STATUTUL din 29 ianuarie 1993Agentiei Române de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 februarie 1993     +  Capitolul 1 Dispozitii generaleForma juridica şi subordonare  +  Articolul 1Agentia Română de Dezvoltare - denumita, în continuare, agentia - este organ central de specialitate în subordinea Guvernului.Conducerea  +  Articolul 2Agentia funcţionează sub conducerea unui consiliu de administratie.Obiective  +  Articolul 3Agentia îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentului statut, avînd urmatoarele obiective: a) atragerea investitiilor straine; b) dezvoltarea întreprinderilor private mici şi mijlocii.  +  Capitolul 2 AtribuţiiAtribuţii  +  Articolul 4Agentia are urmatoarele atribuţii: a) elaborarea şi aducerea la indeplinire a programelor pentru atragerea şi orientarea investitiilor straine în economia naţionala a României, cu deosebire în sectoarele prioritare ale acesteia; b) elaborarea şi aducerea la indeplinire a programelor pentru dezvoltarea întreprinderilor private mici şi mijlocii; c) pregătirea şi prezentarea de propuneri Guvernului, în legătură cu strategia şi actiunile necesare în vederea atragerii şi orientarii investitiilor straine şi dezvoltării întreprinderilor private mici şi mijlocii; d) inregistrarea, analizarea şi confirmarea cererilor de investitii straine în România, în condiţiile prevăzute de lege.Colaborare  +  Articolul 5Agentia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu agentii economici - indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare -, cu alte persoane juridice de drept public şi privat din România şi din strainatate.Autorizari  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, agentia este autorizata, cu respectarea obiectivelor sale şi a prevederilor legii: a) sa furnizeze, prin oficii proprii, servicii de consultanţă sau alte servicii, la cererea celor interesati; b) sa desfasoare acţiuni de publicitate în legătură cu atribuţiile agentiei; c) sa foloseasca consultanti externi; d) sa intreprinda, prin reprezentanti, în tara şi în strainatate, actiunile necesare pentru promovarea obiectivelor agentiei, inclusiv prin înfiinţarea de birouri externe; e) sa stabileasca, cu avizul Ministerului Finanţelor, tarifele şi sumele aferente platii serviciilor, facilitatilor şi bunurilor pe care le furnizeaza; f) sa primeasca, conform prevederilor legale, de la persoane fizice şi juridice, mijloace materiale şi banesti cu titlu gratuit şi să le utilizeze cu respectarea destinatiei stabilite de transmitatori şi în conformitate cu statutul agentiei.  +  Capitolul 3 Organizare şi functionareStructura organizatorica  +  Articolul 7Structura organizatorica a agentiei este prevăzută în anexa la prezentul statut.Consiliul de administratie  +  Articolul 8Consiliul de administratie al agentiei este format din presedinte şi 12 membri şi se numeste prin decizia primului-ministru.Numirea persoanelor în consiliul de administratie al agentiei se face cu respectarea prevederilor art. 3 al Legii nr. 37/1990 privind organizarea şi functionarea Guvernului României.  +  Articolul 9În functia de presedinte al consiliului de administratie va fi numita, în condiţiile art. 8 al prezentului statut, o persoană cu experienta manageriala şi comerciala recunoscută, fiind prin aceasta în măsura să contribuie în mod substantial la realizarea obiectivelor agentiei.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administratie vor fi persoane cu experienta, din cadrul urmatoarelor activităţi şi persoane juridice: a) întreprinderi private mici şi mijlocii; b) agenti economici cu capital integral sau majoritar de stat şi agenti economici cu participare de capital strain; c) persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ; d) institutii financiare publice şi private, române şi straine; e) Ministerul Finanţelor; f) Ministerul Industriilor; g) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei; h) Ministerul Comerţului; i) Ministerul Turismului; j) Agentia Naţionala pentru Privatizare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private; k) alte organe de specialitate ale administraţiei publice.Membrii consiliului de administratie care au un interes în problemele abordate în sedinta de consiliu nu pot participa la vot.  +  Articolul 11Functia de membru al consiliului de administratie se exercită personal.  +  Articolul 12Durata mandatului consiliului de administratie este de 5 ani.  +  Articolul 13Consiliul de administratie adopta hotărîri valabile cu votul a cel puţin 7 din membrii săi.  +  Articolul 14Consiliul de administratie se intruneste de cel puţin şase ori pe an şi îşi stabileste propriul regulament de organizare şi functionare.  +  Articolul 15Consiliul de administratie raspunde pentru politicile agentiei destinate indeplinirii obiectivelor fixate, conform prezentului statut.  +  Articolul 16Consiliul de administratie analizeaza şi aproba propunerile comitetului executiv privind programul strategic pe 3 ani şi programul anual.  +  Articolul 17Consiliul de administratie primeste periodic din partea comitetului executiv rapoarte privind modul de aducere la indeplinire a programului anual aprobat.  +  Articolul 18Consiliul de administratie analizeaza şi aproba propunerile elaborate în cursul anului de comitetul executiv, în vederea sustinerii realizării obiectivelor agentiei.Preşedintele executiv  +  Articolul 19Preşedintele executiv este membru de drept al consiliului de administratie, dar nu poate detine functia de presedinte al acestuia.  +  Articolul 20Preşedintele executiv este numit pentru o perioadă de 5 ani de către primul-ministru al Guvernului, la propunerea consiliului de administratie al agentiei.  +  Articolul 21Preşedintele executiv este asimilat functiei de secretar de stat.Comitetul executiv  +  Articolul 22Comitetul executiv se compune din preşedintele executiv şi patru directori generali executivi.  +  Articolul 23Directorii generali executivi sînt numiti de consiliul de administratie, la propunerea presedintelui executiv.  +  Articolul 24Comitetul executiv se intruneste săptămînal şi raspunde de politica operativa, conducerea şi controlul activităţilor agentiei, potrivit strategiei stabilite de consiliul de administratie. Comitetul executiv îşi indeplineste atribuţiile sub conducerea presedintelui executiv.  +  Articolul 25Comitetul executiv numeste în functie directorii, la propunerea directorului general executiv care raspunde de sectorul respectiv de activitate al agentiei.  +  Articolul 26Comitetul executiv analizeaza lunar raportul cu privire la modul de aducere la indeplinire a programului anual prezentat de preşedintele executiv.  +  Articolul 27Comitetul executiv hotaraste cu privire la utilizarea personalului agentiei conform cerințelor impuse de programul anual.  +  Capitolul 4 Personalul agentieiAngajarea personalului  +  Articolul 28Agentia este autorizata sa angajeze personal, cu respectarea prevederilor legii, în condiţiile stabilite prin politica de personal aprobata de consiliul de administratie.  +  Articolul 29Numărul maxim de angajaţi ai agentiei este de 128 persoane, exclusiv preşedintele executiv şi personalul oficiilor. În numărul maxim de posturi prevăzut se includ personalul aferent activităţii de registratura, dactilografiere, secretariat, administrativ, de servire, paza, curierii şi muncitorii, care este de maximum 18 persoane.  +  Articolul 30Salarizarea personalului agentiei se va face conform reglementarilor legale privind instituţiile publice.Personalul oficiilor de prestări servicii şi editare al agentiei este salarizat conform celor prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991, republicată.Confidentialitatea informaţiilor  +  Articolul 31Membrii consiliului de administratie, salariaţii, precum şi consultantii şi colaboratorii agentiei au obligaţia de a pastra confidentialitatea informaţiilor obtinute în cursul indeplinirii sarcinilor lor.  +  Articolul 32Incalcarea prevederilor art. 31 din prezentul statut atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala, după caz.  +  Capitolul 5 Resurse financiareAlocatia bugetară  +  Articolul 33Fondurile necesare desfăşurării activităţii agentiei se stabilesc anual prin bugetul de stat.Venituri proprii  +  Articolul 34Agentia Română de Dezvoltare are în structura organizatorica oficii de prestări servicii şi editare, ale caror cheltuieli de functionare şi investitii se acopera, în condiţiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.Contabilitatea  +  Articolul 35Agentia organizeaza şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, conform reglementarilor legale, şi va include în raportul anual darea de seama contabila.  +  Capitolul 6 Rapoarte de activitateProgramul strategic  +  Articolul 36Agentia prezinta Guvernului, cel puţin o dată la 3 ani, un program strategic de activitate.Raportul anual  +  Articolul 37Agentia prezinta Guvernului un raport anual de activitate în termen de 60 de zile după închiderea exercitiului financiar.Raportul anual se da publicităţii.  +  Anexa -------------