HOTĂRÂRE nr. 893 din 4 august 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 29 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 29 iunie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei, de la un terminal la altul sau de la un terminal la o statie de benzina."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalatie de depozitare la terminale sub valoarea ţinta de referinţa de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) Prevederile alin. (1) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi; b) conform termenelor prevăzute în tabelul nr. 1 al anexei nr. 2^1, pentru instalaţiile existente. (3) Pentru instalaţiile existente de depozitare a benzinei la terminale, care nu sunt prevăzute în tabelul nr. 1 al anexei nr. 2^1, data limita de conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale sub valoarea ţinta de referinţa de 0,005% în greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin un braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, vagoane-cisterna şi nave fluviale; b) conform termenelor prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2^1, pentru instalaţiile existente de încărcare a benzinei în cisterne auto, vagoane-cisterna sau nave fluviale. (4) Pentru instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile la terminale, care nu sunt incluse în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2^1, data limita de conformare cu prevederile alin. (1) şi (2) este 31 decembrie 2006. (5) Cerinţele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4, se vor aplica pentru toate bratele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cel târziu la 31 decembrie 2009. (6) Se exceptează de la prevederile alin. (1)-(5) instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile la terminalele care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mica decât 10.000 tone/an. (7) După data de 1 ianuarie 2007, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (6)."4. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) reţinerea vaporilor remanenti în containerul mobil după descărcarea benzinei;................................................................ c) reţinerea în containerul mobil, cu excepţia evacuarilor prin supapele de presiune, a vaporilor menţionaţi la lit. a) şi b), până când are loc o noua operaţie de reîncărcare la un terminal."5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă după descărcarea benzinei, containerul mobil este folosit pentru alt produs decât benzina şi nu este posibila recuperarea sau stocarea intermediara a vaporilor, se permite aerisirea containerului mobil, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul. (3) Cerinţele tehnice impuse la alin. (1) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru cisterne auto, vagoane-cisterna şi nave fluviale noi; b) conform termenelor din tabelul nr. 3 al anexei nr. 2^1, pentru cisternele auto, vagoanele-cisterna sau navele fluviale existente;".6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Pentru containerele mobile, existente, care nu sunt prevăzute în tabelul nr. 3 al anexei nr. 2^1, data limita de conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Echipamentele de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzina trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 4. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzina sub valoarea ţinta de referinţa de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru staţiile de benzina noi; b) conform termenelor din tabelul nr. 4 al anexei nr. 2^1, pentru staţiile de benzina existente. (3) Pentru instalaţiile de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzina existente, care nu sunt incluse în tabelul nr. 4 al anexei nr. 2^1, data limita de conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzina care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mica decât 100 mc/an. (5) Pentru staţiile de benzina care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mica decât 500 mc/an şi care sunt aflate în zonele geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuşi organici volatili nu dauneaza sănătăţii populaţiei şi mediului, autorităţile competente pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la cerinţele alin. (1). (6) După data de 1 ianuarie 2007, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre caracteristicile zonelor cărora intenţionează să le acorde derogări."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul tarii sunt necesare cerinţe tehnice suplimentare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, faţă de cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (5) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului împreună cu autoritatea publică centrala în domeniul industriei vor elabora astfel de cerinţe, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În situaţia în care rezultă necesitatea aplicării unor cerinţe tehnice specifice, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5, după caz, care demonstreaza cel puţin aceeaşi eficienta ca şi acestea, autorităţile menţionate la art. 7 vor elabora astfel de cerinţe, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."10. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1, 8^2, 8^3 şi 8^4, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană în legătură cu măsurile existente sau orice fel de măsuri pentru care exista intenţia de a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 7 şi 8, precum şi cu motivele care determina luarea acestor măsuri. (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.Art. 8^2. - (1) Titularii activităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri au obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în aceste activităţi inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionarii corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili. (2) Inspecţia tehnica a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzina, la alt depozit sau terminal, efectuată în scopul verificării etanseitatii la vaporii de compuşi organici volatili şi a funcţionarii corecte a supapelor de presiune/vacuum se realizează în cadrul activităţilor/procedurilor de control/verificare a modului de aplicare a condiţiilor impuse prin: a) Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare - în cazul cisternelor auto; b) Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, ce figurează în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983 - în cazul vagoanelor-cisterna. (3) Modul/Procedura de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice prevăzute la alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se efectuează conform normelor elaborate de către Ministerul Economiei şi Comerţului şi aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorităţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. 8^3. - (1) În cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru activităţile care intra sub incidenţa prezentei hotărâri, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului documentele care atesta/certifica avizarea tehnica a proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. (2) În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile care intra sub incidenţa prezentei hotărâri, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului documentele care atesta/certifica efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.Art. 8^4. - (1) Titularii activităţilor în care se realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina au obligaţia sa evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosfera, conform metodologiilor şi reglementărilor legale în vigoare. (2) Titularii activităţilor în care se realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din containere mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzina, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii. (3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorităţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3), (4) şi (5), art. 5 alin. (2), (3) şi (3^1), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 8^2 alin. (1), precum şi art. 8^4 alin. (1) şi (2) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei RON la 20.000 lei RON, pentru persoanele juridice."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), art. 4 alin. (3) lit. b), alin. (4), (5) şi (7), art. 5 alin. (3) lit. b) şi alin. (3^1), art. 6 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi (6), precum şi a art. 8^1, care intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestor articole."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Anexele nr. 1, 2, 2^1, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."14. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, care va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului şi Parlamentului European 94/63/EC din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile de benzina, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 365 din 31 decembrie 1994."15. La anexa nr. 1, punctele 1-7, 9, 10 şi 12-15 vor avea următorul cuprins:"1. Benzina - orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egala cu 27,6 kPa, şi care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate-GPL.2. Vapori - orice compus în faza gazoasa rezultat prin evaporarea benzinei.3. Instalatie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o statie de benzina, utilizat pentru depozitarea benzinei.4. Terminal - orice amenajare tehnologică care este utilizata pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisterna sau nave fluviale şi care include toate instalaţiile de depozitare, instalaţiile de încărcare-descărcare existente în amplasament.5. Container mobil - orice rezervor transportat pe cale rutiera, numit cisterna auto, pe cale ferată, numit vagon-cisterna sau pe cale fluviala, numit nava fluviala, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o statie de benzina.6. Statie de benzina - orice instalatie în care benzina este distribuita dintr-un rezervor fix de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;7. Instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţii de benzina şi containere mobile «existente» - orice astfel de instalaţii, staţii de benzina şi containere mobile care erau în funcţiune sau pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu, înainte de data la care se face referire în art. 11 din hotărâre....................................................................9. Cantitate totală anuală tranzitata - cea mai mare cantitate totală anuală de benzina încărcată în containere mobile la o instalatie de depozitare la un terminal sau descarcata din containere mobile într-o instalatie de depozitare la o statie de benzina, în ultimii 3 ani.10. Unitate de recuperare a vaporilor - instalatie pentru recuperarea vaporilor, inclusiv orice sistem de rezervoare tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captati, condensati şi recuperati sub forma lichidă...................................................................12. Valoare ţinta de referinţa - valoare orientativa care reflecta nivelul general de performanţă al măsurilor tehnice cuprinse în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5. Aceasta valoare nu reprezintă o valoare limita faţă de care vor fi apreciate performanţele fiecărei instalaţii, fiecărui terminal şi fiecărei staţii de benzina.13. Stocarea intermediara a vaporilor - păstrarea intermediara a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. În înţelesul prezentei hotărâri, transferul vaporilor între doua instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu va fi considerată stocare intermediara a vaporilor.14. Instalatie de încărcare - orice dotare a unui terminal, care este utilizata pentru încărcarea benzinei într-un container mobil. Instalaţiile de încărcare în cisterne auto includ unul sau mai multe «brate articulate».15. Braţ articulat - orice structura a unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată, la un moment dat, într-o singura cisterna auto."16. La anexa nr. 2, punctele 1, 2, litera b) a punctului 3, litera b) a punctului 4 şi punctul 5 vor avea următorul cuprins:"1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a caldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la aceasta prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.Aceasta prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3.2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etansare primara, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor şi cu un sistem de etansare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică (diametru/înălţime), fără dotări pentru reţinerea vaporilor (rezervor cu capac fix care are o singura supapa de vacuum/descărcare de presiune)................................................................... b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etansare primara şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2................................................................... b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etansare primara, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dotări pentru reţinerea vaporilor.5. Cerinţele privind dotările pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele pentru care stocarea intermediara a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3."17. După anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2^1, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.18. La anexa nr. 3, punctele 1-3 şi 5 vor avea următorul cuprins:"1. Vaporii dezlocuiti în timpul operaţiunii de încărcare cu benzina a unui container mobil trebuie dirijati printr-o conducta de legătură etansa la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.Aceasta prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atâta timp cat mai este permis acest sistem de încărcare.La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibila din punct de vedere tehnic, datorită volumului de vapori returnati.În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitata mai mica decât 25.000 tone/an recuperarea imediata a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediara a acestora.2. Concentraţia medie orara a vaporilor evacuati de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corectiei necesare pentru diluatia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nmc pentru fiecare ora.Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 masurari pe ora.Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea masurata.Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil sa masoare concentratii de cel puţin 3 g/Nmc şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea masurata.3. Traseele de conectare şi conductele se verifica cu regularitate pentru depistarea eventualelor neetanseitati...................................................................5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a containerelor mobile, ieşirea bratului articulat de încărcare trebuie menţinută cat mai aproape de partea inferioară a containerului mobil, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare."19. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:"CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la supraincarcare a cisternelor auto"20. La anexa nr. 4, punctul 3 şi subpunctul 5.2 vor avea următorul cuprins:"3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraincarcariiBratul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraincarcarii în protecţie intrinseca, care, atunci când este conectata la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cat senzorii de supraincarcare nu detecteaza nivelul maxim admisibil.3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe bratul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tata trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mama trebuie atasat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montata pe bratul articulat.3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinseca a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatura negativ.3.3. Unitatea de control amplasata pe bratul articulat trebuie să fie compatibila atât cu sistemul bifilar, cat şi cu sistemul multifilar (5 fire) al autovehiculului.3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la bratul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraincarcare, care se va lega la conectorul-tata de 10 pin prin intermediul sasiului vehiculului. Conectorul-mama de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasa care trebuie să fie conectata la legătură cu pământul a bratului articulat.3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placa de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalati pentru detectarea supraincarcarii (de exemplu: 2-fire sau 5-fire).....................................................................5.2. Detectia colectării vaporilorÎncărcarea nu trebuie să fie permisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi sa existe o cale libera de acces pentru ca vaporii dezlocuiti sa treacă din vehicul în sistemul de colectare vapori al instalaţiei."21. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de benzina şi terminalele unde se realizează stocarea intermediara a vaporilorVaporii dezlocuiti în procesul de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare ale statiilor de benzina şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediara a vaporilor la terminale trebuie să fie returnati în containerul mobil din care se descarca benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanse.Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu exista amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 se înlocuiesc termenii "staţii de distribuţie" şi "staţii de distribuţie a benzinei" cu termenul "statie de benzina".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 29 iunie 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor şi anexelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 4 august 2005.Nr. 893.  +  Anexa ------(Anexa nr. 2^1 la Hotărârea Guvernului nr. 568/2001)----------------------------------------------------Termenele de aplicare a prevederilor art. 3alin. (1), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5alin. (1) şi art. 6 alin. (1), pentru instalaţiile existente,evidentiate funcţie de categoria instalaţiei şi titularul activităţiiA. Instalaţii existente de depozitare a benzinei la terminale - Termene de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1)Tabel nr. 1┌────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐│Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii │ Terminal │ Termenul ││crt.│teritoriul │ ├────────────┬─────────┤limita de ││ │ căruia se │ │ Locatie │Cantitate│aplicare a││ │ desfăşoară │ │ │ de │ prevede- ││ │activitatea │ │ │benzina │ rilor ││ │instalaţiei │ │ │tranzi- │ art. 3 ││ │ respective │ │ │tata - X │ alin.(1) ││ │ │ │ │ (t/an) │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│ALBA │SC PETROM SA │Alba Iulia │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│ │SC PETROM SA │Sebes │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│ARAD │LUKOIL Downstream │Arad │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│ │SC PETROM SA │Chişinău │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arad │Cris │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│ │SC PETROM SA │Arad │25.000│ │ │Sucursala PECO Arad │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│ARGES │SC PETROM SA │Oarja │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arges │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│ │SC PETROM SA │Targu din │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arges │Vale - │ │ ││ │ │ │Pitesti │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│ │SC PETROM SA │Campulung │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arges │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 9.│ │S.C.RAFO S.A. Onesti │Onesti │25.000│ │BACAU │ │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 10.│ │SC PETROM SA │Bacau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bacau │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 11.│BIHOR │SC PETROM SA │Oradea │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 12.│ │SC PETROM SA │Marghita │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 13.│ │MOL România Petroleum │Tileagd │25.000│ │ │Products SRL │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 14.│BISTRITA │SC PETROM SA │Bistrita │X<25.000 │31.12.2007││ │NASAUD │Sucursala PECO Bistrita │Nasaud │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 15.│ │LUKOIL DOWNSTREAM │Bistrita │25.000│ │ │ │Nasaud │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 16.│BOTOSANI │SC PETROM SA │Botosani │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Botosani │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 17.│ │SC PETROM SA │Dorohoi │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Botosani │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 18.│ │SC PETROM SA │Faurei │ X<25.000│31.12.2009││ │BRĂILA │Sucursala PECO Brăila │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 19.│BRAŞOV │S.C.RAFO S.A. Onesti │Braşov │ X<25.000│31.12.2007│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 20.│BUCUREŞTI │SC PETROM SA │Bucureşti │ 25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │Sud I │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 21.│ │SC PETROM SA │Bucureşti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │Sud II │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 22.│ │SC PETROM SA │Baneasa I │ 25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 23.│ │SC PETROM SA │Baneasa II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 24.│ │SC PETROM SA │Buzau │ X<25.000│31.12.2007││ │BUZAU │Sucursala PECO Buzau │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 25.│ │CONPET SA Ploiesti │Buzau │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 26.│ │PETROM SERVICE SA │Berca │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Ploiesti │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 27.│ │SC PETROM SA │Calarasi │ X<25.000│31.12.2009││ │CALARASI │Sucursala PECO Calarasi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 28.│ │SC PETROM SA │Oltenita │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Calarasi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 29.│CARAS │SC PETROM SA │Resita │ X<25.000│31.12.2007││ │SEVERIN │Sucursala PECO Caras - │ │ │ ││ │ │Severin │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 30.│CLUJ │SC PETROM SA │Cluj │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 31.│ │SC PETROM SA │Turda │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 32.│ │M M OIL SRL │Cluj │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 33.│CONSTANTA │SC PETROM SA │Constanta │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Constanta │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 34.│ │OIL TERMINAL SA │Constanta │25.000│ │ │ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 35.│ │RAFO SA Onesti │Mihail │X<25.000 │31.12.2009││ │ │ │Kogălniceanu│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 36.│COVASNA │SC PETROM SA │Sfîntu │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Covasna │Gheorghe │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 37.│ │SC PETROM SA │Targu │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Covasna │Secuiesc │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 38.│ │SC PETROM SA │Targoviste │X<25.000 │31.12.2008││ │DAMBOVITA │Sucursala PECO Dambovita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 39.│ │SC PETROM SA │Gaesti │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Dambovita │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 40.│DOLJ │SC PETROM SA │Craiova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 41.│ │SC PETROM SA │Motatei │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 42.│ │SC PETROM SA │Filiasi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 43.│GALAŢI │SC PETROM SA │Galaţi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 44.│ │SC PETROM SA │Tecuci │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 45.│ │UNICOM OIL TERMINAL │Galaţi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │SA │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 46.│GIURGIU │SC PETROM SA │Giurgiu 1 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 47.│ │SC PETROM SA │Giurgiu 2 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 48.│GORJ │SC PETROM SA │Targu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Gorj │Carbunesti │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 49.│ │SC PETROM SA │Targu Jiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Gorj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 50.│HARGHITA │SC PETROM SA │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Harghita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 51.│ │TIPICO SRL │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 52.│HUNEDOARA │SC PETROM SA │Hunedoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 53.│ │SC PETROM SA │Vulcan │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 54.│ │SC PETROM SA │Deva │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 55.│IALOMITA │SC PETROM SA │Slobozia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Ialomita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 56.│ │SC PETROM SA │Fetesti │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Ialomita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 57.│ │CONPET SA Ploiesti │Hagieni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Movila │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 58.│IAŞI │SC PETROM SA │Iaşi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Iaşi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 59.│MEHEDINTI │SC PETROM SA │Simian │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 60.│ │SC PETROM SA │Orşova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 61.│ │SC PETROM SA │Strehaia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinti │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 62.│MEHEDINTI │SC PETROM SA │Gruia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinti │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 63.│MURES │SC PETROM SA │Ungheni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 64.│ │SC PETROM SA │Reghin │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 65.│ │SC PETROM SA │Sighisoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 66.│ │MURES SRL Targu Mures │Mures I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 67.│ │PREMACO SRL Ungheni │Mures II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 68.│ │VLAS SRL Targu Mures │Targu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Mures │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 69.│NEAMT │SC PETROM SA │Piatra │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamt │Neamt │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 70.│ │SC PETROM SA │Roman │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 71.│ OLT │SC PETROM SA │Slatina │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 72.│ │SC PETROM SA │Caracal │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 73.│ PRAHOVA │SC PETROM SA │Valeni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 74.│ │SC PETROM SA │Ploiesti │25.000│ │ │Sucursala PECO Prahova │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 75.│ │PETROTEL LUKOIL │Ploiesti │25.000│ │ │ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 76.│ │Rafinaria ASTRA │Ploiesti │25.000│ │ │ROMÂNĂ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 77.│ │CONPET SA Ploiesti │Teleajen │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 78.│ │SC PETROM SA │Zalau │ X<25.000│31.12.2009││ │SALAJ │Sucursala PECO Salaj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 79.│SATU MARE │SC PETROM SA │Satu Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 80.│ │SC PETROM SA │Carei │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 81.│ │LUKOIL DOWNSTREAM │Satu Mare │25.000│ │ │SRL │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 82.│SIBIU │SC PETROM SA │Sibiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 83.│ │SC PETROM SA │Medias │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 84.│SUCEAVA │SC PETROM SA │Suceava │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 85.│ │SC PETROM SA │Pojorata │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 86.│ │SC PETROM SA │Radauti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 87.│TELEORMAN │SC PETROM SA │Alexandria │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Teleorman │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 88.│TIMIS │SC PETROM SA │Timişoara I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 89.│ │SC PETROM SA │Timişoara II│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 90.│ │SC PETROM SA │Sannicolau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 91.│ │SNB OIL GRUP SA │Sag │25.000│ │ │Zadareni │Timiseni │ 50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 92.│TULCEA │SC PETROM SA │Tulcea │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 93.│ │SC PETROM SA │Babadag │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 94.│ │SC PETROM SA │Ramnicu │ X<25.000│31.12.2009││ │VALCEA │Sucursala PECO Valcea │Valcea │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 95.│ │SC PETROM SA │Dragasani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Valcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 96.│VASLUI │SC PETROM SA │Vaslui │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 97.│ │SC PETROM SA │Barlad │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 98.│VRANCEA │SC PETROM SA │Focsani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vrancea │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘B. Instalaţii existente de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile - Termene de aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2)Tabel nr. 2┌────┬────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii │ Terminal │ │ Termenul ││crt.│teritoriul │ ├────────────┼─────────┤limita de ││ │ căruia se │ │ Locatie │Cantitate│aplicare a││ │ desfăşoară │ │ │ de │ preve- ││ │activitatea │ │ │benzina │ derilor ││ │instalaţiei │ │ │tranzi- │ art. 4 ││ │ respective │ │ │tata - X │ alin. (1)││ │ │ │ │ (t/an) │ şi ││ │ │ │ │ (t/an) │ alin. (2)│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│ALBA │SC PETROM SA │Alba Iulia │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Alba │(auto + │ │ ││ │ │ │vagoane) │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│ │SC PETROM SA │Sebes │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│ARAD │LUKOIL Downstream │Arad │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│ │SC PETROM SA │Chişinău │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arad │Cris │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│ │SC PETROM SA │ Arad │25.000│ │ │Sucursala PECO Arad │ │150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│ARGES │SC PETROM SA │Pitesti │25.000│ │ │Sucursala ARPECHIM │ │150.000 │ ││ │ │Arges │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│ │SC PETROM SA │Oarja │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arges │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│ │S.C. RAFO S.A. Onesti │Onesti │ 25.000│ │BACAU │ │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 9 │ │SC PETROM SA │Bacau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bacau │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 10.│BIHOR │SC PETROM SA │Oradea │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 11.│ │SC PETROM SA │Marghita │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 12.│ │MOL România │Tileagd │25.000│ │ │Petroleum Products SRL │ │150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 13.│BISTRITA │SC PETROM SA │Bistrita │ X<25.000│31.12.2009││ │NASAUD │Sucursala PECO Bistrita │Nasaud │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 14.│ │LUKOIL │Bistrita │25.000│ │ │DOWNSTREAM │Nasaud │ 150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 15.│BOTOSANI │SC PETROM SA │Botosani │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Botosani │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 16.│ │SC PETROM SA │Dorohoi │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Botosani │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 17.│ │SC PETROM SA │Faurei │ X<25.000│31.12.2009││ │BRĂILA │Sucursala PECO Brăila │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 18.│BRAŞOV │S.C. RAFO S.A. Onesti │Braşov │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 19.│BUCUREŞTI │SC PETROM SA │Bucureşti │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │Sud I │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 20.│ │SC PETROM SA │Bucureşti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │Sud II │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 21.│ │SC PETROM SA │Baneasa I │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │ │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 22.│ │SC PETROM SA │Baneasa II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │(auto+vagon)│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 23.│ │SC PETROM SA │Buzau │ X<25.000│31.12.2007││ │BUZAU │Sucursala PECO Buzau │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 24.│CARAS │SC PETROM SA │Resita │ X<25.000│31.12.2007││ │SEVERIN │Sucursala PECO Caras - │ │ │ ││ │ │Severin │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 25.│CLUJ │SC PETROM SA │Cluj │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 26.│ │SC PETROM SA │Turda │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 27.│ │M M OIL SRL │Cluj │ X<25.000│31.12.2009│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 28.│ │SC DENISROM │Cluj │ X<25.000│31.12.2009││ │ │COMPROD SRL Cluj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 29.│CONSTANTA │OIL TERMINAL SA │Constanta │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 30.│ │RAFO SA Onesti │Mihail │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Kogălniceanu│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 31.│COVASNA │SC PETROM SA │Sfîntu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │Gheorghe │ │ ││ │ │Covasna │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 32.│ │SC PETROM SA │Targu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │Secuiesc │ │ ││ │ │Covasna │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 33.│ │SC PETROM SA │Targoviste │ X<25.000│31.12.2008││ │DAMBOVITA │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Dambovita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 34.│ │SC PETROM SA │Gaesti │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Dambovita │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 35.│DOLJ │SC PETROM SA │Craiova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 36.│GALAŢI │SC PETROM SA │Galaţi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 37.│ │SC PETROM SA │Tecuci │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 38.│ │UNICOM OIL │Galaţi │25.000│ │ │TERMINAL SA │ │ 150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 39.│GIURGIU │SC PETROM SA │Giurgiu 1 │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 40.│GIURGIU │SC PETROM SA │Giurgiu 2 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 41.│GORJ │SC PETROM SA │Targu Jiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Gorj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 42.│HARGHITA │SC PETROM SA │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Harghita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 43.│ │TIPICO SRL │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 44.│HUNEDOARA │SC PETROM SA │Hunedoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 45.│ │SC PETROM SA │Vulcan │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 46.│ │SC PETROM SA │Deva │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 47.│IALOMITA │SC PETROM SA │Fetesti │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Ialomita │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 48.│IAŞI │SC PETROM SA │Iaşi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Iaşi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 49.│MARAMURES │SC PETROM SA │Baia Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Maramures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 50.│ │SC PETROM SA │Sighet │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Maramures │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 51.│MEHEDINTI │SC PETROM SA │Simian │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 52.│ │SC PETROM SA │Orşova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 53.│ │SC PETROM SA │Strehaia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinti │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 54.│ │SC PETROM SA │Gruia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinti │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 55.│MURES │SC PETROM SA │Ungheni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 56.│ │SC PETROM SA │Reghin │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 57.│ │SC PETROM SA │Sighisoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mures │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 58.│ │MURES SRL Targu │Mures I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Mures │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 59.│ │PREMACO SRL │Mures II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Ungheni │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 60.│ │VLAS SRL Targu Mures │Targu Mures │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 61.│NEAMT │SC PETROM SA │Piatra Neamt│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamt │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 62.│ │SC PETROM SA │Roman │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 63.│OLT │SC PETROM SA │Slatina │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 64.│PRAHOVA │SC PETROM SA │Valeni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 65.│ │SC PETROM SA │Ploiesti │25.000│ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 66.│ │SC PETROM SA │Brazi I │25.000│ │ │Sucursala │ │ 150.000 │ ││ │ │PETROBRAZI │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 67.│ │PETROTEL LUKOIL │Ploiesti │25.000│ │ │ │ │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 68.│ │Rafinaria ASTRA │Ploiesti │ X<25.000│31.12.2008││ │ │ROMÂNĂ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 69.│ │SC PETROM SA │Zalau │ X<25.000│31.12.2009││ │SALAJ │Sucursala PECO Salaj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 70.│SATU MARE │SC PETROM SA │Satu Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 71.│ │LUKOIL │Satu Mare │25.000│ │ │DOWNSTREAM SRL │ │ 150.000│ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 72.│SIBIU │SC PETROM SA │Sibiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 73.│SUCEAVA │SC PETROM SA │Suceava │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 74.│ │SC PETROM SA │Pojorata │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 75.│ │SC PETROM SA │Radauti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Suceava │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 76.│TELEORMAN │SC PETROM SA │Alexandria │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Teleorman │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 77.│TIMIS │SC PETROM SA │Timişoara I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 78.│ │SC PETROM SA │Timişoara II│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 79.│ │SC PETROM SA │Sannicolau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 80.│ │SNB OIL GRUP SA │Sag Timiseni│ X<25.000│31.12.2007││ │ │Zadareni │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 81.│TULCEA │SC PETROM SA │Tulcea │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 82.│ │SC PETROM SA │Babadag │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 83.│ │SC PETROM SA │Ramnicu │ X<25.000│31.12.2009││ │VALCEA │Sucursala PECO Valcea │Valcea │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 84.│ │SC PETROM SA │Dragasani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Valcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 85.│VASLUI │SC PETROM SA │Vaslui │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 86.│ │SC PETROM SA │Barlad │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 87.│VRANCEA │SC PETROM SA │Focsani │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Vrancea │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘C. Containere mobile existente - Termene de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1)Tabel nr. 3─────┬────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬──────┬──────────┐Nr. │Judeţul pe │ Deţinătorul │ Categoria │ │ Termenul │crt. │teritoriul │ containerului │ containerului │Nr. │ limita de│     │ căruia îşi │ mobil │ │con- │aplicare a│     │ are sediul │ │ │tai- │ preve- │     │deţinătorul │ │ │nere │ derilor │     │containe- │ │ │ │ art. 5 │     │ rului │ │ │ │ alin.(1) │     │ mobil │ │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  1. │ │SC DELIA GABI │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │BACAU │Onesti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  2. │ │SC OIL GRUP │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│     │ │COMPANY SA │ │ │ │     │ │Comăneşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  3. │ │SC OIL │Cisterna auto │ 5 │31.12.2008│     │ │DISTRIBUTION SRL BACAU │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  4. │ │SC HELIOS SRL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│     │BACAU │ │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  5. │ │SC BURUIANA IMPEX │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│     │ │SRL Sascut │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  6. │ │SC METAL INVEST SA │Cisterna auto │ 6 │31.12.2008│     │ │Darmanesti │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  7. │BOTOSANI │SC SATTJB OIL SRL │Cisterna auto │ 5 │31.12.2008│     │ │Botosani │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  8. │ │SC EXPRESS PILOT │Cisterna auto │ 2 │31.12.2009│     │BRĂILA │COMPANY SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  9. │ │SC START SA │Cisterna auto │ 2 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 10. │ │SC VICPEC SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 11. │ │SC ATLAS SA │Cisterna auto │ 2 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 12. │ │SC CONSTRIF SA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 13. │ │SC COMAT │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │BUZAU │AUTOBENZ SA Buzau │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 14. │ │SC MECAN │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │CONSTRUCT SA │ │ │ │     │ │Patarlagele │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 15. │ │SC COMERŢ │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │CALARASI │CRISTINA SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 16. │ │SC TOS SRL Budesti │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 17. │ │SC HALI SRL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 18. │CLUJ │SC MONBRAND SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 19. │ │SC A A IMPORT │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │EXPORT SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 20. │ │SC PANPETROL COM │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 21. │ │SC STR PETRO SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 22. │ │SC GELACOM SRL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 23. │ │SC PRITAX INVEST │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │SA │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 24. │ │SC DENY CAMI SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 25. │ │LUKOIL │Cisterna auto │ 3 │31.12.2007│     │ │DOWNSTREAM Cluj │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 26. │CONSTANTA │ROMPETROL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2009│     │ │RAFINARE Constanta │ │ │ │─────┤ ├ ├───────────────┼──────┼──────────┤ 27. │ │ │Cisterna auto │ 4 │31.12.2007│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 28. │ │SC HELENE SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │DAMBOVITA │Targoviste │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 29. │ │SC MACROMET SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Targoviste │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 30. │ │SC NIMB │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │DAMBOVITA SA Targoviste │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 31. │ │SC PACIFIC GRUP │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │M.A. SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 32. │ │PETROMSERVICE │Cisterna auto │ 4 │31.12.2009│     │ │Sucursala Targoviste │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 33. │ │RODIV SRL Gaesti │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 34. │IALOMITA │SC CONSTRIF SA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Slobozia │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 35. │IAŞI │SC UNIF A.T. SRL Iaşi │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 36. │ │SC AVIAROM SRL Iaşi │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 37. │ │SC ROM ELADA SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Pascani │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 38. │ │SC EUROBENZ SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Pascani │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 39. │ │SC TRANSGYW SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Iaşi │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 40. │MEHEDINTI │SC SLAVYA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │CONSTRUCT SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 41. │ │SC MVM TRADE SRL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2009│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 42. │MURES │SC MURES SRL Targu │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Mures │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 43. │ │SC PREMACO SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Ungheni │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 44. │ │SC VLAS SRL │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 45. │ │SC ARKAS IMPEX SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 46. │ │SC JACONTEX SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 47. │ │SC AUTODOMUS SA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 48. │ │SC PETROLEUM SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 49. │ │SC ITA SA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 50. │ │SC PEROM SERVICE │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 51. │ │SC SORA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │     │ │TRADE SHIPMENT │ │ │ │     │ │SRL Sovata │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 52. │ │SC MURI BENZOIL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 53. │ │SC KAPUSIIMPEX │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │SRL │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 54. │NEAMT │SC AGRO FLAMANZI │Cisterna auto │ 2 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 55. │OLT │SC DYNAMIC SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Caracal │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 56. │ │SC NESTO PETROL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │SRL Visina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 57. │ │SC TRANS PETRO │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │MIXT SRL Corabia │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 58. │ │SC PETROMADION │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │SRL Mihaesti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 59. │ │SC PETROTEX SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Slatina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 60. │ │SC RUS GAZ SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Slatina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 61. │ │SC ARTICUS SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Scornicesti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 62. │ │SC OLTWAM SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Margheni │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 63. │ │SC EUROGENETIC │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │SRL Bals │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 64. │PRAHOVA │SC AMERO COMERŢ │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 65. │ │SC BRAZI OIL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │ANGHELESCU PROD │ │ │ │     │ │SRL │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 66. │SATU MARE │SC LUKOIL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │DOWNSTREAM SRL │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 67. │SIBIU │SC ATLANTIS │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │IANCOM SRL │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 68. │ │SC AWA OIL SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 69. │ │SC AWA OIL SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 70. │ │SC COMSILCOST SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 71. │ │SC ANA OIL SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 72. │TELEORMAN │SC IAGAR SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Segarcea Vale │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 73. │ │SC IMBUS IMPEX SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Calinesti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 74. │ │SC SERVOPEC SRL │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Calmatuiu de Sus │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 75. │ │SC V G SERVCOM │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │SRL Contesti │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 76. │VASLUI │SC UNISERV SA Vaslui │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 77. │ │SC ROTRANS SA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Vaslui │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 78. │VRANCEA │SC NISPROD Focsani │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 79. │ │SC RAMOIL Focsani │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 80. │ │SC LIFA IMPEX │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Focsani │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 81. │ │SC COM-TIC Panciu │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 82. │ │SC GENERAL TRANS │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Odobesti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 83. │ │SC AUTO SIMA │Cisterna auto │ 1 │31.12.2008│     │ │BEYER Focsani │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 84. │BUCUREŞTI │SC PETROM SA │Cisterna auto │ 24 │31.12.2007│─────┤ │ ├───────────────┼──────┼──────────┤ 85. │ │Sucursala TRANSPECO │Cisterna auto │ 29 │31.12.2008│─────┤ ├ ├───────────────┼──────┼──────────┤ 86. │ │ │Cisterna auto │385 │31.12.2009│─────┴────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────────┘D. Încărcarea în instalaţii existente de depozitare a benzinei la staţiile de benzina - Termene de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (1)Tabel nr. 4────┬───────────┬──────────────────────┬────┬───────────────────────┬──────────┐Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii│ Nr.│ Statie de benzina │ Termenul │crt.│teritoriul │ │ în-├────────────┬──────────┤ limita de│    │căruia se │ │sta-│ Locatie │ Cantitate│aplicare a│    │desfăşoară │ │la- │ │de benzina│ preve- │    │activitatea│ │tii │ │tranzitata│ derilor │    │instalaţiei│ │ │ │ - X │ art. 6 │    │respective │ │ │ │(mc/an) │ alin.(1) │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤  1.│ALBA │SC PETROM SA │ 2 │Sebes │ X>1000 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  2.│ │Sucursala PECO Alba │ 2 │Alba Iulia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  3.│ │ │ 1 │Cugir │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  4.│ │ │ 1 │Ocna-Mures │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  5.│ │ │ 1 │Sugag │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  6.│ │ │ 1 │Blaj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  7.│ │ │ 1 │Teius │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  8.│ │ │ 1 │Campeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  9.│ │ │ 1 │Aiud │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 10.│ │ │ 1 │Aiud │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 11.│ARAD │SC PETROM SA │ 6 │Arad │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 12.│ │Sucursala PECO Arad │ 1 │Turnu │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 13.│ │ │ 1 │Turnu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 14.│ │ │ 1 │Savarsin │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 15.│ │ │ 1 │Curtici │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 16.│ │ │ 1 │Lipova │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 17.│ │ │ 1 │Nadlac │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 18.│ │ │ 1 │Vinga │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 19.│ │ │ 1 │Chişinău │ │ │    │ │ │ │Cris │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 20.│ │ │ 1 │Hanul de la │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Rascruce │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 21.│ │ │ 1 │Simand │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 22.│ │ │ 1 │Gurahont │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 23.│ │ │ 1 │Nadab │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 24.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Arad │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 25.│ARGES │SC PETROM SA │ 1 │Mioveni │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 26.│ │Sucursala PECO Arges │ 1 │Curtea de │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │Arges │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 27.│ │ │ 1 │Rucar │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 28.│ │ │ 1 │Curtea de │500    │ │ │ │Arges │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 29.│ │ │ 1 │Campulung │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 30.│ │ │ 1 │Campulung │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 31.│ │SC COMESAD EURO │ 1 │Bascov │ X<500 │31.12.2007│    │ │GASS SRL Bascov │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 32.│ARGES │SC TRAVODOM │ 1 │Domneşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │PROD SERV SRL │ │ │ │ │    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 33.│ │SC VALENINOS SRL │ 1 │Campulung │ X<500 │31.12.2007│    │ │Campulung │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 34.│ │SC BEMO SRL Pitesti │ 1 │Darmanesti │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sat Piscani │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 35.│ │SC SORELO SRL │ 1 │Bascov │ X<500 │31.12.2009│    │ │Bascov │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 36.│ │SC CONFORT 92 SRL │ 1 │Albota │ X<500 │31.12.2009│    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 37.│ │SC MASTER TRADE │ 1 │Pitesti │ X<500 │31.12.2007│    │ │COMPANY SRL │ │ │ │ │    │ │Pitesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 38.│ │ROMPETROL │ 4 │Pitesti │ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 39 │ │SC PETROM SA │ 1 │Bacau │ X>1000│31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 40.│BACAU │Sucursala PECO Bacau │ 1 │Targu Ocna │ X>1000│31.12.2009│────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 41.│ │ │ 1 │Podu Turcului X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 42.│ │ │ 1 │Slanic │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Moldova │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 43.│ │ │ 1 │Borzesti │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 44.│ │ │ 1 │Agas │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 45.│ │ │ 1 │Buhusi │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 46.│ │ │ 1 │Comăneşti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 47.│ │SC DISTRIBUTION │ 4 │Bacau │ X>1000 │31.12.2007│    │ │OIL SRL Bacau │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 48.│ │SC DELIA GABI │ 1 │Onesti │500    │ │SRL Onesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 49.│ │SC METAL INVEST │ 2 │Targu Ocna │500    │ │SA Darmanesti │ │Darmanesti │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 50.│ │SC TRACOROM SRL │ 1 │Nicolae │500    │ │Bacau │ │Balcescu │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 51.│BIHOR │SC PETROM SA │ 2 │Oradea │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 52.│ │Sucursala PECO Bihor │ 1 │Salonta │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 53.│ │ │ 1 │Beius │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 54.│ │ │ 1 │Alesd │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 55.│ │ │ 1 │Marghita │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 56.│ │ │ 1 │Stei │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 57.│ │ │ 1 │Salard │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 58.│ │ │ 1 │Vascau │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 59.│ │ │ 1 │Oradea │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 60.│ │ │ 1 │Borod │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 61.│ │ │ 1 │Valea lui │500    │ │ │ │Mihai │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 62.│ │SC AXXON SERV │ 1 │Astileu │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 63.│ │SC RAFO S.A. Onesti │ 3 │Oradea │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 64.│ │SC COMIMPEX │ 1 │Popesti │ │ │    │ │ │ │Bihor │ X<500 │31.12.2008│    │ │ASTRAL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 65.│ │SC UNIVERSAL SRL │ 1 │Nucet │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 66.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Nojorid │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 67.│BISTRITA │SC PETROM SA │ 1 │Bistrita │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 68.│NASAUD │Sucursala PECO │ 1 │Bistrita │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 69.│ │Bistrita │ 1 │Beclean │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 70.│ │ │ 1 │Sanmihai │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 71.│ │ │ 1 │Sangiorz Băi│500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 72.│ │ │ 1 │Teaca │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 73.│ │ │ 1 │Nasaud │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 74.│ │LUKOIL │ 1 │Crainimat │500    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 75.│ │SC GOMAR LUX SA │ 1 │Bistrita │ X<500 │31.12.2008│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 76.│BOTOSANI │SC PETROM SA │ 1 │Botosani │ X>1000 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 77.│ │ │ 1 │Darabani │ X<500 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 78.│ │Botosani │ 1 │Trusesti │ X<500 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 79.│ │ │ 1 │Saveni │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 80.│ │SC ELECTROALFA │ 1 │Botosani │500    │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 81.│ │SC BERISTEANU │ 1 │Botosani │500    │ │IMPEX SRL Botosani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 82.│ │SC CRISTAL SRL │ 1 │Botosani │500    │ │Botosani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 83.│ │SC SATTJB OIL │ 1 │Botosani │500    │ │Botosani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 84.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Santa Mare │ X<500 │31.12.2008│    │ │SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 85.│ │SC AGROMEC SA │ 1 │Botosani │ X<500 │31.12.2008│    │ │Botosani │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 86.│ │SC PETROM SA │ 1 │Brăila │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 87.│BRĂILA │Sucursala PECO Brăila │ 1 │Faurei │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 88.│ │SC METAL INVEST │ 1 │Brăila │500    │ │GRUP │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 89.│ │SC │ 1 │Ulmu │ X<500 │31.12.2009│    │ │PETROMSERVICE │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 90.│ │SC VOLDISK COM │ 1 │Movila │ │ │    │ │SRL │ │Miresii │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 91.│ │SC CONSTRIF SA │ 1 │Baraganu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 92.│ │SC CIMAD TRADING │ 1 │Gulianca │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL (SC NEPTUN │ │ │ │ │    │ │IMPEX SRL) │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 93.│ │SC BANROM SA │ 1 │Tufesti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 94.│BRAŞOV │SC PETROM SA │ 1 │Victoria │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 95.│ │Sucursala PECO │ 1 │Zarnesti │ X<500 │31.12.2007│    │ │Braşov │ │ │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 96.│ │SC PETROL GRUP │ 1 │DN 73 Braşov│ X>1000│31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 97.│ │LT SRL │ 1 │Braşov │ X>1000│31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 98.│ │ │ 1 │Sacele │ X>1000│31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 99.│ │ │ 1 │Feldioara │ X>1000│31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤100.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Braşov │500────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤101.│ │DOWNSTREAM │ 1 │Bran │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤102.│BUCUREŞTI │SC PETROM SA │ 8 │Bucureşti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤103.│ │Sucursala │ 4 │Bucureşti │500    │ │COMPETROL │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤104.│ │SC PETROM SA │ 3 │Buzau │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤105.│BUZAU │Sucursala PECO │ 1 │Buzau │500────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤106.│ │ │ 1 │Ramnicu │ │ │    │ │ │ │Sarat │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤107.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Buzau │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤108.│ │DOWNSTREAM │ 1 │DN 1B │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Ploiesti- │ │ │    │ │ │ │Braşov │ │ │────┤ ├ ┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤109.│ │ │ 1 │Ramnicu │ │ │    │ │ │ │Sarat │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤110.│ │SC SPOT SRL │ 1 │Podgoria │500    │ │Ramnicu Sarat │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤111.│ │SC VIVIAN AUTO │ 1 │Ramnicu │ │ │    │ │GAZ SRL │ │Sarat │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤112.│ │SC PETROM │ 1 │Buzau │ X<500 │31.12.2009│    │ │SERVICE SA Sector │ │ │ │ │    │ │Berca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤113.│ │SC COMTUR SRL │ 1 │Buzau │ X<500 │31.12.2009│    │ │Buzau │ │com.Galbinas│ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤114.│ │SC PETROCONDUCT │ 1 │Buzau │ X<500 │31.12.2009│    │ │SA Berca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤115.│ │SC HERION IMPEX │ 1 │Buzau │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Paltineni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤116.│ │SC LON IMPEX SRL │ 1 │Buzau │ X<500 │31.12.2009│    │ │Patarlagele │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤117.│ │SC MECAN - │ 1 │DN 10 Buzau-│ X<500 │31.12.2009│    │ │CONSTRUCT SA │ │Nehoiu │ │ │    │ │Patarlagele │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤118.│ │SC COPET SRL │ 1 │Valea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Ramnicu Sarat │ │Ramnicului │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤119.│CALARASI │SC PETROM SA │ 1 │Oltenita │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Calarasi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤120.│ │SC COMERŢ │ 2 │Frumusani │ X>1000 │31.12.2009│    │ │CRISTINA SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤121.│ │SC CONDORUL │ 2 │Calarasi │ X>1000 │31.12.2009│    │ │PETROSERV SA │ │Borcea │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤122.│ │SC HALI SRL │ 2 │Lehliu Gara │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ │ │Lehliu Sat │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤123.│ │SC COM OIL SRL │ 4 │Calarasi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤124.│ │SC CONSTANTIN │ 1 │DN 3A km 31 │ X<500 │31.12.2007│    │ │GRUP SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤125.│ │SC TOS SRL Calarasi │ 1 │Budesti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤126.│CARAS │SC PETROM SA │ 2 │Resita │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤127.│SEVERIN │Sucursala PECO Caras │ 1 │Oravita │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤128.│ │Severin │ 2 │Caransebes │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤129.│ │ │ 1 │Bocsa │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤130.│ │ │ 1 │Mehadia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤131.│ │SC BAVARIA OIL │ 1 │Caransebes │ X>1000 │31.12.2009│    │ │SRL │ │DN 94 km 456│ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤132.│ │ │ 1 │Caransebes │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤133.│ │SC DANUBIUS SRL │ 1 │Moldova Noua│500    │ │Moldova │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤134.│ │SC CERNA SRL │ 1 │Caransebes │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤135.│ │Caransebes │ 1 │DN 6, km │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │464+300 │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤136.│ │ │ 1 │Otelu Roşu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤137.│ │SC PETROBANAT │ 1 │Moldova │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRADE SRL Moldova │ │Veche DN 57 │ │ │    │ │Veche │ │km 106 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤138.│ │SC CONCORDIA SRL │ 1 │Caransebes │ X<500 │31.12.2009│    │ │Caransebes │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤139.│ │SC VALCOMARS │ 1 │Oravita │ X<500 │31.12.2009│    │ │OIL SRL Maureni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤140.│ │SC BP PARTENERII │ 1 │Maureni │ X<500 │31.12.2009│    │ │OIL SRL Maureni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤141.│ │SC PETROMILANA │ 1 │Anina │ X<500 │31.12.2007│    │ │SRL Soceni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤142.│ │SC CONSCOMEXIM │ 1 │Vermes │ X<500 │31.12.2007│    │ │SRL Resita │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤143.│ │SC COPACEANU │ 1 │Sadova Veche│ X<500 │31.12.2009│    │ │PRODCOM SRL │ │ │ │ │    │ │Teregova │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤144.│ │SC CHARLY COM │ 1 │Berzeasca │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Berzeasca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤145.│ │SC POPAS TURISTIC │ 1 │Armenis │ X<500 │31.12.2009│    │ │BIBAN SRL Armenis │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤146.│ │SC ANTREPRIZA │ 1 │Bocsa │ X<500 │31.12.2009│    │ │DUSAN ŞI FIUL SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤147.│ │SC STEFANESTI │ 1 │Bozovici DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │COM SRL │ │57B km 56 │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤148.│CLUJ │SC PETROM SA │ 6 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤149.│ │Sucursala PECO Cluj │ 1 │Campia Turzi│ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤150.│ │ │ 1 │Huedin │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤151.│ │SC PRITAX INVEST SA │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤152.│ │SC PRITAX INVEST SA │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤153.│ │SC A A IMPORT │ 1 │Mihai Viteazu X>1000 │31.12.2007│    │ │EXPORT │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤154.│ │SC BARIL EXIM SRL │ 1 │Turda │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤155.│ │SC NIC MAR │ 2 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤156.│ │IMPEX SRL │ 1 │Sandulesti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤157.│ │SC M M OIL SRL │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤158.│ │SC VEP COMSERV │ 1 │Suatu Cluj │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤159.│ │SC ŞIR PETRO SRL │ 1 │Cluj │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤160.│ │SC MONBRAND SRL │ 1 │Huedin │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤161.│ │SC LUKOIL │ 1 │Cluj 6 │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤162.│ │DOWNSTREAM │ 1 │Cluj 7 │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤163.│ │ │ 1 │Cluj Valcele│500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤164.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Turda │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤165.│ │SC TRACOROM SRL │ 1 │Turda │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤166.│ │SC SERVICE AUTO │ 1 │Gherla │ X<500 │31.12.2007│    │ │BORSOS TOUR SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤167.│ │SC A N T IMPEX │ 1 │Moldovenesti│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤168.│ │SRL │ 1 │Iara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤169.│ │SC SANDI SRL │ 1 │Jucu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤170.│ │SC DUELIX IMPEX │ 1 │Apahida │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤171.│ │SC PANPETROL │ 1 │Capusu Mare │ X<500 │31.12.2007│    │ │COM SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤172.│ │SC BENIDROM │ 1 │Luna │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANS SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤173.│ │SC DENY CAMY │ 1 │Cluj │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤174.│ │SC CAVAL SA │ 1 │Cluj │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤175.│CONSTANTA │SC PETROM SA │ 4 │Constanta │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤176.│ │Sucursala PECO │ 1 │Eforie Sud │ X>1000 │31.12.2009│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤177.│ │Constanta │ 1 │Cernavoda │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤178.│ │ │ 1 │Eforie Nord │ X>1000 │31.12.2007│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤179.│ │ │ 1 │Negru-Voda │ X>1000 │31.12.2009│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤180.│ │ │ 1 │Baneasa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤181.│ │ │ 1 │Cernavoda │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤182.│ │ │ 1 │Mangalia- │500    │ │ │ │Neptun │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤183.│ │SC PETROM SA │ 1 │Mangalia- │500    │ │Sucursala PECO │ │Neptun │ │ │    │ │Constanta │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤184.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Medgidia │500    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤185.│ │SC SPERANTA CAR │ 1 │23 August │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤186.│COVASNA │SC PETROM SA │ 2 │Sfîntu │ X>1000 │31.12.2008│    │ │Sucursala PECO │ │Gheorghe │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤187.│ │Covasna │ 1 │Baraolt │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤188.│ │SC PETROM SA │ 1 │Intorsura │500    │ │Sucursala PECO │ │Buzaului │ │ │    │ │Covasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤189.│ │SC EUROIL SA │ 1 │Sfîntu │500    │ │Sfîntu Gheorghe │ │Gheorghe │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤190.│ │SC BENZMAR SRL │ 1 │Turia │500    │ │Turia │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤191.│ │SC TNT │ 1 │Reci │ X<500 │31.12.2009│    │ │PETROL CO SRL │ │ │ │ │    │ │Sfîntu Gheorghe │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤192.│ │SC UNIC STAR SRL │ 1 │Covasna │ X<500 │31.12.2009│    │ │Covasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤193.│ │SC SICULCOM SRL │ 1 │Targu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Targu Secuiesc │ │Secuiesc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤194.│ │SC PETROIL IMPEX │ 1 │Covasna │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Covasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤195.│ │SC DEMATIP SRL │ 1 │Sfîntu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sfîntu Gheorghe │ │Gheorghe │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤196.│ │SC PETROM SA │ 1 │Targoviste │ X>1000 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤197.│DAMBOVITA │Sucursala PECO │ 1 │Titu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤198.│ │Dambovita │ 1 │Moreni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤199.│ │ │ 1 │Baldana │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤200.│ │ │ 2 │Gaesti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤201.│ │SC RODIV SRL │ 1 │Gaesti │500    │ │Gaiesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤202.│ │SC CLAUDIA SRL │ 1 │Targoviste │500    │ │Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤203.│ │SC CRALEX SRL │ 1 │Aninoasa │500    │ │Aninoasa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤204.│ │SC DACMA IMPEX │ 2 │Lunguletu │500    │ │SRL │ │Buciumeni │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤205.│ │SC ENESCU SRL │ 1 │Gaesti │500    │ │Gaiesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤206.│ │SC NIMB Dambovita │ 1 │Targoviste │500    │ │SA Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤207.│ │SC DIEN COM SRL │ 1 │Titu │500    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤208.│ │SC HELENE SRL │ 1 │Cuza Voda │ X<500 │31.12.2009│    │ │Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤209.│ │SC SIDECO IMPEX │ 1 │Targoviste │ X<500 │31.12.2007│    │ │SRL Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤210.│ │SC PACIFIC GRUP │ 1 │Crangurile │ X<500 │31.12.2009│    │ │M.A. SRL Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤211.│ │SC FOGEL GAS AND │ 1 │Fieni │ X<500 │31.12.2009│    │ │ENERGY SRL Fieni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤212.│ │SC MACROMET SRL │ 1 │Racari │ X<500 │31.12.2008│    │ │Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤213.│ │SC RADIPAN PROD │ 1 │DN72 │ X<500 │31.12.2009│    │DAMBOVITA │SRL Dragodana │ │Dragodana │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤214.│ │SC │ 1 │Iedera │ X<500 │31.12.2009│    │ │PETROMSERVICE SA │ │ │ │ │    │ │Bucureşti Suc. │ │ │ │ │    │ │Targoviste │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤215.│ │SC FOIA SRL Gura │ 1 │Gura Foii │ X<500 │31.12.2008│    │ │Sutii │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤216.│ │SC BRAZI OIL │ 1 │Caragiale │ X<500 │31.12.2009│    │ │ANGHELESCU PROD │ │ │ │ │    │ │SRL Brazi │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤217.│DOLJ │SC PETROM SA │ 9 │Craiova │ X>1000│31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤218.│ │Sucursala PECO Dolj │ 1 │Calafat │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤219.│ │ │ 1 │Bechet │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤220.│ │ │ 2 │Bailesti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤221.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Craiova │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤222.│ │SC EFTISTAN SRL │ 1 │Carpen │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤223.│ │SC PROD │ 1 │Apele Vii │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANSCOM GEO │ │ │ │ │    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤224.│ │SC PETRODOMA │ 1 │Bratovoiesti│ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤225.│ │SC TANDEM COM │ 1 │Sadova │ X<500 │31.12.2007│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤226.│ │SC OFDAN IMPEX │ 1 │Calarasi │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤227.│ │SC BIGOTI IMPEX │ 1 │Goicea │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤228.│ │SC PASAN OIL SRL │ 1 │Cosoveni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤229.│ │SC SPET SHIPPING │ 1 │Bechet │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤230.│ │SC MATACHE SRL │ 1 │Picaturi │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤231.│ │SC AMJ LVM SRL │ 1 │Amarastii de│ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Jos │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤232.│GALAŢI │SC PETROM SA │ 3 │Galaţi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤233.│ │Sucursala PECO Galaţi │ 1 │Tecuci │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤234.│ │ │ 1 │Sendreni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤235.│ │SC DELTA ROM SA │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │EUROPA │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤236.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │EUROPA │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤237.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │DELTA Galaţi│ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤238.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │ROMPETROL │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤239.│GALAŢI │SC DIDI OIL SRL │ 1 │Munteni │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤240.│ │SC BUNKER OIL SRL │ 1 │Galaţi │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤241.│ │SC APOLODOR 2000 │ 1 │Galaţi │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤242.│GIURGIU │SC PETROM SA │ 1 │Giurgiu │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤243.│ │Sucursala PECO │ 1 │Ghimpati │500    │ │Giurgiu │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤244.│ │SC DANA V SRL │ 1 │Plopsoru │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤245.│ │SC TURIST SERVICE │ 1 │Adunatii │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │Copaceni │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤246.│ │SC SETRACO │ 1 │Prundu │ X<500 │31.12.2009│    │ │HOLPING SA │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤247.│ │SC HANUL LU' │ 1 │Roata de Jos│ X<500 │31.12.2009│    │ │MANOLEA SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤248.│ │SC ANDALUZIA SRL │ 1 │Fratesti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤249.│GORJ │SC PETROM SA │ 7 │Targu Jiu │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤250.│ │Sucursala PECO Gorj │ 1 │Turceni │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤251.│ │ │ 1 │Targu │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Carbunesti │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤252.│ │ │ 1 │Bumbesti Jiu│ X>1000│31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤253.│ │SC RAFO SA Onesti │ 2 │Petrosani │500    │ │ │ │Lupeni │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤254.│ │ │ 1 │Petrosani │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤255.│ │SC SUPERTRANS │ 1 │Calnic │ X<500 │31.12.2009│    │ │COM SRL Petrosani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤256.│ │SC IPECO SA Targu │ 1 │Runcu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Jiu │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤257.│HARGHITA │SC PETROM SA │ 2 │Odorheiu │ X>1000│31.12.2009│258.│ │Sucursala PECO │ │Secuiesc │ │ │259.│ │Harghita │ │ │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤260.│ │ │ 1 │Cristuru │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Secuiesc │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤261.│ │ │ 1 │Lunca de Jos│ X<500 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤262.│ │ │ 1 │Arvateni │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤263.│ │ │ 1 │Bilbor │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤264.│ │SC BENZOT HAR SA │ 1 │Tusnad DN 12│ X<500 │31.12.2009│    │ │Tusnad │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤265.│ │SC HAMORA SRL │ 1 │Vlahita │ X<500 │31.12.2009│    │ │Odorhei │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤266.│ │SC ARAGONIT SRL │ 1 │Corund, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │Corund │ │13 A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤267.│ │SC SEMACOM │ 1 │Lupeni, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │FARES SRL Lupeni │ │13A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤268.│ │SC ALROIL TRANS │ 1 │Ditrau, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Miercurea Ciuc │ │12A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤269.│ │SC COMTUREXID │ 1 │Sandominic, │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Balan │ │DN 12A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤270.│ │SC EUROTANK SRL │ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Miercurea Ciuc │ │Ciuc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤271.│ │SC INTER PALACE │ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Miercurea Ciuc │ │Ciuc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤272.│ │SC APROCOM SRL │ 1 │Toplita │ X<500 │31.12.2009│    │ │Toplita │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤273.│ │SC IMPORT EXPORT │ 1 │Odorhei │ X<500 │31.12.2008│    │ │DEMETER CO │ │ │ │ │    │ │Odorhei │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤274.│ │SC MATIMPEX SRL │ 1 │Zetea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Odorheiu Secuiesc │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤275.│HUNEDOARA │SC PETROM SA │ 2 │Hunedoara │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤276.│ │Sucursala PECO │ 1 │Deva │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤277.│ │Hunedoara │ 1 │Deva │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤278.│ │ │ 1 │Calan │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤279.│ │ │ 1 │Simeria │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤280.│ │ │ 1 │Dobra │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤281.│ │ │ 1 │Livezeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤282.│ │ │ 1 │Simeria │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤283.│ │SC GARDIANA OIL │ 1 │Hateg │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤284.│ │SC NIC MAR │ 1 │Deva │500    │ │IMPEX SRL Cluj │ │Santuhalm │ │ │    │ │Napoca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤285.│ │SC ATELIERELE │ 1 │Criscior │ X<500 │31.12.2009│    │ │CENTRALE SA │ │ │ │ │    │ │Criscior │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤286.│ │SC ICSH SA │ 1 │Hunedoara │ X<500 │31.12.2009│    │ │Hunedoara (Închiriată │ │ │ │ │    │ │către RO PETROL │ │ │ │ │    │ │SRL Brad) │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤287.│ │SC MINEXFOR SA │ 1 │Deva │ X<500 │31.12.2009│    │ │Deva │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤288.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Orastie │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤289.│IALOMITA │SC PETROM SA │ 1 │Slobozia │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Ialomita │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤290.│ │SC AVIA OIL │ 1 │Manasia │500    │ │COMPANY SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤291.│ │SC LUKOIL │ 1 │Urziceni │500    │ │DOWNSTREAM │ 1 │Fetesti │ │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤292.│ │SC STEJAR SRL │ 1 │Sinesti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤293.│ │SC CIRIL COM SRL │ 1 │Ion Roata │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤294.│ │SC CARGO SA │ 1 │Tandarei │ X<500 │31.12.2007│    │ │Slobozia │ 1 │Grivita │ │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤295.│ │SC CONSTRIF SA │ 1 │Munteni- │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Buzau │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤296.│ │SC CHIRANA SRL │ 1 │DN 2A │ X<500 │31.12.2009│    │ │Slobozia │ │Km. 100 │ │ │297.│ │SC SANTILIANA │ 1 │Ograda │ X<500 │31.12.2009│    │ │EXIM SRL │ │com. Bucu │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤298.│ │SC CORAL PROD │ 1 │Com. │ │ │    │ │EXIM SRL │ │Fierbinti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤299.│IAŞI │SC PETROM SA │ 1 │Targu Frumos│ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤300.│ │Sucursala PECO Iaşi │ 1 │Iaşi │ │ │    │ │ │ │Silvestru │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤301.│ │ │ 1 │Targu Frumos│ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤302.│ │ │ 1 │Iaşi Copou │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤303.│ │ │ 1 │Iaşi Bas-Ceaus X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤304.│ │ │ 1 │Iaşi Dacia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤305.│ │ │ 1 │Iaşi Aurel │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ │ │Vlaicu │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤306.│ │ │ 1 │Iaşi Nicolina X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤307.│ │SC AVIAROM SRL │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤308.│ │SC RAM PETROL │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤309.│ │SC SORIN BOAZU │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤310.│ │SC INTER EXPRES │ 1 │Iaşi │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤311.│ │SC EUROPA NPI │ 1 │Osoi │500    │ │IMPEX SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤312.│ │SC ROM ELADA SRL │ 1 │Pascani │500    │ │Pascani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤313.│ │SC DISTRIBUTION │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤314.│ │OIL SRL Bacau │ 1 │Iaşi │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤315.│ │SC START ABC SRL │ 1 │Tomesti │500    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤316.│ │SC DODOMAR SRL │ 1 │Iaşi │500    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤317.│ │SC PETROL NET │ 1 │Iaşi │500    │ │WORK SRL Vaslui │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤318.│ │SC UNIF AT SRL Iaşi │ 1 │Motca │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤319.│ │SC NICOLAMAR │ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤320.│ │SC BENLUBREFI │ 1 │Tomesti │ X<500 │31.12.2007│    │ │SRL Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤321.│ │SC SCUDAS SA │ 1 │Pascani │ X<500 │31.12.2007│    │ │Pascani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤322.│ │SC RATEC SRL Iaşi │ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤323.│ │SC PETROL NET │ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│    │ │WORK SRL Vaslui │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤324.│ILFOV │SC ROMPETROL │ 1 │Voluntari │ X>1000 │31.12.2007│    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤325.│ │SC PETROM SA │ 1 │Buftea │ │ │    │ │ │ │Studio │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤326.│ │Sucursala │ 1 │Cernica │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤327.│ │COMPETROL │ 1 │Voluntari │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤328.│ │ │ 1 │Decembrie │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤329.│ │ │ 1 │Chitila Sat │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤330.│ │ │ 1 │Domneşti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤331.│ │ │ 1 │Buftea │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤332.│ │ │ 1 │Mogosoaia │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤333.│MARAMURES │SC PETROM SA │ 1 │Sighetul │ X>1000 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │Marmatiei │ │ │334.│ │Maramures │ 1 │Baia Sprie │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤335.│ │ │ 1 │Targu Lapus │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤336.│ │ │ 1 │Ulmeni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤337.│ │SC AF MOLNAR │ 1 │Arinis, │ │ │    │ │ │ │207 A │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤338.│ │SC KENWORTH │ 1 │Baia Mare │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANSPORT │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤339.│ │SC NISTEM │ 1 │Seini │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤340.│ │SC MARATON │ 1 │Desesti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤341.│ │SC LENDEL COM │ 1 │Barsana │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤342.│ │SC CARNIS │ 1 │Dragomiresti│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤343.│ │SC EMINOR IMPEX │ 1 │Leordina, DN│ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │18 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤344.│ │SC ION DIANA COM │ 1 │Sarasau, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sighet │ │ │    │ │ │ │ Negresti │ │ │    │ │ │ │ km 1 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤345.│ │SC DELTA ENERGY │ 1 │Remeti, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sighet- │ │ │    │ │ │ │Negresti │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤346.│ │SC ARTERIO IMPEX │ 1 │Valea │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Chioarului │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤347.│ │SC INTERACTIV OIL │ 1 │Somcuta Mare│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤348.│ │SC K J GEROM │ 1 │Ardusat │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤349.│ │SC LKW MIHALI │ 1 │Baia Mare │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANS SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤350.│ │SC PETROSISTEM │ 1 │Cavnic │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤351.│MEHEDINTI │SC PETROM SA │ 4 │Drobeta │ X>1000│31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │Turnu │ │ │    │ │Mehedinti │ │Severin │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤352.│ │ │ 1 │Patulele │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤353.│ │ │ 1 │Cujmir │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤354.│ │SC PETROM SA │ 1 │Burila Mare │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤355.│ │Sucursala PECO │ 1 │Gruia │ X<500 │31.12.2009│    │ │Mehedinti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤356.│ │SC MONTANĂ MG │ 1 │Drobeta │500    │ │SRL │ │Turnu │ │ │    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤357.│ │SC FLORA SERCOM │ 1 │Drobeta │500    │ │SA │ │Turnu │ │ │    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤358.│ │SC SLAVYA │ 1 │DN 6 │ X<500 │31.12.2009│    │ │CONSTRUCT SRL │ │Stangaceaua │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤359.│ │SC MVM TRADE │ 1 │Simian │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤360.│ │SRL │ 1 │Ostrovu Mare│ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤361.│ │SC ALFA MAG SRL │ 1 │Drobeta │ │ │    │ │ │ │Turnu │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤362.│ │SC WEST GASPAR │ 1 │Arginesti │ X<500 │31.12.2009│    │ │GRUP SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤363.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Butoiesti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤364.│MURES │SC PETROM SA │ 1 │Ludus │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤365.│ │Sucursala PECO Mures │ 1 │Sangiorgiu │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │de Padure │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤366.│ │ │ 1 │Sighisoara │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤367.│ │ │ 1 │Fantanele │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤368.│ │ │ 1 │Tarnaveni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤369.│ │ │ 1 │Tampa │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤370.│ │SC MURES SRL │ 1 │Targu Mures │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤371.│ │SC PREMACO SRL │ 1 │Ungheni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤372.│ │SC JACONTEX SRL │ 1 │Gurghiu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤373.│ │SC PETROLEUM SRL │ 1 │Reghin │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤374.│ │SC ITA SA │ 1 │Targu Mures │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤375.│ │SC EUROBENZ OIL │ 1 │Gaiesti │ X<500 │31.12.2009│    │ │IMPEX SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤376.│ │SC PEROM SERVICE │ 1 │Acatari │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤377.│ │SC CAROLTEX │ 1 │Venchi DN 13│ X<500 │31.12.2009│    │ │IMPEX SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤378.│ │SC CESIRO SA │ 1 │Sighisoara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤379.│ │SC CAMBUS SA │ 1 │Sighisoara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤380.│ │SC LUKOIL │ 1 │Sangeorgiu d│ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM │ │Mures │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤381.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Ludus │ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤382.│ │SC JULICOM TRANS │ 1 │Band │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤383.│ │SC TRANSPORT │ 1 │Targu Mures │ X<500 │31.12.2009│    │ │LOCAL SA Targu │ │ │ │ │    │ │Mures │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤384.│ │SC KAPUSI IMPEX │ 1 │Peris │ X<500 │ 31.12.200│    │ │SRL Peris │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤385.│ │SC SABINUS SRL │ 1 │Stanceni │ X<500 │ 31.12.200│    │ │Stanceni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤386.│ │SC STOMATER │ 1 │Ludus │ X<500 │31.12.2009│    │ │SERV COM SRL │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤387.│NEAMT │SC PETROM SA │ 2 │Roman │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤388.│ │Sucursala PECO │ 1 │Durau │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤389.│ │Neamt │ 2 │Piatra Neamt│ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤390.│ │SC AGRO │ 1 │Traian DN 2 │500    │ │FLAMANZI │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤391.│ │SC EST OIL COM │ 1 │Roman │500    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤392.│ │SC CHIORPEC │ 1 │Piatra Neamt│500    │ │BENZOIL SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤393.│ │SC OMEX SRL Piatra │ 1 │Girov │500    │ │Neamt │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤394.│ │SC SAFARI COM │ 1 │Targu Neamt │500    │ │IMPEX SRL Targu Neamt │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤395.│ │SC NEL COM │ 1 │Dumbrava │500    │ │BENZOIL SRL │ │Roşie DN 15 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤396.│ │SC FRAM FOREST │ 1 │Borca │500    │ │SRL Borca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤397.│ │SC ATHOS │ 1 │Sabaoani │500    │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │ │    │ │SRL Sabaoani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤398.│ │SC JEEP TB SRL │ 1 │Bicaz Chei │500    │ │Piatra Neamt │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤399.│ │SC POWER PLUS │ 1 │Bodesti │500    │ │SRL Bodesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤400.│ │SC ŞEF │ 1 │Piatra Neamt│500    │ │PETROFOREST SA │ │ │ │ │    │ │Piatra Neamt │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤401.│ │SC LORY LARY SRL │ 1 │Piatra Neamt│500    │ │Piatra Neamt │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤402.│OLT │SC PETROM SA │ 1 │Caracal │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤403.│ │Sucursala PECO Olt │ 1 │Caracal │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤404.│ │ │ 1 │Draganesti │ │ │    │ │ │ │Olt │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤405.│ │ │ 1 │Scornicesti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤406.│ │SC PETROMADION │ 1 │Mihaesti │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤407.│ │SC PETROTEX SRL │ 1 │Piatra Olt │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤408.│ │SC IUL SRL │ 1 │Draganesti │ │ │    │ │ │ │Olt │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤409.│ │SC FLIT OPERATOR │ 1 │Visina │ X<500 │31.12.2009│    │ │(NESTOPETROL) │ │ │ │ │    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤410.│ │SC │ 1 │Corabia │ X<500 │31.12.2007│    │ │TRANSPETROMIXT │ │ │ │ │    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤411.│ │SCROMINDSRL │ 1 │Maruntei │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤412.│PRAHOVA │SC PETROM SA │ 1 │Breaza │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤413.│ │Sucursala PECO │ 1 │Campina │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤414.│ │Prahova │ 1 │Slanic │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤415.│ │ │ 1 │Cheia │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤416.│ │ │ 1 │Urlati │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤417.│ │SC BRAZI │ 1 │Faget │ X>1000│31.12.2008│    │ │OIL ANGHELESCU │ 1 │Gura │ │ │    │ │PROD SRL │ │Vitioarei │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤418.│ │SC CULINIS COM │ 1 │Ciorani │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤419.│ │SC ROMEC SA │ 1 │Magurele DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │1A │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤420.│SALAJ │SC PETROM SA │ 1 │Zalau │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤421.│ │Sucursala PECO Salaj │ 1 │Simleul │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Silvaniei │ │ │────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤422.│ │ │ 1 │Crasna │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤423.│ │ │ 1 │Ileanda │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤424.│ │SC PRIMAROM │ 1 │Zalau │ X>1000 │31.12.2007│    │ │EXIM SRL Zalau │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤425.│SATU MARE │SC PETROM SA │ 1 │Satu Mare │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤426.│ │Sucursala PECO Satu │ 1 │Livada │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤427.│ │Mare │ 1 │Carei │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤428.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Carei │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤429.│SIBIU │SC PETROM SA │ 1 │Sibiu │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤430.│ │Sucursala PECO Sibiu │ 1 │Agnita │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤431.│ │ │ 1 │Dumbraveni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤432.│ │ │ 1 │Cisnadie │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤433.│ │SC ARAL SRL │ 1 │Saliste DN1 │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤434.│ │SC MIG PETROL SRL │ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sibiului │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤435.│ │SC CIMPEX SRL │ 1 │Selimbar │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤436.│ │SC AWA OIL │ 1 │Sibiu │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤437.│SUCEAVA │SC PETROM SA │ 1 │Suceava │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤438.│ │Sucursala PECO │ 1 │Falticeni │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤439.│ │Suceava │ 1 │Campulung │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Moldovenesc │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤440.│ │ │ 1 │Holda │ X>1000│31.12.2007│    │ │ │ │Brosteni │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤441.│ │ │ 1 │Siret │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤442.│ │ │ 2 │Radauti │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤443.│ │ │ 1 │Solca │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤444.│ │ │ 1 │Boroaia │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤445.│ │SC │ 1 │Gura │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ROMTRANSPETROL │ │Humorului │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤446.│ │SA Botosani │ 1 │Vatra Dornei│ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤447.│ │ │ 1 │Draguseni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤448.│ │SC CIVICĂ GROUP │ 1 │Suceava │500    │ │SA Suceava │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤449.│ │SC TRANSPORT CA- │ 1 │Campulung │ X<500 │31.12.2009│    │ │LATORI SA Campu- │ │Moldovenesc │ │ │    │ │lung Moldovenesc │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤450.│TELEORMAN │SC PETROM SA │ 1 │Babaita │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤451.│ │Sucursala PECO │ 1 │Tatarastii │ X>1000 │31.12.2009│    │ │Teleorman │ │de Sus │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤452.│ │ │ 1 │Zimnicea │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤453.│ │SC GENERAL OIL │ 1 │Lunca │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Slatina │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤454.│TIMIS │SC PETROM SA │ 1 │Timişoara │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤455.│ │Sucursala PECO Timiş │ 1 │Lugoj │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤456.│ │ │ 1 │Jimbolia │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤457.│ │ │ 1 │Moravita │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤458.│ │SC PETROM SA │ 1 │Dumbravita │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤459.│ │Sucursala PECO Timiş │ 1 │Timişoara │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤460.│ │ │ 1 │Lugoj │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤461.│ │ │ 1 │Jimbolia │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤462.│ │ │ 1 │Deta │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤463.│ │ │ 1 │Sannicolau │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤464.│ │SC LIEB BENZ OIL srl │ 1 │Liebling │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤465.│ │SC IMI-MONI SRL │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤466.│ │SC SIDERALCON srl │ 1 │Recas │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤467.│ │SC FRATELIA OIL srl │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤468.│ │SC SAN BENZIN │ 1 │Lovrin │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤469.│ │SC CRIS ŢIN OIL srl │ 1 │Bogda Cenei │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤470.│ │SC NITROBENZEN │ 1 │Fibis DN 691│500    │ │MIHAI PAP SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤471.│ │SC PELLIMON SRL │ 1 │Sannicolau │500    │ │ │ │Mare │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤472.│ │SC ROMPETROL │ 1 │Timişoara- │500    │ │DOWNSTREAM SRL │ │Sag E70 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤473.│ │SC ELINOS │ 1 │Varias DJ692│500    │ │TRADING APS SRL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤474.│ │SC LEON SB SRL │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤475.│ │SC GRUESCU OIL │ 1 │Traian Vuia │500    │ │SRL │ │DN 68 A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤476.│ │SC ROMBENZIN SRL │ 1 │Periam │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤477.│TULCEA │SC PETROM SA │ 1 │Tulcea St.8 │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤478.│ │Sucursala PECO │ 1 │Isaccea │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤479.│ │Tulcea │ 1 │Topolog │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤480.│ │SC INTERTRANS │ 1 │Mahmudia │ X<500 │31.12.2009│    │ │SRL Mahmudia │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤481.│TULCEA │SC STAR 2000 SA │ 1 │Port Sulina │ X>1000 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤482.│ARBDD │ │ 1 │Mal Drept │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │Braţ Tulcea │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤483.│ │SC TOM FAN SRL │ 1 │Tulcea │ X>1000 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤484.│ │SC ADVADELT SRL │ 1 │Punct │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │trecere │ │ │    │ │ │ │Tulcea │ │ │    │ │ │ │Chilia │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤485.│ │SC WELA SRL │ 1 │Crisan │ X>1000 │31.12.2008│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤486.│ │SC PETROM SA │ 3 │Ramnicu │ X>1000 │31.12.2009│    │VALCEA │Sucursala PECO │ │Valcea │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤487.│ │Valcea │ 1 │Horezu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤488.│ │ │ 2 │Dragasani │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤489.│ │ │ 1 │Govora │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤490.│ │ │ 1 │Babeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤491.│ │ │ 1 │Topolog │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤492.│ │ │ 1 │Cornet - │500    │ │ │ │Racovita │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤493.│ │ │ 1 │Berbesti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤494.│ │ │ 1 │Balcesti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤495.│ │ │ 1 │Lotrisor │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤496.│ │SC RAFO SA Onesti │ 1 │Voineasa │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤497.│VASLUI │SC PETROM SA │ 1 │Barlad │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤498.│ │Sucursala PECO Vaslui │ 1 │Crasna │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤499.│ │ │ 1 │Zorleni │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤500.│ │ │ 1 │Negresti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤501.│ │ │ 1 │Murgeni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤502.│ │SC ROTRANS SA │ 1 │Vaslui │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤503.│ │SC BARILUL SRL │ 1 │DN 24 Crasna│ X<500 │31.12.2008│    │ │Crasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤504.│ │SC ULMENA SRL │ 1 │Tutova │ X<500 │31.12.2008│    │ │Vaslui │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤505.│VRANCEA │SC PETROM SA │ 1 │Panciu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Vrancea │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤506.│ │SC ELCO PLUS SRL │ 1 │Focsani │ X>1000 │31.12.2008│────┴───────────┴──────────────────────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘-------------