, temperatura ultrainalta - UHT sau sterilizare).  +  Capitolul XII InstruireOperatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure: a) ca persoanele care manipuleaza alimente sunt instruite în probleme de igiena a alimentelor, proporţional cu activitatea desfăşurată; b) ca, în fapt, cei responsabili pentru elaborarea şi menţinerea procedurii prevăzute la art. 5 alin. (1) din anexa la hotărâre sau pentru punerea în aplicare a ghidurilor aferente au primit instruirea corespunzătoare în aplicarea principiilor HACCP; c) de conformitatea cu toate cerinţele legislaţiei naţionale referitoare la programe de instruire pentru persoane care lucrează în anumite sectoare alimentare._____________