ORDIN nr. 756 din 12 iulie 2005privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 756 din 12 iulie 2005
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Nr. 276 din 4 iulie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 2 august 2005    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,ministrul sănătăţii şi secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a desemna asistenţi sociali care să asigure legătura permanentă cu unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie. (2) Unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a permite accesul neîngrădit în unităţile respective al asistenţilor sociali desemnaţi conform alin. (1).  +  Articolul 2În vederea formării şi pregătirii corespun-zătoare a asistenţilor sociali sau, după caz, a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul unităţilor sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au următoarele obligaţii: a) să organizeze întâlniri periodice sau instruiri semestriale cu asistenţii sociali ori, după caz, cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare; b) să informeze şi să pregătească asistenţii sociali din unităţile sanitare cu privire la instrumentarea cazurilor care prezintă risc de abandon al copilului; c) să aducă la cunoştinţă asistenţilor sociali din unităţile sanitare cadrul normativ existent în domeniul protecţiei drepturilor copilului, instrumentele şi procedurile de lucru utile în activităţile de prevenire a abandonului sau părăsirii copilului în maternităţi, prestaţiile sau serviciile la care pot avea acces gravidele/mamele care prezintă risc; d) să faciliteze participarea asistenţilor sociali din unităţile sanitare la cursuri de formare profesională continuă.  +  Articolul 3Asistenţii sociali sau, după caz, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul unităţilor sanitare, desemnaţi în condiţiile legii, au obligaţia de a sesiza în termen de 24 de ore, telefonic sau în scris, asistenţii sociali desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu privire la existenţa oricărei situaţii de risc de abandon al copilului.  +  Articolul 4Asistenţii sociali sau persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au următoarele atribuţii principale: a) menţin permanent legătura cu asistenţii sociali desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; b) efectuează sesizările prevăzute de Legea nr. 272/2004, privind cazurile copiilor care prezintă risc de abandon; c) participă la consilierea gravidei/mamei înainte şi după actul naşterii, asigurând informarea acesteia cu privire la drepturile şi obligaţiile care îi revin conform legii; d) sprijină mama în vederea realizării demersurilor legate de întocmirea actului de naştere a copilului; e) asigură întocmirea documentaţiei necesare în scopul preluării copilului în regim de urgenţă în sistemul de protecţie a copilului, în termenul prevăzut de Legea nr. 272/2004.  +  Articolul 5În scopul asigurării activităţilor de prevenire a abandonului în maternităţi, asistenţii sociali desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au următoarele atribuţii principale: a) asigură consilierea gravidei/mamei înainte şi după actul naşterii; b) asigură preluarea copilului în evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi monitorizarea acestor cazuri; c) participă la întocmirea documentaţiei pentru preluarea copilului în sistemul de protecţie; d) asigură preluarea de urgenţă a copilului în sistemul de protecţie, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, pe baza sesizării unităţii sanitare în care a fost abandonat copilul.  +  Articolul 6Asistenţii sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, în a căror rază teritorială se află domiciliul gravidei/mamei, vor urmări ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor privind eliminarea oricărui risc de abandon al copilului în unităţile sanitare.  +  Articolul 7Serviciile publice de asistenţă socială vor asigura informarea corespunzătoare a gravidelor/mamelor cu privire la serviciile de care pot beneficia, în condiţiile legii, respectiv: posibilitatea acordării unor servicii şi prestaţii în scopul asigurării menţinerii copilului în familie, accesul acestora împreună cu copilul în centre maternale, plasamentul copilului la familia extinsă sau, după caz, la asistentul maternal.  +  Articolul 8Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au obligaţia de a monitoriza şi de a coordona activităţile privind respectarea dreptului copilului la stabilirea şi păstrarea identităţii sale, precum şi cu privire la prevenirea abandonului copilului în maternităţi.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 727/6.843/2003 privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de plasament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 1 octombrie 2003.  +  Articolul 10Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăSecretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian Panait____________