HOTĂRÂRE nr. 625 din 23 iunie 2005privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (4) şi al art. 20 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Muzeul Costumelor Populare din România, denumit în continuare Muzeul, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, se reorganizează ca unitate fără personalitate juridică şi funcţionează ca secţie a Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". (2) Muzeul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, în corpurile A3 şi F din imobilul "Palatul Parlamentului".  +  Articolul 2Patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Muzeului se preiau de Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Organizarea şi funcţionarea Muzeului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului se finanţează prin bugetul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti".  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) art. 1, art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Muzeului Costumelor Populare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) nr. crt. 19 din anexa nr. 2 - "Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor" la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 625.___________