ORDONANŢĂ nr. 45 din 4 august 2005privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 18 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.12 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează ansamblul mecanismelor şi instrumentelor care privesc organizarea de piaţă, consolidarea şi funcţionarea eficientă a pieţei produselor agricole şi agroalimentare din România. (2) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) an de piaţă - perioadă de timp corespunzătoare comercializării produselor, diferită în funcţie de produsul sau de grupa de produse în cauză, stabilită la propunerea Consiliului pe produs şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b) filiera produsului cuprinde sistemul de relaţii funcţionale dintre producători agricoli, depozitari, distribuitori, comercianţi, procesatori, transportatori, beneficiari/utilizatori în ceea ce priveşte producerea, certificarea şi controlul aceluiaşi produs, în vederea utilizării şi/sau consumului; c) consiliu pe filiera produsului - organism constituit prin participarea partenerilor de pe filiera produsului şi a reprezentanţilor autorităţii publice, denumit în continuare Consiliu pe produs; d) reglementarea filierei produsului - totalitatea măsurilor legislative şi instituţionale stabilite pentru filiera unui produs, privind ansamblul mecanismelor şi instrumentelor de construcţie comună de piaţă; e) preţul pieţei interne - preţul care se formează în mod liber pe piaţă, pe baza raportului concurenţial dintre cererea şi oferta la fiecare produs; f) preţ indicativ, preţ de bază sau preţ de referinţă - preţul orientativ propus de Consiliul pe produs pentru negocierea preţului pieţei, care nu are efect de restricţionare a concurenţei; g) preţ de intervenţie - preţul minim garantat pe care organismul de intervenţie îl plăteşte la achiziţionarea unui produs agricol, în condiţiile de calitate şi cantitate stabilite; h) intervenţie - mecanism de reglementare a pieţei interne, cu scopul de a susţine preţurile produselor pe piaţă, prin preluarea surplusului în stocuri publice de intervenţie; i) stoc public de intervenţie - cantitatea de produse agricole care este achiziţionată de pe piaţa internă de organismul de intervenţie, în condiţiile legii; j) prima de export - sprijin financiar acordat cu scopul de a promova produsele pe pieţele externe, cu respectarea obligaţiilor şi convenţiilor comerciale internaţionale; k) sistem informatic de piaţă - sistem de evidenţă a datelor de pe filiera produsului, legat de administrarea pieţei şi de aplicarea măsurilor de reglementare pe filieră.  +  Articolul 2Mecanismele şi instrumentele de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare se adoptă de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin colaborarea Consiliului pe produs, şi se pun în aplicare de către organismele instituţionale prevăzute de lege cu atribuţii în domeniu, pentru a asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective: a) organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare pe principii concurenţiale reale şi stabile; b) acoperirea consumului intern şi diminuarea deficitului balanţei comerciale; c) asigurarea calităţii şi securităţii alimentelor; d) creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole şi agroalimentare; e) creşterea durabilă a performanţei economice şi a competitivităţii în agricultură şi industria alimentară.  +  Articolul 3 (1) Mecanismele şi instrumentele de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare se aplică următoarelor produse: a) cereale şi produse procesate din cereale; b) oleaginoase şi produse procesate; c) sfeclă de zahăr, zahăr şi produse procesate; d) cartof şi produse procesate; e) legume şi fructe proaspete şi procesate; f) struguri, must, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate; g) cereale pentru bere, hamei, bere; h) carne de porc şi produse procesate; i) carne de pasăre, ouă şi produse procesate; j) carne de bovine şi produse procesate; k) carne, lapte, lână şi produse procesate de la ovine şi caprine; l) lapte şi produse lactate; m) plante textile şi produse procesate; n) plante medicinale şi aromatice şi produse prelucrate şi procesate; o) tutun şi produse din tutun; p) flori, plante ornamentale şi arhitectură peisageră; r) alte produse agricole şi procesate din acestea. (2) Măsurile şi instrumentele de reglementare specifice filierei, pentru produsele prevăzute la alin. (1), precum şi resursele financiare necesare susţinerii acestora se propun de către organismele instituţionale cu atribuţii în domeniu şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Organismele instituţionale pentru reglementarea pieţei  +  Articolul 4Organismele instituţionale cu atribuţii în elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor de piaţă ale produselor agricole şi agroalimentare, pentru reglementarea filierelor produsului, sunt: a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; b) Consiliul pe produs; c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală; d) alte instituţii cu rol în implementarea politicilor agricole, prevăzute de lege.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategia şi politicile agricole de piaţă şi asigură realizarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice, în colaborare cu organismele parteneriale ale Consiliului pe produs.  +  Articolul 6 (1) În scopul elaborării politicilor sectoriale pe filiera produsului şi al armonizării acestora cu strategia şi politicile naţionale de piaţă agricolă, pentru fiecare filieră a produsului se înfiinţează un consiliu pe produs, care reprezintă structura organizatorică la nivel naţional, fără personalitate juridică, constituită din reprezentanţi ai partenerilor de pe filiera produsului şi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Economiei şi Comerţului, ai Consiliului Concurenţei şi, după caz, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală. (2) Reprezentanţii partenerilor de pe filiera produsului în Consiliul pe produs sunt desemnaţi de organizaţiile interprofesionale pe filiere, în urma alegerilor în adunarea generală a organizaţiilor, acolo unde acestea sunt constituite şi autorizate, sau de către organizaţiile profesionale, federaţiile, asociaţiile patronale sau societăţi comerciale reprezentative în sector, precum şi de alte structuri asociative reprezentative de pe filiera produsului, legal constituite: grupuri de producători pentru comercializarea produselor, asociaţii de marketing, cooperative. (3) Numărul reprezentanţilor partenerilor de pe filieră în fiecare consiliu pe produs se stabileşte astfel încât să se asigure paritatea dintre producători şi ceilalţi parteneri pe filieră şi un grad maxim de reprezentativitate pe fiecare verigă a filierei. (4) În fiecare consiliu pe produs reprezentanţii autorităţilor publice prevăzute la alin. (1) sunt desemnaţi de conducătorii instituţiilor în cauză. (5) Consiliul pe produs reprezintă o structură organizatorică deschisă, la care pot să adere şi alte structuri asociative din sectorul privat, cu menţinerea parităţii iniţiale în componenţa acestuia, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare propriu. (6) Consiliul pe produs îşi poate organiza structuri în zonele specifice produselor pentru care este înfiinţat, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7 (1) La lucrările Consiliului pe produs participă, cu statut de invitat permanent, reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, ai Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Agenţiei SAPARD. (2) În funcţie de tematica supusă dezbaterii, la reuniunile Consiliului pe produs pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai altor organisme din sectorul public sau privat.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Consiliului pe produs se asigură de către un comitet director, alcătuit din 3 până la 7 membri, unul dintre aceştia reprezentând Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, desemnat prin ordin de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, iar ceilalţi, reprezentanţi ai sectorului privat, se aleg prin votul majorităţii simple a partenerilor de pe filieră, membri în Consiliul pe produs. (2) Secretariatul Consiliului pe produs este asigurat de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu reprezentanţii Consiliului pe produs, desemnaţi de comitetul director. (3) Pentru desfăşurarea activităţii operative, Consiliul pe produs organizează comisii formate din specialişti şi experţi, care au atribuţii privind analiza problematicii specifice şi elaborarea materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului pe produs.  +  Articolul 9Consiliul pe produs îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data constituirii.  +  Articolul 10Recunoaşterea Consiliului pe produs se face prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11 (1) Consiliul pe produs urmăreşte, în principal, îndeplinirea următoarelor obiective: a) stimularea, promovarea şi dezvoltarea activităţii pe fiecare filieră, în beneficiul partenerilor filierei; b) analiza pieţei pe baza informaţiilor de pe filiera produsului, privind cererea la principalele produse agricole şi agroalimentare, aprecierea anuală a potenţialului de producţie, cuantificarea ofertei, estimarea costurilor şi a preţurilor; c) propunerea de măsuri legislative de reglementare a pieţei pe filiera produsului; d) propuneri de scheme de sprijin financiar şi de avizare a beneficiarilor acestor scheme; e) monitorizarea rezultatelor măsurilor adoptate, bilanţul acordului interprofesional pe produs; f) dezvoltarea activităţilor de promovare şi informare a partenerilor de pe filieră asupra acţiunilor, programelor şi măsurilor adoptate; g) asigurarea conformităţii măsurilor de piaţă adoptate cu cele din Uniunea Europeană; h) consultare în vederea avizării proiectelor de acte normative iniţiate de alte instituţii publice. (2) Activitatea Consiliului pe produs poate fi finanţată din fonduri private constituite în cadrul filierei.  +  Articolul 12 (1) Partenerii de pe filieră încheie acordul interprofesional pe produs în ceea ce priveşte contractarea, producerea, preluarea, depozitarea, procesarea şi comercializarea produsului sau a grupei de produse în cauză. (2) Acordul interprofesional pe produs se încheie pentru fiecare an de piaţă, este însuşit de toţi partenerii de pe filieră, se avizează de Consiliul pe produs şi se recunoaşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 13Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege, gestionează fondurile reprezentând sprijinul financiar destinat susţinerii agriculturii, în vederea implementării plăţilor directe şi a mecanismelor de intervenţie pe piaţă.  +  Capitolul III Sistemul de instrumente pentru reglementarea pieţei  +  Articolul 14 (1) Măsurile de reglementare pentru produsele prevăzute la art. 3 cuprind scheme de sprijin, specifice fiecărui produs, astfel: a) sprijin financiar, prin plăţi directe sau subvenţii acordate producătorilor agricoli sau altor parteneri de pe filiera produsului; b) subvenţie pentru creşterea calităţii producţiei şi a transferului tehnologic; c) mecanisme de intervenţie pe piaţă; d) scheme privind comerţul exterior cu produse agricole şi agroalimentare, care includ regimul tarifar şi, atunci când este cazul, contingente tarifare preferenţiale, măsuri de susţinere şi promovare a exportului de produse agricole şi agroalimentare sau alte măsuri cu efect echivalent, cu respectarea regulilor şi procedurilor cuprinse în prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale relevante la care România este parte. (2) Calitatea produselor pentru care se aplică schemele prevăzute la alin. (1) este cea prevăzută prin contractele încheiate şi/sau, după caz, prin normele naţionale şi internaţionale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) În aplicarea schemelor prevăzute la art. 14 pot fi folosite instrumente şi măsuri de reglementare a pieţelor, după cum urmează: a) preţul pieţei interne; b) preţul indicativ, preţul de bază sau preţul de referinţă; c) preţul de intervenţie; d) contracte încheiate între producătorii agricoli şi achizitorii de produse agricole materie primă pentru realizarea obiectivelor din acordurile interprofesionale, care trebuie să cuprindă clauze referitoare la obligaţiile ce revin părţilor, condiţiile de livrare şi de calitate a produselor, preţul, termene de livrare, termene de plată, modalităţi de plată şi de garantare a plăţii preţului, instrumente de plată şi clauze privind penalităţi pentru nerespectarea contractului; e) iniţierea, organizarea şi declanşarea de intervenţii pe piaţă şi orice alte măsuri similare propuse de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în cazul perturbării pieţei, datorate unui surplus de produse pe piaţă, conform reglementărilor în vigoare; f) intervenţia pe piaţă se aplică în anumite situaţii şi pentru cantităţi determinate, prin constituirea şi depozitarea stocurilor de intervenţie şi introducerea ulterioară pe piaţă a acestora, cu asigurarea strictă a procedurilor şi a cerinţelor privind destinaţia; g) prime de export în vederea susţinerii preţurilor şi, pe această cale, promovarea şi stimularea exportului de produse agricole şi alimentare; h) măsuri de reglementare în cazul lipsei unor produse pe piaţă; i) alte măsuri convenite de organismele instituţionale cu atribuţii în reglementarea pieţei. (2) În cazuri bine justificate, rezultate din necesitatea organizării pieţelor agricole şi a specificului acestora, schemele, măsurile şi instrumentele de reglementare pot fi adoptate individual sau simultan, până la dispariţia factorilor care au generat adoptarea acestora.  +  Articolul 16 (1) Pentru informarea operatorilor asupra condiţiilor pieţei, cu 30 de zile înaintea începerii anului de piaţă, partenerii de pe filieră pot conveni preţuri indicative, preţuri de bază sau preţuri de referinţă la produsele de pe filieră. (2) Preţurile convenite conform prevederilor alin. (1) se supun aprobării Consiliului pe produs şi ulterior se dau publicităţii.  +  Articolul 17Colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea şi diseminarea informaţiilor de piaţă privind stocuri, producţia marfă, preţuri sintetice, din baza de date a filierelor agroalimentare, se asigură prin Sistemul informatic al pieţelor agricole, sistem informatic integrat, organizat în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Fondurile pentru finanţarea măsurilor de reglementare cuprinse în prezenta ordonanţă se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Susţinerea financiară a măsurilor de reglementare a pieţelor agricole se poate asigura şi din fonduri private, constituite pe filiera produselor, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 19Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu celelalte autorităţi publice implicate şi consiliile pe produs asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de organizare a pieţelor agricole şi agro-alimentare din România.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002, cu modificările ulterioare, art. 12-16 din Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 21 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică până la data aderării României la Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul delegat pentru comerţ,Iuliu WinklerMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 4 august 2005.Nr. 45.__________