REGULAMENT din 24 septembrie 1998de organizare şi functionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Feroviara Română - AFER, denumita în continuare AFER, este organizata şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.  +  Articolul 2AFER este institutie publică cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri extrabugetare, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor în vigoare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3AFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Grivitei nr. 393, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4În activitatea de control şi inspecţie de stat AFER are urmatoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea reglementarilor interne şi internationale în transportul feroviar şi cu metroul; b) supraveghează respectarea reglementarilor şi instructiilor privitoare la siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, protectia mediului şi calitatea serviciilor publice, în transportul feroviar şi cu metroul; c) supraveghează respectarea normelor tehnice obligatorii în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere, reparare şi verificare tehnica a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; d) cerceteaza evenimentele sau accidentele grave, produse în activitatea de transport feroviar şi cu metroul, şi asigura cercetarea celorlalte evenimente sau accidente; e) elaboreaza şi/sau avizeaza, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor:- normative privind construcţia şi protectia caii ferate;- reglementari specifice destinate asigurarii compatibilitatii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele internationale de transport;- norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnica a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;- norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare şi cu metroul, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat;- norme şi regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii industriale şi de mijloace de transport pe calea ferata, care au acces pe infrastructura feroviara, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport;- norme obligatorii de acordare a licentelor pentru operatorii şi intermediarii de transport feroviar;- norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;- norme obligatorii de atestare, certificare şi de acordare a licentelor pentru personalul din transportul feroviar şi cu metroul, care lucreaza în siguranţa circulaţiei;- norme de repartizare nediscriminatorie a utilizarii capacităţilor infrastructurii feroviare;- nomenclatorul de functii al personalului care lucreaza sau concura la siguranţa circulaţiei;- reglementari privind inmatricularea materialului rulant;- alte norme şi reglementari specifice transportului feroviar şi cu metroul; f) organizeaza examene şi emite atestate, certificate, licente, după caz, pentru personalul din transportul feroviar şi cu metroul, care lucreaza în siguranţa circulaţiei; g) acorda licente operatorilor şi intermediarilor de transport feroviar; h) autorizeaza înfiinţarea şi functionarea centrelor de pregatire, perfectionare şi de autorizare a personalului din transporturile feroviare şi cu metroul; i) autorizeaza efectuarea de lucrari în zona de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii feroviare; j) alte atribuţii specifice domeniului sau de activitate, date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 5În activitatea de registru feroviar AFER are urmatoarele atribuţii: a) efectueaza omologarea tehnica de tip a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul, precum şi de transport urban pe sine; b) atesta, din punct de vedere tehnic, materialul rulant, în vederea înmatriculării acestuia; c) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, liniile de cale ferata, lucrarile de arta feroviare şi instalatiile de semnalizare, de control al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrica, aferente caii ferate, inclusiv liniile ferate industriale care au acces la infrastructura feroviara, cu ocazia construirii, modernizarii sau repararii capitale a acestora; d) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, functionarea statiilor de cale ferata; e) certifica/omologheaza materialele, componentele şi echipamentele utilizate la construirea, repararea, întreţinerea şi exploatarea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi, după caz, elaboreaza agremente tehnice pentru acestea; f) elaboreaza agremente tehnice pentru tehnologiile specifice construirii, modernizarii, repararii, intretinerii şi exploatarii infrastructurii feroviare; g) efectueaza verificări şi încercări de laborator pentru determinarea conformitatii produselor şi serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor şi parametrilor determinanti, pentru siguranţa circulaţiei, protectia vietii şi a mediului înconjurător, aferente transportului feroviar, cu metroul şi transportului urban pe sine; h) avizeaza documentatiile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant şi a infrastructurii utilizate în transportul feroviar, cu metroul şi în transportul urban pe sine; i) efectueaza atestarea profesionala de specialitate a personalului care asigura pregătirea, perfectionarea şi autorizarea lucratorilor din siguranţa circulaţiei; j) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza lucrarile de construcţie, întreţinere şi reparare a elementelor infrastructurii feroviare şi a materialului rulant şi/sau care certifica sistemele calităţii acestora; k) autorizeaza şi supraveghează, din punct de vedere tehnic, furnizorii interni de produse şi servicii în domeniul feroviar; l) autorizeaza/atesta laboratoarele de încercări, precum şi standurile şi dispozitivele speciale, utilizate la verificarea şi tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, în procesele de construire, reparare, întreţinere, revizie tehnica şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; m) efectueaza studii şi cercetari în domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele naţionale de cercetare; n) efectueaza instruirea şi atestarea periodica a personalului cu responsabilităţii în cadrul sistemelor calităţii din unitatile de construire, reparare, întreţinere, revizie tehnica şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; o) acorda asistenţa tehnica de specialitate şi efectueaza expertize, inspecţii şi receptii tehnice în domeniul transporturilor feroviare şi cu metroul; p) asigura evidenta şi pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, instructiunilor, metodologiilor, procedurilor şi prescriptiilor, aferente domeniului sau de activitate; q) editeaza, traduce, multiplica, tipareste şi comercializeaza reglementari tehnice, publicatii şi lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate; r) publică periodic lista cuprinzand persoanele juridice şi fizice cărora AFER le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, documente de omologare; s) certifica produse, servicii şi sisteme ale calităţii şi în alte domenii pentru care este acreditata la nivel naţional sau international; t) alte atribuţii specifice domeniului sau de activitate, date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 6AFER poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrari, alte prestări de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le are în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 7Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", rezultat din bilantul de inchidere.  +  Articolul 8 (1) Patrimoniul AFER, constituit potrivit art. 7, se completeaza prin preluarea a doua autoturisme din dotarea Ministerului Transporturilor, precum şi a şase vagoane şi a unei locomotive din patrimoniul Societatii Naţionale a Cailor Ferate Române. (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AFER pe toata durata de existenta a acesteia, putand fi instrainate în condiţiile legii.  +  Capitolul 4 Structura organizatorica  +  Articolul 9Structura organizatorica a AFER se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, asigurandu-se şi reprezentare în teritoriu.  +  Articolul 10Activitatea de inspecţie şi control se organizeaza distinct în cadrul AFER.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 11 (1) Conducerea AFER este asigurata de către un consiliu de conducere compus din 9 persoane. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.  +  Articolul 12Activitatea de inspecţie şi control, organizata distinct în cadrul AFER, este condusa de către inspectorul de stat sef, care este şi vicepresedinte al consiliului de conducere.  +  Articolul 13Directorul general, inspectorul de stat sef şi ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti şi revocati prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 14Salarizarea directorului general, a inspectorului de stat sef, precum şi indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 15Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi functionare.  +  Articolul 16Consiliul de conducere are, în principal, urmatoarele atribuţii şi competente: a) aproba regulamentul propriu de organizare şi functionare; b) aproba regulamentul de ordine interioara; c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a AFER; d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorica a AFER; e) prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate în perioada expirată şi programul de activitate pentru anul în curs; f) numeste şi revoca personalul de conducere şi îi stabileste salariile; g) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentantii salariatilor, în condiţiile legii; h) avizeaza bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia după aprobare; i) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmeaza a se realiza de către AFER în condiţiile legii; j) propune modalităţi de finanţare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; k) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului AFER, în condiţiile legii; l) stabileste şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii; m) aproba raportul trimestrial al AFER privind activitatea desfăşurată şi stabileste măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; n) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul AFER; o) analizeaza şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; p) aproba inchirierea de cladiri, spatii şi terenuri ale AFER; q) aproba scoaterea din functiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AFER; r) exercita orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare şi functionare şi din dispozitiile Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civila.  +  Articolul 18Preşedintele consiliului de conducere are, în principal, urmatoarele atribuţii şi competente: a) propune numirea şi, după caz, revocarea personalului de conducere din cadrul AFER; b) angajează şi, după caz, concediaza personalul de execuţie din cadrul AFER; c) asigura conducerea operativa a AFER, împreună cu inspectorul de stat sef şi cu directorii adjuncţi; d) reprezinta AFER în relatiile cu tertii şi semneaza actele ce o angajează faţă de acestia, pe baza şi în limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislatia în vigoare; e) exercita orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi functionare şi din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.  +  Articolul 19 (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) sedinta este prezidata de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către presedinte. (3) sedintele consiliului de conducere pot avea loc în situaţia în care la acestea participa cel puţin jumătate plus unul din membrii consiliului. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 20 (1) AFER întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizeaza de Consiliul de conducere al AFER şi se aproba de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 21Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AFER rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeasi destinatie.  +  Articolul 22AFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul 7 Personalul  +  Articolul 23 (1) Personalul AFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar şi ale regulamentului de ordine interioara al AFER. (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru instituţiile publice finantate integral din venituri extrabugetare. (3) Personalul AFER cu atribuţii de inspecţie, control şi registru poarta uniforma de serviciu cu insemne specifice. (4) Forma, insemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al AFER.  +  Capitolul 8 Relatiile AFER  +  Articolul 24AFER poate să incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare şi cu agenti economici, din tara şi din strainatate, în vederea colaborarii şi cooperarii pe plan naţional sau international în domeniul sau de activitate.-------