DECRET nr. 392 din 16 decembrie 1985privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 27 decembrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole prin reorganizarea Departamentului industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul industriei alimentare, precum şi în domeniile construirii, preluării, păstrării şi valorificării fondului de stat de produse agricole vegetale şi animale, al formării şi păstrării rezervei de stat la produsele agroalimentare.  +  Articolul 3Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau ce se desfăşoară în unităţi din subordinea altor organe centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 4Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştrii.  +  Articolul 6Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 7Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole îndeplineşte, în principal, atribuţiile stabilite prin prezentul decret.  +  Secţiunea I Atribuţii în domeniul industriei alimentare A. Cu privire la industrializarea produselor agricole vegetale şi animale  +  Articolul 8Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole poarta întreaga răspundere cu privire la industrializarea produselor agricole vegetale şi animale, în condiţiile valorificării superioare a materiilor prime, perfecţionării şi modernizării tehnologiilor de producţie, în care scop: a) răspunde de realizarea sarcinilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, la toţi indicatorii stabiliţi, precum şi de elaborarea şi aplicarea programelor de dezvoltare, din domeniul industriei alimentare; b) asigura şi răspunde de dezvoltarea continua a activităţii de industrializare a produselor agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare şi îmbunătăţirea calităţii acestora, în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi a altor cerinţe ale economiei naţionale; c) răspunde de valorificarea superioară a materiilor prime agricole, introducerea de noi tehnologii, reducerea consumurilor specifice, folosirea raţională a capacităţilor de producţie, introducerea unor metode avansate de organizare a producţiei şi a muncii, în vederea creşterii productivitatii muncii şi a eficientei economice în unităţile de industrializare; d) elaborează studii şi programe de dezvoltare ale industriei alimentare ţinînd seama de orientările şi tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic; elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale pe produse, grupe de produse şi activităţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unităţilor subordonate; e) elaborează programe de folosire integrală şi în condiţii de eficienta sporită a capacităţilor de producţie, urmărind utilizarea în tot cursul anului a utilajelor, instalaţiilor şi forţei de muncă din unităţile industriale; f) răspunde de gospodărirea judicioasă a resurselor de carne din fondul de stat, de asigurarea producţiei de carne şi preparate din carne, precum şi de valorificarea integrală şi superioară a produselor şi subproduselor animaliere, realizarea unei producţii diversificate de produse şi preparate din carne; g) controlează regimul de tăiere a animalelor din abatoare, indiferent de subordonare, şi răspunde de respectarea prevederilor legii în ce priveşte greutatea de tăiere şi numărul de animale destinate tăierii, potrivit planului; h) ia măsuri pentru dezvoltarea producţiei de preparate culinare, prelucrate şi preambalate, pe baza criteriilor de alimentaţie ştiinţifică; i) răspunde de industrializarea laptelui, de valorificarea superioară a acestuia, de realizarea unor produse lactate cu valori nutritive diferenţiate corespunzătoare cerinţelor de alimentaţie raţională a diferitelor categorii de consumatori; j) organizează, îndrumă şi controlează pescuitul în Marea Neagra şi în oceane, piscicultura şi pescuitul în apele interioare, potrivit legii, industrializarea peştelui şi a celorlalte produse acvatice, îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate din peste prin respectarea stricta a tehnologiilor şi a retetelor de fabricaţie, sporirea cantităţilor de peste prelucrate şi livrate în stare proaspăta populaţiei; k) asigura industrializarea griului şi porumbului, organizează şi răspunde de realizarea producţiei de făina, pîinii, produselor de panificatie, patiserie, pastelor fainoase şi biscuitilor într-o larga structura sortimentala, de calitate superioară, urmărind gospodărirea judicioasă a materiilor prime; l) îndrumă şi controlează producţia de sfecla de zahăr, răspunde de realizarea producţiei de zahăr, produse zaharoase şi de ulei; ia măsuri pentru îmbunătăţirea continua a tehnologiilor de producere a zahărului şi uleiului, în vederea obţinerii unor randamente superioare de fabricaţie; asigura ridicarea nivelului calitativ al produselor zaharoase, îmbunătăţirea ambalarii şi modul de prezentare a acestora; m) răspunde de industrializarea şi valorificarea superioară a legumelor, cartofilor, fructelor şi strugurilor sub forma de produse semiconservate şi conservate, asigurind diversificarea permanenta a sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii acestora; coordonează şi răspunde de realizarea producţiei de sucuri; n) asigura valorificarea, prin vinificaţie, a producţiei de struguri destinate industrializarii, urmărind aplicarea de tehnologii noi şi îmbunătăţite care să conducă la obţinerea de vinuri de calităţi superioare; coordonează, îndrumă şi da dispoziţii obligatorii privind producţia de băuturi alcoolice şi îndeplinirea sarcinilor către fondul de stat; răspunde de realizarea producţiei de bere, corespunzător cerinţelor de consum; răspunde de industrializarea tutunului şi asigură realizarea producţiei de tutun şi tigarete; o) răspunde de valorificarea superioară a resurselor agroalimentare de care dispune economia naţionala, prin concentrarea producţiei de preparate culinare în unităţi specializate, precum şi de organizarea pe principii industriale a producţiei, prin amenajarea de fabrici de diferite capacităţi care să asigure necesarul de produse pentru unităţile comerciale alimentare, de alimentaţie publică şi consumurile colective; p) coordonează şi da dispoziţii obligatorii pentru producţia şi livrarea de făina, malai, produse de panificatie, produse zaharoase şi alte produse agroindustriale realizate de către unităţile din subordinea organelor locale, acorda acestora asistenţa tehnica de specialitate şi exercită controlul activităţii morilor cu regim de macinis prestator; r) coordonează şi sprijină dezvoltarea, în cadrul consiliilor unice agroindustriale, a capacităţilor noi industriale pentru valorificarea economică a resurselor de materii prime agricole; organizează acţiuni de cooperare şi asociere între întreprinderile industriale şi cooperativele agricole şi dezvolta secţii ale întreprinderilor pe raza de activitate a consiliilor; s) coordonează elaborarea planului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, de introducere a progresului tehnic pentru toate sectoarele de industrie alimentara, urmăreşte şi asigura îndeplinirea acestuia; răspunde de asimilarea de produse noi, conform programelor întocmite, modernizarea şi automatizarea proceselor de producţie, a celor cu volum mare de manopera, şi de reducerea consumurilor de materii prime şi materiale;s,) elaborează şi aplica noi tehnologii care asigură realizarea şi folosirea inlocuitorilor de materii prime şi materiale deficitare din import; t) colaborează, pe baza unor programe prioritare comune, cu unităţile de cercetare şi producţie din agricultura pentru găsirea de noi rase sau hibrizi de animale şi plante, în scopul asigurării industriei cu materii prime cu conţinut ridicat de substanţe utile şi calităţi optime de prelucrare;t,) elaborează proiectele de tipizare a tehnologiilor şi construcţiilor pentru noile capacităţi din toate sectoarele industriei alimentare, urmărind modul de aplicare a acestora de către toţi producătorii de bunuri alimentare, indiferent de subordonarea acestora; u) coordonează elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice pentru toate produsele alimentare, urmărind cuprinderea în aceasta a condiţiilor tehnice de calitate, compoziţie, reguli şi metode de verificare a calităţii, prescripţii speciale de ambalare, marcare şi transport, precum şi reguli speciale de protecţie specifice condiţiilor de clima şi mediu ale ţărilor în care urmează să fie expediate, precum şi alţi parametri, potrivit legii; v) urmăreşte respectarea nivelului parametrilor de calitate din documentele tehnice pe care le elaborează şi stricta aplicare a acestora, după aprobarea lor conform legii; asigura revizuirea periodică a parametrilor de calitate ai produselor în vederea aducerii lor la nivelul performantelor din ţara sau pe plan mondial; z) organizează, îndrumă şi coordonează utilizarea raţională şi dezvoltarea reţelei frigorifice din ţara. B. Cu privire la achiziţionarea produselor agricole vegetale şi animale  +  Articolul 9Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole este răspunzător unic pentru întreaga activitate de contractare, achizitionare şi preluare a produselor agricole vegetale şi animale la fondul de stat şi la fondul de autoaprovizionare.  +  Articolul 10În calitatea sa de răspunzător unic pentru activitatea de achiziţii, contractare şi preluare a produselor agricole vegetale şi animale, Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole poate da mandat Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor de a efectua, prin unităţile acesteia, contractari şi achiziţii de produse agricole vegetale şi animale. De asemenea, Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole poate da mandat şi altor ministere şi organe centrale pentru a efectua contractari şi achiziţii ale unora dintre produsele agricole.  +  Articolul 11Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, precum şi celelalte organe centrale, răspund, în conformitate cu mandatul încredinţat, împreună cu Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole, de îndeplinirea integrală a sarcinilor de contractare şi preluare a produselor agricole la fondul de stat.Unităţile care contractează şi achiziţionează produse agricole în cadrul mandatului primit vor încheia contracte economice de livrare cu unităţile beneficiare, pentru cantităţile prevăzute în plan.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii în domeniul construirii, păstrării şi valorificării fondului de stat de cereale şi plante tehnice A. Cu privire la constituirea fondului de stat de cereale şi plante tehnice  +  Articolul 12Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, în care scop: a) organizează şi asigura încheierea contractelor cu unităţile agricole socialiste şi alţi producători pentru livrarea cerealelor şi plantelor tehnice la fondul de stat; b) controlează baza materială a contractelor de livrare la fondul de stat, amplasarea culturilor şi cultivarea suprafeţelor planificate, asigurarea şi folosirea seminţelor din soiuri şi hibrizi cu însuşiri biologice superioare, executarea, potrivit legii, a lucrărilor agricole - pregătirea solului, insamintarea în perioada optima, respectarea densitatilor, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi chimice potrivit programului, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, întreţinerea culturilor; c) colaborează cu Ministerul Agriculturii la efectuarea evaluării productiilor de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, precum şi la elaborarea proiectelor balantelor pentru aceste produse, în vederea realizării integrale a fondului de stat; d) colaborează cu Ministerul Agriculturii la organizarea recoltarii cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase şi ia măsuri ca produsele destinate fondului de stat să fie transportate şi livrate cu prioritate la bazele de recepţie; e) asigura preluarea integrală a cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase ce se livreaza la fondul de stat prin contractari şi achiziţii, a celor datorate staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, ca plata în natura pentru lucrările executate cooperativelor agricole de producţie şi altor producători, precum şi a uiumurilor datorate pentru prestaţiile de macinis. B. Cu privire la depozitarea şi păstrarea cerealelor şi plantelor tehnice  +  Articolul 13Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de receptionarea, depozitarea şi păstrarea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase, în care scop: a) organizează, în mod corespunzător, bazele de recepţie şi spaţiile de depozitare, asigurind receptionarea cantitativă şi calitativă a produselor agricole, potrivit normelor legale; b) asigura receptionarea, depozitarea, condiţionarea şi conservarea produselor agricole; c) urmăreşte realizarea sarcinilor privind achiziţiile de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase de la populaţie de către unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi controlează modul în care aceste unităţi depozitează şi păstrează produsele; d) controlează şi răspunde de starea calitativă şi sanitară a produselor depozitate şi ia măsuri pentru evitarea oricăror pierderi şi deprecieri. C. Cu privire la valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice  +  Articolul 14Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de valorificarea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase, în care scop: a) asigura livrarea produselor din fondul de stat şi verifica utilizarea acestora potrivit destinaţiilor stabilite prin plan; propune măsuri de reducere a consumurilor şi de economisire a produselor agricole; b) asigura livrarea la export a produselor agricole, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractele externe; c) controlează şi ia măsuri pentru respectarea cu stricteţe a normelor legale privind transportul şi comercializarea cerealelor; d) controlează în unităţile de producţie agricolă respectarea destinaţiilor producţiei, stabilite prin balante, şi preia la fondul de stat disponibilităţile nedeclarate; e) organizează şi răspunde de evidenta întregii cantităţi de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase din fondul de stat şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestui fond.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţii cu privire la formarea şi păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare  +  Articolul 15Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole răspunde de formarea şi păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare, în care scop: a) asigura acumularea în rezervele de stat a produselor agroalimentare necesare pentru satisfacerea eficienta şi operativă a unor nevoi ale economiei naţionale; b) întocmeşte propuneri cu privire la nomenclatorul, nivelurile, stocurile minime, planurile anuale şi de perspectiva de constituire a produselor agroalimentare rezerve de stat; c) planifica şi coordonează activitatea de repartizare pe teritoriu, de depozitare, conservare şi improspatare a produselor agroalimentare rezerve de stat; d) avizează propunerile ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat privind scoaterea, sub forma de împrumut sau definitivă, din stocurile rezervelor de stat, a unor cantităţi de produse agroalimentare; e) asigura integritatea şi păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor agroalimentare rezerve de stat, stabilind termenele de păstrare şi luînd măsuri pentru improspatarea acestora; f) emite norme obligatorii cu privire la rezervele de stat de produse agroalimentare depozitate atît în unităţile din subordine, cît şi în unităţile din subordinea ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat; g) propune construirea de capacităţi de depozitare în concordanta cu ritmul de creştere a stocurilor de produse agroalimentare rezerve de stat şi folosirea raţională a capacităţilor de depozitare existente; h) colaborează cu unităţile de cercetare de profil în vederea stabilirii condiţiilor de depozitare pe timp îndelungat şi de conservare a produselor agroalimentare rezerve de stat; i) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea finanţării, constituirii şi administrării rezervelor de stat şi a realizării lucrărilor de investiţii.  +  Secţiunea a 4-a Alte atribuţii  +  Articolul 16Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) asigura diversificarea producţiei şi ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor în scopul satisfacerii necesităţilor economiei naţionale şi creşterii competitivitatii lor pe piaţa internationala; b) răspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibili, ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă, asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile; c) organizează întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unităţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale, semifabricate şi produse din competenţa sa; elaborează balantele materiale pentru produsele la care este coordonator; d) răspunde de realizarea producţiei planificate, precum şi de îndeplinirea celorlalţi indicatori ce-i revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetul de stat, precum şi din programele speciale, informind periodic Consiliul de Miniştri; e) îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate; organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din sfera sa de activitate; promovează introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unităţilor economice; f) răspunde de dezvoltarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate, în care scop:- întocmeşte planul de export, face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva şi răspunde de realizarea sarcinilor de export ce îi revin, precum şi a sarcinilor de cooperare economică internationala din domeniul sau de activitate;- organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara precum şi cu partenerii din străinătate, în domeniul sau de activitate;- asigura şi răspunde de aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea ministerului; controlează şi asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea; g) aproba notele de comanda pentru produse şi tehnologii noi şi modernizate din competenţa sa, potrivit legii; h) stabileşte necesarul de mijloace circulante pentru unităţile subordonate, potrivit normelor legale; i) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; j) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unităţile bugetare subordonate; k) exercita, potrivit legii, atribuţiile cu privire la preţuri şi tarife; l) răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal şi de retribuire a muncii, în care scop:- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale de activitate şi controlează aplicarea acestora;- stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia măsuri pentru pregătirea acestuia, potrivit legii;- încadrează personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale centralelor, unităţilor asimilate şi ale celorlalte unităţi direct subordonate, potrivit legii;- organizează şi asigura perfecţionarea pregătirii cadrelor de conducere şi a specialiştilor;- răspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învăţămîntului cu cercetarea ştiinţifică şi producţia, coordonarea activităţilor unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare în domeniul întocmirii şi realizării planurilor anuale de cercetare, proiectare şi de microproducţie;- participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire, organizind întocmirea de studii în acest scop;- asigura aplicarea unitară a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global, pentru ramura şi subramurile coordonate;- stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii şi asigura cele mai bune condiţii de muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, la unităţile din subordine;- stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai ale personalului; m) răspunde de îndeplinirea şi a altor atribuţii, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 17În îndeplinirea funcţiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole asigură: a) specializarea, profilarea şi integrarea producţiei la toate unităţile din cadrul ramurii; b) cooperarea între toate unităţile din subordinea sa şi cele ale altor organe centrale şi locale; c) elaborarea, împreună cu titularii de plan, a proiectului de plan în profil de ramura, urmărind dezvoltarea echilibrata a acesteia; d) îndrumarea şi controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizării rationale a mijloacelor de producţie, introducerii şi extinderii tehnicii noi, asimilarii de produse noi şi perfecţionării celor existente, ridicării continue a calităţii produselor, creşterii productivitatii muncii şi reducerii costurilor, în conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate; e) coordonarea, îndrumarea şi controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacităţilor de producţie, precum şi realizarea planului de construcţii-montaj şi reparaţii capitale ale acestora.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 18Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 19Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 20Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole are în conducerea sa un ministru, trei adjuncţi ai ministrului şi doi secretari de stat.Adjunctii ministrului şi secretarii de stat se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 21Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 22În cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului  +  Articolul 23Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia de achizitionare şi industrializare a produselor animaliere; b) Direcţia de achizitionare şi industrializare a produselor vegetale; c) Direcţia plan, finanţe-preţuri; d) Direcţia tehnica pentru perfecţionarea tehnologiilor şi introducerea progresului tehnic în industria alimentara; e) Direcţia de investiţii şi mecano-energetica; f) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; g) Direcţia de aprovizionare şi transport; h) Direcţia de organizare, personal, învăţămînt, retribuire; i) Inspecţia de stat pentru industria alimentara şi achiziţionarea produselor agricole; j) Direcţia generală economică pentru achiziţionarea produselor agricole; k) Oficiul juridic-arbitraj; l) Serviciul secretariat-administrativ.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1* şi anexa nr. 2 *.Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.Direcţia generală economică pentru achiziţionarea produselor agricole funcţionează pe principiul autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridică şi îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, centralelor.  +  Articolul 24Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole are în subordinea sa centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, întreprinderi, unităţi de cercetare ştiinţifică, alte unităţi, licee de specialitate şi şcoli profesionale pentru pregătirea cadrelor de specialitate.  +  Articolul 25Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 26Pentru coordonarea unitară a activităţii de industrializare şi achizitionare a produselor agricole, în cadrul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se organizează consilii pentru industrializarea şi achiziţionarea produselor agricole în subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole sînt subordonate şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 28Pentru urmărirea realizării fondului de stat în cadrul întreprinderilor de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole funcţionează compartimentul de împuterniciţi ai statului, prevăzut cu 1-2 posturi pentru fiecare consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist.Funcţia de împuternicit al statului se asimilează cu funcţiile de inspector principal I şi II din inspectoratele judeţene pentru controlul calităţii produselor, prevăzute în anexa nr. VI cap. IV lit. A poziţia 2 din Legea nr. 57/1974.  +  Articolul 29Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole se doteaza cu 4 autoturisme pentru transport persoane, pentru parcul comun propriu.  +  Articolul 30Personalul care trece de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de la Departamentul pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole la Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 31Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 32Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică, pînă la 31 martie 1986, posturilor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 33Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, pe baza propunerilor ministerelor interesate, modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, cu influentele ce decurg din aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 34Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 35Decretul nr. 420/1982 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.----------------------* Anexele nr. 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Anexa 3UNITĂŢILE subordonate direct Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionării Produselor Agricole
     
    I. Centrale industriale   II. Alte unitati
  1.Centrala industrializarii carnii Bucuresti1.Intreprinderea de comert exterior "Prodexport"Bucuresti
  2.Centrala industrializarii laptelui Bucuresti2.Intreprinderea de comert exterior "Fructexport"Bucuresti
  3.Centrala industriala de morarit si panificatie Bucuresti3.Intreprinderea de transporturi internationale auto Bucuresti
  4.Centrala industriei zaharului si produselor zaharoase Bucuresti4.Intreprinderea "Siloz" Constanta-Port
  5.Centrala industriei uleiului Bucuresti5.Intreprinderea-antrepriza "Frigotehnica"
  6.Centrala vinificarii,bauturilor diferite si produselor spirtoase Bucuresti6.Institutul de chimie alimentara Bucuresti
  7.Centrala pescuitului si industrializarii pestelui Bucuresti7.Baza de aprovizionare pentru industria alimentara Bucuresti
  8.Centrala industrializarii tutunului Bucuresti8.Centrul de organizare si calcul Bucuresti
  9.Trustul pentru producerea conservelor si sucurilor Bucuresti.9.Unitati scolare.
           
    III. Unitatile din subordinea Directiei generale economice pentru achizitionarea produselor agricole
    Nr. crt.DenumireaSediul
    localitateajudetul
    1.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Afumaticomuna Afumati, Sectorul agricol Ilfov-
    2.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Albaorasul SebesAlba
    3.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Aradmunicipiul AradArad
    4.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Argesmunicipiul PitestiArges
    5.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Bacaumunicipiul BacauBacau
    6.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Bihormunicipiul OradeaBihor
    7.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Bistrita-Nasaudmunicipiul BistritaBistrita Nasaud
    8.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Botosanimunicipiul BotosaniBotosani
    9.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Brasovmunicipiul BrasovBrasov
    10.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Brailamunicipiul BrailaBraila
    11.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Buzaumunicipiul BuzauBuzau
    12.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Caras-Severinmunicipiul ResitaCaras- Severin
    13.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Calarasimunicipiul CalarasiCalarasi
    14.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Clujmunicipiul Cluj-NapocaCluj
    15.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Constantamunicipiul ConstantaConstanta
    16.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Covasnamunicipiul Sfintu GheorgheCovasna
    17.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Dimbovitamunicipiul TirgovisteDimbovita
    18.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Doljmunicipiul CraiovaDolj
    19.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Galatimunicipiul GalatiGalati
    20.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Giurgiumunicipiul GiurgiuGiurgiu
    21.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Gorjmunicipiul Tirgu-JiuGorj
    22.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Harghitamunicipiul Miercurea-CiucHarghita
    23.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Hunedoaramunicipiul DevaHunedoara
    24.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Ialomitamunicipiul SloboziaIalomita
    25.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Iasimunicipiul IasiIasi
    26.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Maramuresmunicipiul Baia MareMaramures
    27.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Mehedintimunicipiul Drobeta- Turnu SeverinMehedinti
    28.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Muresmunicipiul Tirgu MuresMures
    29.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Neamtmunicipiul Piatra-NeamtNeamt
    30.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Oltmunicipiul SlatinaOlt
    31.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Prahovamunicipiul PloiestiPrahova
    32.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Satu Maremunicipiul Satu MareSatu Mare
    33.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Salajmunicipiul ZalauSalaj
    34.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Sibiumunicipiul SibiuSibiu
    35.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Suceavamunicipiul SuceavaSuceava
    36.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Teleormanmunicipiul AlexandriaTeleorman
    37.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Timismunicipiul TimisoaraTimis
    38.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Tulceamunicipiul TulceaTulcea
    39.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Vasluimunicipiul VasluiVaslui
    40.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVilcea
    41.Intreprinderea de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole Vranceamunicipiul FocsaniVrancea
    42.Oficiul ptr.tehnologia si controlul calitatii cerealelor si plantelor tehnicemunicipiul Bucuresti-
    43.Oficiul de calculmunicipiul Bucuresti-