DECRET nr. 156 din 7 mai 1986privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii, organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, avînd sarcina de a soluţiona operativ, la timp, problemele complexe care apar şi de a coordona şi îndrumă, în mod unitar, la nivelul întregii economii, activitatea în domeniul transporturilor pe căile ferate, auto, navale şi aeriene, precum şi al postelor şi telecomunicatiilor.  +  Articolul 2Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii acţionează şi răspunde împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi celelalte ministere economice pentru realizarea planului de transport, producţie şi export şi pentru înfăptuirea programelor privind optimizarea transporturilor, utilizarea mijloacelor de transport la întreaga capacitate în condiţii de eficienta sporită, efectuarea transporturilor în deplina ordine şi siguranţa, cu respectarea stricta a prevederilor legale, realizarea în condiţii de eficienta şi operativitate a sarcinilor de posta şi telecomunicaţii.  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii prezintă rapoarte, trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, Consiliului de Miniştri, asupra modului în care îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin şi asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate analizate.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi controlează modul în care se infaptuiesc prevederile programelor privind utilizarea intensiva, în condiţii de eficienta economică maxima, a mijloacelor de transport pe căile ferate, auto, naval şi aerian; b) coordonează şi asigura repartizarea judicioasă a mijloacelor de transport între ramurile şi subramurile economiei, în vederea folosirii eficiente a acestora, la întreaga capacitate, în condiţii de transport optimizat şi cu consumuri cît mai reduse de combustibili şi energie; c) urmăreşte aplicarea mecanismului economico-financiar, a autoconducerii şi autogestiunii muncitoresti în domeniul transporturilor şi telecomunicatiilor; d) ia măsuri pentru îmbunătăţirea permanenta a indicelui de folosire a mijloacelor de transport şi eliminarea imobilizarii acestora; e) asigura utilizarea cu prioritate a mijloacelor feroviare, auto, navale şi aeriene româneşti la transportul mărfurilor de export şi import; f) controlează îndeplinirea, la timp şi în bune condiţii, a programelor privind dezvoltarea, dotarea, asigurarea bazei materiale, exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe căile ferate, auto, navale şi aeriene; g) elaborează şi supune spre aprobare programe privind perfecţionarea activităţii în domeniile transporturilor, postelor şi telecomunicatiilor, îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi serviciilor, aplicarea larga în aceste sectoare a tehnologiilor moderne, creşterea productivitatii muncii, reducerea permanenta a consumurilor de combustibili, energie şi materiale; h) urmăreşte creşterea gradului de mecanizare şi dezvoltarea fronturilor de lucru la operaţiunile de încărcare-descărcare a mărfurilor în staţii de cale ferată, întreprinderi, porturi şi aeroporturi; i) ia măsuri pentru înfăptuirea programului de dezvoltare şi de organizare a exploatării postelor şi telecomunicatiilor, precum şi de întreţinere şi reparare a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii; j) controlează respectarea stricta a prevederilor legale privind asigurarea unei discipline ferme a personalului, în scopul bunei funcţionari, fără întreruperi şi avarii, a activităţii din transporturi, posta şi telecomunicaţii; k) face propuneri privind adoptarea unor proiecte de acte normative pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul transporturilor, postelor şi telecomunicatiilor şi avizează asemenea proiecte elaborate de alte organe; l) examinează şi propune Consiliului de Miniştri însuşirea şi promovarea de acte normative care privesc activitatea de transporturi şi telecomunicaţii şi aprobarea unor măsuri în domeniile de activitate coordonate de consiliu; m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii are şi următoarele atribuţii specifice activităţilor coordonate: A. În activitatea de transporturi feroviare şi auto: a) urmăreşte şi ia măsuri pentru optimizarea şi zonarea transporturilor pe căile ferate şi auto; b) controlează folosirea eficienta a transportului feroviar, ca principal mijloc de transport, mărirea gradului de utilizare a instalaţiilor, vagoanelor şi locomotivelor şi sporirea vitezelor de circulaţie pe căile ferate în cadrul consumurilor optime de energie şi carburanţi; c) controlează aplicarea dispoziţiilor legale privind siguranţa circulaţiei feroviare şi auto, prevenirea evenimentelor şi accidentelor, precum şi înlăturarea urmărilor acestora; d) urmăreşte limitarea la strictul necesar a transportului auto, reducerea distantei medii de transport, folosirea mijloacelor de transport de mare capacitate, reducerea continua a consumurilor de combustibil şi lubrifianţi, precum şi a celorlalte cheltuieli în activitatea de transporturi auto; e) urmăreşte folosirea raţională şi la capacitatea maxima a parcului de transport auto, eliminarea stationarilor şi a parcursului în gol nejustificate, scurtarea duratelor de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; f) urmăreşte respectarea stricta a normelor de parcurs, precum şi a celor referitoare la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport. B. În activitatea de transporturi navale: a) stabileşte măsuri pentru folosirea la maximum şi în condiţii de eficienta ridicată a capacităţilor portuare, a capacităţilor flotei maritime şi fluviale, reducerea duratei de stationare a navelor la operaţiunile de încărcare-descărcare; b) controlează aplicarea normelor legale privind asigurarea securităţii navigaţiei, precum şi a celor referitoare la disciplina personalului navigant; c) ia măsuri pentru respectarea stricta a normelor de consum de combustibili şi energie şi reducerea continua a cheltuielilor de circulaţie; d) supune spre aprobare Consiliului de Miniştri programele anuale de derulare a mărfurilor de export-import prin porturile maritime şi fluviale şi aproba programele trimestriale şi lunare; e) asigură realizarea programelor pentru transportul de piese agabaritice. C. În activitatea de transporturi aeriene: a) controlează activitatea de transporturi aeriene de călători şi mărfuri şi ia măsuri pentru creşterea eficientei acesteia; b) verifica realizarea măsurilor cu privire la securitatea deplina a zborurilor; c) controlează înfăptuirea planurilor privind proiectarea, fabricatia, exploatarea tehnica, întreţinerea şi repararea aeronavelor şi a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene; d) urmăreşte ca întreaga activitate de navigaţie aeriană să se efectueze cu consumuri cît mai reduse de combustibili, energie şi materiale. D. În activitatea de posta şi telecomunicaţii: a) analizează şi controlează efectuarea, în condiţii de eficienta şi operativitate, cu consumuri de energie cît mai reduse, a serviciilor de posta şi telecomunicaţii; b) urmăreşte modernizarea continua a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, extinderea tehnicilor noi de teletransmisie şi creşterea calităţii prestaţiilor în acest domeniu.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii este format din 35-45 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice cu pondere mare în activitatea de transporturi şi ai altor organe centrale, precum şi conducatori ai unor unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de producţie.Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.  +  Articolul 7Problemele curente ale activităţii Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii se rezolva de biroul sau executiv.Biroul executiv se compune din 5-7 membri. Din biroul executiv fac parte preşedintele, vicepreşedinţii consiliului şi membri.  +  Articolul 8Preşedintele Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.Vicepreşedinţii, membrii consiliului şi membrii biroului executiv se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui consiliului.Secretarul Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 9Consiliul de coordonare a activităţii de transport şi telecomunicaţii, biroul sau executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.  +  Articolul 10Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, în şedinţe plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a preşedintelui, şi adopta hotărîri.Biroul executiv al consiliului se întruneşte în şedinţe, lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.  +  Articolul 11În cadrul Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii se organizează şi funcţionează următoarele secţiuni de specialitate: a) Secţiunea pentru transporturi pe căile ferate; b) Secţiunea pentru transporturi auto; c) Secţiunea pentru transporturi navale; d) Secţiunea pentru transporturi aeriene; e) Secţiunea pentru posta şi telecomunicaţii.Secţiunile de specialitate îndeplinesc sarcini stabilite de Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii.Concluziile şi propunerile secţiunilor se prezintă consiliului sau biroului executiv al acestuia, spre aprobare.  +  Articolul 12Secţiunile Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii sînt constituite din membrii consiliului şi specialişti din ministere şi celelalte organe centrale, desemnaţi cu acordul organului din care fac parte.Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi componenta nominală a secţiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.  +  Articolul 13Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii are un aparat de specialitate, care pregăteşte lucrările necesare desfăşurării activităţii consiliului şi biroului executiv şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor şi deciziilor acestora.Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Numărul maxim de posturi, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora, pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii, sînt prevăzute în anexa *, care face parte integrantă din prezentul decret.Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.----------------* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 14Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi centralele industriale şi unităţile economice, vor pune la dispoziţia Consiliului de coordonare a activităţii de transporturi şi telecomunicaţii şi a secţiunilor acestuia, la cerere, datele şi documentaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin.-------------