HOTĂRÂRE nr. 880 din 28 iulie 2005privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Diplomatic Român este instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. (2) Institutul Diplomatic Român are sediul în municipiul Bucureşti, asigurat cu titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe, care este autorizat să închirieze un imobil în acest scop. (3) Institutul Diplomatic Român nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supus dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. (4) Institutul Diplomatic Român are siglă proprie.  +  Articolul 2 (1) Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate: a) colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României; b) formarea profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe; c) furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere şi cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte instituţii publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizaţii internaţionale; d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colecţiilor de documente diplomatice şi a memorialisticii diplomatice; e) organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe; f) alte activităţi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe. (2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Institutul Diplomatic Român: a) organizează programul de pregătire şi perfecţionare în domeniul diplomaţiei a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; b) organizează, pe bază de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domenii de expertiză prioritare definite de Ministerul Afacerilor Externe, la care pot participa universităţi de profil din ţară şi din străinătate, centre de cercetare afiliate unităţilor de învăţământ superior, institute de cercetare ale Academiei Române, institute aflate în subordinea ministerelor, având ca obiect cercetarea în domenii conexe relaţiilor internaţionale, personal de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare sau în mod individual; c) iniţiază publicarea unor studii de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, al dreptului internaţional sau care reflectă activitatea participanţilor la ciclurile de pregătire profesională. (3) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) Institutul Diplomatic Român poate folosi, pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al universităţilor din ţară şi din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române şi al altor institute sau centre de pregătire profesională.  +  Articolul 3Institutul Diplomatic Român atestă desfăşurarea programelor aferente obiectului său de activitate prin certificate specifice.  +  Articolul 4 (1) Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt: a) preşedintele; b) Consiliul diplomatic; c) Colegiul director. (2) Preşedintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Preşedintele face parte din Consiliul diplomatic. Preşedintele reprezintă Institutul Diplomatic Român în raporturile cu terţii. (3) Consiliul diplomatic este format din miniştrii afacerilor externe ai României după anul 1989. Secretarii de stat şi subsecretarii de stat aflaţi în funcţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pot participa la lucrările Consiliului diplomatic. Consiliul diplomatic defineşte cadrul general de acţiune al Institutului Diplomatic Român, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin prezenta hotărâre. (4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român şi este numit de preşedinte, cu consultarea Consiliului diplomatic. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atribuţii în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, şi alţi 2 membri având atribuţii de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român şi asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. (5) În lipsa preşedintelui, Institutul Diplomatic Român este reprezentat în raporturile cu terţii de directorul general al Colegiului director. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Institutului Diplomatic Român şi componenţa Colegiului director se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (2) Salarizarea personalului Institutului Diplomatic Român se face în condiţiile legii.  +  Articolul 6Institutul Diplomatic Român organizează următoarele cicluri de pregătire profesională: a) cursuri de lungă durată, destinate persoanelor admise la concursul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe; b) cursuri de scurtă durată, destinate categoriilor de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit solicitărilor venite din partea acestui minister; c) cursuri de specialitate, destinate membrilor Corpului diplomatic şi consular al României care urmează a fi trimişi în misiune permanentă în străinătate şi persoanelor care urmează a fi trimise de statul român în calitate de funcţionari la organizaţii interguvernamentale şi internaţionale; d) cursuri la distanţă, destinate membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, aflaţi în misiune permanentă în străinătate, precum şi persoanelor trimise de statul român în calitate de funcţionari la organizaţii interguvernamentale şi internaţionale.  +  Articolul 7Toate categoriile de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de cel puţin un ciclu de pregătire profesională de tipul celor menţionate în prezenta hotărâre, o dată la 3 ani.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Diplomatic Român se face din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Român se pot constitui şi din sponsorizări, donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi din publicaţii, programe de asistenţă externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislaţiei în vigoare. (3) Institutul Diplomatic Român poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea condiţiilor legale.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Academiei Diplomatice şi al Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" va fi preluat de Institutul Diplomatic Român pe bază de protocol de predare-preluare, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 60. Posturile se ocupă pe bază de concurs. Comisia de concurs se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Academiei Diplomatice şi al Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" se disponibilizează. Personalul disponibilizat poate fi reangajat, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 99/2002 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.384/2004 privind editarea Colecţiei naţionale de documente diplomatice româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 9 septembrie 2004; d) pct. II.2 din anexa nr. 2 "Instituţii de învăţământ superior particular acreditate" la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 28 iulie 2005.Nr. 880.----------