HOTĂRÂRE nr. 896 din 4 august 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un consiliu ştiinţific format din 5-11 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor şi cercetărilor culturale, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (2) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia Muscăp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Dumitru Miron,secretar de statBucureşti, 4 august 2005.Nr. 896.--------