HOTĂRÂRE nr. 865 din 28 iulie 2005privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7^1 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, se reorganizează şi funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, finanţată integral de la bugetul de stat, prin preluarea Inspecţiei Piscicole şi atribuţiilor în domeniul pescuitului de la Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, şi este asigurat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de director general numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 150, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract de muncă. (3) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Patrimoniul Agenţiei se constituie prin preluarea cu titlu gratuit, în baza unui protocol de predare-preluare a patrimoniului, drepturilor şi obligaţiilor Inspecţiei Piscicole, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi din patrimoniul Agenţiei înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.156/2004.  +  Articolul 5 (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul consultativ, structură fără personalitate juridică, format din specialişti recunoscuţi în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării şi pieţei produselor pescăreşti, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniu, reprezentanţi ai organizaţiilor de producători, ai asociaţiilor de pescari, ai asociaţiilor de pescuit sportiv, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. (2) Componenţa şi funcţionarea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenţia exercită următoarele funcţii: a) de elaborare a strategiei de dezvoltare a pescuitului, acvaculturii şi pieţei produselor pescăreşti în conformitate cu politica economică a Guvernului; b) de autoritate de management al politicii structurale în domeniul pescuitului şi acvaculturii; c) de reglementare a cadrului juridic specific; d) de control şi inspecţie.  +  Capitolul II Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură  +  Articolul 7Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 8Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza filiale teritoriale, servicii, birouri şi colective temporare, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură  +  Articolul 9 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 6, Agenţia are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul pescuitului şi acvaculturii: a) stabileşte cotele anuale admisibile de pescuit, pe baza studiilor elaborate de instituţii de cercetare de profil acreditate; b) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la resursele acvatice vii cu scopul de a asigura protecţia, refacerea şi conservarea acestora, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la convenţiile şi organismele internaţionale; c) deleagă gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru apele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", respectiv apele de munte; d) organizează şi actualizează Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi emite licenţele de pescuit; e) stabileşte modelul autorizaţiilor de pescuit, al licenţei de pescuit, al permisului de pescuit, precum şi modelul licenţei de acvacultură; f) eliberează autorizaţia de pescuit în scop comercial în cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii României; g) autorizează lucrările de modernizare şi reconversie a navelor/ambarcaţiunilor de pescuit prevăzute în programele pentru adaptarea efortului de pescuit; h) emite autorizaţii speciale pentru capturarea reproducătorilor din bazinele piscicole naturale, necesari în activitatea de reproducere din amenajările piscicole, cu acordul gestionarilor; i) eliberează autorizaţia de pescuit în scop comercial gestionarilor resurselor acvatice vii; j) emite autorizaţia de pescuit în scop comercial persoanelor fizice sau juridice, la solicitarea şi cu acordul gestionarilor; k) retrage/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor şi propunerilor organelor de control/gestionarilor resurselor acvatice vii, licenţa de pescuit, licenţa de acvacultură, autorizaţia de pescuit, permisul de pescuit; l) stabileşte condiţiile pentru exercitarea pescuitului speciilor protejate împreună cu gestionarii resurselor acvatice vii, în baza reglementărilor specifice; m) stabileşte metodologia şi reglementările specifice de vânzare a acţiunilor deţinute de Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol; n) organizează, actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite licenţele de acvacultură; o) propune spre aprobare, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, lacurile de acumulare în care se poate practica acvacultura, în baza studiilor efectuate de instituţiile de cercetare de profil acreditate; p) identifică, împreună cu administraţiile publice locale, suprafeţele de teren care se pretează la realizarea de amenajări piscicole; r) adoptă, împreună cu autoritatea publică centrală de mediu, măsuri pentru introducerea în cultură a unor specii valoroase de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, importul de material piscicol destinat repopulărilor bazinelor piscicole naturale/amenajate; s) organizează şi asigură funcţionarea sistemului statistic din domeniul pescuitului şi acvaculturii la nivel naţional şi transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar;ş) elaborează Strategia naţională sectorială şi Programul operaţional, indicând priorităţile şi contribuţiile financiare ale Fondului European pentru Pescuit şi alte resurse financiare; t) verifică dacă proiectele selectate pentru finanţare prin Programul operaţional sunt în concordanţă cu criteriile de eligibilitate;ţ) asigură conducerea comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional sectorial; u) elaborează planul de acţiuni în vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte mate-rializarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central.B. În domeniul procesării şi pieţei produselor pescăreşti: a) stabileşte măsuri privind procesarea şi comercializarea produselor pescăreşti, prin elaborarea şi urmărirea respectării normelor de comercializare, standardelor de calitate, în conformitate cu reglementările pentru conservarea şi protecţia resurselor acvatice vii; b) nominalizează centrele de primă vânzare cu punctele de descărcare arondate, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii; c) stabileşte criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc pentru comercializarea produselor piscicole, eliberează avizul de recunoaştere şi ţine evidenţa acestora; d) ţine evidenţa posesorilor de permise de pescuit eliberate de gestionarii resurselor acvatice vii; e) eliberează licenţele de fabricaţie operatorilor economici care procesează peşte şi alte vieţuitoare acvatice; f) organizează şi actualizează Registrul unităţilor de procesare.C. În domeniul protejării resurselor acvatice vii: a) elaborează anual proiectul ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind perioadele şi zonele de prohibiţie, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii; b) colaborează cu instituţiile de cercetare, stabilind strategia şi obiectivele cercetării ştiinţifice în domeniu; c) iniţiază elaborarea unor studii şi cercetări necesare în domeniu, pe baze contractuale, cu finanţare din bugetul propriu; d) sprijină şi participă efectiv la acţiuni de populare a apelor din domeniul public al statului, precum şi la acţiuni pentru salvarea resurselor acvatice vii aflate în pericol; e) emite autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific, cu acordul gestionarilor resurselor acvatice vii şi cu avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; f) colaborează cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu Regia Naţională a Pădurilor şi cu Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol pentru emiterea de reglementări specifice privind protejarea resurselor acvatice vii.D. În domeniul activităţii de control şi inspecţie piscicolă: a) organizează şi desfăşoară activităţi permanente de control şi inspecţie piscicolă privind respectarea legislaţiei în domeniu; b) verifică modul de executare a atribuţiilor de pază şi protecţie a resurselor acvatice vii de către gestionari şi beneficiari; c) verifică respectarea condiţiilor impuse prin licenţe de pescuit, autorizaţii/permise persoanelor juridice şi fizice autorizate să practice pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv; d) elaborează programe de control anuale şi lunare; e) urmăreşte aplicarea sancţiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare; f) întocmeşte şi propune spre aprobare planurile comune anuale, de colaborare cu celelalte structuri cu drept de control abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.E. În alte domenii: a) furnizează date tehnice în cazurile prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară, precum şi la cerere; b) organizează activităţi de instruire a personalului; c) organizează un punct permanent de contact pe baza unui "telefon albastru", telefon de urgenţă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obţine informaţii obiective şi la care aceasta poate prezenta contestaţii în domeniul pescuitului, acvaculturii şi comercializării produselor pescăreşti; d) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organismele internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultură; e) editează buletine informative şi alte publicaţii de specialitate, în limita alocaţiilor bugetare; f) întocmeşte anual raportul de activitate şi îl supune spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură. (2) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării şi pieţei produselor pescăreşti.  +  Articolul 10Pentru realizarea atribuţiilor de control şi inspecţie piscicolă, Agenţia colaborează cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Garda Financiară, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi cu persoanele împuternicite prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Articolul 11Activitatea de control şi inspecţie piscicolă se exercită prin inspectorii piscicoli, precum şi prin persoanele împuternicite prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor ce le revin, inspectorii piscicoli verifică documentele care stau la baza activităţii persoanei controlate şi, după caz: a) propun măsuri administrative; b) constată faptele care constituie contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale.  +  Articolul 13 (1) Inspectorii piscicoli, în baza constatărilor făcute, pot propune retragerea/suspendarea/anularea, după caz, a licenţei de pescuit, licenţei de acvacultură, autorizaţiei de pescuit, permisului de pescuit. (2) Inspectorii piscicoli, în baza dispoziţiei Agenţiei, retrag documentele anulate.  +  Articolul 14 (1) Inspectorii piscicoli se legitimează la fiecare control efectuat cu legitimaţia şi cu insigna personală, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la normele de pescuit şi de protecţie a resurselor acvatice vii se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 15Inspectorii piscicoli îşi desfăşoară activitatea de inspecţie şi control în conformitate cu prevederile legale şi cu cele din Manualul de inspecţie piscicolă, aprobat prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Capitolul IV Echipamente şi mijloace de control  +  Articolul 16 (1) În executarea atribuţiilor de control şi inspecţie piscicolă, inspectorii piscicoli sunt obligaţi să poarte uniforma şi echipamentul prevăzute în anexa nr. 4. (2) Uniformele şi echipamentele sunt asigurate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Duratele de serviciu ale uniformei şi echipamentului sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 17 (1) Dotarea filialelor cu mijloace de transport pe apă şi pe uscat şi cu mijloace de comunicare se asigură de către Agenţie, conform anexei nr. 5. (2) Navele şi ambarcaţiunile destinate inspecţiei şi controlului se identifică prin arborarea fanionului specific pe catargul principal şi prin sigla existentă pe bordul acestora. (3) Modelul fanionului şi al siglei navelor şi ambarcaţiunilor destinate inspecţiei şi controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 18Este interzisă folosirea mijloacelor de transport destinate controlului şi inspecţiei piscicole pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 19Pe navele destinate controlului şi inspecţiei piscicole se ţine un registru de inspecţie, în care se înscriu toate deplasările efectuate, scopul şi rezultatele acţiunilor de control.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 21Relaţiile cu producătorii/pescarii, persoane fizice şi/sau juridice, organizaţiile de producători din sectorul pescăresc, cu societăţile comerciale din ţară şi din străinătate, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 22Agenţia încheie, în condiţiile legii, contracte de prestări de servicii cu firme specializate, pentru asigurarea serviciului de administrare a reţelelor informatice şi de asigurare a softurilor necesare.  +  Articolul 23Personalul Agenţiei este obligat să aibă o ţinută corectă şi demnă atât în timpul exercitării serviciului, cât şi în afara acestuia.  +  Articolul 24Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale", capitolul I "Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat", se abrogă poziţia nr. 6 "Inspecţia Piscicolă".2. La anexa nr. 5 "Normativ de autoturisme la unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se abrogă poziţia nr. 6 "Inspecţia Piscicolă".3. La anexa nr. 5 "Normativ de autoturisme la unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale", poziţia nr. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
             
    "Nr. crt.Denumirea unităţiiTotaldin care:
    Autoturisme pentru activităţi specifice1)Autoturisme speciale2)
    15.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură39309"
   +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 849/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 29 august 2002, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 2.156/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 13 decembrie 2004.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 27Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 28 iulie 2005.Nr. 865.
   +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALEPENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂNumărul maxim de posturi: 150                      ┌────────────┐                      │ PRESEDINTE │                      └─────┬──────┘┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐│Serviciul juridic│ │ │Serviciul personal,││relatii insti- ├─────────┼──────────┤ administrativ şi ││ tutionale şi │ │ │ contabilitate ││ internationale │ │ └───────────────────┘└─────────────────┘ │ ┌───────┐                            ├──────────┤ Audit │ ┌─────────────────┐                            │ └───────┘ ┌──┤Filiala Iasi │                            │ │ └─────────────────┘                            │ │ ┌─────────────────┐                            │ ├──┤Filiala Galaţi │                            │ │ └─────────────────┘                            │ │ ┌─────────────────┐          ┌─────────────────┴─────────────────┬───────────┼──┤Filiala Tulcea │          │ │ │ └─────────────────┘          │ │ │ ┌─────────────────┐┌─────────┴──────────────┐ │ ├──┤Filiala Tulcea ││ Directia strategii, │ │ │ └─────────────────┘│reglementare şi politici│ │ │ ┌─────────────────┐│ structurale │ ┌─────────┴──────┐ ├──┤Filiala Constanta│└────────────────────────┘ │Directia control│ │ └─────────────────┘                                    │ şi inspecţie ├────┤ ┌─────────────────┐                                    └────────────────┘ ├──┤Filiala Calarasi │                                                          │ └─────────────────┘                                                          │ ┌─────────────────┐                                                          ├──┤Filiala Mehedinti│                                                          │ └─────────────────┘                                                          │ ┌─────────────────┐                                                          ├──┤Filiala Timiş │                                                          │ └─────────────────┘                                                          │ ┌─────────────────┐                                                          ├──┤Filiala Cluj │                                                          │ └─────────────────┘                                                          │ ┌─────────────────┐                                                          └──┤Filiala Brasov │                                                             └─────────────────┘  +  Anexa 2 MODELULlegitimaţiei şi ştampilei inspectorului piscicol1. Modelul legitimatiei de inspector piscicol
  ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale AGENTIA NAŢIONALA DE PESCUIT ŞI ACVACULTURA LEGITIMATIE DE CONTROL Seria ..... nr. ...... Nr. marca ...... FOTO- Functia ........ GRAFIE Numele ......... Prenumele ...... Filiala ........ PRESEDINTE VIZAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Posesorul prezentei legitimatii în temeiul Legii nr. 113/2005 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura şi al Hotărârii Guvernului nr. .../.. este imputernicit să constate contraventiile şi să aplice sanctiunile la normele de pescuit, acvacultura, procesare comercializare a peştelui şi produselor din peste şi de protecţie a resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale.
  2. Modelul stampilei inspectoratului piscicol
   +  Anexa 3 ŞI ACVACULTURĂFiliala ..............................................Localitatea ..........................................Str. ................... nr. ......, judeţul .........Telefon ...................... fax ................... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei la normele de pescuit şi de protecţie a resurselor acvatice vii nr. ................... din .................. În temeiul prevederilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şiacvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernuluinr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şiAcvacultură, subsemnatul ................................, inspector piscicol la Agenţia Naţională pentruPescuit şi Acvacultură/organ abilitat de lege/persoană împuternicită prin ordinul ministruluiautorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, filiala ................,nr. de marcă ..............., în urma controlului/inspecţiei efectuate în zona ...............,la data de ..................., ora ........., am constatat că deţinătorul (permis de pescuit/autorizaţie/licenţă/BI/CI) .................................................................. . 1)*) ....................................................................................... 2)*) ....................................................................................... 3)*) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,am constatat următoarele fapte (descrierea faptei): ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................probată prin: documente/martori ..............................................................,............................................................................................................................................................................................ .___________ *) Se vor înscrie datele de identificare ale persoanelor controlate. Faptele descrise mai sus constituie: contravenţie conform art. ........... din Legeanr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările şicompletările ulterioare. Măsuri propuse/dispuse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Obiecţii ale persoanei controlate: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Amenda stabilită va fi achitată în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă, la C.E.C.sau la Trezoreria Finanţelor Publice ........................., în contul ....................,urmând ca în termen de 30 de zile să prezinte copia chitanţei care atestă plata amenziifilialei teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură pe a cărei rază s-aconstatat contravenţia. Persoana controlată nu este de faţă/refuză să semneze. Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânăriisau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de procesul-verbal de constatare se depune laAgenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu sediul în municipiul Bucureşti............,care înmânează depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit judecătoriei în a cărei circumscripţie a fostsăvârşită contravenţia. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplarpersoanei .............................../transmis la adresa .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Constatator, Martori Am luat cunoştinţă............................. ............................... ............................. (numele şi prenumele) ............................... (numele şi prenumele) Inspector piscicol/ ............................... ............................. Organ abilitat de lege/ ............................... ............................. Persoană împuternicită, (numele, prenumele şi semnătura) (semnătura)............................. (semnătura) L.S. ...................  +  Anexa 4 ECHIPAMENTUL DIN DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIUUniforma şi echipamentul din dotare1. Uniforma de vară: a) costum din stofă sau doc, de culoare bleumarin deschis, compus din veston deschis la gât, cu nasturi de culoare galbenă, şi din pantaloni; b) 3 cămăşi cu mânecă scurtă, de culoare bleu; c) două cravate de culoare galbenă; d) caschetă cu cozoroc, din doc de culoare bleumarin închis, cu bandă de culoare albastru deschis; e) pantaloni negri; f) 5 perechi de şosete subţiri de culoare bleumarin; g) cizme din cauciuc, scurte; h) manta de ploaie din doc cauciucat, de culoare bleumarin, cu mâneci şi glugă.2. Uniforma de iarnă: a) costum din stofă de culoare bleumarin închis, compus din veston deschis la gât, cu nasturi metalici de culoare galbenă, şi din pantaloni; b) 3 cămăşi cu mânecă lungă, de culoare bleu; c) două cravate de culoare galbenă; d) căciulă cu urechi îmblănită, din stofă de culoare bleumarin închis; e) manta deschisă la gât, din stofă de culoare bleumarin închis, cu nasturi metalici de culoare galbenă; f) un fular de culoare bleumarin închis; g) o pereche de mănuşi din bumbac; h) bocanci; i) 5 perechi de şosete groase de culoare bleumarin.3. Semne distinctive: petliţe de culoare albastru deschis pe braţul stâng.Inspectorii piscicoli vor avea pe petliţă o linie verticală galbenă.Durata de serviciu a uniformei şi echipamentului
           
    Echipamentul de vară:Echipament de iarnă:
    - haină din doc2 ani- veston din stofă2 ani
    - cămaşă1 an- cămaşă1 an
    - şosete1 an- şosete1 an
    - cravată2 ani- cravată2 ani
    - pantaloni din doc2 ani- fular2 ani
    - pantofi1 an- mănuşi1 an
    - cizme din cauciuc2 ani- pantaloni din stofă2 ani
    - manta de ploaie3 ani- manta din stofă3 ani
    - caschetă2 ani- căciulă cu urechi3 ani
      - bocanci2 ani
   +  Anexa 5 LISTAcuprinzând mijloacele de transportpe apă şi pe uscat şi mijloacele de comunicaţie
       
    - Şalupă maritimă de control2 bucăţi
    - Şalupă fluvială de control5 bucăţi
    - Autoturism pentru activităţi specifice30 bucăţi
    - Remorcă izotermă pentru autoturism de teren2 bucăţi
    - Autospeciale8 bucăţi
    - Microbuz transport persoane - maximum 16 locuri1 bucată
    - Staţie de emisie-recepţie fixă6 bucăţi
    - Staţie de emisie-recepţie mobilă15 bucăţi
    - Telefon mobil70 bucăţi
    - Barcă pneumatică cu motor12 bucăţi
  Consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăI. Consum de carburanţi aprobat pentru autoturisme: 400 litri/lună/autoturismII. Consum de carburanţi aprobat pentru ambarcaţiuni:- 12 bărci pneumatice cu motor: 10 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;- 5 şalupe fluviale de control: 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;- 2 şalupe maritime de control: 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună.NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură._______________