ORDIN nr. 77 din 15 august 2005pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 august 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.757 din 10 august 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind notificarea bolilor animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 1982/894/CE privind notificarea bolilor animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 378 din 31 decembrie 1982, p. 58.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Constantin LupescuBucureşti, 15 august 2005.Nr. 77.  +  AnexăNORMA 15/08/2005