ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 iulie 2005    Urgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea finalizării procesului de reformă a asistenţei medicale ambulatorii, condiţie esenţială în alocarea eficientă a resurselor şi reducerea costurilor asistenţei medicale acordate în spitale şi diminuarea deficitului bugetar al sistemului sanitar, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.Întrucât privatizarea asistenţei medicale ambulatorii are drept componentă intrinsecă deţinerea în proprietate a spaţiilor în care se desfăşoară această activitate, având în vedere că nu a fost creat cadrul legal în acest sens,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. (2) Vânzarea spaţiilor având destinaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţii medicale se înţelege spaţiile în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică spaţiilor medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric. Vânzarea acestor spaţii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (2) Până la adoptarea unei legi speciale privind regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase sau comunităţilor minorităţilor naţionale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisă înstrăinarea spaţiilor medicale situate în imobilele în cauză ori schimbarea destinaţiei acestora. (3) Spaţiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, pot fi vândute după definitivarea situaţiei juridice a acestora, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică care desfăşoară activităţi conexe actului medical, persoanele care desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca unic obiect de activitate furnizarea serviciilor medicale. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4. (3) Spaţiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de concesiune.  +  Capitolul II Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale prin negociere directă  +  Articolul 4În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului şi care se află în administrarea lor, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul instituţiei, după caz.  +  Articolul 5 (1) Prefecţii vor veghea ca hotărârea prevăzută la art. 4 să cuprindă toate spaţiile medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene vor fi comunicate prefecţilor în termen de cel mult 10 zile de la adoptare şi vor fi afişate la sediul primăriei, respectiv al consiliului judeţean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situaţia în care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instanţei de contencios administrativ. (2) În cazul municipiului Bucureşti, lista spaţiilor supuse vânzării se aprobă pe sectoare de către consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru spaţiile aflate în proprietatea ori administrarea acestuia. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 6 (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumită în continuare comisie. (2) Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi formată din următorii membri: a) 2 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui proprietate, respectiv administrare, se află spaţiul medical; b) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al organizaţiilor profesionale corespunzătoare; d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general. (3) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin decizie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. (4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea consiliilor locale, respectiv a consiliilor judeţene, instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii şi/sau, după caz, înlocuitorii acestora. (5) Membrii comisiei îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. (6) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană juridică, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiului medical. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. (7) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene ori a municipiului Bucureşti, şi se achită din fondurile realizate din vânzarea spaţiilor medicale.  +  Articolul 7 (1) Comisia are următoarele atribuţii: a) desemnează la prima şedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei; b) ţine evidenţa spaţiilor care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă; c) aprobă preţul minim de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de evaluare; d) aprobă vânzarea spaţiilor medicale în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; e) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază preţul de vânzare cu cumpărătorul, pornind de la preţul din raportul de evaluare; f) organizează licitaţia publică cu strigare, dacă este cazul. (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia. (3) Raportul de evaluare se întocmeşte de către un evaluator care va fi selectat de comisie prin licitaţie publică.  +  Articolul 8Preţul de vânzare al spaţiului medical se stabileşte prin negociere directă între cumpărător şi comisie, pornindu-se de la preţul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant pe bază de acte justificative. Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare.  +  Articolul 9 (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru spaţiul vândut. (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei. (3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a tribunalului de către partea interesată.  +  Articolul 10Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean ori de primar, după caz.  +  Articolul 11 (1) Preţul de vânzare al spaţiilor se va plăti de cumpărător la încheierea contractului sau, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în rate. (2) Spaţiile dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi activităţilor conexe actului medical. (3) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanţi ai vânzătorului şi un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 12 (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, două sau mai multe spaţii medicale situate în aceeaşi comună, oraş sau municipiu ori în unităţi administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului. (2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a mai depus o altă cerere de cumpărare.  +  Articolul 13 (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3 în următoarele condiţii: a) avans de 25% din preţul de vânzare; b) rate lunare eşalonate pe un termen de până la 5 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de până la un an; c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%. (2) Pentru vânzarea în rate, comisia va solicita cumpărătorului constituirea unei ipoteci pe spaţiul şi terenul care fac obiectul vânzării, în condiţiile legii. (3) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate succesive, contractul de vânzare-cumpă rare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate.  +  Articolul 14 (1) Terenul aferent spaţiului medical se vinde o dată cu acesta, dacă este clarificată situaţia sa juridică şi dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Preţul de vânzare al terenului aferent se determină potrivit art. 8. (2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifică după data vânzării spaţiului medical, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, va fi vândut cumpărătorului spaţiului, la cererea acestuia, prin negociere directă, la preţul stabilit conform art. 8. (3) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc condiţiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spaţiului medical numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 15Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se deduc din încasările obţinute.  +  Articolul 16Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat în cotă de 10%, diferenţa fiind virată la bugetele locale respective, într-un cont special, şi utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare.  +  Articolul 17 (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare. (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii spaţiului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm cumpărarea, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întreg spaţiul deţinut în comun. (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia. (4) În situaţia în care mai mulţi codeţinători solicită cumpărarea spaţiului medical, respectivul spaţiu se va vinde acestora.  +  Articolul 18Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.  +  Capitolul III Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare  +  Articolul 19Spaţiile nevândute prin negociere directă se vând prin licitaţie publică cu strigare persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Comisia va face public anunţul de vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia. (2) Anunţul de vânzare va cuprinde: a) denumirea şi sediul vânzătorului, precum şi datele de identificare a spaţiului supus vânzării; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare; d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie; e) garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare; f) taxa de participare la licitaţie. (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie:A. pentru persoane juridice: a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; c) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent; d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice: a) copie de pe actul de identitate; b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; c) copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent. (4) Anunţul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale de largă circulaţie şi se afişează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de data ţinerii licitaţiei.  +  Articolul 21 (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 3 ofertanţi. (2) Preţul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare. (3) În cazul în care nu se oferă preţul minim de vânzare, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a doua licitaţii. (4) A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi. Dacă aceştia oferă un preţ care nu este mai mic de 50% din preţul minim de vânzare, comisia poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu preţul în rate. (5) Preţul de vânzare nu poate scădea sub 50% din preţul minim de vânzare nici în cazul vânzării în rate.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) În cazul spaţiilor medicale trecute în proprietatea statului în condiţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la data încheierii procedurilor de restituire, prevăzute de aceeaşi lege. (2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.  +  Articolul 23Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor comunică lunar Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Sănătăţii, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spaţiilor medicale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor.  +  Articolul 24Spaţiile medicale cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi folosite decât pentru activităţi medicale şi/sau pentru activităţi conexe actului medical.  +  Articolul 25 (1) La înstrăinarea prin vânzare a spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi exercitat dreptul de preempţiune. (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinare a imobilelor prevăzute la alin. (1) revine coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini. (3) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. (4) După împlinirea acestui termen, dreptul de preempţiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.  +  Articolul 26Actul de înstrăinare încheiat cu încălcarea dreptului de preempţiune prevăzut la art. 25 este nul.  +  Articolul 27 (1) Spaţiile medicale şi terenurile aferente în care funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care aparţin domeniului public al statului, trec în domeniul privat al statului şi în administrarea consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, după caz, prin hotărâre a Guvernului. (2) Inventarierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 29Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 110.----