HOTĂRÂRE nr. 283 din 10 august 2005privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 25 august 2005    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (6) şi ale art. 48^1 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. IV alin. (2) din titlul XVII "Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 10 august 2005.Nr. 283.  +  Anexa REGULAMENTde organizare a concursului sau examenului pentrunumirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti. (2) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile parchetelor. (3) Posturile de conducere prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează a se vacanta, se publică cu 90 de zile înainte de data expirării mandatelor. În celelalte situaţii publicarea posturilor vacante se face în termen de 3 zile de la data vacantării.  +  Articolul 3 (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Numirea în funcţiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie, precum şi de adjuncţi ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 4Concursul sau examenul constă în testare psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, verificarea rezistenţei la stres, prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, precum şi o testare scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane.  +  Capitolul II Condiţii pentru înscrierea la concurs sau examen  +  Articolul 5 (1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (1) judecătorii care au obţinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege. (2) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. (3) Judecătorii care participă la concurs sau examen pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta. (4) Pentru numirea în funcţiile de conducere este necesară îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 48 alin. (12) din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În cazul în care judecătorul atacă în instanţă, în condiţiile legii, comunicarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, procedura de numire în funcţia de conducere se suspendă până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. Pe această perioadă funcţia de conducere va fi ocupată prin delegare.  +  Articolul 6 (1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (2) procurorii care au obţinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege. (2) Dispoziţiile art. 5 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 7Judecătorii şi procurorii îşi depun candidaturile, însoţite de documentele considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere  +  Articolul 8 (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeşte de Consiliul Superior al Magistraturii şi este formată din personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management. (3) Comisia de examinare este prezidată de un judecător ales de membrii acesteia. (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi persoanele din conducerea Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 9 (1) Comisia de organizare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la concurs sau examen. (2) Cu 10 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi la sediile instanţelor judecătoreşti se vor afişa listele cu candidaţii ale căror dosare au fost admise. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişare, la secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen. (4) Soluţia secţiei poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestaţiei. Hotărârea Plenului se afişează, în acelaşi termen, în locurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 10 (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea următoarelor probe: a) testare psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres; b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează; c) testare scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane. (2) Data, locul, tematica şi bibliografia concursului sau examenului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi se afişează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi la sediile instanţelor judecătoreşti, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.  +  Articolul 11 (1) Testarea psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres se realizează pe baza unor teste specifice, propuse de specialişti ai Consiliului Superior al Magistraturii şi însuşite de comisia de examinare. (2) Rezultatele testării psihologice, ale evaluării capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi ale verificării rezistenţei la stres pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se soluţionează de comisia de examinare, cu concursul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Rezultatele reevaluării sunt definitive. (4) Rezultatele testării prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii.  +  Articolul 12 (1) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune la Institutul Naţional al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului. (2) Candidaţii declaraţi admişi la testarea prevăzută la art. 11 susţin proiectul, oral, în faţa comisiei de examinare, care va acorda candidatului o notă finală ce reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.  +  Articolul 13Testarea scrisă constă în verificarea cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane.  +  Articolul 14 (1) Cu o zi înainte de testarea scrisă, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte. (2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului sau examenului, după intrarea în sală a candidaţilor, în prezenţa acestora. (3) Subiectele pentru lucrările scrise se stabilesc prin tragere la sorţi, se multiplică şi se predau delegaţilor din sălile de concurs sau examen, desemnaţi de comisia de organizare. (4) Responsabilul de sală comunică subiectele, ora când începe şi ora când se încheie proba. (5) Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului sau examenului.  +  Articolul 15 (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise se stabileşte de către comisia de examinare şi nu poate depăşi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisă candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului sau examenului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării respective şi aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Pentru fiecare sală de concurs sau examen se întocmesc un borderou separat şi un proces-verbal tipizat. (3) Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului sau examenului predă lucrările comisiei de organizare, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator. (4) Pe toată durata desfăşurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de examinare şi candidatului respectiv.  +  Articolul 16 (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afişează la sfârşitul testării scrise. (2) Fiecare lucrare va fi corectată de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 judecători şi un specialist în management şi organizare instituţională. Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corectează lucrarea. (3) Nota lucrării scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare. (4) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, de către preşedintele comisiei de examinare, după care se introduc în baza de date a comisiei de examinare. După efectuarea acestor operaţiuni se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. (5) Rezultatul testării scrise se afişează pe pagina de Internet a Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediul acestuia.  +  Articolul 17 (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la lucrarea scrisă poate solicita, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, recorectarea lucrării scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Lucrările scrise se recorectează de către ceilalţi 4 membri ai comisiei de examinare. (3) În vederea recorectării, lucrările scrise se vor resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma recorectării se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii, precum şi pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 18 (1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media aritmetică dintre nota de la proiect şi nota de la proba scrisă. (2) Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti de la care provin candidaţii, precum şi pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. (3) Funcţia de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală. (4) În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar dacă şi acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau procuror. (5) Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, judecătorul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), iar notele, atât la proiect, cât şi la testarea scrisă, să fie cel puţin 5 (cinci).  +  Articolul 19Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor.  +  Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru numirea în funcţiile de conducere a procurorilor  +  Articolul 20 (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeşte de Consiliul Superior al Magistraturii şi este formată din personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management. (3) Comisia de examinare este prezidată de un procuror ales de membrii acesteia. (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi persoanele din conducerea Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 21 (1) Comisia de organizare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la concurs sau examen. (2) Cu 10 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi la sediile parchetelor se vor afişa listele cu candidaţii ale căror dosare au fost admise. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la afişare, la secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile. Soluţia adoptată se comunică în cadrul aceluiaşi termen. (4) Soluţia secţiei poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunţă prin hotărâre în termen de 3 zile de la primirea contestaţiei. Hotărârea Plenului se afişează în acelaşi termen, în locurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea următoarelor probe: a) testare psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres; b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează; c) testare scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane. (2) Data, locul, tematica şi bibliografia concursului sau examenului se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi se afişează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi la sediile parchetelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.  +  Articolul 23 (1) Testarea psihologică, evaluarea capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi verificarea rezistenţei la stres se realizează pe baza unor teste specifice, propuse de specialişti ai Institutului Naţional al Magistraturii şi însuşite de comisia de examinare. (2) Rezultatele testării psihologice, ale evaluării capacităţii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea şi ale verificării rezistenţei la stres pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se soluţionează de comisia de examinare, cu concursul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Rezultatele reevaluării sunt definitive. (4) Rezultatele testării prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii.  +  Articolul 24 (1) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune la Institutul Naţional al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului sau examenului. (2) Candidaţii declaraţi admişi la testarea prevăzută la art. 23 susţin proiectul, oral, în faţa comisiei de examinare, care va acorda candidatului o notă finală ce reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.  +  Articolul 25Testarea scrisă constă în verificarea cunoştinţelor privind managementul, comunicarea şi resursele umane.  +  Articolul 26 (1) Cu o zi înainte de testarea scrisă, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte. (2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului sau examenului, după intrarea în sală a candidaţilor, în prezenţa acestora. (3) Subiectele pentru lucrările scrise se stabilesc prin tragere la sorţi, se multiplică şi se predau delegaţilor din sălile de concurs sau examen, desemnaţi de comisia de organizare. (4) Responsabilul de sală comunică subiectele, ora când începe şi ora când se încheie proba. (5) Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului sau examenului.  +  Articolul 27 (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise se stabileşte de către comisia de examinare şi nu poate depăşi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisă, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului sau examenului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării respective şi aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Pentru fiecare sală de concurs sau examen se întocmesc un borderou separat şi un proces-verbal tipizat. (3) Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului sau examenului predă lucrările comisiei de organizare, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator. (4) Pe toată durata desfăşurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de examinare şi candidatului respectiv.  +  Articolul 28 (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afişează la sfârşitul testării scrise. (2) Fiecare lucrare va fi corectată de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 procurori şi un specialist în management şi organizare instituţională. Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corectează lucrarea. (3) Nota lucrării scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare. (4) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, de către preşedintele comisiei de examinare, după care se introduc în baza de date a comisiei de examinare. După efectuarea acestor operaţiuni se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. (5) Rezultatul testării scrise se afişează pe pagina de Internet a Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediul acestuia.  +  Articolul 29 (1) Candidatul nemulţumit de nota obţinută la lucrarea scrisă poate solicita, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, recorectarea lucrării scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Lucrările scrise se recorectează de către ceilalţi 4 membri ai comisiei de examinare. (3) În vederea recorectării, lucrările scrise se vor resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma recorectării se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile parchetelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii, precum şi pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 30 (1) Nota finală a concursului sau examenului reprezintă media aritmetică dintre nota de la proiect şi nota de la proba scrisă. (2) Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile parchetelor de la care provin candidaţii, precum şi pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. (3) Funcţia de conducere vacantă va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală. (4) În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar dacă şi acestea sunt egale, va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau procuror. (5) Pentru a ocupa funcţia pentru care candidează, procurorul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), iar notele, atât la proiect, cât şi la lucrarea scrisă, să fie cel puţin 5 (cinci).  +  Articolul 31Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32Numirea judecătorilor şi procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 33Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător în cazul organizării concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor militari şi procurorilor militari.-------------