ORDIN nr. 383 din 6 iunie 2005pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 5 august 2005  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă standardele generale de calitate privind serviciile sociale furnizate în sistem public, privat şi în parteneriat public-privat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Standardele generale de calitate sunt obligatorii pentru serviciile sociale definite în Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prin standarde generale de calitate se înţelege ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi financiare, viziunea integratoare şi tolerantă a personalului implicat în acordarea serviciilor sociale, în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale din România, denumiţi în continuare furnizori.  +  Articolul 4 (1) Standardele generale de calitate se bazează pe 9 principii de excelenţă privind furnizarea serviciilor sociale, principii elaborate în cadrul modelului european al calităţii: organizare şi administrare, drepturi, etică, abordarea comprehensivă, centrarea pe persoană, participare, parteneriat, orientarea pe rezultate, îmbunătăţire continuă. (2) Standardele generale de calitate reflectă fiecare principiu de excelenţă din trei perspective diferite: abordare, desfăşurare şi rezultate.  +  Articolul 5Îndeplinirea standardelor generale de calitate de către furnizorii acreditaţi este monitorizată şi evaluată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea îndeplinirii standardelor generale de calitate se realizează pe baza analizei fişei de autoevaluare, completată de furnizor pentru fiecare dintre serviciile sociale acordate, şi a verificărilor la sediul acestuia ori, după caz, la sediile unde se desfăşoară serviciile sociale. (2) Modelul fişei de autoevaluare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7 (1) Rezultatele analizei fişei de autoevaluare şi a verificărilor de la sediul furnizorului sunt cuantificate în funcţie de gradul de îndeplinire a fiecărui standard, acordându-se un punctaj cuprins între 0 şi 5 puncte pe standard, după cum urmează:- 0 puncte în cazul în care nu există conformitate, respectiv standardul nu este deloc respectat;- 1 punct pentru conformitate limitată, respectiv există indicii sau puţine dovezi care atestă faptul că furnizorul respectă cel puţin un element/aspect al unui anumit standard;- 2 puncte pentru conformitate parţială, respectiv furnizorul respectă unele elemente/aspecte ale standardului;- 3 puncte pentru conformitate bună, respectiv furnizorul respectă foarte bine mai multe elemente ale standardului;- 4 puncte pentru conformitate substanţială, respectiv furnizorul respectă majoritatea elementelor standardului într-un mod care poate fi considerat o bună practică;- 5 puncte pentru conformitate totală, respectiv furnizorul respectă toate elementele standardului într-un mod care poate fi considerat cea mai bună practică. (2) În situaţia în care se înregistrează conformitate totală, punctajul maxim obţinut în cadrul fiecărui principiu este de 25 de puncte, respectiv de 225 de puncte pentru cele 9 principii. (3) Acreditarea se poate acorda numai pentru serviciile sociale pentru care prin aplicarea punctajului prevăzut la alin. (1) se realizează cel puţin 12 puncte din 25 de puncte la fiecare principiu, respectiv minimum 108 puncte pentru cele 9 principii.  +  Articolul 8Cuantificarea standardelor este realizată de cel puţin 2 evaluatori, iar punctajul final este stabilit prin media aritmetică a punctajelor acordate de aceştia.  +  Articolul 9Punctajul acordat de evaluatori ca urmare a verificării îndeplinirii standardelor generale de calitate la sediul furnizorului se consemnează în fişa de evaluare al cărei model este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 10Aplicarea punctajului prevăzut la art. 7 şi 8, precum şi fişa de evaluare prevăzută la art. 9 se realizează pentru fiecare serviciu social pentru care furnizorul solicită acreditarea.  +  Articolul 11 (1) Fişa de evaluare este anexă la raportul de evaluare care stă la baza acordării acreditării. (2) Modelul fişei de evaluare este utilizat şi pentru monitorizarea şi evaluarea ulterioară a furnizorilor acreditaţi, în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării, precum şi în cazul suspendării sau retragerii acesteia.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 422/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 19 august 2004.p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statBucureşti, 6 iunie 2005.Nr. 383.  +  Anexa 1 STANDARDE GENERALE DE CALITATE PRIVIND SERVICIILE SOCIALEI. PRINCIPIU: Organizare şi administrareFurnizorul are o organizare eficientă şi procese interne eficace necesare acordării unor servicii sociale de calitate.Furnizorul relaţionează şi comunică permanent cu alţi furnizori şi cu întreaga comunitate, promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele mai bune practici, inovaţia şi conceptul unei societăţi incluzive.Standarde1. Furnizorul îşi defineşte o politică şi obiective concrete pe o perioadă de trei până la cinci ani, cuprinse într-un plan strategic elaborat cu sprijinul personalului şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.2. Furnizorul comunică planul strategic atât personalului, beneficiarilor şi familiilor acestora cât şi comunităţii şi altor factori de interes din domeniu.3. Furnizorul evaluează rezultatele comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea informaţiilor referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate.4. Furnizorul promovează şi diseminează o imagine pozitivă a beneficiarilor.5. Furnizorul împărtăşeşte, cu alţi furnizori, modelele inovatoare sau de bună practică implementate.II. PRINCIPIU: DrepturiFurnizorii se angajează să protejeze şi să promoveze drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală. Furnizorii întreprind acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la beneficiari.Standarde:1. Furnizorul facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale furnizate şl de resursele disponibile.2. Furnizorul dispune de proceduri şi regulamente interne care respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratamente precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale.3. Furnizorul dispune de o Cartă proprie privind drepturile beneficiarilor, adusă la cunoştinţa acestora şi a personalului şl ale cărei prevederi se aplică în toate etapele procesului de furnizare a serviciilor sociale.4. Furnizorul se asigură că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale.5. Furnizorul, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală.III. PRINCIPIU: EticăFurnizorul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de Etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea demnităţii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri.Standarde:1. Furnizorul elaborează propriul cod de etică, ale cărui prevederi sunt aduse la cunoştinţa personalului ce va fi obligat să le respecte. Codul de etică este revizuit în mod regulat, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la conţinutul acestuia.2. Furnizorul dispune de proceduri de asigurare a confidenţialităţii, cunoscute de personal şi de beneficiari, a căror eficienţă este evaluată anual.3. Furnizorul elaborează proceduri de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor şi facilităţile oferite, aduse la cunoştinţa beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali.4. Regulamentele interne ale furnizorului cuprind proceduri privind înregistrarea, medierea şi soluţionarea reclamaţiilor formulate de beneficiari, familiile acestora sau reprezentanţii lor legali.5. Furnizorul promovează pentru personalul propriu şi beneficiari, un mediu sănătos şi sigur, toate situaţiile generatoare de posibile accidente fiind consemnate.IV. PRINCIPIU: Abordarea comprehensivăPentru acordarea unei game variate de servicii sociale, furnizorul trebuie să beneficieze de aportul unor echipe multidisciplinare şi să dezvolte parteneriate multilaterale cu alţi furnizori, care să valorifice contribuţiile tuturor utilizatorilor de servicii sociale şi ale partenerilor potenţiali, inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor factori de interes.Standarde:1. Furnizorul dispune de proceduri, cunoscute de personal, care stipulează identificarea şi implicarea altor furnizori şl factori de interes local, în vederea diversificării serviciilor sociale şl asigurării continuităţii acestora.2. Furnizorul valorifică şi, după caz, administrează contribuţiile partenerilor implicaţi în procesul de furnizare a serviciilor sociale (în bani, în natură, resurse umane şi alte forme de suport).3. Furnizorul dispune de personal calificat şi suficient pentru realizarea tuturor activităţilor necesare acordării serviciilor sociale, în conformitate cu obiectivele propuse în propriul plan strategic.4. Furnizorul apelează la echipe multidisciplinare pentru evaluarea nevoilor beneficiarilor şl implementarea planurilor individuale de intervenţie.5. În interesul beneficiarului, furnizorul poate transmite altor parteneri implicaţi în soluţionarea cazului respectiv, informaţii referitoare la beneficiar, numai cu acordul acestuia sau al reprezentantului legal, precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.V. PRINCIPIU : Centrarea pe persoanăFurnizorul acordă servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor şi are în vedere, permanent, evoluţia situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru elaborarea unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul concret de acordare a serviciilor sociale, cât şi în procesul decizional cu privire la dezvoltarea comunitară.Standarde:1. Furnizorul realizează, după caz, atât evaluarea iniţială a nevoilor beneficiarilor, cât şi evaluarea complexă a cazului.2. Furnizorul elaborează şi implementează planul individual de intervenţie pe baza rezultatelor evaluării.3. Furnizorul implică beneficiarii în procesul de elaborare şi implementare a planului individual de intervenţie.4. Furnizorul instruieşte personalul cu privire la procedurile aplicate în evaluare şi, totodată, le face cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentanţilor legali.5. Furnizorul analizează şi evaluează eficienţa serviciilor sociale acordate, în relaţie cu gradul de integrare sau reintegrare socială şi/sau cu creşterea calităţii vieţii beneficiarului, în conformitate cu obiectivele stabilite în planul individual de intervenţie.VI. PRINCIPIU: ParticipareFurnizorul promovează participarea beneficiarilor la activităţile derulate de acesta, căi şi la cele din cadrul comunităţii. În acest scop furnizorul cooperează şi se consultă cu organisme şi grupuri de reprezentanţi ai beneficiarilor.Standarde:1. Beneficiarii sunt implicaţi activ la toate nivelurile organizaţionale ale furnizorului participarea beneficiarilor fiind evaluată în mod regulat.2. Furnizorul identifică şi stabileşte proceduri privind implicarea beneficiarilor în procesul de elaborare a politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare organizaţională.3. Furnizorul are proceduri privind implicarea beneficiarilor în dezvoltarea de noi programe sau modele inovatoare, precum şi în evaluarea şi gestionarea serviciilor sociale furnizate.4. Furnizorul promovează implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi economică a comunităţii.5. Furnizorul promovează implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.VII. PRINCIPIU : ParteneriatFurnizorul îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu alţi furnizori, cu angajatori şi finanţatori din sectorul public sau privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor, grupuri locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game variate de servicii sociale şi asigurării unui impact mai eficient asupra beneficiarilor.Standarde:1. Furnizorul are o strategie concretă de promovare a parteneriatelor, bazată pe nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi partenerilor.2. Furnizorul încheie convenţii de parteneriat şi contracte de acordare a serviciilor sociale.3. Furnizorul stabileşte obiectivele comune şi modalităţile de cooperare, de comun acord cu partenerii implicaţi.4. Furnizorul monitorizează şi evaluează, în mod regulat funcţionarea, impactul, durabilitatea parteneriatelor şi gradul de implicare al părţilor.5. Rezultatele evaluării activităţilor realizate în parteneriat sunt comunicate anual de către furnizor, tuturor partenerilor, personalului propriu, beneficiarilor şi reprezentanţilor acestora.VIII. PRINCIPIU: Orientarea pe rezultateFurnizorul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, familiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă, reprezentând un element important al proceselor de îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.Standarde:1. Furnizorul stabileşte şi aplică un set clar de indicatori pentru evaluarea resurselor (umane, materiale şi financiare) utilizate în procesul de furnizare a serviciilor sociale.2. Furnizorul stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru măsurarea rezultatelor financiare (ex: creşterea activelor/proprietăţii, creşterea capitalului, fluxul de numerar, investiţii, stocuri, profituri, venituri, costuri şi cifră de afaceri, etc).3. Furnizorul stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru evaluarea performanţei organizaţionale (ex: numărul serviciilor sociale furnizate, numărul persoanelor deservite, rata de abandon, acumulări non-financiare, calitatea vieţii, rezultatele procesului de furnizare a serviciilor sociale - calificare, angajare în câmpul muncii, tratament etc).4. Furnizorul utilizează un sistem de raportare şi publicare a rezultatelor obţinute şi asigură diseminarea acestora către personalul propriu, beneficiari, organisme finanţatoare, parteneri sociali şi alţi factori de decizie.5. Furnizorul monitorizează şi evaluează, în mod sistematic, realizarea obiectivelor şi implementarea politicilor şi strategiilor proprii.IX. PRINCIPIU: Îmbunătăţire continuăFurnizorul are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunităţii şi pentru eficientizarea utilizării resurselor disponibile, are obligaţia de a-şi îmbunătăţi continuu serviciile sociale, de a asigura formarea profesională a personalului de a realiza o comunicare eficientă, susţinută de valorificarea reacţiilor primite de la organismele finanţatoare, beneficiari şi alţi factori de interes.Standarde:1. Furnizorul are o abordare sistematica asupra activităţii derulate şi dispune de proceduri de îmbunătăţire permanentă a calităţii serviciilor sociale, precum şi de metodologii de monitorizare continuă a implementării de noi programe.2. Furnizorul stabileşte, împreună cu personalul propriu, beneficiarii şi alţi factori de interes, obiectivele şi priorităţile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor sociale furnizate.3. Furnizorul identifică şi utilizează indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii.4. Furnizorul întreprinde acţiuni de formare profesională şi perfecţionare continua a personalului propriu.5. Furnizorul întreprinde acţiuni eficiente de marketing şi comunicare.  +  Anexa 2 FIŞĂ DE AUTOEVALUAREI. ORGANIZARE ŞI ADMINISTRAREDefiniţie:Furnizorul are o organizare eficientă şi procese interne eficace necesare acordării unor servicii sociale de calitate. Furnizorul relaţionează şi comunică permanent cu alţi furnizori şi cu întreaga comunitate, promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele mai bune practici, inovaţia şi conceptul unei societăţi incluzive.
  Total puncte obţinute
  Semnătura furnizorului
  Standarde:1. Furnizorul îşi defineşte o politică şi obiective concrete pe o perioadă de trei până la cinci ani, cuprinse într-un plan strategic elaborat cu sprijinul personalului şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul comunică planul strategic atât personalului, beneficiarilor şi familiilor acestora, cât şi comunităţii şi altor factori de interes din domeniu.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul evaluează rezultatele comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea informaţiilor referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul promovează şi diseminează o imagine pozitivă a beneficiarilor.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul împărtăşeşte, cu alţi furnizori, modelele inovatoare sau de bună practică implementate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  II. DREPTURIDefiniţie:Furnizorii se angajează să protejeze şi sa promoveze drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală,autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personala. Furnizorii întreprind acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la beneficiari.
  Total puncte obţinute
  Semnătura furnizorului
  Standarde1. Furnizorul facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul dispune de proceduri şi regulamente interne care respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanseşi tratament, precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul dispune de o Cartă proprie privind drepturile beneficiarilor, adusă la cunoştinţa acestora şi a personalului şi ale căreiprevederi se aplică în toate etapele procesului de furnizare a serviciilor sociale.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul se asigură că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederilelegale şi contractuale.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei îngestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  III. ETICĂDefiniţie:Furnizorul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de Etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea demnităţii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul elaborează propriul cod de etică, ale cărui prevederi sunt aduse la cunoştinţa personalului ce va fi obligat să le respecte. Codul de etică este revizuit în mod regulat, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la conţinutul acestuia.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul dispune de proceduri de asigurare a confidenţialităţii, cunoscute de personal şi de beneficiari, a căror eficienţă este evaluată anual.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul elaborează proceduri de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor sociale şi facilităţile oferite, aduse la cunoştinţa beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Regulamentele interne ale furnizorului cuprind proceduri privind înregistrarea, medierea şi soluţionarea reclamaţiilor formulate de beneficiari, familiile acestora sau reprezentanţii lor legali.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul promovează pentru personalul propriu şi beneficiari, un mediu sănătos şi sigur, toate situaţiile generatoare de posibile accidente fiind consemnate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  IV. ABORDARE GLOBALĂ, COMPREHENSIVĂ, INTEGRATĂDefiniţie:Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale, furnizorul trebuie să beneficieze de aportul unor echipe multidisciplinare şi să dezvolte parteneriate multilaterale cu alţi furnizori, care să valorifice contribuţiile tuturor utilizatorilor de servicii sociale şi ale partenerilor potenţiali, inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor factori de interes.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul dispune de proceduri, cunoscute de personal, care stipulează identificarea şi implicarea altor furnizori şi factori de interes local, în vederea diversificării serviciilor sociale şt asigurării continuităţii acestora.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul valorifică şi, după caz, administrează contribuţiile partenerilor implicaţi în procesul de furnizare a serviciilor sociale (în bani, în natură, resurse umane şi alte forme de suport).
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul dispune de personal calificat şi suficient pentru realizarea tuturor activităţilor necesare acordării serviciilor sociale, în conformitate cu obiectivele propuse în propriul plan strategic.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul apelează la echipe multidisciplinare pentru evaluarea nevoilor beneficiarilor şi implementarea planurilor individuale de intervenţie.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. În interesul beneficiarului, furnizorul poate transmite altor parteneri implicaţi în soluţionarea cazului respectiv, informaţii referitoare la beneficiar, numai cu acordul acestuia sau al reprezentantului legal precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  V. CENTRAREA PE PERSOANEDefiniţie:Furnizorul acordă servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor şi are în vedere, permanent, evoluţia situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru elaborarea unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul concret de acordare a serviciilor sociale, cât şi în procesul decizional cu privire la dezvoltarea comunitară.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul realizează, după caz, atât evaluarea iniţiată a nevoilor beneficiarilor, cât şi evaluarea complexă a cazului.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul elaborează şi implementează planul individual de intervenţie pe baza rezultatelor evaluării.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul implică beneficiarii în procesul de elaborare şi implementare a planului individual de intervenţie.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul instruieşte personalul cu privire la procedurile aplicate în evaluare şi, totodată, le face cunoscute beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentanţilor legali.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul analizează şi evaluează eficienţa serviciilor sociale acordate, în relaţie cu gradul de integrare sau reintegrare socială şi/sau cu creştereacalităţii vieţii beneficiarului, în conformitate cu obiectivele stabilite în planul individual de intervenţie.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  VI. PARTICIPAREDefiniţie:Furnizorul promovează participarea beneficiarilor la activităţile derulate de acesta, cât şi la cele din cadrul comunităţii. În acest scop, furnizorul cooperează şi se consultă cu organisme şi grupuri de reprezentanţi ai beneficiarilor.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Beneficiarii sunt implicaţi activ la toate nivelurile organizaţionale ale furnizorului, participarea beneficiarilor fiind evaluată în mod regulat.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul identifică şi stabileşte proceduri privind implicarea beneficiarilor în procesul de elaborare a politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare organizaţională.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul are proceduri privind implicarea beneficiarilor în dezvoltarea de noi programe sau modele inovatoare, precum şi în evaluarea şi gestionarea serviciilor sociale furnizate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul promovează implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi economică a comunităţii.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul promovează implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  VII. PARTENERIATEDefiniţie:Furnizorul îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu alţi furnizori, cu angajatori şi finanţatori din sectorul public sau privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor, grupuri locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game variate de servicii sociale şi asigurării unui impact mai eficient asupra beneficiarilor.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul are o strategie concretă de promovare a parteneriatelor, bazată pe nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi partenerilor.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul încheie convenţii de parteneriat şi contracte de acordare a serviciilor sociale.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul stabileşte obiectivele comune şi modalităţile de cooperare, de comun acord cu partenerii implicaţi.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul monitorizează şi evaluează, în mod regulat, funcţionarea, impactul, durabilitatea parteneriatelor şi gradul de implicare al părţilor.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Rezultatele evaluării activităţilor realizate în parteneriat sunt comunicate anual de către furnizor, tuturor partenerilor, personalului propriu, beneficiarilor şi reprezentanţilor acestora.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  VIII. ORIENTAREA PE REZULTATEDefiniţie:Furnizorul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, familiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă, reprezentând un elementimportant al proceselor de îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul stabileşte şi aplică un set clar de indicatori pentru evaluarea resurselor (umane, materiale şi financiare) utilizate în procesul de furnizare a serviciilor sociale.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru măsurarea rezultatelor financiare (ex: creşterea activelor/proprietăţii, creşterea capitalului, fluxul de numerar, investiţii, stocuri, profituri, venituri, costuri şi cifră de afaceri, etc).
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru evaluarea performanţei organizaţionale (ex: numărul serviciilor sociale furnizate, numărul persoanelor deservite, rata de abandon, acumulări non-financiare, calitatea vieţii, rezultatele procesului de furnizare a serviciilor sociale - calificare, angajare în câmpul muncii, tratament etc).
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul utilizează un sistem de raportare şi publicare a rezultatelor obţinute şi asigură diseminarea acestora către personalul propriu, beneficiari, organisme finanţatoare, parteneri sociali şi alţi factori de decizie.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul monitorizează şi evaluează, în mod sistematic, realizarea obiectivelor şi implementarea politicilor şi strategiilor proprii.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  IX. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂDefiniţie:Furnizorul are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunităţii şi pentru eficientizarea utilizării resurselor disponibile, are obligaţia de a-şi îmbunătăţi continuu serviciile sociale, de a asigura formarea profesională a personalului, de a realiza o comunicare eficientă, susţinută de valorificarea reacţiilor primite de la organismele finanţatoare, beneficiari şi alţi factori de interes.
  Total puncte obţinute
  Semnătura evaluatorului
  Standarde:1. Furnizorul are o abordare sistematică asupra activităţii derulate şi dispune de proceduri de îmbunătăţire permanentă, a calităţii serviciilor sociale, precum şi de metodologii de monitorizare continuă a implementării de noi programe.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  2. Furnizorul stabileşte, împreună cu personalul propriu, beneficiarii şi alţi factori de interes, obiectivele şi priorităţile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor sociale furnizate.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  3. Furnizorul identifică şi utilizează indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  4. Furnizorul întreprinde acţiuni de formare profesională şi perfecţionare continuă a personalului propriu.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
  5. Furnizorul întreprinde acţiuni eficiente de marketing şi comunicare.
  Enumeraţi elementele/aspectele îndeplinite:
                              __
    Punctajul evaluatorului: │__│
   +  Anexa 3 FIŞA DE EVALUAREpentru serviciul social ..............................  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │I. PRINCIPIU : Organizare şi │ │ │ │ │ │ administrare │ │ │ │ │ │Furnizorul are o organizare efi- │ │ │ │ │ │cientă şi procese interne eficace│ │ │ │ │ │necesare acordării unor servicii │ │ │ │ │ │sociale de calitate. │ │ │ │ │ │Furnizorul relaţionează şi comu- │ │ │ │ │ │nică permanent cu alţi furnizori │ │ │ │ │ │şi cu întreaga comunitate, promo-│ │ │ │ │ │vează o imagine pozitivă a bene- │ │ │ │ │ │ficiarilor, cele mai bune prac- │ │ │ │ │ │tici, inovaţia şi conceptul unei │ │ │ │ │ │societăţi incluzive. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul îşi defineşte o po-│ │ │ │ │ │litică şi obiective concrete pe │ │ │ │ │ │o perioadă de trei până la cinci │ │ │ │ │ │ani, cuprinse într-un plan stra- │ 5 │ │ │ │ │tegic elaborat cu sprijinul per- │ │ │ │ │ │sonalului şi în conformitate cu │ │ │ │ │ │prevederile legislaţiei în vi- │ │ │ │ │ │goare. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul comunică planul │ │ │ │ │ │strategic atât personalului, be- │ │ │ │ │ │neficiarilor şi familiilor aces- │ 5 │ │ │ │ │tora, cât şi comunităţii şi altor│ │ │ │ │ │factori de interes din domeniu. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul evaluează rezultă- │ │ │ │ │ │tele comunicării interne şi ex- │ │ │ │ │ │terne cu privire la diseminarea │ 5 │ │ │ │ │informaţiilor referitoare la │ │ │ │ │ │strategie, politică şi serviciile│ │ │ │ │ │sociale furnizate. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul promovează şi dise-│ │ │ │ │ │minează o imagine pozitivă a │ 5 │ │ │ │ │beneficiarilor. │ │ │ │ │ │5. Furnizorul împărtăşeşte, cu │ │ │ │ │ │alţi furnizori, modelele inova- │ 5 │ │ │ │ │toare sau de bună practică imple-│ │ │ │ │ │mentate. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │II. PRINCIPIU: Drepturi │ │ │ │ │ │Furnizorii se angajează să prote-│ │ │ │ │ │jeze şi să promoveze drepturile │ │ │ │ │ │beneficiarilor în ceea ce priveş-│ │ │ │ │ │te egalitatea de şanse şi trata- │ │ │ │ │ │ment, participarea egală, autode-│ │ │ │ │ │terminarea, autonomia şi demni- │ │ │ │ │ │tatea personală. Furnizorii │ │ │ │ │ │întreprind acţiuni nediscrimina- │ │ │ │ │ │torii şi pozitive cu privire la │ │ │ │ │ │beneficiari. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul facilitează accesul│ │ │ │ │ │la servicii sociale pentru per- │ │ │ │ │ │soanele definite de lege ca po- │ │ │ │ │ │tenţiali beneficiari, fără dis- │ │ │ │ │ │criminare de sex, vârstă, reli- │ │ │ │ │ │gie, apartenenţă etnică sau na- │ 5 │ │ │ │ │ţionalitate şi stabileşte crite- │ │ │ │ │ │rii obiective de eligibilitate şi│ │ │ │ │ │admitere, în funcţie de tipurile│ │ │ │ │ │de servicii sociale furnizate şi │ │ │ │ │ │de resursele disponibile. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul dispune de proce- │ │ │ │ │ │duri şi regulamente interne care │ │ │ │ │ │respectă şi sprijină drepturile │ │ │ │ │ │beneficiarilor în ceea ce priveş-│ 5 │ │ │ │ │te egalitatea de şanse şi trata- │ │ │ │ │ │ment, precum şi participarea ega-│ │ │ │ │ │lă a acestora în procesul de fur-│ │ │ │ │ │nizare a serviciilor sociale. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul dispune de o Cartă │ │ │ │ │ │proprie privind drepturile bene- │ │ │ │ │ │ficiarilor, adusă la cunoştinţa │ │ │ │ │ │acestora şi a personalului şi a │ 5 │ │ │ │ │cărei prevederi se aplică în │ │ │ │ │ │toate etapele procesului de fur- │ │ │ │ │ │nizare a serviciilor sociale. │ │ │ │ │ │4. Furnizorii se asigură că bene-│ │ │ │ │ │ficiarii au responsabilităţi şi │ │ │ │ │ │îndatoriri pe care le cunosc şi │ 5 │ │ │ │ │pe care trebuie să le respecte, │ │ │ │ │ │în conformitate cu prevederile │ │ │ │ │ │legale şi contractuale. │ │ │ │ │ │5. Furnizorul, în cadrul procesu-│ │ │ │ │ │lui de furnizare a serviciilor │ │ │ │ │ │sociale, asigură beneficiarilor │ 5 │ │ │ │ │respectarea demnităţii, autode- │ │ │ │ │ │terminării, autonomiei în gestio-│ │ │ │ │ │narea propriilor bunuri şi a │ │ │ │ │ │dreptului la intimitate personală│ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │III. PRINCIPIU: Etică │ │ │ │ │ │Furnizorul îşi desfăşoară activi-│ │ │ │ │ │tatea în baza unui Cod de Etică, │ │ │ │ │ │ale cărui prevederi principale │ │ │ │ │ │vizează respectarea demnităţii │ │ │ │ │ │beneficiarilor şi a familiilor │ │ │ │ │ │sau reprezentanţilor legali, pre-│ │ │ │ │ │cum şi protejarea acestora împo- │ │ │ │ │ │triva eventualelor riscuri. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul elaborează propriul│ │ │ │ │ │cod de etică, ale cărui prevederi│ │ │ │ │ │sunt aduse la cunoştinţa persona-│ │ │ │ │ │lului ce va fi obligat să le res-│ 5 │ │ │ │ │pecte. Codul de etică este revi- │ │ │ │ │ │zuit în mod regulat, iar benefi- │ │ │ │ │ │ciarii sunt informaţi cu privire│ │ │ │ │ │la conţinutul acestuia. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul dispune de procedu-│ │ │ │ │ │ri de asigurare a confidenţiali- │ │ │ │ │ │tăţii, cunoscute de personal şi │ 5 │ │ │ │ │de beneficiari, a căror eficienţă│ │ │ │ │ │este evaluată anual. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul elaborează proce- │ │ │ │ │ │duri de măsurare a satisfacţiei │ │ │ │ │ │beneficiarilor cu privire la con-│ │ │ │ │ │diţiile de furnizare a servi- │ 5 │ │ │ │ │ciilor sociale şi facilităţile │ │ │ │ │ │oferite, aduse la cunoştinţa │ │ │ │ │ │beneficiarilor, familiilor sau │ │ │ │ │ │reprezentanţilor lor legali. │ │ │ │ │ │4. Regulamentele interne ale fur-│ │ │ │ │ │nizorului cuprind proceduri pri- │ │ │ │ │ │vind înregistrarea, medierea şi │ │ │ │ │ │soluţionarea reclamaţiilor formu-│ 5 │ │ │ │ │late de beneficiari, familiile │ │ │ │ │ │acestora sau reprezentanţii lor │ │ │ │ │ │legali. │ │ │ │ │ │5. Furnizorul promovează pentru │ │ │ │ │ │personalul propriu şi beneficiari│ │ │ │ │ │un mediu sănătos şi sigur, toate│ 5 │ │ │ │ │situaţiile generatoare de posibi-│ │ │ │ │ │le accidente fiind consemnate. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │IV. PRINCIPIU: Abordarea compre- │ │ │ │ │ │hensivă │ │ │ │ │ │Pentru acordarea unei game varia-│ │ │ │ │ │te de servicii sociale, furnizo- │ │ │ │ │ │rul trebuie să beneficieze de │ │ │ │ │ │aportul unor echipe multidisci- │ │ │ │ │ │plinare şi să dezvolte parteneri-│ │ │ │ │ │ate multilaterale cu alţi furni- │ │ │ │ │ │zori, care care să valorifice │ │ │ │ │ │contribuţiile tuturor utilizato- │ │ │ │ │ │rilor de servicii sociale şi ale │ │ │ │ │ │partenerilor potenţiali, inclusiv│ │ │ │ │ │ale comunităţii locale, angaja- │ │ │ │ │ │torilor şi altor factori de │ │ │ │ │ │interes. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul dispune de proce- │ │ │ │ │ │duri cunoscute de personal, care │ │ │ │ │ │stipulează identificarea şi im- │ │ │ │ │ │plicarea altor furnizori şi fac- │ 5 │ │ │ │ │tori de interes local, în vederea│ │ │ │ │ │diversificării serviciilor │ │ │ │ │ │sociale şi asigurării continui- │ │ │ │ │ │tăţii acestora. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul valorifică şi, după│ │ │ │ │ │caz, administrează contribuţiile │ │ │ │ │ │partenerilor implicaţi în proce- │ │ │ │ │ │sul de furnizare a serviciilor │ 5 │ │ │ │ │sociale (în bani, în natură, │ │ │ │ │ │resurse umane şi alte forme de │ │ │ │ │ │suport). │ │ │ │ │ │3. Furnizorul dispune de personal│ │ │ │ │ │calificat şi suficient pentru │ │ │ │ │ │realizarea tuturor activităţilor │ │ │ │ │ │necesare acordării serviciilor │ 5 │ │ │ │ │sociale, în conformitate cu │ │ │ │ │ │obiectivele propuse în propriul │ │ │ │ │ │plan strategic. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul apelează la echipe │ │ │ │ │ │multidisciplinare pentru evalu- │ 5 │ │ │ │ │area nevoilor beneficiarilor şi │ │ │ │ │ │implementarea planurilor indivi- │ │ │ │ │ │duale de intervenţie. │ │ │ │ │ │5. În interesul beneficiarului, │ │ │ │ │ │furnizorul poate transmite altor │ │ │ │ │ │parteneri implicaţi în soluţio- │ │ │ │ │ │narea cazului respectiv, informa-│ 5 │ │ │ │ │ţii referitoare la beneficiar, │ │ │ │ │ │numai cu acordul acestuia sau al │ │ │ │ │ │reprezentantului legal, precum şi│ │ │ │ │ │cu respectarea prevederilor le- │ │ │ │ │ │gislaţiei în vigoare. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │V. PRINCIPIU : Centrarea pe │ │ │ │ │ │ persoană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Furnizorul acordă servicii │ │ │ │ │ │sociale în funcţie de nevoile │ │ │ │ │ │beneficiarilor şi are în vedere, │ │ │ │ │ │permanent, evoluţia situaţiilor │ │ │ │ │ │de risc şi profilul potenţialilor│ │ │ │ │ │beneficiari, pentru elaborarea │ │ │ │ │ │unor planuri de dezvoltare. │ │ │ │ │ │Furnizorul implica beneficiarii │ │ │ │ │ │atât în procesul concret de acor-│ │ │ │ │ │dare a serviciilor sociale, cât │ │ │ │ │ │şi în procesul decizional cu pri-│ │ │ │ │ │vire la dezvoltarea comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul realizează, după │ │ │ │ │ │caz, atât evaluarea iniţială a │ │ │ │ │ │nevoilor beneficiarilor, cât şi │ 5 │ │ │ │ │evaluarea complexă a cazului, │ │ │ │ │ │2. Furnizorul elaborează şi │ │ │ │ │ │implementează planul individual │ 5 │ │ │ │ │de intervenţie pe baza rezultate-│ │ │ │ │ │lor evaluării. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul implică benefici- │ │ │ │ │ │arii în procesul de elaborare şi │ 5 │ │ │ │ │implementare a planului indivi- │ │ │ │ │ │dual de intervenţie. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul instruieşte perso- │ │ │ │ │ │nalul cu privire la procedurile │ │ │ │ │ │aplicate în evaluare şi, totodată│ 5 │ │ │ │ │le face cunoscute beneficiarilor,│ │ │ │ │ │familiilor acestora sau reprezen-│ │ │ │ │ │tanţilor legali. │ │ │ │ │ │5. Furnizorul analizează şi eva- │ │ │ │ │ │luează eficienţa serviciilor so- │ │ │ │ │ │ciale acordate, în relaţie cu │ │ │ │ │ │gradul de integrare sau reinte- │ 5 │ │ │ │ │grare socială şi/sau cu creşterea│ │ │ │ │ │calităţii vieţii beneficiarului, │ │ │ │ │ │în conformitate cu obiectivele │ │ │ │ │ │stabilite în planul individual de│ │ │ │ │ │intervenţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │VI. PRINCIPIU: Participare │ │ │ │ │ │Furnizorul promovează participa- │ │ │ │ │ │rea beneficiarilor la activită- │ │ │ │ │ │ţile derulate de acesta, cât şi │ │ │ │ │ │la cele din cadrul comunităţii. │ │ │ │ │ │În acest scop, furnizorul coope- │ │ │ │ │ │rează şi se consultă cu organisme│ │ │ │ │ │şi grupuri de reprezentanţi ai │ │ │ │ │ │beneficiarilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Beneficiarii sunt implicaţi │ │ │ │ │ │activ la toate nivelurile organi-│ │ │ │ │ │zaţionale ale furnizorului, par- │ 5 │ │ │ │ │ticiparea beneficiarilor fiind │ │ │ │ │ │evaluată în mod regulat. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul identifică şi sta- │ │ │ │ │ │bileşte proceduri privind impli- │ │ │ │ │ │carea beneficiarilor în procesul │ 5 │ │ │ │ │de elaborare a politicilor şi │ │ │ │ │ │strategiilor proprii de dezvol- │ │ │ │ │ │tare organizaţională. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul are proceduri │ │ │ │ │ │privind implicarea beneficiarilor│ │ │ │ │ │în dezvoltarea de noi programe │ │ │ │ │ │sau modele inovatoare, precum şi │ 5 │ │ │ │ │în evaluarea şi gestionarea ser- │ │ │ │ │ │viciilor sociale furnizate. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul promovează implica-│ │ │ │ │ │rea beneficiarilor în viaţa so- │ 5 │ │ │ │ │cială şi economică a comunităţii.│ │ │ │ │ │5. Furnizorul promovează impli- │ │ │ │ │ │carea comunităţii locale în sus- │ 5 │ │ │ │ │ţinerea şi dezvoltarea activită- │ │ │ │ │ │ţilor derulate. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │VII. PRINCIPIU: Parteneriat │ │ │ │ │ │Furnizorul îşi desfăşoară activi-│ │ │ │ │ │tatea în parteneriat alţi furni- │ │ │ │ │ │zori, cu angajatori şi finanţa- │ │ │ │ │ │tori din sectorul public sau pri-│ │ │ │ │ │vat, cu asociaţii reprezentative │ │ │ │ │ │ale beneficiarilor, grupuri loca-│ │ │ │ │ │le, familii şi susţinători, în │ │ │ │ │ │vederea creării unei game variate│ │ │ │ │ │de servicii sociale şi asigurării│ │ │ │ │ │unui impact mai eficient asupra │ │ │ │ │ │beneficiarilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul are o strategie │ │ │ │ │ │concretă de promovare a partene- │ │ │ │ │ │riatelor, bazată pe nevoile şi │ 5 │ │ │ │ │aşteptările beneficiarilor şi │ │ │ │ │ │partenerilor. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul încheie convenţii │ │ │ │ │ │de parteneriat şi contracte de │ 5 │ │ │ │ │acordare a serviciilor sociale. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul stabileşte obiecti-│ │ │ │ │ │vele comune şi modalităţile de │ │ │ │ │ │cooperare, de comun acord cu par-│ 5 │ │ │ │ │tenerii implicaţi. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul monitorizează şi │ │ │ │ │ │evaluează, în mod regulat, func- │ │ │ │ │ │ţionarea impactul, durabilitatea │ 5 │ │ │ │ │parteneriatelor şi gradul de im- │ │ │ │ │ │plicare al părţilor. │ │ │ │ │ │5. Rezultatele evaluării activi- │ │ │ │ │ │tăţilor realizate în parteneriat │ │ │ │ │ │sunt comunicate anual de către │ │ │ │ │ │furnizor, tuturor partenerilor, │ 5 │ │ │ │ │personalului propriu, beneficia- │ │ │ │ │ │rilor şi reprezentanţilor aces- │ │ │ │ │ │tora. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │VIII. PRINCIPIU: Orientarea pe │ │ │ │ │ │ rezultate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Furnizorul are ca obiectiv prin- │ │ │ │ │ │cipal orientarea pe rezultate în │ │ │ │ │ │beneficiul persoanelor deservite,│ │ │ │ │ │familiilor sau reprezentanţilor │ │ │ │ │ │legali ai acestora şi comunităţii│ │ │ │ │ │Impactul serviciilor sociale este│ │ │ │ │ │monitorizat şi evaluat în perma- │ │ │ │ │ │nenţă, reprezentând un element │ │ │ │ │ │important al proceselor de îmbu- │ │ │ │ │ │nătăţire continuă, transparenţă │ │ │ │ │ │şi responsabilizare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul stabileşte şi apli-│ │ │ │ │ │că un set clar de indicatori │ │ │ │ │ │pentru evaluarea resurselor │ │ │ │ │ │(umane, materiale şi financiare) │ 5 │ │ │ │ │utilizate în procesul de furniza-│ │ │ │ │ │re a serviciilor sociale. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul stabileşte şi uti- │ │ │ │ │ │lizează un set clar de indicatori│ │ │ │ │ │pentru măsurarea rezultatelor │ │ │ │ │ │financiare (ex: creşterea acti- │ │ │ │ │ │velor/proprietăţii, creşterea │ 5 │ │ │ │ │capitalului, fluxul de numerar, │ │ │ │ │ │investiţii, stocuri, profituri, │ │ │ │ │ │venituri, costuri şi cifră de │ │ │ │ │ │afaceri etc). │ │ │ │ │ │3. Furnizorul stabileşte şi uti- │ │ │ │ │ │lizează un set clar de indicatori│ │ │ │ │ │pentru evaluarea performanţei │ │ │ │ │ │organizaţionale (ex: numărul ser-│ │ │ │ │ │viciilor sociale furnizate, numă-│ │ │ │ │ │rul persoanelor deservite, rata │ 5 │ │ │ │ │de abandon, acumulări non-finan- │ │ │ │ │ │ciare, calitatea vieţii, rezultă-│ │ │ │ │ │tele procesului de furnizare a │ │ │ │ │ │serviciilor sociale - calificare,│ │ │ │ │ │angajare în câmpul muncii, trata-│ │ │ │ │ │ment etc). │ │ │ │ │ │4. Furnizorul utilizează un sis- │ │ │ │ │ │tem de raportare şi publicare a │ │ │ │ │ │rezultatelor obţinute şi asigură │ │ │ │ │ │diseminarea acestora către perso-│ 5 │ │ │ │ │nalul propriu, beneficiari, orga-│ │ │ │ │ │nisme finanţatoare, parteneri so-│ │ │ │ │ │ciali şi alţi factori de decizie.│ │ │ │ │ │5. Furnizorul monitorizează şi │ │ │ │ │ │evaluează, în mod sistematic, │ │ │ │ │ │realizarea obiectivelor şi imple-│ 5 │ │ │ │ │mentarea politicilor şi strate- │ │ │ │ │ │giilor proprii. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘  ┌─────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐ │ │ │ PUNCTAJ ACORDAT DE EVALUATORI │ │ │PUNCTAJ├───────────┬───────────┬──────────┤ │ │ │Evaluator 1│Evaluator 2│ Media │ │ │ │ │ │aritmetică│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │IX. PRINCIPIU: Îmbunătăţire │ │ │ │ │ │ continuă │ │ │ │ │ │Furnizorul are o abordare proac- │ │ │ │ │ │tivă pentru satisfacerea nevoilor│ │ │ │ │ │sociale ale comunităţii şi pentru│ │ │ │ │ │eficientizarea utilizării resur- │ │ │ │ │ │selor disponibile, are obligaţia │ │ │ │ │ │de a-şi îmbunătăţi continuu ser- │ │ │ │ │ │viciile sociale, de a asigura │ │ │ │ │ │formarea profesională a persona- │ │ │ │ │ │lului, de a realiza o comunicare │ │ │ │ │ │eficientă, susţinută de valorifi-│ │ │ │ │ │carea reacţiilor primite de la │ │ │ │ │ │organismele finanţatoare, benefi-│ │ │ │ │ │ciari şi alţi factori de interes.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Standarde: │ │ │ │ │ │1. Furnizorul are o abordare sis-│ │ │ │ │ │tematică asupra activităţii deru-│ │ │ │ │ │late şi dispune de proceduri de │ │ │ │ │ │îmbunătăţire permanentă a calită-│ 5 │ │ │ │ │ţii serviciilor sociale, precum │ │ │ │ │ │şi de metodologii de monitorizare│ │ │ │ │ │continuă a implementării de noi │ │ │ │ │ │programe. │ │ │ │ │ │2. Furnizorul stabileşte, împre- │ │ │ │ │ │ună cu personalul propriu, bene- │ │ │ │ │ │ficiarii şi alţi factori de inte-│ │ │ │ │ │res, obiectivele şi priorităţile │ 5 │ │ │ │ │de îmbunătăţire a calităţii ser- │ │ │ │ │ │viciilor sociale furnizate. │ │ │ │ │ │3. Furnizorul identifica şi uti- │ │ │ │ │ │lizează indicatori de evaluare a │ 5 │ │ │ │ │nevoilor comunităţii. │ │ │ │ │ │4. Furnizorul întreprinde acţiuni│ │ │ │ │ │de formare profesională şi per- │ 5 │ │ │ │ │fecţionare continuă a persona- │ │ │ │ │ │lului propriu. │ │ │ │ │ │5. Furnizorul întreprinde acţiuni│ │ │ │ │ │eficiente de marketing şi comuni-│ 5 │ │ │ │ │care. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ PUNCTAJ PE PRINCIPIU │ 25 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ NUMĂRUL TOTAL PE PUNCTE │ 225 │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘----