DECRET nr. 153 din 7 mai 1986privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, avînd sarcina de a asigura coordonarea întregii activităţi de producţie, integrarea fabricaţiei şi de specializare în toate ramurile în care se desfăşoară activităţi de construcţii de maşini şi metalurgie şi de a soluţiona operativ problemele complexe care apar în aceste ramuri, de a controla, la nivelul întregii economii, realizarea ritmica şi integrală a planului de producţie şi de a urmări desfăşurarea activităţii acestor ramuri într-o conceptie unitară, în concordanta cu progresul tehnic, cu cerinţele curente şi de perspectiva ale dezvoltării economico-sociale a tarii.Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie asigura aducerea la îndeplinire a politicii partidului şi statului în conformitate cu hotărîrile de partid şi legile tarii, în unităţile cu activitate de construcţii de maşini şi metalurgie, din ramurile economiei naţionale.  +  Articolul 2Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale de stat şi cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, institute de cercetare şi proiectare, precum şi cu instituţiile de învăţămînt superior.  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie prezintă Consiliului de Miniştri rapoarte trimestriale şi ori de cîte ori este nevoie asupra principalelor probleme analizate.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are următoarele atribuţii: a) ca organ de lucru al Consiliului de Miniştri, analizează problemele majore, stabileşte măsuri şi asigura coordonarea întregii desfăşurări a producţiei şi de îndeplinire a sarcinilor de tipizare, specializare şi de integrare a fabricaţiei, în toate unităţile din ramurile economiei naţionale unde se desfăşoară activităţi de construcţii de maşini şi metalurgie; b) împreună cu conducerile ministerelor şi ale organelor locale care au activităţi de construcţii de maşini şi metalurgie, răspunde în faţa partidului şi a statului de aplicarea hotărîrilor de partid şi a legilor tarii, cu privire la realizarea planului de producţie, îndeplinirea sarcinilor de tipizare, specializare, de integrarea fabricaţiei şi de încadrare în normele de consum aprobate; c) urmăreşte înfăptuirea prevederilor din programele privind dezvoltarea în perspectiva a ramurilor construcţii de maşini şi metalurgie, ţinînd seama de orientările şi tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum şi de perspectivele de dezvoltare a livrărilor de produse din profilul de activitate al ramurilor, pe piaţa interna şi externa; d) controlează modul de aplicare a mecanismului economico-financiar, urmărind reducerea continua a costurilor de producţie şi încadrarea în normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, energie şi combustibili, în ramurile construcţii de maşini şi metalurgie; e) urmăreşte ca producţia destinată exportului să fie realizată la parametrii tehnici şi calitativi superiori, corespunzător cerinţelor pieţei externe, iar exportul să se efectueze cu respectarea stricta a termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi; f) urmăreşte realizarea integrală a programelor prioritare aprobate pentru ramurile construcţii de maşini şi metalurgie; g) analizează şi propune profilarea şi specializarea întreprinderilor din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, în vederea ridicării nivelului tehnic şi calitativ al produselor, şi răspunde de utilizarea deplina a capacităţilor de producţie, precum şi de evitarea paralelismelor în fabricatia aceloraşi produse de către mai multe unităţi din aceeaşi ramura; h) asigura promovarea unei concepţii înaintate în realizarea produselor din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, generalizarea tehnologiilor noi de fabricaţie, de mare eficienta tehnica aplicate în unităţile din ţara şi pe plan mondial; i) urmăreşte ca ministerele din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sa ia măsuri pentru înlocuirea produselor depăşite din punct de vedere tehnic cu produse de calitate şi cu performanţe ridicate.  +  Articolul 5Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie analizează şi stabileşte măsuri cu privire la: a) realizarea programelor de generalizare a tehnologiilor noi, de mare eficienta, în întreprinderile constructoare de maşini şi metalurgie; b) urmărirea asigurării bazei materiale pentru realizarea producţiei fizice în structura sortimentala planificata şi îndeosebi pentru export, pentru care materialele repartizate să fie asigurate la timp şi să fie folosite în conformitate cu prevederile legii; c) acoperirea cu contracte a sarcinilor de plan la export, realizarea producţiei fizice pentru export şi pentru obiectivele de investiţii din ţara şi din străinătate; d) asigurarea produselor şi subansamblelor din programele de cooperare între întreprinderile constructoare de maşini şi metalurgie aparţinînd de ministere diferite; e) urmărirea încadrării în normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, combustibili şi energie; f) urmărirea realizării indicelui de scoatere a metalului şi a coeficientului de utilizare şi valorificare a materialelor, astfel ca sa conducă la reducerea cheltuielilor de producţie totale şi materiale, precum şi la îmbunătăţirea substantiala a indicatorilor de eficienta economică; g) obligarea ministerelor, centralelor industriale şi a întreprinderilor să asigure capacitatile de producţie pentru realizarea programelor de integrare a fabricaţiei, livrarea la timp şi de calitate a subansamblelor, reperelor şi materialelor din industria orizontala.  +  Articolul 6Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie analizează şi face propuneri în vederea aprobării, potrivit legii, cu privire la: a) studiile şi programele de profilare, specializare şi cooperare, precum şi proiectele de plan cincinal şi anual ale ramurilor construcţii de maşini şi metalurgie; b) dezvoltarile de capacităţi existente şi realizarea de noi obiective pentru construcţii de maşini şi metalurgie propuse în cadrul unor unităţi din alte ministere; c) proiectele de acte normative care se supun spre însuşire şi promovare Consiliului de Miniştri, precum şi aprobarea măsurilor care privesc domeniile de activitate coordonate de consiliu.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 7Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este format din 55-65 membri, reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte organe centrale şi locale care au activităţi de construcţii de maşini şi metalurgie, ai centralelor industriale, precum şi ai unor unităţi de cercetare, proiectare şi instituţii de învăţămînt superior.Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi patru vicepreşedinţi.  +  Articolul 8Problemele curente ale activităţii consiliului se rezolva de biroul sau executiv, care este alcătuit din 5 pînă la 7 membri.Biroul executiv se compune din preşedintele, vicepreşedinţii consiliului şi membri. Preşedintele biroului executiv este preşedintele consiliului.  +  Articolul 9Preşedintele Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.Vicepreşedinţii, membrii consiliului şi ai biroului sau executiv se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui.Secretar al Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este un vicepreşedinte al Consiliului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 10Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, biroul sau executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.  +  Articolul 11În cadrul Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie se organizează următoarele secţiuni de specialitate: a) Secţiunea pentru industria metalurgica; b) Secţiunea pentru industria constructoare de maşini; c) Secţiunea pentru industria electrotehnica şi electronică.Secţiunile de specialitate ale Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sînt constituite din membrii consiliului, specialişti din ministere şi celelalte organe centrale, desemnaţi cu acordul organului din care fac parte.Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi componenta nominală ale secţiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.Concluziile şi propunerile secţiunilor de specialitate se prezintă consiliului sau biroului executiv, spre aprobare.  +  Articolul 12Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, convocat de preşedinte sau de biroul executiv, în şedinţe plenare, şi adopta hotărîri.Biroul executiv se întruneşte în şedinţe, lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.  +  Articolul 13Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are dreptul sa organizeze colective de specialişti din ministere, centrale industriale şi din institute de cercetare-proiectare, pentru a analiza unele probleme majore din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, care să facă propunerile corespunzătoare consiliului sau biroului sau executiv.  +  Articolul 14Măsurile stabilite de Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi de biroul sau executiv sînt obligatorii pentru toate ministerele şi organele centrale şi locale care au în subordine unităţi din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie.  +  Articolul 15Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale au obligaţia de a acţiona, potrivit legii, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi de biroul sau executiv.  +  Articolul 16Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale care au în subordine unităţi de construcţii de maşini sau metalurgice stabilesc, cu acordul preşedintelui consiliului, specialişti din compartimentele ministerelor şi din institutele de cercetare-proiectare, subordonate acestora, care au sarcini în legătură cu urmărirea, pregătirea şi înaintarea materialelor pentru analize în cadrul consiliului şi biroului executiv şi cu aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi a deciziilor biroului executiv al acestuia.Activitatea acestor specialişti va fi coordonata de reprezentantul conducerii ministerului sau organului central în Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie.  +  Articolul 17Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are un aparat de specialitate, care analizează şi pregăteşte lucrările necesare desfăşurării activităţii consiliului şi biroului executiv şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor şi deciziilor adoptate.Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.  +  Articolul 18Numărul maxim de personal, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sînt prevăzute în anexa*, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi unităţile subordonate acestora, vor pune la dispoziţia Consiliului de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie datele şi documentaţiile cerute în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 20Decretul nr. 54/1979 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a profilarii, specializării şi cooperării în industria construcţiilor de maşini şi industria metalurgica, precum şi orice alte prevederi contrare, se abroga. * Anexa se comunică instituţiilor interesate.-------------------------