ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005    În vederea susţinerii măsurilor de reformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza principiilor prevăzute în Programul de guvernare,pentru definirea statutului instituţional al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, eficientizarea activităţii acesteia şi a caselor de asigurări de sănătate,şi ţinând cont de necesitatea completării reglementărilor actuale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, elementele ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, numai pentru veniturile obţinute din pensii;".3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă sau în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz."4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor."5. Alineatul (5) al articolului 10 se abrogă.6. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) CNAS poate stabili relaţii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializă. Durata acestor contracte este de un an şi poate fi prelungită prin acte adiţionale pentru anii următori în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare."7. La alineatul (1) al articolului 50, litera c) va avea următorul cuprins:"c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi CAS, precum şi alte venituri, în condiţiile legii."8. La alineatul (2) al articolului 51, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente, dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia."9. Alineatul (2) al articolului 52 se completează cu următoarea formulare:"Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. Structura acestuia pe categorii de venituri este detaliată prin normele de încasare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie."10. Alineatul (3) al articolului 52 va avea următorul cuprins:"(3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei."11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza declaraţiei de asigurare, în vederea stabilirii şi achitării contribuţiei de 6,5%. Modelul declaraţiei de asigurare se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS."12. După alineatul (2) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru lucrătorii migranţi care îşi păstrează domiciliul sau reşedinţa în România, contribuţia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situaţia în care nu realizează astfel de venituri, la valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară."13. Alineatul (3) al articolului 53 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru persoanele care se asigură facultativ în condiţiile art. 7 alin. (2) contribuţia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru."14. Alineatul (4) al articolului 53 va avea următorul cuprins:"(4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, să achite contribuţia legală lunară pe ultimii 3 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii."15. După alineatul (4) al articolului 55 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul neachitării în termen a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, CNAS, prin casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală şi normelor de încasare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie."16. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) CNAS este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar şi are sediul în municipiul Bucureşti, calea Călăraşi nr. 248, sectorul 3."17. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"(3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, avizat de Consiliul de administraţie al CNAS şi aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS."18. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experţi pentru elaborarea proiectelor de acte normative, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii, precum şi pentru implementarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finanţate din fond."19. La alineatul (1) al articolului 64, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internaţională în domeniul său de activitate."20. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNAS şi are rang de secretar de stat. Preşedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS şi în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru funcţia de secretar de stat. Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administraţie, la propunerea ministrului sănătăţii."21. După alineatul (2) al articolului 72 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În condiţiile în care la prima convocare a unei şedinţe a consiliului de administraţie nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, are dreptul să convoace o nouă şedinţă în termen de maximum 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi."22. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii şi pe asiguraţi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate."23. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:"(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, şi se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS. (3) Organizarea concursului şi criteriile de selecţie sunt stabilite de preşedintele CNAS, cu avizul consiliului de administraţie."24. Literele b) şi u) ale articolului 76 vor avea următorul cuprins:"b) avizează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS;......................................................................... u) avizează organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări teritoriale, care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS;"25. Alineatul (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:"(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."26. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiţi pe bază de concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, respectiv în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări - manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management."27. Litera b) a articolului 85 va avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract;".28. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - (1) Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi sunt obligate să suporte cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări şi constituie venituri ale fondului. (2) Furnizorii de servicii care acordă asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări cu care se află în relaţie contractuală documentele justificative care atestă cheltuielile efective realizate."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuMinistrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 107.---------