ORDIN nr. 561 din 1 august 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 12 august 2005    În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 44 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă,în baza Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004,în baza Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În scopul evaluării solicitării şi formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării, în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se constituie Comisia de recunoaştere şi desemnare a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil, ale cărei componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) funcţionează în cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă din Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 1 august 2005.Nr. 561.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelorde încercări, precum şi a organismelor de certificareşi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civilA. Dispoziţii generale1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005.2. Poate fi recunoscută şi desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil şi care respectă criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 207/2005, precum şi cerinţele prevăzute de prezentele norme metodologice.3. Organismele recunoscute şi desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice trebuie să îndeplinească atât în momentul definirii obiectului recunoaşterii şi desemnării, cât şi pe toată perioada recunoaşterii şi desemnării sarcini în legătură cu evaluarea conformităţii unuia sau mai multor tipuri de explozivi de uz civil.B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoaşterii şi desemnării4. Cererea de recunoaştere şi desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, şi se transmite la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Comisia de recunoaştere şi desemnare a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil, denumită în continuare Comisie de recunoaştere. Cererea de recunoaştere şi desemnare trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) copie de pe documentele de înfiinţare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, codul unic de înregistrare şi statutul persoanei juridice); b) organigrama organismului şi o scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi competenţa acestuia în domeniul evaluării conformităţii explozivilor de uz civil, pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea; c) copie de pe certificatul de acreditare al organismului în legătură cu obiectul recunoaşterii şi desemnării, emis de către organismul naţional de acreditare; d) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege; asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât şi despăgubiri profesionale; e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut şi desemnat, în funcţie de grupele de explozivi de uz civil, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea să le efectueze şi a dotărilor de care dispune în acest scop; schema/schemele trebuie să facă referire la cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, la standardele şi procedura pentru evaluarea conformităţii utilizate; f) raportul întocmit de organismul naţional de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformităţii, documentată şi aplicată de către solicitant, şi la sistemul de management al calităţii organismului, pentru a evalua conformitatea explozivilor de uz civil; g) o listă a documentelor încheiate pentru subcontractarea activităţilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoaşterea şi desemnarea şi, dacă este cazul, copii ale acestora şi ale modelului contractului de subcontractare a activităţilor; h) o declaraţie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţie Comisiei de recunoaştere, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa; i) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformităţii de care dispune, inclusiv personalul subcontractant, cu indicarea pregătirii profesionale, a experienţei în domeniu şi a atribuţiilor specifice de evaluare potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 207/2005; j) o declaraţie a conducerii organismului, din care rezultă că sunt însuşite şi documentate procedurile de evaluare a conformităţii pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea; k) o declaraţie a conducerii organismului, potrivit căreia au fost adoptate măsuri care să asigure păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în cursul evaluării de către întregul personal responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul explozivilor de uz civil; l) o declaraţie a conducerii persoanei juridice privind crearea condiţiilor referitoare la asigurarea independenţei conducerii organismului şi a personalului de certificare faţă de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de explozivii de uz civil în cauză; m) modelul contractului de evaluare încheiat cu solicitanţii.C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea şi retragerea recunoaşterii şi desemnării5. Comisia de recunoaştere evaluează solicitarea privind recunoaşterea şi desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 şi a verificării respectării: a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 207/2005; b) prevederilor art. 14 şi 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; c) cerinţelor privind competenţa tehnică şi capabilitatea organismului de a evalua conformitatea explozivilor de uz civil cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 şi, dacă este cazul, cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate relevante sau cu alte standarde şi specificaţii aprobate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ale căror prevederi se referă la domeniul explozivilor de uz civil; d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005, pentru care organismul solicită recunoaşterea şi desemnarea; e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă; f) oricăror alte cerinţe aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.6. (1) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea organismului, Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă şi corectă. (2) În vederea luării deciziei, Comisia de recunoaştere poate realiza evaluarea solicitantului la sediul acestuia.7. (1) Comisia de recunoaştere emite certificatul de recunoaştere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerinţele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul şi sarcinile pentru care va fi desemnat. Modelul certificatului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Desemnarea organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoaştere se face prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În cazuri motivate, recunoaşterea şi desemnarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situaţie Comisia de recunoaştere va decide ulterior în legătură cu prelungirea, limitarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării. (4) Notificarea organismelor se efectuează conform prevederilor menţionate la cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005. (5) În situaţia în care organismul nu dovedeşte conformitatea cu cerinţele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoaştere comunică organismului respingerea motivată a solicitării. (6) Rezultatele evaluării se înregistrează în rapoarte de audit, iar decizia Comisiei de recunoaştere se consemnează într-un proces-verbal, întocmit şi păstrat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de recunoaştere.8. (1) Comisia de recunoaştere poate limita, suspenda sau retrage recunoaşterea şi desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii şi desemnării ori în situaţia în care organismul solicită acest lucru. (2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoaştere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii organismului în cauză. (3) În situaţia retragerii recunoaşterii şi desemnării, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut şi desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoaştere sau către un alt organism recunoscut şi desemnat, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoaştere. (4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării determină actualizarea ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei prevăzut la pct. 7 alin. (2) şi, dacă este cazul, informarea corespunzătoare a Comisiei Europene şi a statelor membre ale Uniunii Europene. (5) Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării şi, după caz, a notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea recunoaşterii şi desemnării sau notificării organismului, până când se dovedeşte că acestea trebuie retrase. (6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoaştere.9. Organismele pot contesta la instanţa judecătorească competentă decizia privind retragerea recunoaşterii şi desemnării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.D. Supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate10. (1) Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea. (2) Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoaştere şi organismului naţional de acreditare orice intenţie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum şi orice altă măsură ce se doreşte a fi implementată şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legătură cu recunoaşterea şi desemnarea, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele recunoscute şi desemnate vor comunică totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării. (3) Organismele recunoscute şi desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere raportul organismului naţional de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează condiţiile prevăzute la pct. 10 alin. (1). În situaţia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, organismul recunoscut şi desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere şi copia documentului actualizat.11. (1) Supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate se realizează de către Comisia de recunoaştere şi prin organismul naţional de acreditare. (2) Organismele recunoscute şi desemnate vor informa Comisia de recunoaştere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării şi/sau reînnoirea acesteia.12. În caz de existenţă a oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii şi desemnării, organismul recunoscut şi desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Dacă este cazul, Comisia de recunoaştere va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul recunoscut şi desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.13. (1) În situaţia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoaştere, organismul naţional de acreditare şi organismul recunoscut şi desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformităţilor. (2) În funcţie de natura neconformităţilor, Comisia de recunoaştere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformităţilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut şi desemnat să fie limitată sau suspendată.14. Organismele recunoscute şi desemnate trebuie să permită necondiţionat accesul reprezentanţilor Comisiei de recunoaştere la documente, precum şi participarea la activităţile care privesc încercările şi/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul recunoaşterii, desemnării şi supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.E. Obligaţiile organismelor recunoscute şi desemnate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei15. (1) Organismele recunoscute şi desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine în principal informaţii privind: a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a recunoaşterii şi desemnării; b) reclamaţiile şi apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora; c) dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii; d) activităţile subcontractante, subcontractanţii; măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii; e) modul de participare la activităţile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut şi desemnat, precum şi la activităţile de coordonare la nivel naţional a organismelor; f) experienţa acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a recunoaşterii şi desemnării şi propuneri de perfecţionare a activităţii; g) explozivii de uz civil depistaţi neconformi, ca urmare a activităţilor de evaluare a conformităţii pentru care a fost recunoscut şi desemnat. (2) Organismele recunoscute şi desemnate înaintează Comisiei de recunoaştere spre avizare sau informare procedurile, rapoartele şi înregistrările prevăzute în Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare.F. Dispoziţii finale şi tranzitorii16. (1) Lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 44 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005. (2) Comisia de recunoaştere solicită Ministerului Economiei şi Comerţului înregistrarea organismelor cuprinse în lista prevăzută la pct. 16 alin. (1), în Registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numărului de identificare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ordinul prevăzut la pct. 16 alin. (1) conţine pentru fiecare organism recunoscut informaţii privind denumirea completă, sediul, explozivii de uz civil care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformităţii explozivilor de uz civil pentru care este recunoscut, precum şi numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute. (4) În cazul retragerii recunoaşterii unui organism, Comisia de recunoaştere va comunică în termen de 5 zile lucrătoare decizia sa, precum şi motivarea acesteia Ministerului Economiei şi Comerţului, în vederea retragerii numărului de identificare acordat.17. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceModelul cererii de recunoaştere şi desemnareOrganismul ....................................................(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail,codul unic de înregistrare, numărul de ordine înregistrul comerţului)Nr. ...... data ...........*1)CERERE DE RECUNOAŞTERE ŞI DESEMNAREOrganismul *2) .................., având sediul în *3) ..................., reprezentat prin director/preşedinte *4) ..................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Comisia de recunoaştere a organismelor care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil - să fie evaluat în vederea recunoaşterii şi desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformităţii pentru tipul de produse *5) ...................... prin *6) ................. .Anexăm la prezenta cerere următoarele documente *7):.................................................................................................................................................................................................................................Directorul/Preşedintele *8) organismului,.....................................-------*1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Adresa completă, codul poştal.*4) Numele şi prenumele.*5) Denumirea şi descrierea, numărul NU, clasa şi codul de clasificare al explozivilor de uz civil ce fac obiectul evaluării.*6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.*7) Documentele conform prevederilor lit. B pct. 4.*8) Numele, prenumele şi semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila organismului.  +  Anexa 2 la normele metodologiceModelul certificatului de recunoaştereMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIComisia de recunoaştere a organismelor care realizeazăevaluarea conformităţii explozivilor de uz civilCERTIFICAT DE RECUNOAŞTERENr. .........../ data emiterii ...................În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ca urmare a cererii de recunoaştere şi desemnare înregistrate cu nr. ......... / ............., se emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atestă că organismul *1) ...................., cu sediul în *2) ....................., respectă cerinţele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi are capacitatea, competenţa şi capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii produselor prin *3) ................... pentru tipul de produse *4) ...................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.Preşedintele *5) Comisiei de recunoaştere,............................--------*1) Denumirea completă a organismului.*2) Adresa completă, codul poştal.*3) Denumirea procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.*4) Denumirea şi descrierea, numărul NU, denumirea şi descrierea, clasa şi codul de clasificare ale explozivilor de uz civil ce fac obiectul evaluării.*5) Numele, prenumele, semnătura şi ştampila autorităţii competente.--------