ORDONANŢĂ nr. 49 din 18 august 2005pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 26 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, din care unul are atribuţii directe în problemele activităţii de integrare europeană, unul are ca atribuţii directe coordonarea activităţii de statistică economică şi socială, iar unul are ca atribuţii directe coordonarea infrastructurii statistice, numiţi prin decizie a primului-ministru."2. La articolul 23, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;".  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 18 august 2005.Nr. 49.---------