REGULAMENT din 4 august 2005privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005   +  Capitolul 1 Constituirea comisiilor  +  Articolul 1In scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, se compun si functioneaza conform prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului si sunt formate din: a) primar - presedintele comisiei; b) viceprimarul, iar in caul municipiilor resedinta de judet, viceprimarul desemnat de consiliul local; c) secretarul unitatii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei; d) un specialist in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare sau un specialist in cadastru general, de regula din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura; e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanta agricola sau din aparatul de specialitate al consiliului local; f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si dezvoltarii rurale sau din aparatul de specialitate al institutiei prefectului ori al autoritatilor administratiei publice locale; g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia; h) 2 - 4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii in comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi. Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii de mai sus.Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari. (2) Desemnarea specialistilor si a reprezentantilor mentionati mai sus se face de conducerile unitatilor de care acestia apartin si se comunica in scris institutiei prefectului. (3) Cand situatia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale sunt invitate si alte persoane fizice sau reprezentantii unor persoane juridice interesate in actiunea de retrocedare a terenurilor. (4) Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar. In cazul in care primarul este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile stabilite de prevederile legale si prin prezentul regulament ca urmare a situatiilor de boala, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili in prima sa sedinta in plen programul de lucru, astfel incat actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege. (5) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.  +  Articolul 3In municipiul Bucuresti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta la art. 2, care indeplinesc atributiile prevazute la art. 5.  +  Articolul 4 (1) Comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti este numita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta: a) prefectul - presedintele comisiei; b) subprefectul desemnat de prefect - in caz de indisponibilitate determinata de boala, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; c) secretarul general al institutiei prefectului - secretarul comisiei; d) directorul directiei de contecios administrativ si controlul legalitatii; e) directorul general al oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara; f) reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului; g) directorul sucursalei teritoriale a Administratiei Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.; h) un reprezentant desemnat de consiliul judetean respectiv al Municipiului Bucuresti; i) inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau imputernicitul acestuia; j) directorul directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sau imputernicitul acestuia; k) un reprezentant al Asociatiei Proprietarilor de Paduri din Romania; l) un reprezentant al Asociatiei Administratorilor de Paduri; m) un reprezentant al asociatiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite; (2) In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei de catre conducatorii institutiilor, agentilor economici sau asociatilor prevazuti la alin. (1).  +  Capitolul 2 Atributiile comisiilor  +  Articolul 5Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii principale: a) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii; b) verifica in mod riguros indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile ulterioare, solicitand in acest scop toate relatiile si datele necesare; c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente si consemneaza in scris acceptul fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia pentru punerea in posesie pe alt amplasament cand vechiul amplasament este atribuit in mod legal altor persoane; d) completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice indreptatite; e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de persoanele interesate; f) intocmesc situatii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare intocmit; g) intocmesc situatii cu titlurile de proprietate eliberate in conditiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazurile in care proprietarii renunta la titlul de proprietate pentru intrarea in legalitate si inainteaza comisiei judetene propuneri de revocare a acestor titluri; h) inainteaza si prezinta spre aprobare si validare comisiei judetene situatiile definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii; i) pun in posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin; j) analizeaza lunar evolutia cauzelor in justitie in care comisia locala este parte si in functie de aceasta hotaraste si propune organului competent pozitia procesuala pentru termenele urmatoare; k) sesizeaza organele competente pentru sanctionarea membrilor comisiei, cand este cazul; l) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza primarul, care inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare; m) exercita orice alte atributii ce le revin potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.  +  Articolul 6Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale: a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora; b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea pe comune, orase si municipii a membrilor din comisia judeteana; c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora; d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile locale; e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare; f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate; g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere; h) analizeaza propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate in conditiile art. 27 alin. (2)^2 din legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri si hotarasc in consecinta; i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va promova actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare; j) analizeaza lunar evolutia cauzelor in justitie in care comisia judeteana respectiv comisia Municipiului Bucuresti este parte si decide asupra masurilor ce trebuie luate; k) atribuie si dispun delimitarea in teren, completarea proceselor-verbale de punere in posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin; l) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in cazul persoanelor care solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata pe raza teritoriala a mai multor localitati din judet; in aceste cazuri comisia judeteana va indeplini, in mod corespunzator, si atributiile prevazute la literele b), c), d) si h) de mai sus; m) exercita orice alte atributii ce le revin potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.  +  Capitolul 3 Functionarea comisiilor  +  Articolul 7 (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta majoritatii membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, dupa caz, a viceprimarului. (2) Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. (3) Fiecare membru are un singur vot. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.  +  Articolul 8 (1) Comisiile judetene sau a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor acestora. (2) Hotararile comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si ale celor comunale, orasenesti sau municipale se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii. (3) Pentru adoptarea hotararilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare si vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. (4) Fiecare membru are un singur vot. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.  +  Capitolul 4 Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 9 (1) Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie si pentru celelalte persoane prevazute de lege se desfasoara de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse in cooperative, preluate de acestea in baza unor legi speciale, sau in orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor. (2) In baza prevederilor art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localitatilor pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, se inscriu in proprietatea detinatorilor actuali, in limita suprafetelor primite in acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare. (3) Fostii proprietari sau mostenitorii acestora vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta valoric din terenurile intravilane sau, in lipsa, extravilane, ce au apartinut detinatorilor prevazuti la alin. (1) sau ascendentilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, dupa caz, din terenul proprietate privata a comunei, orasului sau a municipiului, acceptata de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora.  +  Articolul 10 (1) În situaţiile in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat in aceasi localitate sau intr-o localitate invecinata. Oferta va fi trimisa persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul in care răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. In cazul in care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta in termen de 30 de zile, daca persoanele indreptatite nu optează pentru primirea de despăgubiri. (2) In situaţia in care intr-o anumita localitate nu mai exista suficient teren in rezerva comisiei de fond funciar care sa fie atribuit in proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile ramase disponibile.  +  Articolul 11 (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei. (2) In cerere se vor mentiona urmatoarele date si elemente: numele si prenumele solicitantului si ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii. (3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista; in toate cazurile, certificat de nastere, certificat de deces al autorului, in cazul mostenitorilor, precum si orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. (4) Totodata la cerere se va anexa declaratia prevazuta la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Cererea impreuna cu actele prevazute la alin. (3) se depun la consiliul local in a carui raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului prevazut de lege. (6) In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie xerox, semnata pentru conformitate, ramanand la comisie numai copiile acestora. (7) Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant. (8) In cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare inainte de punerea in posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţa dovedita. (9) In toate cazurile cererea poate fi solutionata si fara prezenta solicitantului, daca acesta nu si-a exprimat in scris dorinta de a participa la solutionare. Prezenta solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, si la punerea in posesie. (10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele depuse in baza Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura prevazuta de acestea.  +  Articolul 12Stabilirea suprafetei de teren din intravilan si extravilan, adusa in cooperativa de membrii cooperatori sau, dupa caz, preluata de cooperativa in orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Suprafetele de teren se inscriu in anexa nr. 1.  +  Articolul 13 (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării in vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mulţi moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor. (2) În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă: a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia din urmă pot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor; d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor; e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor. (3) Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute mai sus. (4) În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au vocaţie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun. (5) Foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 14La cererea proprietarilor sau moştenitorilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2)^1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale înaintează prefectului în termen de 15 de la înregistrarea cererii, planurile parcelare şi fişa de punere în posesie pentru eliberarea titlului de proprietate.  +  Articolul 15În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foştilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverinţe de proprietate şi se afla în posesia terenurilor, în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia judeţeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv şi va elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptăţite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliara informaţii cu privire la actele juridice înregistrate in cartea funciara cu privire la acel teren. Birourile de cadastru si publicitate imobiliara vor furniza aceste informaţii in maxim 10 zile. Cererile celor în drept vor fi soluţionate de către comisia judeţeană în termen de 30 de zile de la înregistrare.  +  Articolul 16Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum şi, după caz, moştenitorii lor, cu excepţia celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Veteranilor de război prevăzuţi în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se atribuie, în condiţiile legii, în proprietate terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziţia comisiei locale şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie sau, după caz, moştenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane şi vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost atribuite in mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.ART.19În localităţile cu cetăţeni români aparţinând minorităţii germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor lor, terenuri, în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.  +  Articolul 20 (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativa agricola de producţie sau în asociaţii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu deţin în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele şi suprafaţa stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a). (2) În acelaşi mod se procedează şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).  +  Articolul 21 (1) Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia va însuma suprafeţele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafaţa rezultată va fi echivalata cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990. (2) În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptăţite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul iniţial, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi. După validarea cererii de reconstituire de către comisia competenta, terenurile acestea vor fi puse la dispoziţia comisiei care efectuează punerea in posesie.  +  Articolul 22Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 23 (1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă şi cu deficit de forţă de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări, după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptăţite, se înscriu cu suprafeţele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 a). (2) Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judeţe, cărora urmează să li se atribuie teren în condiţiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 b). (3) In acest scop comisiile judeţene vor aduce la cunoştinţă prin mass-media suprafeţele de teren agricol ce constituie excedent.  +  Articolul 24Suprafeţele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 25 (1) Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeţei ce revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile judeţene a opţiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociaţiei. (2) Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înfiinţează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alin. (1). (3) Terenurile care devin proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni înfiinţate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).  +  Articolul 26 (1) Terenurile cu vegetaţie forestieră - păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni împădurite - care au aparţinut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, într-o suprafaţă egală cu cea trecută în proprietatea statului, şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13. (2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie de unităţile silvice care le deţin. (3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.  +  Articolul 27 (1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2 - 20 şi după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afişate in loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoştinţă de către cei interesaţi. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea datei afişării. (2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înştiinţate de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afişare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei judeţene în termen de 3 zile. (4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestaţie se socoteşte de la primirea înştiinţării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentaţia comisiilor judeţene. (6) Comisia judeţeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contestaţiile celor care s-au considerat nemulţumiţi de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orăşenească sau municipală. (7) După analizare comisia judeţeană, prin hotărâre, va soluţiona, contestaţiile, va valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, şi le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afişa imediat la sediul consiliului local şi vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contestaţii hotărârea comisiei judeţene. (8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulţumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene la judecătorie în termen de 30 de zile.  +  Articolul 28 (1) In paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa izlazurilor comunale care se formează din suprafaţa izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafaţa provenită din izlazul care a fost dat în folosinţă unor cooperative agricole de producţie prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din suprafaţa provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unităţi de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 29 (1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judeţene pentru zona montană şi 5 - 10 gospodari şi intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite şi va stabili familiile îndreptăţite sa primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri. (3) In vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmeşte o documentaţie care conţine hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schiţa topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menţionarea suprafeţei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi cererea celui în cauză. Suprafeţele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligaţia sa se înscrie cu suprafaţa respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol şi, după caz, în cartea funciară şi la organul financiar local.  +  Articolul 30 (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz, moştenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unităţi agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condiţiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafaţă de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeţei de 5.000 mp de familie se face în situaţia în care proprietarilor sau moştenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafaţa minimă din alte suprafeţe de teren, potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu suprafaţa atribuită nu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16. (2) Suprafaţa de teren până la 10 ha de familie, transformată în acţiuni proporţional, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedaţi au deţinut suprafeţe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.  +  Articolul 31 (1) Persoanelor sau, după caz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului şi administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17. (2) Pentru suprafaţa de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferenţa până la 50 ha de proprietar deposedat.  +  Articolul 32 (1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 18. (2) Echivalentul arabil se aplică şi deţinătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea. (3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferenţele de suprafaţa pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în condiţiile legilor fondului funciar.  +  Capitolul V Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate  +  Articolul 33 (1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale. (2) La parcelarea terenului în sisteme de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă şi raţională a acestora. (3) Astfel, în cazul irigaţiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţă deservită de un hidrant. (4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei să coincidă cu suprafaţa deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafeţe. (5) Pentru proprietăţile de mici dimensiuni utilizarea raţională a sistemului de irigaţii, respectiv a suprafeţei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă. (6) Pentru suprafeţele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafaţă şi, respectiv, modalităţile de evacuare a apei în exces. (7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative. (8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, reţeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanţi, drumuri agricole şi alte lucrări). (9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânţări, precum şi întreţinerea culturilor prăsitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului. (10) Delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 34 (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive si irevocabile.După pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. (2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţii pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii, formulata în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează in termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate. (3) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta. (4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schiţa terenului. (5) În acest scop autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor încunoştinţa în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in localitate sau în alte localităţi şi cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în localitate autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor afişa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare. (6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială şi autentică, cu menţiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului. (7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştinţărilor vor fi achitate, pe bază de chitanţă, de persoanele care primesc titlurile. (8) Marcarea parcelelor se face prin ţăruşi sau borne care se asigură de fiecare proprietar.  +  Articolul 35 (1) În temeiul art. III alin. (1)^1 din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile judeţene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal. (2) Comisia judeţeană reanalizează aceste cereri şi în cazul în care hotărăşte reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.  +  Articolul 36 (1) Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene în funcţie de necesităţi. Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare judeţ. In titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeaşi lege. (2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. (3) In acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului. (4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător. (5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie in baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. (6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispoziţiilor cap. VIII. (7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiţia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declaraţiei de pierdere sau distrugere, şi purtării menţiunii "duplicat", după încunoştinţarea scrisă a comisiei judeţene, (8) Titlurile de proprietate se vor emite si in favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (2)^1 din Legea 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Celelalte dispoziţii din prezentul regulament se vor aplica in mod corespunzător.  +  Articolul 37În situaţia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi, daca nu vor fi solicitate de către alte comisii locale in baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafeţe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor comerciale, ale asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege. Totodată va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se predă consiliului local.  +  Articolul 38După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului.  +  Capitolul VI Dispoziţii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 39 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. (3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. (4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentaţiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate sa prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărţi amenajistice, extrase de pe amenajament, etc.) in termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.  +  Articolul 40 (1) Comisiile locale vor inregistra intr-un registru separat acordurile dintre proprietarii investiţiilor si foştii proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora, incheiate in baza art. 4, alin. (1)^1 - (1)^9 din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare. (2) In situaţia prevăzuta la art. 4, alin. (1)^7 din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea terenului foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada efectuării plaţilor (chitanţe, ordine de virament bancar etc). Comisia va verifica daca au fost îndeplinite toate obligaţiile prevăzute de acordul încheiat intre parti si va emite investitorului un act de confirmare. Investitorul isi va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar si a confirmării primite de la comisia de fond funciar.  +  Articolul 41 (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22. (2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafeţe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri şi se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42 (1) Persoanele cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24. (2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (1), (1)^1 şi (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 şi o va înainta comisiei judeţene pentru validare. (3) După validarea anexei nr. 24 foştilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localităţile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziţia comisiilor locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din acelaşi judeţ sau din judeţele invecinate. În aceste situaţii se vor elibera titluri de proprietate în condiţiile legii. (4) In cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii, şi se vor înscrie în anexa nr. 23. (5) Atât în cazul terenurilor agricole cât şi în cazul celor forestiere valoarea probantă a actelor doveditoare este aceiaşi.  +  Articolul 43 (1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24a. (2) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24b. (3) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24c. (4) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmeşte anexa nr. 24d. Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmeşte anexa nr. 23.  +  Articolul 44In anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 45 (1) In situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26. (2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condiţiile legii şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23. (3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23.  +  Articolul 46Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condiţiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă.  +  Capitolul VII Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 47 (1) In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia. (2) Comisia judeţeană comunică hotărârea şi documentaţia necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.  +  Articolul 48 (1) In anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. (2) In situaţia în care li s-a stabilit calitatea de acţionar la alte societăţi comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcţie de opţiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situaţia în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptăţite, se stabileşte un nou amplasament.  +  Articolul 49 (1) In anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare. (2) Comasările realizate de Agenţia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se fac fără a se ţine seama de organizarea administrativ teritorială, si sunt validate de Comisiile Judeţene pe raza cărora se afla terenurile.  +  Articolul 50In anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale cu profil agricol şi cărora li se restituie suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 51Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, şi a procedurilor prevăzute de aceasta.  +  Articolul 52Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar, până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, situaţiile centralizatoare pe comune şi pe total judeţ, prevăzute în anexele nr. 22 - 49, va comunica stadiul acestora, precum şi al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri şi, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 53În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37 - 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 54In anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu există suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.  +  Articolul 55În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 56In anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 57In anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult cărora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (1^1) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 58In anexa nr. 34 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural şi instituţiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 59In anexa nr. 35 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 60In anexa nr. 36 se înscriu suprafeţele proprietate de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 61 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafeţele de teren cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice şi din terenurile cu destinaţie agricola acoperite cu vegetaţie forestiera: păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele asemenea). Reconstituirea se va face având in vedere structura de proprietate existenta la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist. (2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate. (3) Persoanele fizice, cetăţeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafaţă şi amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 62Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafeţe de teren care fac obiectul art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.  +  Articolul 63 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafaţa avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39. (2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative. (3) În cazul formelor asociative care se înfiinţează după intrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al formei asociative.  +  Articolul 64 (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înfiinţate până la data intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40. (2) Diferenţa de suprafaţa neatribuita din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităţilor de cult, conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate şi structura de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat. (3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa prevăzută la alin. (2) se face de către comisia judeţeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor si regulamentelor din perioada 1921-1945, actualizate cu legislaţia în vigoare, potrivit art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65Comunele, oraşele şi municipiile care au deţinut în proprietate terenuri forestiere şi care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia judeţeană, referitoare la suprafaţă şi amplasament. Pădurile date în folosinţă comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.  +  Articolul 66 (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu într-un registru specială, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine anexă la titlul de proprietate. (2) Construcţiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere. (3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari şi verificarea listelor prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documentaţia comisiei judeţene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii. (4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. l) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei judeţene. (5) Punerea în posesie a terenurilor şi a construcţiilor se va face în termen de 30 zile de la validare.  +  Articolul 67 (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investiţiile făcute de deţinătorul actual se suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate. (2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investiţiilor sau poate solicita alt amplasament.  +  Articolul 68 (1) Sediile ocoalelor silvice şi terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate daca suprafaţa care se retrocedează este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice şi daca păstrează destinata acestora. (2) Schimbarea destinaţiei sediului in cazul in care situaţia avuta in vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existenta terenului forestier, deservirea majorităţii acestui teren, alte asemenea situaţii - obligă pe proprietarul terenului la plata preţului actualizat al construcţiei către fostul deţinător care a făcut investiţia.  +  Articolul 69 (1) Persoanele fizice şi juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate şi care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competenţa teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia judeţeană în anexa nr. 42. (2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia judeţeană în apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.  +  Articolul 70Anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38 se semnează de către preşedintele comisiei locale, secretarul acesteia şi de şeful ocolului silvic.  +  Articolul 71 (1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Deţinătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziţie comisiilor locale sau judeţene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, în termen de cel mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia judeţeană.  +  Articolul 72Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.  +  Articolul 73 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană. Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei. (2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială şi autentică, cu menţiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. (3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceştia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafeţele situate în terenurile cu destinaţie agricolă, din amenajamentele silvopastorale. (4) Dacă cel îndreptăţit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 74Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenţa reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar şi împuterniciţii persoanelor juridice deţinătoare, precum şi ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizica sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusa în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.  +  Articolul 75 (1) După operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei judeţene pe bază de protocol şi proces-verbal de predare-primire. (2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituţiei prefectului şi de directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptăţite sau reprezentanţilor împuterniciţi ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele şi prenumele titularului titlului de proprietate şi semnătura primitorului. (3) Partea nedetaşabilă a titlului de proprietate - cotorul- se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic şi vânătoare. (4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va elibera după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti şi după punerea în posesie.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 76 (1) In anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele masuri adiacente şi art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anexa nr. 47 se înscriu foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.  +  Articolul 77In anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 78In anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare,  +  Articolul 79 (1) In toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale şi cele judeţene vor verifica existenţa cererilor şi actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte. (2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare persoanele fizice şi juridice îndreptăţite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22 - 49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afişează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităţilor, pentru informarea celor interesaţi, în cadrul aceluiaşi termen. (4) Cererile însoţite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de preşedintele comisiei locale la comisia judeţeană pentru verificarea şi validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.  +  Articolul 80 (1) Persoanele nemulţumite vor proceda conform dispoziţiilor procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea formulată potrivit art. 53 - 56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendă executarea.  +  Articolul 81 (1) Primarul, în calitate de preşedinte şi secretarul comisiei locale sunt obligaţi să comunice foştilor proprietari toate informaţiile privind persoanele care au obţinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora. (2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.  +  Articolul 82 (1) Arhivele Naţionale, prin filialele judeţene, Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile judeţene, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin direcţiile silvice şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Agenţia Domeniilor Statului precum şi alte instituţii deţinătoare de documente privind drepturile de proprietate ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privata sunt obligate sa permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze persoanelor interesate copii de pe actele conţinând asemenea informaţii in termen de 30 zile. (2) Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către funcţionarii investiţi cu aceste atribuţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 5 000 RON la 10 000 RON. (3) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către prefect pentru angajaţii din cadrul structurilor care funcţionează la nivelul judeţului si de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea proprietăţii pentru angajaţii instituţiilor care funcţionează la nivel naţional.  +  Articolul 83 (1) Unităţile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptăţite. (2) Predarea efectivă se face şi în cursul anului agricol dacă părţile convin asupra recuperării cheltuielilor de producţie de pe terenurile în cauză. (3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unităţile agricole vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 84Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand membrii cooperatori care au adus teren - in extravilan si intravilan - in cooperativa agricola de productie si persoanele carora li s-a preluat de cooperativa teren in orice mod─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Suprafata agricola                       adusa sau preluata din care:                        in cooperativa,Nr. - ha - ─────────────────────────────── Totalcrt. Numele Arabil Vii Livezi Pajisti teren Obs.       si TOTAL, -ha- -ha- -ha- -ha- neagricol     prenumele din care: Extra- Intra- ───── ────── ─────- ──────- - ha -                           vilan vilan E I E I E I E I─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trec toti membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren in cooperativa si persoanele carora li s-au preluat in orice mod terenuri de catre aceasta.In coloana 2 se inscrie suprafata totala de teren agricol adusa in cooperativa agricola de productie, rezultata din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora, din orice alte probe prevazute de lege, inclusiv din declaratiile martorilor, iar in coloanele 3 si 4, suprafata din extravilan si cea din intravilan, care prin insumare trebuie sa corespunda cu suprafata inscrisa in coloana 2.In coloanele 5-12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloana 3 (extravilan) si coloana 4 (intravilan).In coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care erau situate in perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse in cooperativa (de exemplu: ravene, rape, tufarisuri, palcuri de arboret, drumuri si altele asemenea).E = extravilan.I = intravilan.  +  Anexa 2a) ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand fostii membrii cooperatori, in viata care au adus pamant in cooperativa agricola de productie in suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Nr. crt. din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament;    2 = Numele si prenumele;    3 = Suprafata agricola cu care s-a inscris in cooperativa agricola de          productie (ha);    4 = Suprafata agricola solicitata in proprietate (ha);    5 = Total;    6-7 = Suprafata agricola stabilita in proprietate conform legii (ha),          din care:    6 - E;    7 - I;    8-9 = Arabil (ha), din care:    8 - E;    9 - I;    10-11 = Vii (ha), din care:    10 - E;    11 - I;    12-13 = Livezi (ha), din care:    12 - E;    13 - I;    14-15 = Pajisti (ha), din care:    14 - E;    15 - I;    16 = Total teren neagricol (ha);    17 = Diferenta (ha).NOTA:In coloana 1 se trece numarul curent pe care il are solicitantul in tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care solicita in scris, in termenul prevazut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.In coloana 3 se trece suprafata agricola conform tabelului cuprins in anexa nr. 1 la regulament.In coloana 4 se trece suprafata agricola solicitata.In coloana 5 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha in echivalent arabil de familie), in coloana 6, suprafata din extravilan, iar in coloana 7, suprafata din intravilan.In coloanele 8-15 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinta, din extravilan si intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 5, 6 si 7.In coloana 16 se trece suprafata totala de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).In coloana 17 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.  +  Anexa 2b) ──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand membrii cooperatori, in viata, care au adus in cooperativa agricola de productie sub 0,5 ha de teren de persoana indreptatita (sot-sotie), si cooperatorii care nu au adus pamant in cooperativa si care solicita in scris stabilirea de terenuri in proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:    A - Nr. crt. din anexa nr. 1    B - Numele si prenumele    C - Suprafata agricola cu care s-a inscris in cooperativa - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Suprafata agricola                              stabilita in proprietate din care:                                  conform legii,Nr. A B C - ha - ──────────────────────────────── Totalcrt. Total din Arabil Vii Livezi Pajisti teren Diferenta                       care: - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol - ha -                                      E I ─────── ─────── ─────── ─────── -ha-                                                    E I E I E I E I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trece numarul curent din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament, pe care il are solicitantul care a adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) in cooperativa agricola de productie.In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care au adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si in continuare celor care nu au adus pamant in cooperativa.In coloana 3 se trece suprafata agricola adusa in cooperativa, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.In coloana 4 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren in echivalent arabil de persoana indreptatita (sot-sotie).In coloana 5 se trece suprafata atribuita in extravilan, iar in coloana 6, suprafata din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).In coloanele 7-14 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinta, din extravilan si din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloanele 4, 5 si 6.In coloana 16 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.  +  Anexa 3 ────────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. a)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   b)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   c)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se va trece numarul curent corespunzator persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la regulament.In coloana 2 se trec numele si prenumele cooperatorului decedat care la inscriere in cooperativa agricola de productie a adus teren in cooperativa. Datele se iau din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.In coloana 3 se trece suprafata agricola din tabelul cuprins in anexa nr. 1 la regulament.In coloana 4 se trec numele si prenumele mostenitorilor care, in termenul prevazut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica [a), b), c)].In coloana 5 se trece suprafata solicitata de mostenitori.In coloana 6 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate, in conditiile prevazute de lege.In coloana 7 se trece suprafata stabilita in extravilan.In coloana 8 se trece suprafata stabilita in intravilan (E = extravilan; I = intravilan).In coloanele 9-16 se trec suprafetele pe categorii de folosinta din extravilan si intravilan.In coloana 17 se trece suprafata totala de teren neagricol.In coloana 18 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.  +  Anexa 4 ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si "Mihai Viteazul cu Spade", precum si dupa caz, mostenitorii lor care nu au in proprietate alte terenuri, cu exceptia celor care au avut teren, dar l-au instrainat, carora li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioareSemnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:A- Decoratia acordata si numarul brevetului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Suprafata       Numele si Suprafata agricola Total       prenumele A agricola stabilita din care: terenNr. solicitata de comisie neagricolcrt. - ha - in ──────────────────────────── - ha -                                             extravilan Arabil Vii Livezi Pajisti                                              - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 ────────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorii celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au solicitat in scris sa li se atribuie in proprietate 10.000 mp teren in echivalent arabil───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    SuprafataNr. agricolacrt. Numele si Domiciliul ce se din care:      prenumele atribuie ────────────────────────────                                 in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                                  conform legii, -ha- -ha- -ha- -ha-                                     - ha -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trec numele si prenumele persoanelor invalide si ale mostenitorilor celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren in proprietate in extravilan.In coloana 2 se va inscrie domiciliul.In coloana 3 se trece suprafata agricola atribuita in proprietate, respectiv pana la 10.000 mp.In coloanele 4-7 se trec suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor fiind egala cu suprafata din coloana 3.  +  Anexa 6 ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul in Romania, care nu s-au inscris in cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorii acestora si ale caror terenuri sunt comasate sau preluate fara titlu in perimetrul acestor cooperative si nu au fost compensati cu alte terenuri, si care solicita in scris restituirea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    SuprafataNr. Suprafata agricolacrt. Numele si agricola ce se din care:      prenumele comasata restituie ────────────────────────────                      - ha - in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                                     - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se inscriu numele si prenumele proprietarilor particulari sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fara a li se da teren in schimb si care au solicitat, in termenul prevazut de lege, restituirea terenurilor respective.In coloana 2 se trece suprafata agricola care a fost comasata.In coloana 3 se trece suprafata agricola totala care se restituie in proprietate.In coloanele 4-7 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.  +  Anexa 7 ──────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele prevazute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SuprafataNr. agricolacrt. Numele si ce se din care: Alte      prenumele atribuie ──────────────────────────── terenuri                  in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti neagricole                      - ha - -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatii germane si, in continuare, ale celorlalte persoane prevazute la art. 17 din lege.In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie in proprietate.In coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.  +  Anexa 8a) ──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au lucrat in orice mod ca angajati in cooperativa sau in asociatii intercooperatiste in ultimii 3 ani, si solicita in scris sa primeasca in proprietate teren, in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            SuprafataNr. agricolacrt. Numele si prenumele ce se din care:                             atribuie ────────────────────────────                           in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                               - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol in proprietate, corespunzator prevederilor legii.In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).In coloanele 3-6 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.  +  Anexa 8b) ─────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care au fost deportate si care nu beneficiaza de dispozitiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita in scris atribuirea de terenuri agricole in proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    SuprafataNr. agricolacrt. Numele si ce se din care:      prenumele atribuie ──────────────────────────── Observatii                 in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                     - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).In coloanele 3-6 se trec suprafetele pe categorii de folosinta.  +  Anexa 9 ───────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 19 alin. (1) art. 21 si art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareSemnificatia coloanei A din tbelul de mai jos este urmatoarea:A - Specialitatea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Unitatea Suprafata SuprafataNr. Numele si A in care agricola agricolacrt. prenumele a activat solicitata stabilita din care:                                      - ha - de ─────────────────────────────                                                 comisie Arabil Vii Livezi Pajisti                                                 - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 10a) ──────────la regulament───────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile cu pamant putin din localitatile cu excedent de terenuri agricole, care solicita in scris sa li se atribuie in proprietate terenuri in completare pana la 10 ha─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Numele si prenumele;    2 = Suprafata agricola atribuita conform tabelelor prevazute in anexele        nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament (ha);    3 = Suprafata agricola solicitata (ha);    4 = Suprafata agricola totala atribuita (ha),    din care:    5 = Arabil (ha);    6 = Vii (ha);    7 = Livezi (ha);    8 = Pajisti (ha).NOTA:In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.In coloana 2 se trece suprafata totala atribuita, prevazuta in una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 si 8 la regulament, in care a fost incadrat initial.In coloana 3 se trece suprafata solicitata in plus.In coloana 4 se trece suprafata agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).In coloanele 5-8 se trec suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.  +  Anexa 10b) ──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile cu pamant din alte localitati, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate pana la 10 ha, in echivalent arabil, in zonele cu excedent de suprafata, in conformitate cu prevederile legii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Numele si prenumele;    2 = Domiciliul;    3 = Suprafata agricola solicitata (ha);    4 = Suprafata agricola atribuita in proprietate (ha),    din care:    5 = Arabil (ha);    6 = Vii (ha);    7 = Livezi (ha);    8 = Pajisti (ha);    9 = Observatii.NOTA:In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care solicita atribuirea de teren.In coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.In coloana 3 se trece suprafata agricola solicitata.In coloana 4 se trece suprafata atribuita in proprietate.In coloanele 5-8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.  +  Anexa 11 ────────la regulament────────────TABEL NOMINALcuprinzand parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita in scris terenuri agricole in proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Comuna Suprafata SuprafataNr. parohiei, (satul) agricola agricolacrt. schitului unde solicitata stabilita din care:       sau isi are - ha - de ─────────────────────────────     manastirii sediul comisie Arabil Vii Livezi Pajisti     solicitante - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12a) ──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareSemnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Numele si SuprafataNr. asocieatiei prenumele agricolacrt. de tip membrilor total, din care:     privat cu asociatie - ha - ─────────────────────────── A B C     personalitate Arabil Vii Livezi Pajisti     juridica*) -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se inscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor       asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.  +  Anexa 12b) ──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Numele Suprafata din care: Total Total Obsc asociatiei si agricola ───────────── terenuri generalr de tip prenumele totala Arabil Pajisti neagricole -ha-t privat cu membrilor - ha - -ha- -ha- -ha-    personalitate asociatiei    juridica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12c) ────────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatisteSemnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Profilul Numele SuprafataNr. societatii de si agricolacrt. comerciale produc- prenu- total, din care:     pe actiuni tie mele - ha - ────────────────────────── A B C                                          Arabil Vii Livezi Pajisti                                          -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 13 ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, carora li se atribuie, la cerere, in proprietate teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Numele si Suprafata detinuta Suprafata Unitatea Observatiicrt. prenumele in proprietate stabilita amenajistica                         - ha - de comisie sau dupa caz,                                           - ha - tarlaua si                                                       parcela care                                                       se atribuie                                                         - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 4 se trece denumirea unitatii amenajistice sau, dupa caz, tarlaua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.In coloana 5 se trece categoria de folosinta existenta pe teren, inscrisa in evidenta cadastrului funciar.Suprafata de teren cu vegetatie forestiera impreuna cu cea agricola nu poate depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.  +  Anexa 14 ────────la regulament──────────────TABELcuprinzand reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date in administrarea consiliilor localeSemnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total, din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata            existenta ce se ce se totala aNr. in preia din preia din izlazuluicrt. administrarea folosinta terenurile comunal           consiliului cooperativelor transmise reconstituit            local agricole unitatilor de stat -ha-             -ha- -ha- -ha-     A ───────────── A ──────────── A ──────────── To- ─────────────          Ara- Pa- Ara- Pa- Ara- Pa- tal Ara- Pa-          bil jisti bil jisti bil jisti gene- bil jisti                                                               ral,                                                               din                                                               care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In comunele compuse din mai multe localitati suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.  +  Anexa 15 ─────────la regulament───────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafata din care: Altecrt. si agricola ce ─────────────────────── terenuri Observatii      prenumele se atribuie Arabil Pajisti Livezi neagricole                 in proprietate, -ha- -ha- -ha- -ha-                    - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 16 ────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au fost preluate de unitatile agricole de stat si pentru care primesc actiuni in conditiile prevazute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si carora li se atribuie o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 42 din aceeasi lege────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────N Numel Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata Denumirear si ce a fost de 5.000 mp agricola agricola, unitatii  prenumele preluata atribuita stabilita total agricole Obs.c -ha- in echiva- pentru -ha- de stat inr lent arabil cei care administrareat de familie primesc careia se                                    actiuni afla terenul                                     -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 = 3+4 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care se primesc actiuni.In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau pentru toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.  +  Anexa 17 ─────────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri agricole au intrat in proprietatea statului si se afla in administrarea consiliilor locale, care se restituie in conditiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funcial nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si Suprafata totala din care:crt. prenumele agricola stabilita ───────────────────────────── Obs.                     sa se restituie, Arabil Vii Livezi Pajisti                         - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau pentru toti mostenitorii autorului lor.  +  Anexa 18 --------la regulament-------------CRITERIILEde echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosintain echivalent arabil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de folosinta Coeficientul de transformare in arabil a                              categoriilor de folosinta agricola────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Arabil 1 ha/1 haPasune 1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil cand pasunea                           poate fi transformata in arabil din punct de vedere                           al calitatii solului si al reliefului.                           In cazul in care pasunea difera de terenul arabil                           limitrof prin calitatea solului, relief si alti                           factori care diminueaza potentialul de productie,                           echivalenta in arabil va fi stabilita de comisie                           intre 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha pasune.Fanete 1 ha fanete este egal cu 1 ha arabil cand fanetele                           pot fi transformate in arabil din punct de vedere al                           calitatii solului si al reliefului.                           In cazul in care fanetele difera de terenul arabil                           limitrof prin calitatea solului si alti factori care                           diminueaza potentialul de productie, echivalenta in                           arabil va fi stabilita de comisie intre 1 si 0,5 ha                           arabil pentru 1 ha fanete.Vie hibrida 1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.Vie nobila 1 ha vie nobila poate fi echivalat de catre comisie                           cu 1-4 ha arabil, in functie de calitatea solului,                           relief, numarul de butuci/ha, varsta plantatiei,                           podgoria consacrata si potentialul de productie al                           plantatiei.Livada clasica 1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de                           comisie cu 1-2 ha arabil, in functie de calitatea                           solului, relief, numarul de pomi/ha, varsta                           plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole                           consacrate si potentialul de productie al plantatiei.Livada intensiva si 1 ha livada intensiva si superintensiva poate fisuperintensiva echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, in functie                           de calitatea solului, sistemul de amenajare, numarul                           de pomi/ha, varsta plantatiei, speciile de pomi,                           bazinele pomicole consacrate, potentialul de                           productie.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, inconditiile prevazute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata, se ia incalcul in raport de 1/1 cu terenul arabil.    Suprafetele de vii, livezi, pasuni si fanete care au fost aduse sau preluatein cooperativa si au fost transformate in arabil se echivaleaza in arabilcota 1/1.  +  Anexa 19 --------la regulament-------------Judetul .............Comuna ..............PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ......Incheiat astazi, .... 200.., cu ocazia punerii in posesie a proprietarului ......(mostenitorilor defunctului/defunctei)...., conform anexei nr. ..., suprafata .... ha, anexei nr. ..., suprafata .... haA. Suprafata primita in extravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafata │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinta│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘B. Suprafata primita in intravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafata │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinta│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Curti, ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │construc-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │tii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘     TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp,     din care:     Arabil ....................... ha ...... mp     Vii .......................... ha ...... mp     Livezi ....................... ha ...... mp     Pasuni ....................... ha ...... mp     Fanete ....................... ha ...... mp     Curti, constructii ........... ha ...... mp     Alte terenuri neagricole ..... ha ...... mp           Primar, Secretar,         ............ ...............     Specialist in masuratori Proprietar,             topografice, ..............            ..............  +  Anexa 20 --------la regulament-------------                                    ROMANIA                 COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI                       DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR    Judetul ................. Codul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    Nr. .............                              TITLU DE PROPRIETATE      Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra         terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orasenesti      sau municipale si a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,                                    DECLARAM    Cetateanul/Cetateana ......................................., (mostenitoriidefunctului/defunctei) ....., din satul ........., comuna/orasul .............,municipiul ................................., judetul ..............., primestein proprietate o suprafata totala de .... ha .....mp, din care:    - prin reconstituirea dreptului de proprietate ..... ha ...... mp;    - prin constituirea dreptului de proprietate .... ha ......... mp;    situata pe teritoriul comunei .........................., structurata siamplasata conform celor mentionate pe verso.    Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile siobligatiile ce decurg din lege.     Prefect, Secretar, Directia generala Oficiul judetean    ......... ........ pentru agricultura de cadastru,                             si industrie alimentara geodezie si cartografie                        Director general, Director,                       ................... .............    Data ...................
      (verso)
                          SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE
      A. Suprafata primita in extravilan
  ┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafata │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinta│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │ Paduri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘B. Suprafata primita in intravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafata │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinta│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Curti, ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │construc-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │tii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘     TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp,     din care:     Arabil ....................... ha ...... mp     Vii .......................... ha ...... mp     Livezi ....................... ha ...... mp     Pasuni ....................... ha ...... mp     Fanete ....................... ha ...... mp     Paduri ....................... ha ...... mp     Curti, constructii ........... ha ...... mp     Alte terenuri ................ ha ...... mp
   +  Anexa 21 --------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand suprafetele de teren ramase neatribuite,care se administreaza de consiliul local──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    0. = Nr. crt.    1. = Tarlaua si parcela din planul de situatie    2. = Suprafata totala -ha-    din care:    3. = Arabil -ha-    4. = Vii -ha-    5. = Livezi -ha-    6. = Pajisti -ha-    7. = Alte terenuri neagricole -ha-    8. = Observatii    NOTA:    In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole    inscrise in coloana 7.  +  Anexa 22 --------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietatein limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat,care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietatesi pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-oin cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in oricemod de aceasta, pana la limita suprafetei de 50 ha de proprietar deposedat,potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificarilesi completarile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Suprafata de teren agricol adusa sau preluata                          in cooperativa agricola de productie                                       - ha -                       ────────────────────────────────────────────Nr. Numele si din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observatii                               reconstituit diferenta                                  10 ha solicitata──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar,       .................... .....................  +  Anexa 23 --------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de terensuficient agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitateprin cerere, carora li se vor acorda diferenta de teren/despagubiripentru diferenta de teren neretrocedata, precum si in cazurile in carenu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite inconformitate cu prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 1/2000, cumodificarile si completari ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafata neretrocedata Diferenta de teren/ Observatiicrt. si prenumele - ha - Despagubiri                                                    cuvenite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Primar, Agentia Domeniilor Statului (sucursala)   .................. Oficiul judetean de cadastru, geodezie si                                              cartografie (delegat)                                              Directorul institutiei,                                            ..........................  +  Anexa 24 --------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanullocalitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv sise gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, dehidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sauvor solicita prin cereri reconstituirea dreptului deproprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000,cu modificarile si completari ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24a) ----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri din extravilanullocalităţilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsescincluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioraţii, sau de altanatură, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietateprevăzut de art. 4, alin (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şicompletările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele/ Suprafata Observatiicrt. Denumirea - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24b) ----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativelepiscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1),ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuzivşi se află amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi,plantaţii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cererireconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24c) ----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuriau trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi pe care s-auefectuat investiţii, neamortizate pînă la intrarea în vigoare aLegii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului deproprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24d) ----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuriau trecut în proprietatea statului în mod abuziv, de pe careinvestiţiile au fost vândute cu respectarea legii, care ausolicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietateprevăzut de art. (4) alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 25 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptulde proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în limita suprafeţei de teren de până la 10 ha de familie,şi cărora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitatprin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2)din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Suprafata de teren agricol de pana la 10 ha de                            familie detinuta in proprietate                                       - ha -                       ────────────────────────────────────────────Nr. Numele si din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observatii                               reconstituit diferenta                               cu reducere solicitata──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Primar, Secretar,        .................. ......................  +  Anexa 26 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând suprafeţele de teren revendicate de 2 solicitanţi,dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurileabuzive aplicate în perioada anilor 1945 -1990, iar cel de-aldoilea este persoana care a fost împroprietărită cu terenpreluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat suborice formă de cooperativă, care se vor restitui în naturăambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente,conform prevederilor art. 6 alin.2^1 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar,   ..................... .............  +  Anexa 27 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea deacţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricolsau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciarnr. 18/1991, nemodificată, cărora li se restituie în naturăsuprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate,în perimetrul acestor societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Primar,     .................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)                                  Oficiul judetean de cadastru, geodezie si                                           cartografie (delegat)                                         Directorul institutiei,                                        ........................  +  Anexa 28 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care,pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul AcademieiRomâne, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superiorcu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere,potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificărileşi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea institutiei Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Primar, Secretar,     .................... ......................                    Agentia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)                            Directorul institutiei,                            ........................  +  Anexa 29 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituitdreptul de proprietate la institutele şi staţiunile decercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiileautonome cu profil agricol sau la societăţile naţionalecu profil agricol, cărora li se restituie suprafeţele deteren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele si prenumele Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Primar, Secretar,       ....................... .....................                    Agentia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)                            Directorul institutiei,                            .......................  +  Anexa 30 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cumodificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul deproprietate, la cerere, pentru terenurile agricole şi pentrudiferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate,dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivitart. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şicompletările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Suprafata de teren solicitata de la 10 ha la 50 ha,                                  din care pentru:Nr. Numele si ────────────────────────────────────────────────────Observatiicrt. prenumele persoane persoane persoane persoane                  fizice pre- fizice cu fizice cu fizice care                  vazute la drepturi la drepturi la au calitatea                  art. 37 si institutele regiile auto de locator                  38 din Legea si statiu- -nome si la conform art.                  nr. 18/1991, nile de societatile 25 din Legea                  republicata, cercetare si nationale cu nr. 16/1994,                  carora li productie profil agri- cu modificarile                  s-a stabilit agricola, in col, in con- si completarile                  calitatea de conformitate formitate cu ulterioare                    actionar cu Legea nr. Legea nr.                                46/1992 46/1992──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar,  ..................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)        Primar,  ..................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)                                  Oficiul judetean de cadastru, geodezie                                        si cartografie (delegat)                                        Directorul institutiei,                                     ............................  +  Anexa 31 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele juridice îndreptăţite să li se acordedespăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate,în cazul în care restituirea în natură nu este posibil derealizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Persoana Suprafata neretrocedata Despagubiri cuvenite Observatiicrt. juridica - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Agentia Domeniilor Statului (sucursala)    .................. Oficiul judetean de cadastru, geodezie                                               si cartografie (delegat)                                                 Directorul institutiei,                                             ..............................  +  Anexa 32 ---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult,care dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe carele-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unitatii de cult Suprafata Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Centre eparhiale pana la 100 ha    -    - b) Protoierii pana la 50 ha    -    - c) Manastiri si schituri pana la 50 ha    -    - d) Parohii si filii pana la 10 ha    -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Primar, Secretar,    ...................... ..............................                 Agentia Domeniilor Statului (sucursala)    Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (delegat)                       Directorul institutiei,                  .................................  +  Anexa 33 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL  cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult nou-înfiinţate,           cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele                   art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu      modificările şi completările ulterioare, din terenurile disponibile     ale consiliului local, conform alin. (1^1) al art. 23 din aceeaşi lege────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţii de cult Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)     .............. Oficiul judeţean de cadastru,                                   geodezie şi cartografie (delegat)                                        Directorul instituţiei,                                      ...........................  +  Anexa 34 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL                       cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural           şi instituţiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li                   se restituie suprafeţele de teren pe care      le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin.      (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa avută Suprafaţa restituită Observaţiicrt. unităţii în proprietate în proprietate                          - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar,      .......... ............                    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat;                            Directorul instituţiei,                           .........................  +  Anexa 35 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic               şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se                    atribuie în folosinţă suprafeţe de teren      agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23   alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Observaţiicrt. unităţii avută în restituită în atribuită în                    proprietate proprietate folosinţă                     - ha - - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Primar, Secretar,         ........... ...............  +  Anexa 36 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând suprafeţele proprietăţilor de stat prevăzute la art.      22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea proprietăţii de stat şi Suprafaţa Observaţiicrt. modul de provenienţă a terenurilor - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Secretar,       ............ ..............                    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat;                            Directorul instituţiei,                          ..........................  +  Anexa 37 --------la regulament-------------Localitatea ...............Judeţul .............                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, persoane             fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor                   legale, la cerere, dreptul de proprietate          asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 24        din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Suprafaţa de pădure reconstituită anterior - ha    B - Total, din care:    C - în terenuri cu destinaţie forestieră    D - în terenuri cu destinaţie agricolă    E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere    F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi Numele şi Suprafaţa Suprafaţa Diferenţa Informaţiicrt. prenumele prenumele terenurilor acceptată A de asupra      autorului persoanelor forestiere de suprafaţă amplasamentului      (persoana solicitante avută în comisie ce urmează      deposedată) proprietate - ha- să fie                                - ha - primită                                                        - ha -                             ─────────────────────── ─────────────────────────                                B C B C B C D E F──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ........... ........................  +  Anexa 38 --------la regulament-------------Judeţul ..................Comuna .....................                                 TABEL NOMINAL           cuprinzând persoanele fizice şi juridice care au solicitat                   reconstituirea dreptului de proprietate pe   amplasamente care şi-au schimbat folosinţa iniţială a terenului, potrivit   art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea Opţiuni ObservaţiiN persoanei Folosinţa Supra- Folosinţa Amplasament despă-r. juridice iniţială faţa actuală propus in gubiric sau a terenului solici- a teren cur numele şi solicitat tată terenului folosinţat. prenumele - ha - agricolă    persoanei ───────────────     fizice Tarla Parcela────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Seful ocolului silvic,     ............. ............. .............  +  Anexa 39 --------la regulament-------------Localitatea ...............Judeţul .................                                 TABEL NOMINAL         cuprinzând foşti membri persoane juridice, precum şi persoane             fizice şi moştenitorii acestora din formele asociative                (composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie,                       obşti răzăşeşti nedivizate, păduri                    grănicereşti, păduri comunale provenite     din păduri grănicereşti şi alte forme asociative asimilate acestora),                 cărora li se reconstituie conform prevederilor                   legale, la cerere, dreptul de proprietate          asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 26        din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numele şi prenumele membrului formei asociative    B - Numele şi prenumele persoanelor solicitante    C - TOTAL, din care:    D - în terenuri cu destinaţie forestieră    E - în terenuri cu destinaţie agricolă    F - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere    G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A Suprafaţa B Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. formei terenurilor terenurilor asupra     asociative forestiere forestiere, amplasamentului**)     care a deţinută în acceptată     avut în indiviziune de comisie     proprietate de membrul - ha -     terenuri formei     forestiere asociative*)                     ──────────── ───────────────────────────────                      C D E C D E F G──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL x   FORMĂ ASOCIATIVĂ:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,          .......... ............ ................__________ *) Mărimea suprafeţei se calculează în conformitate cu precizările art. 28    alin. (3) din regulament.**) Informaţiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei    forme asociative înscrise în tabel.  +  Anexa 40 --------la regulament-------------Localitatea ..............Judeţul .................                                 TABEL NOMINAL                cuprinzând unităţile de cult şi instituţiile de     învăţământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor   legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - TOTAL, din care:    B - în terenuri cu destinaţie forestieră    C - în terenuri cu destinaţie agricolă    D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. unităţii de rezultată terenurilor asupra      cult sau a din acte a forestiere amplasamentului      instituţiei terenurilor acceptată      de învăţământ forestiere, de comisie      care a deţinută - ha -      solicitat anterior (la      reconstituirea deposedare)      dreptului de - ha -      proprietate ───────────────────────────────────────────────                       A B C A B C D Identificarea                                                        în cadastrul                                                        agricol a                                                        terenurilor                                                        cu destinaţie                                                        agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,             .......... ........... ..............  +  Anexa 41 --------la regulament-------------Localitatea ..................Judeţul ..................                                 TABEL NOMINAL                        cuprinzând comunele, oraşele sau     municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la   cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - TOTAL, din care:    B - în terenuri cu destinaţie forestieră    C - în terenuri cu destinaţie agricolă    D - Identificarea în arnenajarnentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. comunei/ rezultată terenurilor asupra       oraşului/ din acte a forestiere amplasamentului       municipiului terenurilor acceptată       îndreptăţit forestiere, de comisie       la deţinută - ha -       reconstituirea anterior (la       dreptului de deposedare)       proprietate - ha -                       ───────────────────────────────────────────────                        A B C A B C D Identificarea                                                         în cadastrul                                                         agricol a                                                         terenurilor                                                         cu destinaţie                                                         agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,         ......... ........... ..............  +  Anexa 42 --------la regulament-------------Judeţul ............                                 TABEL NOMINAL                    cuprinzând persoanele fizice şi juridice              cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pe  amplasamente situate în afara limitelor de competenţă ale comisiilor locale    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene    B - Numărul anexei din documentaţia comisiei locale    C - Numărul poziţiei din anexa la documentaţia comisiei locale    D - Comună    E - Tarla    F - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Denumirea A B C Suprafaţa Motivaţia Amplasament încrt. persoanei comisiei validată nerespectării limitele judeţului,     juridice locale - ha - amplasamentului stabilit de     sau iniţial comisia judeţeană     numele şi ─────────────────────     prenumele Cadastru Cadastru     persoanei general forestier     fizice ─────────────────────                                                           D E F Ocol UP UA                                                                    silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ........... .............  +  Anexa 43 --------la regulament-------------Judeţul ................Comuna ...................                                 TABEL NOMINAL             cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li s-a                   reconstituit dreptul de proprietate pentru        terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie        pe vechiul amplasament şi care urmează să primească despăgubiri    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene    B - Numărul poziţiei din anexa la hotărârea comisiei judeţene    C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor    D - Observaţii    E - Comună    F - Tarla    G - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A B Suprafaţa Amplasament iniţial C Sursa Modalităţi Dcrt. persoanei validată stabilit de de de plată     juridice - ha - comisia comunală finanţare     sau ______________________     numele şi Cadastru Cadastru     prenumele general forestier     persoanei ______________________     fizice E F G Ocol UP UA                                          silvic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ............ ..............  +  Anexa 44 --------la regulament-------------Judeţul ...............Comuna .................              PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ..............                        încheiat astăzi, ................    Subsemnaţii: ........................, în calitate de primar, ............,  în calitate de secretar, ......................, în calitate de specialist în  măsurători topografice, ........................, în calitate de reprezentant  al deţinătorului legal al terenului ce se predă, şi ........................,  în calitate de proprietar (posesor al buletinului/cărţii de identitate seria  ........ nr. ..............., eliberat/eliberată de Poliţia ...............)/  reprezentant legal (împuternicirea nr. ......., legalizată la Biroul notarial  ............................), am procedat primii la predarea, iar ultimul la  primirea suprafeţei de .... ha teren forestier, validată de comisia judeţeană  prin Hotărârea/hotărârile nr. .............. la poziţia ........... din anexa  nr. ............ (nr. .............. la poziţia ................... din anexa  nr. ..............).    Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătăţile acestuia sunt  prezentate în tabelul de mai jos:    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Tarla    B - Parcelă    C - Deţinători────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de terenuri Suprafaţa Ocolul Amplasamentul Vecinătăţi alecrt. silvic cadastral amplasamentului                                             _________________cadastral general                                             general forestier                           ───────── ───────────────── ─────────────────                            ha mp A B UP UA Punct C                                                                cardinal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier    înscris în    amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Păşune împădurită──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alte terenuri cu    vegetaţie forestieră──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL suprafaţă pusă în posesie:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Predarea s-a făcut în urma unei inspecţii de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.   Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeţei primite s-au folosit următoarele: ........................... ................................................ ................................................ ................................................    Domnul/doamna ......................, în calitate de proprietar/reprezentant  legal, declară că a luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la obli-  gaţia respectării regimului silvic. De la această dată paza şi administrarea  terenului preluat vor fi asigurate de proprietar în conformitate cu prevede-  rile legale.    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru  comisia locală, unul pentru proprietar şi unul pentru deţinătorul legal).       Primar, Secretar, Specialist in măsurători topografice,    ........... ........... ......................    Reprezentant al deţinătorului   legal al terenului ce se predă, Proprietar/Reprezentant legal,  ................................ ................................  +  Anexa 45 --------la regulament-------------                                    ROMANIA                COMISIA JUDEŢEANă PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE                         PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR    Judeţul ..................... Codul ..................    Nr. ............    Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenu-  rilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ......./...............,  analizând propunerile comisiei comunale/orăşeneşti/municipale, în baza preve-  derilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 1/2000, cu  modificările ulterioare, emite următorul                              TITLU DE PROPRIETATE    Persoana fizică/Persoana juridică ........................... (moştenitorii  defunctului/defunctei) ........................, având domiciliul/sediul în  comuna (satul)/oraşul/municipiul .............., judeţul/sectorul ..........,  primeşte în proprietate o suprafaţă totală de ............... ha ........ mp,  teren cu vegetaţie forestieră, din care: .......... ha ....... mp, din fondul  forestier naţional (cu destinaţie forestieră); .......... ha ........ mp, din  afara fondului forestier naţional (cu destinaţie agricolă), situată pe teri-  toriul comunei/oraşului/municipiului/sectorului ................, structurată  şi amplasată conform celor menţionate pe verso şi pusă în posesie conform  Procesului-verbal nr. ............/................    Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile şi  obligaţiile ce decurg din Constituţia României şi din legislaţia cu specific  silvic în vigoare.         Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial       ........... ................... Inspector-şef,                                             ............................             Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie                               Director general,                            ......................    Data ..............                        SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Tarla    B - Parcelă    C - Deţinători(verso)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de terenuri Suprafaţa Ocolul Amplasamentul Vecinătăţi alecrt. silvic cadastral amplasamentului                                                               cadastral general                                              ─────────────────                                              general forestier                           ───────── ───────────────── ────────────────                            ha mp A B UP UA Punct C                                                                cardinal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier    înscris în    amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Păşune împădurită──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alte terenuri cu    vegetaţie forestieră    necuprinse în    amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL suprafaţă pusă în posesie:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 46 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL          cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice care au               formulat cereri în baza Legea nr. 247/2005 privind     reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri                         adiacente şi art. 33 din Legea              nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele persoanelor Suprafaţa solicitată Observaţiicrt. fizice şi juridice - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Primar, Secretar,           .............. ..................  +  Anexa 47 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL     cuprinzând foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se         restituie la cerere terenurile fără construcţii, neafectate de           lucrări de investiţii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000,               sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi                       nu mai prezintă nici o valoare de                     întrebuinţare, preluate în orice mod,   inclusiv cu titlu de donaţie, considerate proprietate publică sau privată             a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale                    prin aplicarea dispoziţiilor Decretului        nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, potrivit art.      34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar,             .......... ...............  +  Anexa 48 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL              cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit                dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu                   ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru  înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri             la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost                     anulată şi li se vor acorda la cerere      terenurile respective, în limita suprafeţelor disponibile, potrivit    art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar,             .......... ...............  +  Anexa 49 --------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL  cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate                     potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000,                  cu modificările şi completările ulterioare.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa restituită Despăgubiri Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)         .............. Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi                                            cartografie (delegat)                                           Directorul instituţiei,                                         ..........................--------