ORDIN nr. 1.064 din 26 iulie 2005pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 3 august 2005  Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul UNIC (1) În vederea monitorizării numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar se instituie un sistem de raportare a acestor date pentru instituţiile şi autorităţile publice finanţate astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii. (2) Raportarea datelor se realizează la termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 şi în structura stabilită prin prezentul ordin, potrivit anexelor nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c) şi 3 care fac parte integrantă din acesta.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 26 iulie 2005.Nr. 1.064.  +  Anexa 1 Cod formulăr*1):Instituţia publică..../Localitatea...../Judeţul.......Cod*2).........Situaţieprivind repartizarea pe luni a cheltuielilorde personal aprobate pe anul.....*Font 9*    Capitol*3) .........──────────────┬───┬─────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐              │ │ │ din care: │ │ │              │ │ ├───────┬─────────────────────────────────────┬──────┤ │ │              │ │ │ │ contribuţii aferente │ │ │ │              │ │ │ ├─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │              │ │Chel-│cheltu-│ │contri-│contri-│contri-│contri-│Depla-│Număr│Castig │              │nr.│tu- │ieli cu│Total│buţii │buţii │buţii │buţii │sări, │de │mediu │    Luna │rd.│ieli │sala- │ │pentru │pentru │pentru │ pentru│deta- │pos- │ lunar │              │ │ de │riile │ │asigu- │asigu- │asigu- │asigu- │şări │turi │ │              │ │per- │ │ │rări │rările │rările │rările │trans-│finan│ │              │ │sonal│ │ │sociale│ de │sociale│de acci│ferări│tat │ │              │ │ │ │ │de stat│ şomaj │de sa- │dente │ │ │ │              │ │ │ │ │ │ │nătate │ de │ │ │ │              │ │ │ │ │ │ │ │ munca │ │ │ │              │ │ │ │ │ │ │ │şi boli│ │ │ │              │ │ │ │ │ │ │ │profe- │ │ │ │              │ │ │ │ │ │ │ │sionale│ │ │ │              │ │- mii│ - mii │- mii│ - mii │ - mii │ - mii │ - mii │- mii │ │ -lei- │              │ │ lei-│ lei- │ lei-│ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤        A │ B │01=02│ 02 │03=04│ 04 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ 09 │10=02/ │              │ │+03+ │ │+05+ │ │ │ │ │ │ │ 09 │              │ │ 08 │ │06+07│ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤ianuarie │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │februarie │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │martie │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤Total trim. I │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤aprilie │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mai │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iunie │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤Total trim. II│08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤iulie │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │august │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │septembrie │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤Total trim.III│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤octombrie │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │noiembrie │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decembrie │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤Total trim. IV│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┤TOTAL │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────┴───┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┘----------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental, pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005*3) anexa se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.Notă: Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei situaţii, vor avea în vedere atât aparatul propriu cat şi unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,ÎntocmitNumele şi prenumele..........Telefon (Fax)................  +  Anexa 2
  *Font 9*
      Cod formular*1):
      Instituţia publică/Localitatea/Judeţul........
      Cod*2).........
                                         SITUAŢIE
                     PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                             PE LUNĂ ....... ANUL .......
  DENUMIRE INDICATOR Nr. rd. unitate de măsura Pro- gram Plaţi cumulate efectuate în lunile anterioare *4) Plăti în luna pentru care se face rapor- tarea
  A B C 01 02 03
  Capitolul*3)... 02 Cheltuieli de personal (Cod 10+11+12+13+14+ 15+16) 10 Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.08 + 10.10+10.11+10.13+10.14) 10.01 Fond aferent salariilor de baza 10.02 Salarii de merit 10.03 Indemnizaţie de conducere 10.04 Spor de vechime 10.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.06 Alte sporuri 10.07 Ore suplimentare 10.08 Fond de premii, din care premiul anual 10.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.11 Fond aferent plaţii cu ora 10.13 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.14 Alte drepturi salariale Sume aferente personalului care cumulează pensia cu salariul*6) 11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 Deplasări, detaşări, transferări 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale Număr mediu de persoane remunerate, din care Număr mediu de persoane care cumuleaza pensia cu salariul Câştigul mediu lunar Numar posturi ocupate Număr posturi vacante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei *5) x x
  ------------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profit departamental, pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele trebuie să corespunda cu cele din raportarea anterioara cuprinse, în col. 02 cumulat cu cele din col. 03.*5) se va completa, după caz, cu numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetului de stat, respectiv, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau alte acte normative*6) Sumele aferente personalului care cumulează pensia cu salariul sunt cuprinse în cheltuielile cu salariileORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele ...........Telefon (Fax)..................
   +  Anexa 2a)
  *Font 9*
      Cod formular*1):
      Instituţia publică/Localitatea/Judeţul.............
      Cod*2).........
                                      SITUAŢIE
             PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTE
                              FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                              PE LUNA .... ANUL .....
  DENUMIRE INDICATOR Cod unitate de măsura Plaţi cumulate efectuate în trim. anterioare *4) Plăti în trim pentru care se face rapor- tarea
  A B C 01 02
  Capitolul*3)... 02 Cheltuieli da personal (Cod 10+11+12+13+14+15+16) 10 Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.08 + 10.10+10.11+10.13+10.14) 10.01 Fond aferent salariilor de baza 10.02 Salarii de merit 10.03 Indemnizaţie de conducere 10.04 Spor de vechime 10.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.06 Alte sporuri 10.07 Ore suplimentare 10.08 Fond de premii, din care premiul anual 10.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.11 Fond aferent plaţii cu ora 10.13 Indemnizaţii platite unor persoane din afara unităţii 10.14 Alte drepturi salariale Sume aferente personalului care cumulează pensia cu salariul*5) 11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 Deplasări, detaşări, transferări 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale Număr mediu de persoane remunerate, din care Număr mediu de persoane care cumulează pensia cu salariul Câştigul mediu lunar Numar posturi ocupate Număr posturi vacante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei
  ----------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental, pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuti la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele trebuie să corespunda cu cele din raportarea anterioara cuprinse, în col. 01 cumulat cu cele din col. 02, din raportarea anterioara.*5) Sumele aferente personalului care cumulează pensia cu salariul sunt cuprinse în cheltuielile cu salariileORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele ...........Telefon (Fax)..................
   +  Anexa 2b)
  *Font 9*
      Cod formular*1):
      Instituţia publică/Localitatea/Judeţul.............
      Cod*2).........
                                      SITUAŢIE
                PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                       AFERENTE PERSONALULUI CONTRACTUAL
                          PE LUNA ..... ANUL ........
  DENUMIRE INDICATOR Cod unitate de măsura Plaţi cumulate efectuate în trim. anterioare *4) Plăti în trim pentru care se face rapor- tarea
  A B C 01 02
  Capitolul*3)... 02 Cheltuieli de personal (Cod 10+11+12+13+14+15+16) 10 Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.08 + 10.10 +10.11+10.13+10.14) 10.01 Fond aferent salariilor de baza 10.02 Salarii de merit 10.03 Indemnizaţie de conducere 10.04 Spor de vechime 10.05 Sporuri pentru condiţii da munca 10.06 Alte sporuri 10.07 Ore suplimentare 10.08 Fond de premii din care premiul anual 10.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.11 Fond aferent plaţii cu ora 10.13 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.14 Alte drepturi salariale Sume aferente personalului care cumulează pensia cu salariul*5) 11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 Contribuţii pentru asigurarile de şomaj 13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 Deplasări, detaşări, transferări 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale Număr mediu de persoane remunerate, din care Număr mediu de persoane care cumulează pensia cu salariul Câştigul mediu lunar Număr posturi ocupate Număr posturi vacante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei
  -------------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare în profil departamental pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005*3) anexa se completează pentru flecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele trebuie să corespunda cu cele din raportarea anterioara cuprinse, în col. 01 cumulat cu cele din col.02*5) Sumele aferente personalului care cumulează pensia cu salariul sunt cuprinse în cheltuielile cu salariileORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele ...............Telefon (Fax)......................
   +  Anexa 2c)
  *Font 9*
      Cod formular*1):
      Instituţia publică/Localitatea/Judeţul.............
      Cod*2).........
                     PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                         AFERENTE ALTOR CATEGORII DE PERSONAL
                              PE LUNA ....... ANUL .......
  DENUMIRE INDICATOR Cod unitate de măsura Plaţi cumulate efectuate în trim. anterioare *4) Plăti în trim pentru care se face rapor- tarea
  A B C 01 02
  Capitolul*3)... 02 Cheltuieli de personal (Cod 10+11+12+13+14+15+16) 10 Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.08 + 10.10+10.11+10.13+10.14) 10.01 Fond aferent salariilor de baza 10.02 Salarii de merit 10.03 Indemnizaţie de conducere 10.04 Spor de vechime 10.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.06 Alte sporuri 10.07 Ore suplimentare 10.08 Fond de premii, din care Premiul anual 10.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.11 Fond aferent plaţii cu ora 10.13 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.14 Alte drepturi salariate Sume aferente personalului care cumulează pensia cu salariul*5) 11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 Deplasări, detaşări, transferări 16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale Număr mediu de persoane remunerate, din care Număr mediu de persoane care cumuleaza pensia cu salariul Câştigul mediu lunar Număr posturi ocupate Număr posturi vacante 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei
  --------*1) se va completa potrivit Nomenclatorului de formulare*2) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare i profil departamental, pentru ordonatorii principali prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 şi cu codul unic de înregistrare pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2005*3) anexa se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.*4) datele trebuie să corespunda cu cele din raportarea anterioara cuprinse, în col.01 cumulat cu cele din col.02.*5) Sumele aferente personalului care cumulează pensia cu salariul sunt cuprinse în cheltuielile cu salariileORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,Întocmit,Numele şi prenumele ...............Telefon (Fax)......................
   +  Anexa 3 INSTRUCŢIUNIprivind completarea şi depunerea formularelor de raportare1. Formularul "Situaţie privind repartizarea peluni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul....."(Anexa 1)se completează şi se depune astfel: a) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai pentru instituţiile publice finanţate integral din aceste bugete, iar repartizarea sumelor se realizează pe fiecare luna, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora până la sfârşitul anului; b) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale vor depune la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 50 de zile de la publicarea legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, iar repartizarea sumelor se realizează pe fiecare luna, până la sfârşitul anului, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de 50 de zile, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei din cadrul ministerului, situaţia centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal.2. Formularul "Situaţie privindmonitorizarea cheltuielilor de personal pe luna.... anul .....(Anexa nr. 2)se completează şi se depune astfel: a) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioara, pentru aparatul propriu şi instituţiile publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare . b) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate prin bugetele locale, la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 12 a lunii curente pentru luna anterioara, pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei, din cadrul ministerului, până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioara situaţia centralizatoare, pe judeţ şi respectiv pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal; c) Coloana 01 se va completa cu sumele şi cu numărul aprobate şi se actualizează ori de cate ori programul se modifica, în condiţiile legii; d) Coloana 02 reprezintă plăţile efectuate, cumulat până la finele lunii anterioare celei pentru care, se face raportarea; e) Coloana 03 reprezintă plăţile efectuate în luna pentru care se face raportarea ; f) Sumele transmise, reprezentând plăţile de casa, trebuie să corespunda cu cele din ultimul extras de cont eliberat de trezorerie pentru luna pentru care se face raportarea; g) numărul mediu de persoane remunerate din coloana 03 poate fi mai mic sau cel mult egal cu cel, din coloana 01. În situaţiile în care numărul mediu de persoane remunerate din coloana 03, este mai mare decât numărul de persoane din coloana 01, se va preciza printr-o Nota, în subsolul raportării, motivaţia acestei depăşiri, numărul de persoane remunerate şi sumele aferente.3. Formularul "Situaţie privind monitorizarea cheltuielilor depersonal aferente funcţionarilor publici pe luna ....., anul .....,(Anexa 2a)Formularul "Situaţie privind monitorizarea cheltuielilorde personal aferente personalului contractual pe luna..., anul...(Anexa 2b)Formularul "Situaţie privind monitorizarea cheltuielilor depersonal aferente altor categorii de personal pe luna ..., anul...(Anexa 2c)se completează şi se depun astfel: a) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, la Ministerul Finanţelor Publice -Direcţia Generata de Programare Bugetară şi Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale, până la data de 17 a primei luni din trimestru pentru trimestrul anterior, pentru aparatul propriu şi instituţiile publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare; b) ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale la Direcţiile generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 12 a primei luni din trimestru pentru trimestrul anterior, pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. Directiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei, din cadrul ministerului, până la data de 17 a primei luni din trimestrul pentru trimestrul anterior situaţia centralizatoare, pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal; c) în anexele nr. 2, 2a), 2b) şi 2c) numărul mediu de persoane remunerate, numărul de posturi ocupate şi numărul de posturi vacante se determina ca medie lunara corespunzătoare numărului de luni raportate;Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate de la bugetele locale vor prelua aplicaţia informatica, pe discheta, de la Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti - serviciile de buget.4. Corelaţii de care trebuie să se tina seama la înscrierea datelor în formulare    Corelaţii pentru formularul 01:    rd. 04 = rd.01+rd.02+rd.03 (col.01 la col.09)    rd. 08 = rd.05+rd.06+rd.07 (col.01 la col.09)    rd. 12 = rd.09+rd.10+rd.11 (col.01 la col.09)    rd. 16 = rd.13+rd.14+rd.15 (col.01 la col.09)    rd. 17 = rd.04+rd.08+rd.12+rd.16 (col.01 la col.09)    col.01 = col.02+col.03+col.08 (rd.01 la rd.17)    col.03 = col.04+col.05+col.06+col.07 (rd.01 la rd.17)    col.09 = (rd.01+rd.02+rd.03)/3 rd.O4    col.09 = (rd.05+rd.06+rd.07)/3 rd.08    col.09 = (rd.09+rd.10+rd.11)/3 rd.12    col.09 = (rd.13+rd.14+rd.15)/3 rd.16    col.09 = (rd.04+rd.08+rd.12+rd.16)/4 rd.17    col.10 = col.02/col.09 (rd.O1 la rd.17)    Corelaţii pentru formularul 02:    rd.01 = rd.02+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24 (col.01 la col.03)    rd.02 = rd.3 la rd.10 + rd.12 la rd.15 (col.01 la col.03)    rd.27 = rd.02 / rd.25/ 12 col.01    rd.27 = rd.02 / rd.25/ n col.02    rd.27 = rd.02/ rd.25 col.03    rd.28+rd.29,col.02 = rd.25, col.01    rd.28+rd.29,col.03 = rd.25, col.01    unde "n" = numărul de luni de raportare anterioare    Corelaţii pentru formularele 03, 04, 05:    rd.01 = rd.02+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24 (col.01 şi col.02)    rd.02 = rd.3 la rd.10 +rd.12 la rd.15 (col.01 şi col.02)    rd.27 = rd.02/rd.25/n col.1    rd.27 = rd.02/rd.25 col.2    unde "n" = numărul de luni de raportare anterioare    Corelaţii între formulare:    (col.02+col.03) formularul 02 =(col.01+col.02) formularul 03 +    (col.01+col.02) formularul 04+(col.01+col.02) formularul    (rd.01 la rd.26, rd.28, rd.29)5. NOMENCLATOR FORMULARE
  COD TIPUL DE INSTITUŢIE/TIPUL DE ANEXA RMULAR
  Instituţii finanţate integral din bugetul de stat10 Anexa 111 Anexa 212 Anexa 2a13 Anexa 2b14 Anexa 2cInstituţii finanţate integral din bugetul local20 Anexa 121 Anexa 222 Anexa 2a23 Anexa 2b24 Anexa 2cInstituţii finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat30 Anexa 131 Anexa 232 Anexa 2a33 Anexa 2b34 Anexa 2cInstituţii finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj40 Anexa 141 Anexa 242 Anexa 2a43 Anexa 2b44 Anexa 2cInstituţii finanţate integral din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate50 Anexa 151 Anexe 252 Anexa 2a53 Anexa 2b54 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat62 Anexa 263 Anexa 2a64 Anexe 2b65 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local72 Anexa 273 Anexa 2a74 Anexa 2b75 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat82 Anexa 283 Anexa 2a84 Anexa 2b85 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj86 Anexa 287 Anexa 2a88 Anexa 2b89 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul fondului unic de asigurări de sănătate91 Anexa 292 Anexa 2a93 Anexa 2b94 Anexa 2cInstituţii finanţate din venituri proprii96 Anexa 297 Anexa 2a98 Anexa 2b99 Anexa 2c----------