ORDONANŢĂ nr. 25 din 12 iulie 2005pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 7^1 va avea următorul cuprins:"(2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se asigură de un preşedinte care este secretarul de stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării."2. Alineatul (3) al articolului 7^1 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte acte normative care reglementează subordonarea faţă de Guvern a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Anton Anton,secretar de statŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 25.---------