ORDIN nr. 595 din 12 august 2005privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2005  Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 103 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 134/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 46/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1.4 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statBucureşti, 12 august 2005.Nr. 595.  +  Anexa ------(Anexa nr. 1.4 la norme)------------------------Modalităţi de transmitere pe caleelectronică a Declaraţiilor privind evidenţa nominală aasiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socialeCondiţii generaleDeclaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale se vor face numai pe suport electronic.Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate şi ştampilate), la Casa Teritorială de Pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:- denumire fişier;- Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT, (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:A11.DBF sau A11.TXT - (ANEXA 1.1) conţine datele aferente asiguraţilorA12.DBF sau A12.TXT - (ANEXA 1.2) conţine datele totalizatoare ale fişierului A11.DBF sau A11.TXTOrdinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă.În descrierea de mai jos "Tip câmp" are următoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreaptaC - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără:.......(semne diacritice).În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:Fişierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:
             
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/ codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nume şi prenume asiguratNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului
    Cod asiguratCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului
    Contract individual de muncăCMN1Se completează cu:
    1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă, 0 în rest
    Contract individual de muncă cu timp parţialCV*)N1Se completează cu:
    1 pentru codificări anterioare
    2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
    3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
    4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
    5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
    6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
    7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
    0 în rest
    *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.
    PensionarPEN1Se completează cu:
    1 pentru codificări anterioare,
    2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore pe zi;
    3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
    4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
    5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
    6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
    7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
    8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă; 0 în rest
    ŞomerSOMN1Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:
    1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj;
    2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin;
    3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii;
    4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;
    0 în rest.
    Total zile lucrateTT**)N2Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)
    Zile lucrate în condiţii normaleNN**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă
    Zile lucrate în condiţii deosebiteDD**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Zile lucrate în condiţii specialeSS**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă
    Total zile prestaţii în condiţii normalePPN2Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii normale de muncă (număr total zile lucrătoare aferente prestaţiei acordate)
    **) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează număr total de zile lucrate indiferent de număr de ore prevăzute în contractul de muncă cu timp parţial. În perioada 01.03.2003 - 30.06.2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.
    Total venit realizat de asiguratTVN10Conţine venitul total realizat de asigurat
    Venit realizat de asigurat în condiţii normaleTVNN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii normale de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii deosebiteTVDN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii specialeTVSN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă
    CAS datorat de asiguratCASATN9Conţine Contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat
    Total prestaţii de asigurări socialeCASTOTN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces
    Prestaţii suportate din BASSBASSN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din Bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces
    Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare a angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Norma zilnică de lucruNORMAN1Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau alin. (2) din art. 109 din Codul Muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest
    Declaraţia rectificativă se completează astfel:
    a. anexa a11 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială)
    b. anexa a12 se recalculează ţinând cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.
    Tip rectificareTIPRC1Se completează cu următoarele caractere:
    M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior,
    A - adăugare asigurat nou
    S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară
    Nume înainte de rectificareNUMEANTC29Nume înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR = M), spaţiu în rest
    CNP înainte de rectificareCNPANTN13CNP înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR = M), 0 în rest
    Total zile prestaţii în condiţii specialePPSN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.
    (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Total zile prestaţii în condiţii deosebitePPDN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.
    (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Zile prestaţii suportate din BASSPPBASSN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din BASS
    Zile prestaţii suportate din FAAMBPPPFAAMBPN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionaleFAAMBPN9Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.
    Acest câmp este completat numai pentru Concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
      TT=NN+DD+SS+PP+PPD+PPS    PPBASS + PPFAAMBP <=PP+PPD+PPS    CASTOT >= BASS +FAAMBPFisierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) contine o singura înregistrare cu date centralizatoare referitoare la oblibaţiile de plată ale angajatorului şi are urmatoarea structura:
             
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Ziua lichidării drepturilor salarialeDCZZN2Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale
    Luna lichidării drepturilor salarialeDCLLN2Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale
    Anul lichidării drepturilor salarialeDCAAN4Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale
    Denumire angajatorDENC29Conţine denumirea angajatorului
    Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Număr mediu asiguraţiNRMN8.2Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu 2 zecimale prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală)
    Ex.: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17;
    Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18 Începând cu 1.07.2005, numărul mediu de asiguraţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadraţi, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale, raportat la numărul total de zile lucrătoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003 La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, conform legii.
    NRM = SUMĂ(NN+DD+SS)/Nr. zile lucrătoare din lună
    Această formulă este valabilă şi pentru perioada 1.04.2001 - 28.02.2003.
    Pentru perioada 01.03.2003 - 30.06.2005 se păstrează vechea formulă de calcul.
      Formula de calcul a nr. mediu asiguraţi pentru perioada 01.03.2003 -   30.06.2005    Notatii:    A= Norma zilnica 1    B= Norma zilnica 2    C= Norma zilnica 3    Σ (Suma) se calculeaza după numar zile lucrate.
     
    Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:
    NRM = [SUMĂ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * A * Zile lucrate) + + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + ....... + + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * Nr. Zile lucrate)]/(Zile lucrătoare din lună * A)] + [SUMĂ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * B * Zile lucrate) + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + .... + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. Zile lucrătoare din lună * B) + [SUMĂ(Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * C * Zile lucrate) + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + .... + SUMĂ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * Zile lucrate)]/(Zile lucrătoare din lună * C)
    Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMĂ).
      Ex.:    Norma 1 = 8 ore    Norma 2 = 7 ore    O firma are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:    - cu norma 1    3 angajaţi lucreaza 21 zile    1 angajat lucreaza 10 zile şi 11 zile este în concediu medical    1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore    1 angajat lucreaza 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore    - cu norma 2    1 angajat lucreaza 21 zile    1 angajat lucreaza 15 zile şi 6 zile este în concediu medical    1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore    NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+        (((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35    Rotunjirea aritmetica se efectueaza la rezultatul final
             
    Total fond salarii brute realizateFSN13Conţine total fond de salarii brute realizate pe unitate
    Total salarii brute realizate în condiţii normale muncăFSNN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii normale de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncăFSDN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncăFSSN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncă
    Total contribuţii individuale de asigurări sociale de viratCASSN13Conţine total Contribuţie individuală de asigurări sociale de virat
    Total CAS datorat de angajatorCASANN13Conţine total Contribuţie de asigurări sociale datorate de angajator
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASSBASSN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces
    CASS conform art. 54 alin. 2 din OUG nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)CASS145N13Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002
    Total CAS angajator de viratCASVIRN13Conţine total CAS angajator de virat
            Formula de calcul pentru 2001-2003:
            CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145
            Formula de calcul pentru = 2004: CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
            Formula de calcul pentru = 2005: CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
    Număr total de file de la ANEXA 1.1NRFN3Conţine număr file de la ANEXA 1.1
    Banca****)B1C16  
    Filiala****)F1C16  
    Cont****)C1C35  
    Banca****)B2C16  
    Filiala****)F2C16  
    Cont****)C2C35  
    Banca****)B3C16  
    Filiala****)F3C16  
    Cont****)C3C35  
    Banca****)B4C16  
    Filiala****)F4C16  
    Cont****)C4C35  
    Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140CAAMBPN13Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea nr. 346/2002 completată şi modificată),
    Legea nr. 346/2002)       Pentru anii 2003, 2004:
            CAAMBP = ROUND(FS * 0.5/100,0)
            Începând cu anul 2005:
            CAAMBP = ROUND(FS * PCAMBP/100,0)
    Localitatea (oraş, comună)A_LOCAC21Adresa sediu angajator - localitate (oraş sau comună)
            - se completează obligatoriu
    Strada (strada, satul)A_STRC21Adresa sediu angajator - strada sau sat
            - dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu şi strada
    NumărA_NRC7Adresa sediu angajator - număr
    BlocA_BLC5Adresa sediu angajator - bloc
    ScaraA_SCC4Adresa sediu angajator - scara
    EtajA_ETC2Adresa sediu angajator - etaj
    ApartamentA_APC4Adresa sediu angajator - apartament
    TelefonTELEFONN10Telefon de legătură angajator
    JudeţA_JUDC3Adresa sediu angajator - Cod judeţ - se completează obligatoriu*****)
    SectorA_SECTN2Adresa sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)
    E-mailE_MAILC45Adresa e-mail angajator
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest.
            Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:
            - se recalculează a12 ţinând cont de modificările efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia iniţială.
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRCAZBN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri accidente de muncă şi boli profesionale****)NRCAZAN5Nr. total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate pentru anii (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. cazuri prevenire îmbolnăviriNRCAZPN5Nr. total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:
            - trecere temporară în altă muncă
            - reducerea timpului de muncă
            - carantină
    Nr. cazuri sarcină şi lăuzieNRCAZLN5Nr. total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate
    Nr. cazuri îngrijire copil bolnavNRCAZIN5Nr. total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
    Nr. cazuri creştere copil până la 2 ani/3 aniNRCAZCN5Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. cazuri ajutoare de decesNRCAZDN5Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie de risc maternalNRCAZRN5Nr. total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRPPBN6Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale****)NRPPAN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. total zile prestaţii prevenire îmbolnăviriNRPPPN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzieNRPPLN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii îngrijire copil bolnavNRPPIN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 aniNRPPCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternalNRPPRN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASSSUMABN12Sumă prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale suportate din BASS****)SUMAAN12Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASSSUMAPN12Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru sarcina şi lăuzie suportate din BASSSUMALN12Sumă prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASSSUMAIN12Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASSSUMACN12Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă ajutoare de deces suportată din BASSSUMADN12Sumă totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal suportată din BASSSUMARN12Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS
    Cod CAENCOD CAENC4Se completează cu Codul CAEN al angajatorului conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calcul contribuţiei de sănătateTPPN6Conţine nr. total zile prestaţii (atât plătite de angajator cât şi suportate din BASS)
    Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionalePCAMBPN5(3)Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. P1, P2, P3, P4, folosit la calcul contribuţiei de sănătateTPPAN6Conţine nr. total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator cât şi suportate din FAAMBP)
    CASS conform art. 54 alin. 2 din OUG nr. 150/2002, aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionaleCASS145AN13Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform art. 54 alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionalePFAAMBPN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZITN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZTTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZRTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZCCN5Nr. total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPITN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPTTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPRTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPCCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMAITN12Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMATTN12Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMARTN12Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMACCN12Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de viratFAMBPVN13Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A
    Datorează contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionaleDATORATN1Se completează astfel: 1 - datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale 0 - nu datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002 modificată şi completată)
  Total BASS din a11 = SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+ SUMAR(SUMAA=0 începând cu anul 2005) BASS din a12= SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+ SUMAD+SUMAR (SUMAA=0 începând cu anul 2005)
  Total PP +PPD+PPS din a11 = NRPPB+NRPPA+NRPPP+NRPPL+NRPPI+NRPPC+NRPPR + NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC (NRPPA=0 din 2005) TPP din a12 = NRPPB+ NRPPA+ NRPPP+ NRPPL+ NRPPI+ NRPPC + NRPPR (NRPPA=0 începând cu anul 2005) TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
  Total FAAMBP din a11 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC PFAAMBP din a12 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12
  ****) Nu se completeaza (aceste campuri exista pentru compatibilitate cu versiunea anterioara a programului)
  *****)Codurile de judete
  Cod judet Denumire judet
  011 Alba
  021 Arad
  031 Arges
  041 Bacau
  051 Bihor
  061 Bistrita
  071 Botosani
  081 Brasov
  091 Braila
  101 Buzau
  111 Caras Severin
  121 Cluj
  131 Constanta
  141 Covasna
  151 Dambovita
  161 Dolj
  171 Galaţi
  181 Gorj
  191 Harghita
  201 Hunedoara
  211 Ialomita
  221 Iasi
  231 Giurgiu
  241 Maramures
  251 Mehedinti
  261 Mures
  271 Neamt
  281 Olt
  291 Prahova
  301 Satu Mare
  311 Salaj
  321 Sibiu
  331 Suceava
  341 Teleorman
  351 Timiş
  361 Tulcea
  371 Vaslui
  381 Valcea
  391 Vrancea
  401 Calarasi
  411 Bucureşti
  471 Ilfov
  ----------