NORME METODOLOGICE GENERALE din 16 aprilie 2003 (*actualizate*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv(actualizate până la data de 9 decembrie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 522 din 16 aprilie 2003; ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003; ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003.A. Dispoziţii generale1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respecta condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:- angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);- deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;- modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;- ordonanţarea cheltuielilor;- constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;- concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;- alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.────────*) Actul juridic prin care se creează (în cazul actelor administrative sau al contractelor) sau se constata (în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti) obligaţii de plată pe seama fondurilor publice este angajamentul legal (corespunzător art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice).Actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar în vederea stingerii prin plata a obligaţiei de plată ce rezultă din execuţia ulterioară a angajamentului legal este angajamentul bugetar (corespunzător art. 2 pct. 2 din acelaşi act normativ).1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.2. Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:- autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;- instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;- regiile autonome de interes naţional sau local;- companiile sau societăţile naţionale;- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;-------------Liniuţa a 5-a a pct. 2.1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.- agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unităţile de management al proiectelor (UMP), unităţile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plati şi contractare PHARE (OPCP), Agenţia SAPARD, Fondul Naţional de Preaderare, precum şi alte agenţii de implementare a fondurilor comunitare;- Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;- autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale vor organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar vor elabora, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.În raport de specificul entităţilor publice, conducătorii acestora vor dispune particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea acestuia.2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cat şi pentru cele aferente finantarilor de la Uniunea Europeană se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, prin norme metodologice specifice; aceste norme vor fi elaborate în funcţie de legislaţia ce va fi adoptată ca urmare a angajamentelor asumate de România prin Documentul de poziţie revizuit, transmis Uniunii Europene.2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.3. Conţinutul controlului financiar preventiv3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competentei sau de către titularul unei competente delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.3.3. Controlul financiar preventiv consta în verificarea sistematica a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al: a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate); b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate); c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularitatii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabila. La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice.3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la baza acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.B. Controlul financiar preventiv propriu4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regula, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. În raport de natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constata obligaţii de plată sau alte obligaţii de natura patrimonială.4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de competenţa în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aproba şi efectuează operaţiunea supusă vizei.4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia); data acordării vizei (an, luna, zi).4.4. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al cărui conţinut este redat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie interna, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în Cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.5. Procedura de control5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public vor fi însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi/sau de un "Angajament individual/global", întocmite conform anexei nr. 1 şi, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.5.3. Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv vor prelua documentele şi vor proceda, într-o primă etapa, la verificarea formala a acestora cu privire la: completarea documentelor în concordanta cu conţinutul acestora; existenta semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate; existenta actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viza.5.4. Dacă nu sunt respectate cerinţele enunţate la pct. 5.3, documentele sunt returnate emitentului, precizându-se, în scris, motivele restituirii.5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează verificarea operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control preventiv cat mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Întârzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătura, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.6. Refuzul de viza6.1. Dacă în urma verificării se constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv (anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice), consemnand acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.6.2. Refuzul de viza, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătura, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viza se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisă persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viza şi efectuate pe propria răspundere.Informarea organului ierarhic superior se va face de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna şi de pe motivatia refuzului de viza. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.Dacă prin operaţiunea refuzată la viza, dar efectuată pe propria răspundere de către conducătorul entităţii publice, se prejudiciază patrimonial entitatea şi dacă conducătorul organului ierarhic superior (după caz) nu a dispus măsurile legale, atunci vor fi sesizate inspecţia centrala şi/sau inspecţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.Informarea Curţii de Conturi se va face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale ce intră în competenţa sa.C. Controlul financiar preventiv delegat7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.7.2. Controlul preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.7.3. Prin excepţie de la aceasta regula, în temeiul art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienta, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi şi la agenţiile de implementare şi pentru Fondul Naţional de Preaderare.8. Atribuţii ale controlorului delegat8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienta şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.Avizele consultative se întocmesc la:- iniţiativa controlorului delegat;- solicitarea ministrului finanţelor publice;- solicitarea ordonatorului de credite.8.2. Analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru includerea în programul de investiţii anexa la proiectul de buget a obiectivelor de investiţii noi şi în continuare, precum şi a actualizării valorii acestora în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Observaţiile formulate în avizele consultative vor fi transmise ordonatorului de credite pentru a fi avute în vedere la definitivarea proiectului de buget.8.3. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizari şi retrageri de credite, virari de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între programe, modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare8.4. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportarii evidentei angajamentelor8.5. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control preventiv intern, prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului preventiv intern şi prin aplicarea standardelor din domeniu8.6. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi exista riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 din prezentele norme metodologice se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se investeste cu competenţa de a exercita, în numele legii, la ordonatorul de credite la care a fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8 din prezentele norme metodologice.În temeiul art. 16 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern.9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită.Dacă în timpul exercitării mandatului apare necesitatea modificării listei de operaţiuni şi a limitelor valorice, controlorul financiar şef este împuternicit sa opereze aceste modificări. Controlorul financiar şef îl va informa pe ministrul finanţelor publice asupra modificărilor aduse şi asupra motivelor care le-au determinat.9.4. În cazul absentei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, controlorul financiar şef este împuternicit sa desemneze un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absentei acestuia.9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusiva a controlului preventiv intern.10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern. Operaţiunile refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat.10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate.În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informandu-l, în acest sens, pe controlorul financiar şef şi ordonatorul de credite.10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează ca, în mod repetat, controlul preventiv intern a acordat viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl va informa în scris pe ordonatorul de credite pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 şi la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, precum şi la art. 14 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare.10.5. Avizul consultativ, solicitat de către ordonatorul de credite controlorului delegat în cazul refuzului de viza de control preventiv intern, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularitatii operaţiunilor.11. Regimul refuzului de viza al controlorului delegat11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de verificare menţionate la pct. 5 şi 10 din prezentele norme metodologice se constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare, după caz, în destinaţia şi limitele creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunică, în scris (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), ordonatorului de credite motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnand acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar şef.11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite considera ca operaţiunea poate fi efectuată, solicita, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate. În caz contrar, operaţiunea se considera retrasă de la viza, iar actele justificative se restituie, sub semnătura, compartimentului de specialitate.11.3. Dacă controlorul delegat considera întemeiate argumentele ordonatorului de credite, va acorda viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neintemeiate sau insuficiente, controlorul delegat va aduce la cunoştinţa ordonatorului de credite refuzul de viza (anexa nr. 6) şi va restitui, sub semnătura, compartimentelor de specialitate actele justificative.În situaţii complexe, controlorul delegat poate solicita controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Aceasta opinie va fi adusă la cunoştinţa controlorului delegat în 3 zile de la solicitarea sa.11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspenda pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viza se datorează depăşirii creditelor bugetare sau de angajament, operaţiunile refuzate la viza se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere va fi adus la cunoştinţa compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care va consemna acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.11.6. Controlorul delegat va informa Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viza şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, cu ocazia raportarilor lunare transmise controlorului financiar şef, precum şi Curtea de Conturi, cu ocazia controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale dispuse de aceasta.12. Raportul naţional anual privind controlul preventiv12.1 Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de control financiar preventiv, elaborează, în temeiul art. 19 alin. (8) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, raportul naţional anual privind controlul preventiv. Ministerul Finanţelor Publice transmite acest raport spre dezbatere Guvernului o dată cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevăzute de lege.--------------Pct. 12.1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003.12.2. În raportul naţional anual privind controlul preventiv se evaluează activitatea de control financiar preventiv şi capacitatea administrativă a entităţilor publice de integrare a acestuia în sfera responsabilităţii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace, se identifica şi se evaluează riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului şi a fondurilor publice şi se formulează opinii şi recomandări cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în plan legislativ şi administrativ pentru o mai corecta şi eficienta utilizare a resurselor publice.12.3. În vederea atingerii acestui scop, în raportul naţional anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activităţii de control financiar preventiv, concretizate în:- volumul, tipologia şi structura operaţiunilor analizate din punct de vedere al legalităţii, regularitatii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;- neautorizarea, prin refuz de viza, a unor operaţiuni care nu întrunesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a fi efectuate;- opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfecţionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control; b) factorii de risc decurgând din:- caracteristicile legislaţiei primare şi secundare în perioada de tranzitie, precum şi din constrangerile bugetare;- capacitatea entităţilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri şi proceduri detaliate de efectuare a operaţiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilităţile compartimentelor de specialitate şi ale personalului din cadrul acestora şi de a aplica principiul separarii atribuţiilor;- numărul, pregătirea profesională şi calificarea personalului;- neidentificarea operaţiunilor sensibile şi avizarea unor operaţiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente;- neasigurarea unei independente reale în exercitarea controlului financiar preventiv;- modul în care conducătorul entităţii publice tratează refuzurile de viza şi/sau avizele consultative emise; c) acţiunile ce au fost sau trebuie întreprinse pentru reducerea riscurilor în administrarea patrimoniului şi/sau fondurilor publice.12.4. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situaţia statistica a operaţiunilor supuse controlului preventiv şi sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.12.5. Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice, autorităţile administrative autonome, agenţiile întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la entităţile subordonate. Acestea vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice (Direcţia generală de control financiar preventiv) la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.--------------Ultima frază a ultimului alineat al pct. 12.5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003.12.6. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar şef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicările întocmite conform anexei nr. 5, dacă acestea au fost însuşite de ordonator; refuzurile de viza, în care se va menţiona, dacă este cazul, efectuarea operaţiunii pe răspunderea ordonatorului; avizele consultative emise; alte informaţii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegaţi.13. Dispoziţii finale13.1. În anexa nr. 8 se prezintă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.13.2. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1CADRUL GENERALal operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv───────────────────────────────────────────────────────        A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr.│Documentul │ Cadrul legal │ Acte justificative │Modul de efectuare a ││ │supus │ │ │controlului financiar ││c │controlului │ │ │preventiv ││r │financiar │ │ │ ││t │preventiv │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Cererea │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │pentru │500/2002(1) │fundamentare pentru │──────────── ││ │deschidere │- Legea nr. │solicitarea │- încadrarea creditelor ││ │de credite │189/1998(2) │deschiderii de │bugetare solicitate în ││ │bugetare │- O.G. nr. │credite pe bază de │prevederile bugetului ││ │ │119/1999(3) │elemente de │ordonatorului principal ││ │ │- Legile │legislaţie specifice│de credite, repartizate ││ │ │bugetare │fiecărui ordonator; │pe trimestre şi luni şi ││ │ │anuale │- solicitarile │detaliate conform ││ │ │- Aprobări ale│ordonatorilor: │clasificaţiei bugetare; ││ │ │Guvernului │principali, │- dacă sumele solicitate ││ │ │privind │secundari şi/sau │sunt stabilite şi în ││ │ │limitele │terţiari, după caz, │funcţie de creditele ││ │ │lunare de │pentru repartizarea │deschise neutilizate; ││ │ │cheltuieli │de credite bugetare;│- dacă cererea pentru ││ │ │- Normele │- situaţia │deschiderea de credite ││ │ │Ministerului │creditelor bugetare │se încadrează în ││ │ │Finanţelor │deschise anterior şi│limitele de cheltuieli ││ │ │Publice │neutilizate. │aprobate de Guvern; ││ │ │privind │ │- existenta ││ │ │deschiderile │ │justificarilor prin care ││ │ │de credite │ │ordonatorul probează ││ │ │bugetare │ │că nu va înregistra în ││ │ │ │ │sold sume neutilizate ││ │ │ │ │la finele perioadei ││ │ │ │ │pentru care se solicita ││ │ │ │ │deschiderea de credite ││ │ │ │ │bugetare. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Dispoziţia │- Legea nr. │- solicitarile │Se verifica: ││ │bugetară │500/2002(1) │ordonatorilor: │──────────── ││ │(ordinul de │- Legea nr. │principali, │- încadrarea sumelor ││ │plata) │189/1998(2) │secundari şi/sau │din dispoziţiile ││ │pentru │- O.G. nr. │terţiari, după caz, │bugetare în creditele ││ │repartizare │119/1999(3) │pentru repartizarea │bugetare aprobate ││ │creditelor │- Legile │de credite bugetare │ordonatorilor; ││ │bugetare │bugetare │(alimentare │repartizate pe ││ │(alimentari)│anuale │de cont); │trimestre şi luni şi ││ │sau │- Normele │- fundamentarea │detaliate conform ││ │borderoul │Ministerului │sumelor înscrise │clasificaţiei bugetare; ││ │centrali- │Finanţelor │în dispoziţiile │- dacă sumele prevăzute ││ │zator │Publice │bugetare de │pentru repartizare ││ │al acestor │privind │repartizare pentru │sunt cuprinse în ││ │documente │deschiderile │bugetul propriu şi │cererea de deschidere ││ │ │de credite │bugetele │de credite; ││ │ │bugetare │ordonatorilor │- existenta ││ │ │ │secundari, │justificarilor prin ││ │ │ │respectiv │care ordonatorul ││ │ │ │terţiari, de │probează că nu va ││ │ │ │credite sau, │înregistra în sold ││ │ │ │după caz, în │sume neutilizate la ││ │ │ │ordinele de plată. │finele perioadei ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │solicita repartizarea ││ │ │ │ │de credite bugetare. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Documentul │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │pentru │500/2002(1) │fundamentare a │──────────── ││ │modificarea │- Legea nr. │propunerii pentru │- dacă modificarea este ││ │repartizării│189/1998(2) │modificarea │în competenţa de ││ │pe trimestre│- O.G. nr. │repartizării │aprobare a Ministerului ││ │a creditelor│119/1999(3) │iniţiale pe │Finanţelor Publice sau a ││ │bugetare │- Legile │trimestre a │ordonatorilor ││ │ │bugetare │creditelor. │principali/ secundari, ││ │ │anuale │ │după caz; ││ │ │ │ │- dacă sumele propuse se ││ │ │ │ │încadrează în prevederile││ │ │ │ │bugetare; ││ │ │ │ │- concordanta propunerii ││ │ │ │ │de modificare cu ││ │ │ │ │obligaţiile ce decurg din││ │ │ │ │acţiuni şi sarcini noi ││ │ │ │ │sau reprogramate, │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│4. │Documentul │- Legea nr. │- nota de funda- │Se verifica: ││ │pentru │500/2002(1) │mentare a propunerii│────────────── ││ │efectuarea, │- Legea nr. │pentru efectuarea │- dacă virarea de credite││ │începând cu │189/1998(2) │virarilor de │nu contravine ││ │trimestrul │- O.G. nr. │credite bugetare. │prevederilor Legii ││ │al III-lea, │119/1999(3) │ │finanţelor publice, ││ │a virarilor │- Legile │ │legilor bugetare anuale ││ │de credite │bugetare │ │sau legilor de ││ │bugetare; │anuale │ │rectificare; ││ │- de la un │ │ │- existenta de ││ │capitol la │ │ │justificări, detalieri ││ │alt capitol │ │ │şi necesitaţi privind ││ │al clasi- │ │ │execuţia până la finele ││ │ficaţiei │ │ │anului bugetar, a ││ │bugetare; │ │ │capitolului şi/sau ││ │- între │ │ │subdiviziunii ││ │subdiviziuni│ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ale clasi- │ │ │de la care se ││ │ficaţiei │ │ │disponibilizeaza, ││ │bugetare în │ │ │respectiv a ││ │cadrul │ │ │capitolului şi/sau ││ │aceluiaşi │ │ │subdiviziunii ││ │capitol, │ │ │clasificaţiei ││ │şi bugetele │ │ │bugetare la care ││ │institu- │ │ │se suplimenteaza ││ │tiilor │ │ │prevederile ││ │subordonate;│ │ │bugetare. ││ │- între │ │ │ ││ │programe. │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│5. │Dispoziţia │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │bugetară de │500/2002(1) │tare a propunerii │──────────── ││ │retragere a │- Legea nr. │pentru retragerea │- existenta creditelor ││ │creditelor │189/1998(2) │creditelor bugetare.│bugetare deschise şi ││ │bugetare, │- O.G. nr. │ │neutilizate; ││ │sau │119/1999(3) │ │- dacă retragerea de ││ │borderoul │- Legile │ │credite bugetare este ││ │centrali- │bugetare │ │temeinic justificată; ││ │zator al │anuale │ │- încadrarea operaţiunii ││ │acestora │ │ │de retragere în termenul ││ │ │ │ │legal. │└───┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘     B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT                         OBLIGAŢII DE PLATA┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr.│Documentul*)│ Cadrul legal │ Acte justificative │Modul de efectuare a ││ │supus │ │ │controlului financiar ││c │controlului │ │ │preventiv ││r │financiar │ │ │ ││t │preventiv │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Contract/ │- Legea nr. │- programul anual de│Se verifica: ││ │comanda de │500/2002(1) │achiziţii publice; │──────────── ││ │achiziţii │- Legea nr. │- documentul de │- dacă achiziţia publică ││ │publice │189/1998(2) │aprobare de către │este prevăzută în ││ │ │- Legile │conducătorul │programul anual; ││ │ │bugetare │entităţii publice a │- existenta creditelor ││ │ │anuale │procedurii │bugetare sau a ││ │ │- O.G. nr. │selectate de │creditelor de ││ │ │119/1999(3) │achiziţie; │angajament, ││ │ │- O.U.G. nr. │- actul de aprobare │după caz; ││ │ │60/2001 (4) │a documentaţiilor │- respectarea ││ │ │- Legea nr. │tehnico-economice │legalităţii şi ││ │ │133/1999(5) │ale obiectivelor │regularitatii specifice ││ │ │- O.G. nr. │de investiţii; │procedurii de achiziţie ││ │ │20/2002 (6) │- anunţul/invitaţia │publică; ││ │ │- Codul │de participare la │- existenta aprobării de ││ │ │comercial │procedura; │către conducătorul ││ │ │- Codul civil │- documentaţia │autorităţii contractante ││ │ │- O.G. nr. │pentru elaborarea │a hotărârii comisiei de ││ │ │9/2000 (7) │şi prezentarea │evaluare / juriului ││ │ │- H.G. nr. │ofertei; │privind stabilirea ││ │ │53/1999 (8) │- actul de numire │ofertei câştigătoare; ││ │ │- H.G. nr. │a comisiei de │- rezervarea creditelor ││ │ │461/2001 (9) │evaluare/negociere │prin angajament bugetar ││ │ │- H.G. nr. │sau a juriului, │la nivelul valorii ││ │ │244/2001 (10) │după caz; │angajamentului legal; ││ │ │- H.G. nr. │- ofertele │- existenta avizului ││ │ │182/2002(11) │prezentate; │compartimentului ││ │ │- Ordinul nr. │- hotărârea comisiei│juridic. ││ │ │1012/2001 │de evaluare/ │ ││ │ │emis de │juriului privind │ ││ │ │ministrul │stabilirea ofertei │ ││ │ │finanţelor │câştigătoare; │ ││ │ │publice(12) │- alte documente │ ││ │ │- Ordinele │specifice. │ ││ │ │nr. 1013/ │ │ ││ │ │873/2001 │ │ ││ │ │(13) şi nr. │ │ ││ │ │1014/874/ │ │ ││ │ │2001(14) │ │ ││ │ │emise în │ │ ││ │ │comun de │ │ ││ │ │ministrul │ │ ││ │ │finanţelor │ │ ││ │ │publice şi │ │ ││ │ │de ministrul │ │ ││ │ │lucrărilor │ │ ││ │ │publice │ │ ││ │ │transportu- │ │ ││ │ │rilor şi │ │ ││ │ │locuinţei │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Contract / │- Legea nr. │- programul anual │Se verifica: ││ │comanda de │500/2002(1) │de achiziţii │──────────── ││ │achiziţii │- Legea nr. │publice; │- dacă achiziţia publică ││ │publice │189/1998(2) │- actul de aprobare │este prevăzută în ││ │finanţate │- Legile │a documentaţiilor │programul anual; ││ │integral │bugetare │tehnico-economice ale│- existenta creditelor ││ │sau │anuale │obiectivelor de │bugetare sau a ││ │parţial │- O.G. nr. │investiţii; │creditelor de ││ │din │119/1999(3) │- documentele │angajament, după caz; ││ │credite │- O.U.G. nr. │privind achiziţia, │- respectarea ││ │externe │60/2001 (4) │întocmite în │legalităţii şi ││ │rambur- │- Legea nr. │conformitate cu │regularitatii specifice ││ │sabile │133/1999(5) │prevederile │procedurii de achiziţie ││ │şi/sau │- O.G. nr. │legislaţiei române │publică; ││ │din │20/2002 (6) │şi cu reglemen- │- încadrarea obiectului ││ │fonduri │- Codul │ţările │contractului în ││ │externe │comercial │organismelor │categoria de cheltuieli ││ │nerambur- │- Codul civil │internaţionale; │considerate eligibile, ││ │sabile │- H.G. nr. │- acordul sau │în conformitate cu ││ │ │53/1999 (8) │convenţia de │acordul sau convenţia ││ │ │- H.G. nr. │finanţare externa. │de finanţare externa ││ │ │461/2001 (9) │ │şi cu regulile fiecărui ││ │ │- H.G. nr. │ │organism finanţator; ││ │ │244/2001 (10) │ │- existenta avizelor ││ │ │- H.G. nr. │ │organismului finanţator ││ │ │182/2002(11) │ │pe documentaţie şi pe ││ │ │- Ordinul nr. │ │caietele de sarcini; ││ │ │1012/2001 │ │- rezervarea creditelor ││ │ │emis de │ │prin angajament bugetar; ││ │ │ministrul │ │- existenta avizului ││ │ │finanţelor │ │compartimentului ││ │ │publice(12) │ │juridic. ││ │ │- Ordinele │ │ ││ │ │nr. 1013/ │ │ ││ │ │873/2001 │ │ ││ │ │(13) şi nr. │ │ ││ │ │1014/874/ │ │ ││ │ │2001(14) │ │ ││ │ │emise în │ │ ││ │ │comun de │ │ ││ │ │ministrul │ │ ││ │ │finanţelor │ │ ││ │ │publice şi │ │ ││ │ │de ministrul │ │ ││ │ │lucrărilor │ │ ││ │ │publice │ │ ││ │ │transportu- │ │ ││ │ │rilor şi │ │ ││ │ │locuinţei │ │ ││ │ │- Acordul sau │ │ ││ │ │convenţia de │ │ ││ │ │finanţare │ │ ││ │ │externa şi │ │ ││ │ │legea de │ │ ││ │ │ratificare / │ │ ││ │ │hotărârea │ │ ││ │ │Guvernului de │ │ ││ │ │aprobare │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Contract de │- Legea nr. │- solicitarea │Se verifica: ││ │finanţare │500/2002(1) │finanţării şi │───────────── ││ │(prevăzut la│- Legea nr. │justificarea │- dacă solicitarea ││ │art. 4 │189/1998(2) │acesteia; │finanţării are temei ││ │alin. (2) │- Legile │- documentul din │legal; ││ │din │bugetare │care să rezulte ca │- existenta creditelor ││ │Ordonanţa │anuale │solicitantul poate │bugetare; ││ │de urgenta │- O.G. nr. │beneficia de │- rezervarea creditelor ││ │a Guvernului│119/1999(3) │finanţare; │prin angajament bugetar ││ │nr. 60/2001)│- O.U.G. nr. │- programul, │la nivelul valorii ││ │ │60/2001 (4) │proiectul sau │angajamentului legal; ││ │ │- O.G. nr. │acţiunea în care se │- dacă în contractul de ││ │ │51/2001 (15) │încadrează │finanţare este prevăzută ││ │ │- Alte acte │solicitarea │obligativitatea aplicării││ │ │normative │finanţării; │prevederilor Ordonanţei ││ │ │specifice │- nota de │de urgenta a Guvernului ││ │ │ │fundamentare şi │nr. 60/2001 pentru ││ │ │ │devizul de │atribuirea contractului ││ │ │ │cheltuieli aprobate │de achiziţie publică; ││ │ │ │de ordonatorul de │- existenta avizului ││ │ │ │credite finanţator, │compartimentului juridic.││ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│4. │Acord │- Legea nr. │- fundamentarea │Se verifica: ││ │subsidiar de│500/2002(1) │propunerii de acord │──────────── ││ │împrumut / │- Legea nr. │subsidiar. │- încadrarea obiectului ││ │acord │189/1998(2) │ │acordului subsidiar în ││ │subsidiar │- O.G. nr. │ │prevederile acordului de ││ │ │119/1999(3) │ │credit extern; ││ │ │- Acordul de │ │- concordanta termenilor ││ │ │împrumut │ │acordului subsidiar cu ││ │ │extern / │ │cei din acordul de ││ │ │contract de │ │credit extern; ││ │ │finanţare │ │- existenta avizului ││ │ │- Actul │ │compartimentului ││ │ │normativ de │ │juridic. ││ │ │ratificare a │ │ ││ │ │Acordului de │ │ ││ │ │împrumut │ │ ││ │ │extern sau a │ │ ││ │ │Contractului │ │ ││ │ │de finanţare │ │ ││ │ │extern, după │ │ ││ │ │caz │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│5. │Proiect de │- Legea nr. │- fundamentarea │Se verifica: ││ │convenţie de│500/2002(1) │propunerii de │──────────── ││ │garanţie │- Legea nr. │Convenţie. │- încadrarea obiectului ││ │aferentă │189/1998(2) │ │convenţiei în ││ │Acordului │- Acordul de │ │prevederile acordului ││ │de garanţie │împrumut │ │de împrumut extern, ││ │ │extern │ │acordului de garanţie ││ │ │încheiat între│ │sau prevederilor ││ │ │beneficiarul │ │Hotărârii Guvernului ││ │ │garanţiei şi │ │după caz; ││ │ │finantatorul │ │- concordanta termenilor ││ │ │extern │ │Convenţiei cu cei din ││ │ │- Actul │ │acordul de împrumut ││ │ │normativ de │ │extern, acordul de ││ │ │ratificare a │ │garanţie sau ││ │ │acordului de │ │prevederilor Hotărârii ││ │ │garanţie/ │ │Guvernului după caz; ││ │ │Hotărârea │ │- existenta avizului ││ │ │Guvernului de │ │compartimentului ││ │ │aprobare a │ │juridic, ││ │ │garanţiei │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│6. │Proiect de │- Legea nr. │- hotărârea │Se verifica: ││ │scrisoare de│500/2002(1) │Comitetului │──────────── ││ │garanţie │- Legea nr. │Interministerial de │- concordanta termenilor ││ │pentru │81/1999(39) │Garanţii şi Credite │scrisorii de garanţie cu ││ │împrumuturi │- H.G. de │de Comerţ Exterior; │cei din acordul de ││ │externe │aprobare │- nota rezultat al │împrumut extern; ││ │contractate │- Acordul de │negocierii │- existenta convenţiei ││ │de agenţi │împrumut │condiţiilor de │de garanţie semnată de ││ │economici, │extern │acordare a │garantat; ││ │regii │- Alte acte │garanţiei de stat. │- existenta avizului ││ │autonome, │normative │ │compartimentului ││ │societăţi │specifice │ │juridic, ││ │naţionale, │ │ │ ││ │autorităţi │ │ │ ││ │ale admi- │ │ │ ││ │nistratiei │ │ │ ││ │publice │ │ │ ││ │centrale, │ │ │ ││ │garantate │ │ │ ││ │de stat │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│7. │Proiect │- Legea nr. │- hotărârea │Se verifica: ││ │convenţie de│500/2002(1) │Comitetului │──────────── ││ │garanţie │- Legea nr. │Interministerial de │- existenta semnăturii ││ │care urmează│81/1999(39) │Garanţii şi Credite │reprezentantului legal ││ │a fi │- H.G. de │de Comerţ Exterior; │al unităţii ││ │încheiată │aprobare │- nota rezultat al │administrativ- ││ │între │- Acordul de │negocierii │teritoriale garantate; ││ │Ministerul │împrumut │condiţiilor de │- existenta avizului ││ │Finanţelor │extern │acordare a │compartimentului ││ │Publice, │- Alte acte │garanţiei de stat. │juridic. ││ │în calitate │normative │ │ ││ │de garant, │specifice │ │ ││ │şi benefi- │ │ │ ││ │ciarul │ │ │ ││ │scrisorii │ │ │ ││ │de garanţie │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│8. │Proiect │- Legea nr. │- hotărârea comisiei│Se verifica: ││ │scrisoare │500/2002(1) │de autorizare │──────────── ││ │de garanţie │- Legea nr. │constituită conform │- concordanta termenilor ││ │pentru │189/1998(2) │H.G nr. 978/2001; │scrisorii de garanţie cu ││ │împrumut │- Legea nr. │- nota rezultat al │cei din acordul de ││ │extern │81/1999(39) │negocierii │împrumut extern; ││ │contractat │- H.G. nr. │condiţiilor de │- existenta convenţiei ││ │direct de o │978/2001 (22) │acordare a garanţiei│de garanţie semnată de ││ │autoritate │- Alte acte │de stat. │garantat; ││ │a adminis- │normative │ │- existenta avizului ││ │tratiei │specifice │ │compartimentului ││ │publice │ │ │juridic, ││ │locale, │ │ │ ││ │garantat │ │ │ ││ │de stat │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│9. │Proiect │- Legea nr. │- hotărârea comisiei│Se verifica: ││ │convenţie de│500/2002(1) │de autorizare │──────────── ││ │garanţie │- Legea nr. │constituită conform │- existenta semnăturii ││ │care urmează│189/1998(2) │H.G nr. 978/2001; │reprezentantului legal ││ │a fi │- Legea nr. │- nota rezultat al │al unităţii ││ │încheiată │81/1999(39) │negocierii │administrativ- ││ │între │- H.G. nr. │condiţiilor de │teritoriale garantate; ││ │Ministerul │978/2001 (22) │acordare a garanţiei│- existenta avizului ││ │Finanţelor │- Alte acte │de stat. │compartimentului ││ │Publice, │normative │ │juridic. ││ │în calitate │specifice │ │ ││ │de garant, │ │ │ ││ │şi reprezen-│ │ │ ││ │tantul legal│ │ │ ││ │al unităţii │ │ │ ││ │adminis- │ │ │ ││ │trativ- │ │ │ ││ │teritoriale,│ │ │ ││ │în calitate │ │ │ ││ │de garantat │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│10.│Scrisoare │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │suplimentară│500/2002(1) │fundamentare; │─────────── ││ │(pentru │- Legea nr. │- acceptul │- concordanta între ││ │acordurile │81/1999(39) │Ministerului │condiţiile din ││ │de împrumut │- Legea nr. │Finanţelor Publice │scrisoarea suplimentară ││ │cu BDCE) │189/1998(2) │privind condiţiile │şi Acordul cadru de ││ │ │- Acordul de │financiare. │împrumut ││ │ │împrumut │ │ ││ │ │extern │ │ ││ │ │- Legea de │ │ ││ │ │ratificare │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│11.│Angajament │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de plati │500/2002(1) │fundamentare. │──────────── ││ │pentru │- Legea nr. │ │- concordanta între ││ │împrumuturi │189/1998(2) │ │scadentele cuprinse în ││ │externe │- Legea nr. │ │angajamentul de plată ││ │primite de │81/1999(39) │ │şi cele din scrisoarea ││ │România │- Acordul de │ │suplimentară. ││ │de la BDCE │împrumut │ │ ││ │ │extern │ │ ││ │ │- Legea de │ │ ││ │ │ratificare │ │ ││ │ │- Alte acte │ │ ││ │ │normative │ │ ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│12.│Contract de │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │concesionare│500/2002(1) │tare a concesionarii│──────────── ││ │sau │- Legea nr. │sau închirierii; │- existenta creditelor ││ │închiriere │189/1998(2) │- documente │bugetare; ││ │în care │- Legea nr. │specifice privind │- respectarea ││ │entitatea │213/1998(16) │derularea │prevederilor legale şi a ││ │publică este│- Legea nr. │operaţiunii de luare│procedurilor privind ││ │concesionar │219/1998(17) │în concesiune sau │concesionarea sau ││ │sau chiriaş │- O.G. nr. │de închiriere. │închirierea; ││ │ │119/1999(3) │ │- rezervarea creditelor ││ │ │- O.U.G. nr. │ │prin angajament bugetar ││ │ │60/2001(4) │ │la nivelul valorii ││ │ │- H.G. nr. │ │angajamentului legal; ││ │ │461/2001(9) │ │- existenta avizului ││ │ │- Alte acte │ │compartimentului ││ │ │normative │ │juridic. ││ │ │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│13.│Acord pentru│- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │schimb de │500/2002(1) │tare a proiectului │──────────── ││ │experienţa │- Legea nr. │de acord; │- existenta creditelor ││ │sau documen-│189/1998(2) │- devizele de │bugetare; ││ │tare, pe │- O.G. nr. │cheltuieli aferente │- concordanta termenilor ││ │baza de │119/1999(3) │acţiunilor ce │din acord privind ││ │reciproci- │- O.G. nr. │urmează a fi │obligaţiile financiare ││ │tate, fără │80/2001 (19) │derulate în cadrul │cu prevederile cadrului ││ │transfer de │- Legea nr. │acordului │legal existent ││ │valuta │4/1991(18) │ │(cheltuieli de protocol, ││ │ │- H.G. nr. │ │delegare, taxe); ││ │ │552/1991 (20) │ │- încadrarea devizelor ││ │ │- Alte acte │ │de cheltuieli ale ││ │ │normative │ │acţiunilor ce urmează a ││ │ │specifice │ │fi derulate în cadrul ││ │ │ │ │acordului, în limitele ││ │ │ │ │legale de cheltuieli; ││ │ │ │ │- rezervarea creditelor ││ │ │ │ │prin angajament bugetar ││ │ │ │ │la nivelul obligaţiilor ││ │ │ │ │financiare decurgând din ││ │ │ │ │angajamentul legal; ││ │ │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului ││ │ │ │ │juridic. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│14.│Actul intern│- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │de decizie │500/2002(1) │tare a acţiunii de │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │protocol, a │- existenta creditelor ││ │organizarea │189/1998(2) │manifestării sau a │bugetare; ││ │acţiunilor │- O.G. nr. │acţiunii cu caracter│- concordanta dintre ││ │de protocol,│119/1999(3) │specific; │natura obligaţiilor ││ │a unor │- O.G. nr. │- documente │financiare care fac ││ │manifestări │80/2001(19) │transmise de │obiectul actului intern ││ │cu caracter │- H.G. nr. │parteneri cu privire│de decizie şi ││ │cultural- │552/1991(20) │la participarea │prevederile cadrului ││ │ştiinţific, │- Alte acte │la acţiune. │legal existent; ││ │sau a altor │normative │ │- încadrarea valorii ││ │acţiuni cu │specifice │ │devizului/categoriei de ││ │caracter │ │ │cheltuieli în limitele ││ │specific, │ │ │prevăzute de normele ││ │inclusiv │ │ │legale; ││ │devizul │ │ │- rezervarea creditelor ││ │estimativ pe│ │ │prin angajament bugetar ││ │categorii de│ │ │la nivelul obligaţiilor ││ │cheltuieli │ │ │financiare decurgând din ││ │ │ │ │angajamentul legal; ││ │ │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului ││ │ │ │ │juridic. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│15.│Actul intern│- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de decizie │500/2002(1) │fundamentare a │─────────── ││ │privind │- Legea nr. │deplasării în │- existenta creditelor ││ │deplasarea │189/1998(2) │străinătate; │bugetare; ││ │în străină- │- O.G. nr. │- documente, │- concordanta dintre ││ │tate, │119/1999(3) │invitaţii şi │natura şi cuantumul ││ │inclusiv │- O.U.G. nr. │comunicări scrise │obligaţiilor ││ │devizul │144/2001(27) │de la partenerul │financiare care fac ││ │estimativ de│- H.G. nr. │extern, privitoare │obiectul actului ││ │cheltuieli │518/1995(24) │la acţiunea şi │intern de decizie şi ││ │ │- H.G. nr. │condiţiile │prevederile cadrului ││ │ │478/2001 (25) │efectuării │normativ existent ││ │ │- H.G. nr. │deplasării în │(transport, cazare, ││ │ │189/2001(26) │străinătate; │diurna, alte ││ │ │- Alte acte │- nota mandat │cheltuieli); ││ │ │normative │privind deplasarea. │- rezervarea creditelor ││ │ │specifice │ │prin angajament bugetar ││ │ │ │ │la nivelul obligaţiilor ││ │ │ │ │financiare decurgând ││ │ │ │ │din angajamentul legal. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│16.│Actul intern│- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │de decizie │500/2002(1) │tare a delegării/ │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │detaşării; │- existenta creditelor ││ │delegarea │189/1998(2) │- acceptul scris al │bugetare; ││ │sau │- O.G. nr. │persoanei detaşate. │- concordanta dintre ││ │detaşarea │119/1999(3) │ │natura şi cuantumul ││ │în ţara a │- Codul muncii│ │obligaţiilor ││ │personalului│(Legea nr. │ │financiare care fac ││ │inclusiv │53/2003) (21) │ │obiectul actului de ││ │devizul │- Legea nr. │ │decizie privind delegarea││ │estimativ de│188/1999(28) │ │sau detaşarea şi ││ │cheltuieli │- H.G. nr. │ │prevederile cadrului ││ │ │543/1995(29) │ │normativ existent ││ │ │- Alte acte │ │(transport, cazare, ││ │ │normative │ │diurna, alte cheltuieli) ││ │ │specifice │ │- rezervarea creditelor ││ │ │ │ │prin angajament bugetar ││ │ │ │ │la nivelul obligaţiilor ││ │ │ │ │financiare decurgând din ││ │ │ │ │angajamentul legal. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│17.│Ordinul/ │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │actul intern│500/2002(1) │tare şi dosarul │──────────── ││ │de decizie │- Legea nr. │angajării/avansarii │- existenta creditelor ││ │privind: │189/1998(2) │personalului; │bugetare: ││ │- angajarea │- Legile │- propunerea pentru │- respectarea ││ │sau │bugetare │acordarea salariului│reglementărilor legale ││ │avansarea │anuale │de merit/numirea │privind angajarea şi ││ │personalului│- O.G. nr. │personalului de │încadrarea personalului ││ │- acordarea │119/1999(3) │execuţie pe funcţii │în limita posturilor ││ │salariului │- Codul muncii│de conducere/ │aprobate şi stabilirea ││ │de merit; │(Legea nr. 53/│acordarea altor │drepturilor salariale; ││ │- numirea cu│2003) (21) │drepturi salariale, │- rezervarea creditelor ││ │caracter │- Legea nr. │ │prin angajament bugetar ││ │temporar a │188/1999(28) │ │la nivelul obligaţiilor ││ │personalului│- Legea nr. │ │financiare decurgând ││ │de execuţie │154/1998(30) │ │din angajamentul legal; ││ │pe funcţii │- O.U.G. nr. │ │- existenta avizului ││ │de │24/2000 (31) │ │compartimentului juridic.││ │conducere; │- O.G. nr. │ │ ││ │- acordarea │32/1998(32) │ │ ││ │altor │- Alte acte │ │ ││ │drepturi │normative │ │ ││ │salariale │specifice │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│18.│Contractul │- O.G. nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de comodat │119/1999(3) │fundamentare; │───────────── ││ │în care │- Codul civil │- devizul cheltu- │- existenta creditelor ││ │entitatea │(art. 1560 şi │ielilor ce urmează │bugetare; ││ │publică are │următoarele) │a fi suportate de │- dacă devizul/ ││ │calitatea de│ │comodatar, aprobat │categoriile de cheltuieli││ │comodatar │ │de conducătorul │se încadrează în limitele││ │ │ │entităţii publice. │legale; ││ │ │ │ │- rezervarea creditelor ││ │ │ │ │prin angajament bugetar ││ │ │ │ │la nivelul cheltuielilor ││ │ │ │ │ce urmează a fi suportate││ │ │ │ │de entitatea publică; ││ │ │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului juridic,│├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│19.│Acordul de │- Legea nr. │- anunţul de │Se verifica: ││ │proiect │500/2002(1) │intenţie; │───────────── ││ │între │- Legea nr. │- scrisorile de │- existenta creditelor ││ │autoritatea │189/1998(2) │intenţie şi │bugetare şi/sau ││ │publică şi │- O.G. nr. │documentele │creditelor de ││ │investitor │119/1999(3) │ataşate acestora; │angajament; ││ │(prevăzut la│- Legea nr. │- decizia/ordinul │- respectarea ││ │art. 6 alin.│213/1998(16) │de numire a comisiei│regularitatii specifice ││ │(l) din │- O.G. nr. │de evaluare şi │acordului de proiect; ││ │Ordonanţa │16/2002(33) │selectare a │- stabilirea termenilor ││ │Guvernului │- H.G. nr. │scrisorilor de │acordului, în ││ │nr. 16/2002)│621/2002(34) │intenţie; │concordanta, cu cadrul ││ │ │- Alte acte │- procesul verbal │normativ existent; ││ │ │normative │de evaluare şi │- rezervarea creditelor ││ │ │specifice │selectare a │prin angajament bugetar; ││ │ │ │scrisorilor de │- existenta avizului ││ │ │ │intenţie; │compartimentului juridic.││ │ │ │- studiul de │ ││ │ │ │prefezabilitate │ ││ │ │ │aprobat. │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│20.│Contract de │- Legea nr. │- ordinul/decizia de│Se verifica: ││ │parteneriat │500/2002(1) │numire a comisiilor │ ││ │public- │- Legea nr. │de negociere; │──────────── ││ │privat │189/1998(2) │- studiul de │- existenta creditelor ││ │ │- O.G. nr. │fezabilitate; │bugetare şi/sau ││ │ │119/1999(3) │- proces verbal de │creditelor de angajament;││ │ │- Legea nr. │negociere; │- respectarea ││ │ │213/1998 (16) │- decizia cuprinzând│regularitatii specifice ││ │ │- Legea nr. │lista investitorilor│contractului de ││ │ │33/1994(35) │ierarhizati; │parteneriat ││ │ │- O.G. nr. │- comunicarea │public-privat; ││ │ │16/2002(33) │deciziei către │- stabilirea termenilor ││ │ │- H.G. nr. │investitori; │contractului în ││ │ │621/2002(34) │- contestaţii şi │concordanta cu ││ │ │- Alte acte │răspunsurile la │prevederile cadrului ││ │ │normative │contestaţii; │normativ; ││ │ │specifice │- acordul părţilor │- rezervarea creditelor ││ │ │ │privind crearea unei│prin angajament bugetar; ││ │ │ │companii de proiect │- existenta avizului ││ │ │ │sau stabilirea unei │compartimentului juridic.││ │ │ │alte forme de │ ││ │ │ │asociere între │ ││ │ │ │acestea. │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│21.│Convenţie │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │pentru │500/2002(1) │tare privind │──────────── ││ │acordarea de│- Legile │acordarea │- existenta de credite ││ │împrumuturi │bugetare │împrumutului şi │nerezervate prin ││ │conform │anuale │solicitarea │angajament bugetar ││ │art. 69 din │- O.G. nr. │instituţiei publice │şi legal; ││ │Legea nr. │119/1999(3) │interesate; │- dacă instituţia publică││ │500/2002 │- Codul civil │- graficul de │solicitanta a ││ │ │(art. 1576 şi │rambursare a │împrumutului se ││ │ │următoarele) │împrumutului. │încadrează în prevederile││ │ │- Actul │ │art. 69 din Legea nr. ││ │ │normativ de │ │500/2002; ││ │ │înfiinţare a │ │- dacă instituţia publică││ │ │unor │ │solicitanta a ││ │ │instituţii │ │împrumutului a întocmit ││ │ │publice/ │ │un program credibil de ││ │ │activităţi │ │realizare a veniturilor ││ │ │finanţate │ │proprii în vederea ││ │ │integral din │ │rambursarii împrumutului;││ │ │venituri │ │- rezervarea creditelor ││ │ │proprii │ │prin angajament bugetar ││ │ │ │ │la nivelul valorii ││ │ │ │ │împrumutului; ││ │ │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului juridic.│└───┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘_________*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1 şi, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale", aprobate prin Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.              C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr.│Documentul │ Cadrul legal │ Acte justificative │Modul de efectuare a ││ │supus │ │ │controlului financiar ││c │controlului │ │ │preventiv ││r │financiar │ │ │ ││t │preventiv │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Ordonanţate │- Legea nr. │- contractul de │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │achiziţii publice; │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │- factura fiscală; │- dacă documentele ││ │achiziţia │189/1998(2) │- documentele care │justificative sunt cele ││ │publică de │- Legile │sa ateste livrarea │prevăzute de normele ││ │produse, │bugetare │produselor, │legale; ││ │servicii sau│anuale │prestarea │- dacă operaţiunea de ││ │lucrări │- Legea nr. │serviciilor sau │lichidare privind ││ │ │82/1991(36) │execuţia lucrărilor,│realitatea faptelor şi ││ │ │- O.G. nr. │după caz; │exactitatea sumei ││ │ │119/1999(3) │- factura externa; │datorate este ││ │ │- Ordinul nr. │- declaraţia vamală │certificată de ││ │ │1792/2002 │de import. │compartimentul de ││ │ │emis de │ │specialitate prin ││ │ │ministrul │ │"Bun de plată"; ││ │ │finanţelor │ │- concordanta valorii ││ │ │publice (37) │ │cheltuielilor lichidate ││ │ │- Alte acte │ │cu suma ordonantata la ││ │ │normative │ │plata şi încadrarea ││ │ │specifice │ │acesteia în angajamentul ││ │ │ │ │legal; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata ││ │ │ │ │în subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Cererea de │- Legea nr. │- avizul de plată │Se verifica: ││ │valuta │500/2002(1) │înaintat de │──────────── ││ │adresată │- O.G. nr. │organismul │- concordanta dintre ││ │Băncii │119/1999(3) │internaţional │obligaţiile înscrise în ││ │Naţionale a │- Legea nr. │finanţator; │acordul de împrumut, ││ │României în │101/1998(38) │- adresa de │avizul de plată înaintat ││ │vederea │- Legea nr. │confirmare a │de organismul ││ │disponibi- │81/1999(39) │obligaţiei de plată │internaţional finanţator ││ │lizarii de │- Legea de │din partea benefi- │şi cererea de valuta a ││ │la rezerva │ratificare a │ciarului final al │entităţii publice; ││ │valutară a │împrumutului │creditului extern │- dacă operaţiunea de ││ │statului a │- Alte acte │sau ordin de plată/ │lichidare privind ││ │sumelor în │normative │extras de cont │realitatea faptelor şi ││ │valuta │specifice │atestând virarea │exactitatea sumei ││ │necesare │ │echivalentului în │datorate este certificată││ │achitării la│ │lei al obligaţiei │de compartimentul de ││ │extern a │ │de plată la extern │specialitate prin ││ │ratelor de │ │în contul entităţii │"Bun de plată"; ││ │capital │ │publice; │- încadrarea sumei ││ │dobânzilor, │ │- nota de │ordonanţate la plata în ││ │comisioa- │ │fundamentare. │subdiviziunea ││ │nelor şi a │ │ │corespunzătoare a ││ │altor │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │costuri │ │ │pentru care exista ││ │provenite │ │ │angajament bugetar ││ │din impru- │ │ │şi legal. ││ │uturi │ │ │ ││ │externe │ │ │ ││ │contractate │ │ │ ││ │direct sau │ │ │ ││ │garantate │ │ │ ││ │de stat**) │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Ordonanţate │- Legea nr. │- avizul de plată │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │emis de finantatorul│──────────── ││ │privind │- Legea nr. │extern; │- concordanta dintre ││ │virarea │189/1998(2) │- mesajele swift şi │obligaţiile înscrise în ││ │către Banca │- O.G. nr. │avizul de lichidare,│acordul de împrumut, ││ │Naţionala a │119/1999(3) │emise de Banca │avizul de plată trimis ││ │Romanieia │- Legea nr. │Naţionala a │de finantatorul extern, ││ │contra- │101/1998(38) │României; │avizul de lichidare şi ││ │valorii │- Legea nr. │- cererea de valuta │mesajele swift ale ││ │în lei a │81/1999(39) │depusa de entitatea │Băncii Naţionale a ││ │valutei │- Acordul de │publică; │României şi cererea ││ │disponibi- │împrumut │- nota de funda- │de valuta a entităţii ││ │lizate │- Legea de │mentare privind │publice; ││ │pentru │ratificare a │sursele interne de │- existenta surselor de ││ │achitarea │împrumutului │acoperire a datoriei│finanţare a contra- ││ │la extern a │- Alte acte │faţă de Banca │valorii în lei a sumei ││ │obligaţiilor│normative │Naţionala a │disponibilizate de Banca ││ │de plată │specifice │României. │Naţionala a României; ││ │rezultate │ │ │- dacă operaţiunea de ││ │din imprumu-│ │ │lichidare privind ││ │turile │ │ │realitatea faptelor şi ││ │externe │ │ │exactitatea sumei ││ │contractate │ │ │datorate este certificat ││ │direct sau │ │ │de compartimentul de ││ │garantate │ │ │specialitate prin ││ │de stat │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata în ││ │ │ │ │subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar ││ │ │ │ │şi legal. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│4. │Cererea de │- Legea nr. │- acordul, convenţia│Se verifica: ││ │valuta**) │500/2002(1) │sau protocolul; │──────────── ││ │sau ordo- │- Legea nr. │- avizul de plată │- concordanta dintre ││ │nantarea de │189/1998(2) │transmis de │prevederile acordului, ││ │plata │- O.G. nr. │organismul │convenţiei sau ││ │externa │119/1999(3) │internaţional │protocolului şi avizul ││ │reprezentând│- O.G. nr. │ │de plată transmis de ││ │cotizaţii, │41/1994 (40) │ │organismul internaţional,││ │respectiv │- Protocoale, │ │inclusiv a termenului ││ │contri- │acorduri sau │ │de plată; ││ │butii, taxe │convenţii │ │- încadrarea sumei ││ │etc. la │încheiate de │ │ordonanţate la plata în ││ │diverse │entitatea │ │subdiviziunea ││ │organisme │publică cu │ │corespunzătoare a ││ │interna- │organismele │ │clasificaţiei bugetare ││ │tionale │internaţionale│ │pentru care exista ││ │ │- Legile de │ │angajament bugetar ││ │ │ratificare │ │şi legal; ││ │ │ │ │- dacă operaţiunea de ││ │ │ │ │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este ││ │ │ │ │certificată de comparti- ││ │ │ │ │mentul de specialitate ││ │ │ │ │prin "Bun de plată", ││ │ │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│5. │Ordonantare │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │fundamentare; │──────────── ││ │pentru │- Legea nr. │- documentaţia │- legalitatea şi regu- ││ │subvenţii, │189/1998(2) │specifică care │laritatea documentaţiei ││ │transferuri,│- Legile │rezultă din actul │justificative, cores- ││ │prime sau │bugetare │normativ ce │punzator prevederilor ││ │alte plati │anuale │reglementează │actului normativ care ││ │din fonduri │- O.G. nr. │operaţiunea şi/sau │reglementează operaţiunea││ │publice │22/2002(41) │domeniul respectiv. │şi/sau domeniul ││ │acordate │- Alte acte │ │respectiv; ││ │agenţilor │normative │ │- dacă operaţiunea de ││ │economici │specifice │ │lichidare privind ││ │sau altor │ │ │realitatea faptelor şi ││ │beneficiari │ │ │exactitatea sumei ││ │legali │ │ │datorată este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata în ││ │ │ │ │subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar şi ││ │ │ │ │legal │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│6. │Ordonantare │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │fundamentare; │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │- contractul de │- dacă documentele ││ │redevenţe, │189/1998(2) │concesionare sau de │justificative sunt cele ││ │chirii sau │- Legile │închiriere; │prevăzute de normele ││ │alte │bugetare │- documentele │legale; ││ │cheltuieli │anuale │justificative emise │- dacă operaţiunea de ││ │legate de │- O.G. nr. │de concedent sau, │lichidare privind ││ │concesionare│119/1999(3) │după caz, de │realitatea faptelor şi ││ │sau │- Alte acte │proprietarul bunului│exactitatea sumei ││ │închiriere │normative │închiriat │datorate este certificată││ │ │specifice │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- concordanta valorii ││ │ │ │ │cheltuielilor lichidate ││ │ │ │ │cu suma ordonantata la ││ │ │ │ │plata şi încadrarea ││ │ │ │ │acesteia în angajamentul ││ │ │ │ │legal; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata în ││ │ │ │ │subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│7. │Ordonanţarea│- Legea nr. │- facturile emise de│Se verifica: ││ │de plată în │500/2002(1) │furnizori/ │──────────── ││ │lei, │- O.G. nr. │prestatori/ │- legalitatea şi ││ │ordonanţarea│119/1999(3) │executanţi, cu │regularitatea ││ │de plată │- Legea nr. │certificarea de │documentaţiei ││ │externa │81/1999(39) │către beneficiar a │justificative, ││ │sau │- Acordul │efectuării │corespunzător ││ │ordonanţarea│de împrumut │operaţiunii pentru │prevederilor actului ││ │transferului│- Legea de │care se solicita │normativ care ││ │valutar │ratificare a │plata; │reglementează ││ │pentru │acordului de │- documentele │operaţiunea; ││ │plati care │împrumut │justificative de │- concordanta dintre ││ │se │ │transport, vamuire │facturile certificate ││ │efectuează │ │sau situaţii de │de beneficiar, ││ │din │ │lucrări ori recepţia│prevederile contractelor/││ │conturile │ │bunurilor, după caz;│comenzilor şi suma ││ │speciale ale│ │- acord de împrumut;│ordonantata; ││ │imprumutu- │ │- acordurile │- dacă operaţiunea de ││ │rilor │ │subsidiare de │lichidare privind ││ │guverna- │ │împrumut; │realitatea faptelor şi ││ │mentale │ │- contractul de │exactitatea sumei ││ │externe. │ │furnizare/ servicii/│datorate este ││ │ │ │lucrări; │certificată de ││ │ │ │- nota de │compartimentul de ││ │ │ │fundamentare. │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata ││ │ │ │ │în subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar ││ │ │ │ │şi legal. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│8. │Ordonantare │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │fundamentare; │──────────── ││ │externa │- O.G. nr. │- documentaţia │- dacă justificările sunt││ │privind alte│119/1999(3) │justificativă │corespunzătoare ││ │plati decât │- Actele │specifică care │prevederilor din normele ││ │cele │normative care│rezultă din │legale, inclusiv a celor ││ │aferente │reglementează │actul normativ ce │stipulate în angajamentul││ │imprumutu- │speta │reglementează │legal; ││ │rilor │ │operaţiunea şi/sau │- dacă operaţiunea de ││ │externe. │ │domeniul respectiv. │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata în ││ │ │ │ │subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar ││ │ │ │ │şi legal. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│9. │Ordonantare │- O.G. nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de plată │119/1999(3) │fundamentare; │──────────── ││ │prin │- Legea de │- contractul extern;│- concordanta condiţiilor││ │acreditiv │ratificare a │- acreditivul │incluse în acreditivul ││ │simplu sau │acordului de │documentar │emis cu prevederile din ││ │documentar │împrumut │irevocabil emis de │contractul extern; ││ │în cadrul │- Alte acte │banca depozitara a │- condiţiile de plată ││ │unui │normative │contului special. │incluse în contractul ││ │contract │specifice │ │extern; ││ │extern │ │ │- încadrarea sumei ││ │finanţat │ │ │ordonanţate la plata în ││ │printr-un │ │ │subdiviziunea ││ │împrumut │ │ │corespunzătoare a ││ │extern │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar ││ │ │ │ │şi legal; ││ │ │ │ │- dacă operaţiunea de ││ │ │ │ │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată". │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│10.│Ordonantare │- Legea nr. │- contractul; │Se verifica: ││ │de avansuri │500/2002(1) │- solicitarea de │──────────── ││ │(în lei) │- Legea nr. │acordare a │- dacă acordarea ││ │acordate │189/1998(2) │avansului; │avansului respecta ││ │unor terţe │- O.G. nr. │- documentul prin │condiţiile specifice de ││ │persoane │119/1999(3) │care se constituie │legalitate şi ││ │juridice în │- H.G. nr. │garanţia legală. │regularitate; ││ │cadrul │264/2003 (42) │ │- încadrarea sumei ││ │contractelor│- Alte acte │ │ordonanţate la plata ││ │încheiate │normative │ │în subdiviziunea ││ │ │specifice │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar şi ││ │ │ │ │legal, precum şi în ││ │ │ │ │prevederile ││ │ │ │ │contractului. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│11.│Ordonantare │- Legea nr. │- actul de donaţie │Se verifica: ││ │de plată │500/2002(1) │sau sponsorizare; │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │- angajamentul legal│- dacă cheltuielile ││ │cheltuielile│189/1998(2) │(contract, comanda │respecta destinaţiile ││ │ce se │- O.G. nr. │etc.); │stabilite de ││ │efectuează │119/1999(3) │- documentele care │transmitatori; ││ │din fonduri │- Alte acte │atesta livrarea │- dacă documentele ││ │primite de │normative │produselor, │justificative sunt cele ││ │la persoane │specifice │prestarea │prevăzute de normele ││ │juridice sau│ │serviciilor sau │legale: ││ │fizice cu │ │execuţia lucrărilor,│- dacă operaţiunea de ││ │titlu de │ │după caz. │lichidare privind ││ │donaţie sau │ │ │realitatea faptelor ││ │sponsorizare│ │ │şi exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată"; ││ │ │ │ │- concordanta valorii ││ │ │ │ │cheltuielilor lichidate ││ │ │ │ │cu suma ordonantata la ││ │ │ │ │plata şi încadrarea ││ │ │ │ │acesteia în angajamentul ││ │ │ │ │legal; ││ │ │ │ │- încadrarea sumei ││ │ │ │ │ordonanţate la plata în ││ │ │ │ │subdiviziunea ││ │ │ │ │corespunzătoare a ││ │ │ │ │clasificaţiei bugetare ││ │ │ │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│12.│Ordonantare │- Legea nr. │- contractul de │Se verifica: ││ │de plată │500/2.002(1) │finanţare; │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │- documentaţia │- dacă justificările sunt││ │cheltuielile│189/1998(2) │justificativă │corespunzătoare ││ │care fac │- Legile │specifică care │prevederilor din normele ││ │obiectul │bugetare │rezultă din actul │legale, inclusiv a celor ││ │contractului│anuale │normativ ce │stipulate în contractul ││ │de finanţare│- O.G. nr. │reglementează │de finanţare; ││ │prevăzut la │119/1999(3) │operaţiunea şi/sau │- încadrarea sumei ││ │art. 4(2) │- O.G. nr. │domeniul respectiv. │ordonanţate la plata în ││ │din │60/2001(4) │ │subdiviziunea ││ │Ordonanţa │- Alte acte │ │corespunzătoare a ││ │Guvernului │normative │ │clasificaţiei bugetare ││ │nr. 60/2001 │specifice │ │pentru care exista ││ │ │ │ │angajament bugetar; ││ │ │ │ │- dacă operaţiunea de ││ │ │ │ │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este ││ │ │ │ │certificată de ││ │ │ │ │compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată". │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│13.│Ordonantare │- Decretul nr.│- nota de │Se verifica: ││ │de plată │209/1976(43) │fundamentare; │──────────── ││ │privind │- O.G. nr. │- documentul │- concordanta sumelor ce ││ │avansuri sau│119/1999(3) │specific prin care │urmează a fi eliberate ca││ │sume │- H.G. nr. │s-a aprobat │avans cu cele prevăzute ││ │cuvenite │543/1995 (29) │acţiunea şi │în documentul de aprobare││ │titularului │- H.G. nr. │devizul acesteia; │a acţiunii sau, după caz,││ │de decont, │518 /1995 (24)│- decontul │încadrarea sumelor ││ │care se │- Alte acte │justificativ al │cuvenite titularului de ││ │acorda prin │normative │cheltuielilor; │decont în limita ││ │casierie. │specifice │- alte documente │cheltuielilor justificate││ │ │ │justificative │prin decont aprobat; ││ │ │ │specifice. │- dacă operaţiunea de ││ │ │ │ │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată". │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│14.│Ordonanţa- │- Legea nr. │- centralizatorul │Se verifica: ││ │rile de │500/2002(1) │lunar al statelor │──────────── ││ │plata, ale │- Legea nr. │de salarii; │- încadrarea în preve- ││ │salariilor, │189/1998(2) │- situaţia privind │derile bugetului privind ││ │altor │- Codul muncii│repartizarea pe luni│numărul maxim de posturi ││ │drepturi │(Legea nr. │a cheltuielilor de │şi creditele bugetare ││ │salariale │53/2003)(21) │personal aprobate; │destinate cheltuielilor ││ │acordate │- Legile │- situaţia privind │de personal (cheltuieli ││ │persona- │bugetare │monitorizarea │cu salariile, contribuţii││ │lului, │anuale │cheltuielilor de │pentru asigurările ││ │precum şi │- Legea nr. │personal finanţate │sociale de stat, ││ │ale │154/1998(30) │de la buget, │contribuţii pentru ││ │obligaţiilor│- O.U.G. nr. │pe luna...; │asigurările de şomaj, ││ │fiscale │24/2000 (31) │- alte documente. │contribuţii pentru ││ │aferente │- Legea nr. │ │asigurările sociale de ││ │acestora │188/1999(28) │ │sănătate etc.); ││ │ │- O.G. nr. │ │- dacă au fost aplicate ││ │ │7/2001 (44) │ │cotele legale de ││ │ │- O.U.G nr. │ │contribuţii; ││ │ │150/2002 (45) │ │- dacă operaţiunea de ││ │ │- Legea nr. │ │lichidare privind ││ │ │19/2000(46) │ │realitatea faptelor şi ││ │ │- Legea nr. │ │exactitatea sumei ││ │ │76/2002(47) │ │datorate este ││ │ │- Legea nr. │ │certificată de ││ │ │346/2002(48) │ │compartimentul de ││ │ │- O.U.G. nr. │ │specialitate prin ││ │ │147/2002 (49) │ │"Bun de plată"; ││ │ │- Alte acte │ │- regularitatea ││ │ │normative │ │completării documentului ││ │ │specifice │ │supus vizei. │└───┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘     **) Aceste documente au şi funcţia de ordonantare de plată.  D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL             BUNURILOR, DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr.│Documentul │ Cadrul legal │ Acte justificative │Modul de efectuare a ││ │supus │ │ │controlului financiar ││c │controlului │ │ │preventiv ││r │financiar │ │ │ ││t │preventiv │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Contract de │- Legea nr. │- studiul de │Se verifica: ││ │concesi- │500/2002(1) │oportunitate; │──────────── ││ │onare/ │- Legea nr. │- caietul de │- încadrarea obiectului ││ │închiriere │189/1998(2) │sarcini; │contractului în lista ││ │(entitatea │- Legea nr. │- documentaţia │cuprinzând bunurile care,││ │publică este│219/1998 (17) │licitaţiei; │potrivit legii, pot fi ││ │concedent/ │- O.G. nr. │- documentaţia │concesionate/închiriate; ││ │titular al │119/1999(3) │procedurii de │- respectarea preve- ││ │dreptului de│- Legea nr. │negociere directa. │derilor legale ││ │propri- │213/1998(16) │ │referitoare la ││ │eitate) │- H.G. nr. │ │desfăşurarea licitaţiei/ ││ │ │216/1999 (50) │ │negocierii directe; ││ │ │- Actul │ │- stabilirea termenilor ││ │ │normativ de │ │contractuali în ││ │ │aprobare a │ │concordanta cu cadrul ││ │ │concesiunii/ │ │normativ; ││ │ │închirierii │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului ││ │ │ │ │juridic. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Proces │- O.G. nr. │- referatul de │Se verifica: ││ │verbal de │19/1995(51) │disponibilizare; │──────────── ││ │predare │- O.G. nr. │- adresele către/de │- respectarea preve- ││ │primire │119/1999(3) │la instituţiile │derilor legale ││ │având ca │- H.G. nr. │publice care doresc │referitoare la ││ │obiect │841/1995(52) │sa utilizeze bunul │desfăşurarea procedurii ││ │transferul │- Alte acte │disponibil. │de transmitere fără plata││ │bunului │normative │ │a bunurilor; ││ │fără plata │specifice │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului ││ │ │ │ │juridic. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Contract de │- Legea nr. │- referatul de │Se verifica: ││ │vânzare/ │500/2002(1) │disponibilizare; │──────────── ││ │cumpărare a │- Legea nr. │- decizia de numire │- respectarea preve- ││ │bunurilor │189/1998(2) │a comisiei de │derilor legale refe- ││ │disponibi- │- O.G. nr. │evaluare; │ritoare la desfăşurarea ││ │lizare │119/1999(3) │- raportul de │procedurii de ││ │(entitatea │- O.G. nr. │evaluare a bunurilor│valorificare prin ││ │publică are │19/1995(51) │ce urmează a fi │licitaţie cu strigare; ││ │calitatea │- H.G. nr. │vândute; │- stabilirea termenilor ││ │de vânzător)│841/1995(52) │- documentaţia │contractuali în ││ │ │ │licitaţiei cu │concordanta cu cadrul ││ │ │ │strigare. │normativ; ││ │ │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului juridic.│└───┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘         E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr.│Documentul │ Cadrul legal │ Acte justificative │Modul de efectuare a ││ │supus │ │ │controlului financiar ││c │controlului │ │ │preventiv ││r │financiar │ │ │ ││t │preventiv │ │ │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│1. │Proces │- O.G. nr. │- nota privind │Se verifica: ││ │verbal de │119/1999(3) │starea tehnica a │──────────── ││ │scoatere din│- O.G. nr. │mijlocului fix │- existenta actelor ││ │funcţiune a │19/1995(51) │propus a fi scos │justificative; ││ │mijlocului │- Legea nr. │din funcţiune; │- dacă actele justifi- ││ │fix │15/1994(53) │- act constatator │cative au fost întocmite ││ │ │- H.G. nr. │al avariei; │şi semnate de persoanele ││ │ │909/1997(54) │- devizul estimativ │în drept; ││ │ │- Alte acte │al reparatiei │- dacă sunt îndeplinite ││ │ │normative │capitale; │condiţiile scoaterii ││ │ │specifice │- alte acte │din funcţiune. ││ │ │ │justificative. │ │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│2. │Decontul │- Legea nr. │- actul intern de │Se verifica: ││ │privind │500/2002(1) │decizie privind │──────────── ││ │cheltuielile│- Legea nr. │organizarea │- prezentarea în termenul││ │ocazionate │189/1998(2) │acţiunilor de │legal a documentelor ││ │de organi- │- O.G. nr. │protocol, a unor │justificative pentru ││ │zarea │119/1999(3) │manifestări cu │cheltuielile efectuate; ││ │acţiunilor │- O.G. nr. │caracter cultural- │- dacă documentele ││ │de protocol,│80/2001(19) │ştiinţific, sau a │justificative sunt cele ││ │a manifesta-│- H.G. nr. │altor acţiuni cu │prevăzute de normele ││ │rilor cu │552/1991 (20) │caracter specific; │legale din punct de ││ │caracter │- Alte acte │- documente │vedere al formei şi ││ │cultural - │normative │justificative │conţinutului; ││ │ştiinţific │specifice │specifice │- corectitudinea ││ │sau a altor │ │diferitelor │calculului privind ││ │acţiuni cu │ │categorii de │cheltuielile justificate ││ │caracter │ │cheltuieli. │şi, după caz, a ││ │specific │ │ │penalităţilor de ││ │ │ │ │întârziere; ││ │ │ │ │- încadrarea ││ │ │ │ │cheltuielilor în ││ │ │ │ │plafoanele legale; ││ │ │ │ │- dacă valoarea ││ │ │ │ │cheltuielilor ││ │ │ │ │justificate prin decont ││ │ │ │ │se încadrează în ││ │ │ │ │angajamentul bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│3. │Decontul de │- Legea nr. │- actul intern de │Se verifica: ││ │cheltuieli │500/2002(1) │decizie privind │──────────── ││ │privind │- Legea nr. │deplasarea în │- dacă documentele ││ │deplasarea │189/1998(2) │străinătate; │justificative sunt cele ││ │în străină- │- O.G. nr. │- documente │prevăzute de normele ││ │tate pentru │119/1999(3) │justificative │legale din punct de ││ │îndeplinirea│- Decretul nr.│specifice │vedere al formei şi ││ │unor misiuni│209/1976(43) │diferitelor │conţinutului; ││ │cu caracter │- H.G. nr. │categorii de │- prezentarea în termenul││ │temporar │518/1995(24) │cheltuieli. │legal a documentelor ││ │ │- Alte acte │ │justificative pentru ││ │ │normative │ │cheltuielile efectuate; ││ │ │specifice │ │- corectitudinea ││ │ │ │ │calculului privind ││ │ │ │ │cheltuielile justificate ││ │ │ │ │şi, după caz, a ││ │ │ │ │penalităţilor de ││ │ │ │ │întârziere; ││ │ │ │ │- documentul de ││ │ │ │ │restituire a avansurilor ││ │ │ │ │nejustificate şi, ││ │ │ │ │după caz, a ││ │ │ │ │penalităţilor; ││ │ │ │ │- încadrarea ││ │ │ │ │cheltuielilor în ││ │ │ │ │plafoanele legale; ││ │ │ │ │- dacă valoarea ││ │ │ │ │cheltuielilor ││ │ │ │ │justificate prin ││ │ │ │ │decont se încadrează ││ │ │ │ │în angajamentul bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│4. │Decontul de │- Decretul nr.│- actul intern de │Se verifica: ││ │cheltuieli │209/1976 (43) │decizie privind │──────────── ││ │privind │- O.G. nr. │deplasarea în ţara │- dacă documentele ││ │justificarea│119/1999(3) │sau, după caz, │justificative sunt cele ││ │avansului │- H.G. nr. │referatul aprobat │prevăzute de normele ││ │acordat │543/1995(29) │privind achiziţia │legale din punct de ││ │pentru │- H.G. nr. │directa; │vedere al formei şi ││ │deplasări în│461/2001 (9) │- documente │conţinutului; ││ │ţara şi/sau │- Alte acte │justificative │- prezentarea în termenul││ │pentru │normative │specifice │legal a documentelor ││ │achiziţii │cu caracter │diferitelor │justificative pentru ││ │prin │specific │categorii de │avansul primit; ││ │cumpărare │ │cheltuieli. │- corectitudinea ││ │directa │ │ │calculului privind sumele││ │ │ │ │justificate şi, după caz,││ │ │ │ │a penalităţilor de ││ │ │ │ │întârziere; ││ │ │ │ │- documentul de ││ │ │ │ │restituire ││ │ │ │ │a avansurilor ││ │ │ │ │nejustificate şi, ││ │ │ │ │după caz, a ││ │ │ │ │penalităţilor; ││ │ │ │ │- încadrarea ││ │ │ │ │cheltuielilor în ││ │ │ │ │plafoanele legale; ││ │ │ │ │- dacă valoarea ││ │ │ │ │cheltuielilor ││ │ │ │ │justificate prin ││ │ │ │ │decont se încadrează ││ │ │ │ │în angajamentul bugetar. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│5. │Contractul │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │de sponso- │500/2002(1) │tare a contractului │──────────── ││ │rizare în │- Legea nr. │de sponsorizare. │- dacă entitatea publică ││ │care │32/1994(55) │ │desfăşoară sau urmează sa││ │entitatea │- O.G. nr. │ │desfăşoare o activitate ││ │publică │119/1999(3) │ │din cele prevăzute la art││ │este │ │ │4 din Legea nr. 32/1994, ││ │beneficiar │ │ │cu modificările ││ │al sponso- │ │ │ulterioare; ││ │rizarii │ │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului juridic.│├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│6. │Actul de │- Legea nr. │- nota de fundamen- │Se verifica: ││ │donaţie, în │500/2002(1) │tare a actului de │──────────── ││ │care │- Codul civil │donaţie. │- regimul juridic al ││ │entitatea │(art. 800 şi │ │bunului/bunurilor care ││ │publică are │următoarele) │ │fac obiectul donaţiei; ││ │calitatea │- Decretul nr.│ │- dacă bunul/bunurile ││ │de donatar │478/1954 (23) │ │respective sunt grevate ││ │ │- O.G nr. │ │de datorii; ││ │ │119/1999(3) │ │- existenta avizului ││ │ │ │ │compartimentului ││ │ │ │ │juridic. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│7. │Dispoziţia, │- Decretul nr.│- decontul de │Se verifica: ││ │de încasare │209/1976(43) │cheltuieli prezentat│───────────── ││ │către │- O.G. nr. │de titularul de │- aprobarea de către ││ │casierie │119/1999(3) │avans; │conducătorul entităţii ││ │ │- Alte acte │- decizia de │publice a decontului ││ │ │normative │imputaţie; │de cheltuieli; ││ │ │specifice │- alte acte din care│- modul de calcul al ││ │ │ │rezultă obligaţii │sumei ce urmează a fi ││ │ │ │de plată în sarcina │încasată; ││ │ │ │unor persoane. │- dacă dispoziţia de ││ │ │ │ │încasare este întocmită ││ │ │ │ │pentru suma ce urmează ││ │ │ │ │a fi încasată. │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│8. │Cerere de │- O.G. nr. │- nota de │Se verifica: ││ │tragere şi │119/1999(3) │fundamentare; │──────────── ││ │cerere de │- Legea de │- contractele │- legalitatea şi ││ │alimentare │ratificare a │interne sau externe;│regularitatea documen- ││ │a contului │acordului de │- ordinele de plată │telor justificative; ││ │special în │împrumut │prin care s-au │- încadrarea plăţilor ││ │cadrul │- Alte acte │efectuat plati în │solicitate în preve- ││ │imprumutu- │normative │cadrul procedurilor │derile contractului ││ │rilor │specifice │de refinantare; │intern sau extern; ││ │externe │ │- alte documente. │- existenta documentului ││ │(inclusiv a │ │ │organismului finanţator ││ │avansului) │ │ │internaţional de ││ │ │ │ │acceptare a contractului ││ │ │ │ │intern sau extern ││ │ │ │ │("no objection"); ││ │ │ │ │- dacă operaţiunea de ││ │ │ │ │lichidare privind ││ │ │ │ │realitatea faptelor şi ││ │ │ │ │exactitatea sumei ││ │ │ │ │datorate este certificată││ │ │ │ │de compartimentul de ││ │ │ │ │specialitate prin ││ │ │ │ │"Bun de plată", │├───┼────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤│9. │Solicitare │- Legea nr. │- nota de │Se verifica: ││ │de tragere │500/2002(1) │fundamentare; │──────────── ││ │în contul │- Legea nr. │- solicitarea │- legalitatea şi ││ │benefici- │81/1999(39) │beneficiarului, │regularitatea ││ │arului │- Legea │însoţită de │documentelor ││ │pentru │bugetară │documente │justificative; ││ │împrumuturi │anuală │justificative. │- încadrarea sumei în ││ │externe │- Acordul de │ │subdiviziunea bugetară ││ │primite de │împrumut │ │a beneficiarului pentru ││ │la BDCE │extern │ │care exista angajament ││ │ │- Legea de │ │legal şi bugetar. ││ │ │ratificare │ │ ││ │ │- Acordul │ │ ││ │ │subsidiar de │ │ ││ │ │împrumut │ │ ││ │ │ │ │ │└───┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘   F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ ACTUL NORMATIV │ Publicat în ││crt.│ │Monitorul Oficial││ │ │ al României │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│1 │Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice │597/13.VIII.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2 │Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale │404/22.X.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│3 │Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul │ ││ │intern şi controlul financiar preventiv │430/31.VIII.1999 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│4 │Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind │ ││ │achiziţiile publice │241/11.V.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│5 │Legea nr. 133/1999 privind stimularea │ ││ │întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi │ ││ │dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii │349/23.VII.1999 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│6 │Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile │ ││ │publice prin licitaţii electronice │86/01.II.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│7 │Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul │ ││ │dobânzii legale pentru obligaţii băneşti │26/25.I.2000 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│8 │Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea │ ││ │Clasificării produselor şi serviciilor asociate │ ││ │activităţilor - CPSA │78 bis/25.II.1999│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│9 │Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea │ ││ │Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a │ ││ │Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice │268/24.V.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│10 │Hotărârea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea │ ││ │Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 │ ││ │privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru │ ││ │înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi │ ││ │mijlocii │101/28.II.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│11 │Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista │ ││ │autorităţilor contractante care au obligaţia de a │ ││ │aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 │ ││ │privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice │158/05.III.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│12 │Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finanţelor publice│ ││ │privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului │ ││ │de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea│ ││ │şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de │ ││ │produse │336/25.VI.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│13 │Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finanţelor │ ││ │publice şi al ministrului lucrărilor publice, │ ││ │transporturilor şi locuinţei privind aprobarea │ ││ │structurii, conţinutului şi modului de utilizare a │ ││ │Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea│ ││ │ofertei pentru achiziţia publică de servicii │340/27.VI.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│14 │Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finanţelor │ ││ │publice şi al ministrului lucrărilor publice, │ ││ │transporturilor şi locuinţei privind aprobarea │ ││ │structurii, conţinutului şi modului de utilizare a │ ││ │Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea│ ││ │ofertei pentru achiziţia publică de lucrări │357/04.VII.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│15 │Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea │ ││ │sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor │ ││ │culturale │296/13.VIII.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│16 │Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi │ ││ │regimul juridic al acesteia │448/24.XI.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│17 │Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor │459/30.XI.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│18 │Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea │ ││ │tratatelor │5/12.I.1991 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│19 │Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea │ ││ │unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi │ ││ │instituţiile publice │542/01.IX.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│20 │Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de │ ││ │organizare în ţara a acţiunilor de protocol │176/29.VIII.1991 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│21 │Codul muncii (Legea nr. 53/2003) │72/05.II.2003 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│22 │Hotărârea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea,│ ││ │componenta şi funcţionarea comisiei de autorizare a │ ││ │contractării sau garantarii de împrumuturi externe de │ ││ │către autorităţile administraţiei publice locale │656/18.X.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│23 │Decretul nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute │ ││ │statului │46/10.XII.1954 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│24 │Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele │ ││ │drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în │ ││ │străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu │ ││ │caracter temporar │154/19.VII.1995 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│25 │Hotărârea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul │ ││ │spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca │ ││ │mijloc de transport avionul │276/29.V.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│26 │Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri │ ││ │referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, │ ││ │în interes de serviciu, de către demnitarii şi │ ││ │asimilaţii acestora din administraţia publică │50/30.I.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│27 │Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind │ ││ │îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din │ ││ │ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale │ ││ │Uniunii Europene şi în alte state │725/14.XI.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│28 │Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor │ ││ │publici │600/08.XII.1999 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│29 │Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile │ ││ │băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi │ ││ │regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada │ ││ │delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în│ ││ │cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul │220/13.IX.1996 ││ │serviciului │(republicare) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│30 │Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a │ ││ │salariilor de baza în sectorul bugetar şi a │ ││ │indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de │ ││ │demnitate publică │266/16.VII.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│31 │Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind │ ││ │sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru │ ││ │personalul contractual din sectorul bugetar │138/31.III.2000 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│32 │Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea │ ││ │cabinetului demnitarului din administraţia publică │ ││ │centrala │42/30.I.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│33 │Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de│ ││ │parteneriat public-privat │94/02.II.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│34 │Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea │ ││ │normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei │ ││ │Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de │ ││ │parteneriat public-privat │481/05.VII.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│35 │Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de │ ││ │utilitate publică │139/02.VI.1994 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│36 │Legea contabilităţii (Legea nr. 82/1991) │629/26.VIII.2002 ││ │ │(republicare) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│37 │Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor │ ││ │publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind│ ││ │angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata │ ││ │cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi │ ││ │organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor │ ││ │bugetare şi legale │37/23.I.2003 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│38 │Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a │ ││ │României │203/01.VI.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│39 │Legea nr. 81/1999 privind datoria publică │215/17.V.1999 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│40. │Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea │ ││ │plăţii cotizaţiilor la organismele internaţionale │ ││ │interguvernamentale la care România este parte │241/29.VIII.1994 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│41 │Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea │ ││ │obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, │ ││ │stabilite prin titluri executorii │81/01.II.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│42 │Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea │ ││ │acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, │ ││ │procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati │ ││ │în avans din fondurile publice │177/20.III.2003 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│43 │Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului │ ││ │operaţiunilor de casa │64/06.VII.1976 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│44 │Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe │ ││ │venit │435/03.VIII.2001 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│45 │Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind │ ││ │organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări │ ││ │sociale de sănătate │838/20.XI.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│46 │Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi │ ││ │alte drepturi de asigurări sociale │140/01.IV.2000 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│47 │Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă │103/06.II.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│48 │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │454/27.VI.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│49 │Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru │ ││ │reglementarea unor probleme financiare şi pentru │ ││ │modificarea unor acte normative │821/13.XI.2002 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│50 │Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea │ ││ │Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii │ ││ │nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor │140/06.IV.1999 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│51 │Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri │ ││ │de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, │ ││ │precum şi a regimului de valorificare a bunurilor │ ││ │scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice │188/18.VIII.1995 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│52 │Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile │ ││ │de transmitere fără plata şi de valorificare a │ ││ │bunurilor aparţinând instituţiilor publice │253/07.XI.1995 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│53 │Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului │242/31.V.1999 ││ │imobilizat în active corporale şi necorporale │(republicare) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│54 │Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea │ ││ │Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 │ ││ │privind amortizarea capitalului imobilizat în active │ ││ │corporale şi necorporale, modificată şi completată prin│ ││ │Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 │4/08.I.1998 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│55 │Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea │129/25.V.1994 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘Notă: lista actelor normative cuprinse în coloana a 2-a din Cadrul general se completează cu reglementările legale de modificare a acestora, precum şi cu orice alte acte normative existente sau urmând a fi emise, aplicabile operaţiunilor respective.  +  Anexa 2    Denumirea entităţii publice    Nr. ......./...............                             DECIZIE/ORDIN    Domnul/Doamna _____________ din cadrul (denumirea compartimentului)având funcţia de ________________ este desemnat/desemnată sa exercitecontrolul financiar preventiv în perioada ____________ .    Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele documenteşi operaţii:┌────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ │ ││crt.│documentului │ Limita │ Observaţii ││ │(operaţiunii)│ valorică │ │├────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘                           Ordonator de credite                           ────────────────────  +  Anexa 3    Denumirea entităţii publice                              REGISTRUL                 privind operaţiunile prezentate la viza de                        control financiar preventiv┌─┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│N│Denumirea │Conţinutul│Compar- │Data │Valoarea│Valoarea│Data │Obser- ││r│documentului│operaţi- │timentul│prezen-│opera- │opera- │restitu-│vatii ││ │Nr./data │unilor │emitent │tarii │tiunilor│tiunilor│irii │ ││c│emiterii │înscrise │ │la viza│pentru │pentru │actelor │ ││r│ │în docu- │ │ a │care s-a│care s-a│justifi-│ ││t│ │mente │ │docu- │acordat │refuzat │cative/ │ ││ │ │ │ │mentu- │viza │viza │semna- │ ││ │ │ │ │lui │ │ │tura │ │├─┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘  +  Anexa 4Denumirea entităţii publiceNr. .................../..................Domnului/Doamnei ...............................(conducătorul entităţii publice)În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, va aduc la cunoştinţa refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru ....../(tipul documentului, numărul şi data emiterii, suma, compartimentul emitent) din următoarele motive: ......../(se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se considera a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente) .......În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.Actul (decizie, ordin) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii ....../(se nominalizeaza operaţiunea) ...... va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează şi în contul de ordine şi evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informarile prevăzute de lege. ........./(persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) .......  +  Anexa 5MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢIControlor delegat ....................Nr. .............../..................Domnului/Doamnei ....................(numele şi funcţia ordonatorului de credite)Denumirea instituţiei ...................În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, va informez ca ............/(datele de identificare a operaţiunii prezentate la viza: denumirea documentului, suma, nr./data, compartimentul emitent)............ nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: ............. (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se considera a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document)...............Dacă consideraţi ca operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, încadrare în creditele bugetare şi/sau de angajament, va rog să-mi transmiteti, în scris, argumentele dumneavoastră.Precizez ca pentru intervalul de timp de la data comunicării prezentei şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, perioada prevăzută la art. 18 din acelaşi act normativ se suspenda.Controlor delegat,  +  Anexa 6MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢIControlor delegat .....................Nr. ................./.................Domnului/Doamnei .........................(numele şi funcţia ordonatorului de credite)Denumirea instituţiei ....................În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, va aduc la cunoştinţa refuzul de viza de control financiar preventiv pentru suma de ................. lei, la ........./(denumirea documentului şi a operaţiunii propuse la viza, nr./data, compartimentul emitent) .............din următoarele motive: ........../(se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se considera a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite)...........În situaţia în care dispuneţi, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (se nominalizeaza operaţiunea) va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează şi în contul de ordine şi evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi se întocmesc informarile prevăzute de lege către Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.  +  Anexa 7    ________________________________________    (Denumirea entităţii publice raportate)                                    RAPORT                   privind activitatea de control financiar preventiv                           pe trimestrul ________/anul ______   Cap. I- Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv┌────┬─────────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │Operaţiuni cu efect financiar│Corespon-│Total opera-│din care │din aces- ││crt.│asupra fondurilor publice sau│denta │ţiuni supuse├─────────┤tea: ││ │a patrimoniului public │operaţi- │vizei de │refuzat ├──────────┤│ │ │unilor │control fi- │la viza │Neefectu- ││ │ │din col.1│nanciar │ │ate ca ││ │ │cu docu- │preventiv │ │urmare a ││ │ │mentele │ │ │refuzului ││ │ │supuse │ │ │de viza ││ │ │controlu-├─────┬──────┼───┬─────┼────┬─────┤│ │ │lui fi- │Nu- │Valoa-│Nu-│Va- │Nu- │Va- ││ │ │nanciar │mar │re │mar│loa- │mar │loa- ││ │ │înscrise │ope- │(mil. │ope│re │ope-│re ││ │ │în col. 1│rati-│lei) │ra-│(mil.│ra- │(mil.││ │ │din Anexa│uni │ │ti-│lei) │ti- │lei) ││ │ │nr. 1- │ │ │uni│ │uni │ ││ │ │Cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │ │general │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│ │Total(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rd.5+rd.6+rd.7): │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│ 1. │Deschideri,repartizari, │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentari,retrageri şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │modificări ale creditelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetare - total(1.1+1.2+1.3+│ │ │ │ │ │ │ ││ │1.4), din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│1.1.│Deschideri de credite │ A1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│1.2.│Repartizari de credite/ali- │ │ │ │ │ │ │ ││ │mentari de conturi │ A2 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│1.3.│Virari de credite bugetare │ A4 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│1.4.│Alte operaţiuni │A3;A5 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2. │Angajamente legale - total │ │ │ │ │ │ │ ││ │(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)│ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.1.│Acte administrative din care │B14;B15; │ │ │ │ │ │ ││ │rezultă obligaţii de plată │B16;B17 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.2.│Contracte de prestări │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii, furnizări de │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri, executii de lucrări │B1;B2 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.3.│Contracte/acorduri de │ │ │ │ │ │ │ ││ │finanţare sau cofinanţare │B3 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.4.│Contracte/acorduri de │ │ │ │ │ │ │ ││ │împrumut; prospecte de │B4;B10; │ │ │ │ │ │ ││ │emisiune │B21 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.5.│Contracte/acorduri de │B5;B6;B7;│ │ │ │ │ │ ││ │garantare │B8;B9 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.6.│Contracte de închiriere, │ │ │ │ │ │ │ ││ │concesionare, participare, │B12;B18; │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriat etc. │B19;B20 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│2.7.│Alte acte juridice din care │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezultă obligaţii de plată │B11;B13 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│3. │Ordonantari de avansuri │C10;C13 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4. │Ordonantari de plati -total │ │ │ │ │ │ │ ││ │(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+ │ │ │ │ │ │ │ ││ │4.7), din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.1.│Drepturi de personal şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │obligaţii fiscale aferente │C14 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.2.│Pensii, ajutoare, rente │ │ │ │ │ │ │ ││ │viagere şi alte asemenea │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.3.│Servicii prestate, bunuri │ │ │ │ │ │ │ ││ │livrate, lucrări executate │C1;C9;C11│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.4.│Rambursări, dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente împrumuturilor │C2;C3 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.5.│Subvenţii, transferuri, │ │ │ │ │ │ │ ││ │prime, alte forme de sprijin │C5 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.6.│Finanţări/cofinanţări │C12 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│4.7.│Alte obligaţii │C4;C6;C7;│ │ │ │ │ │ ││ │ │C8 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│5. │Operaţiuni financiare/de │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament │E8;E9 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│6. │Operaţiuni privind activele │ │ │ │ │ │ │ ││ │(vânzări, închirieri, │ │ │ │ │ │ │ ││ │concesionari, gajari, │D1;D2;D3;│ │ │ │ │ │ ││ │transferuri de bunuri etc.) │D4;E1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼─────┤│7. │Alte operaţiuni │E2;E3;E4;│ │ │ │ │ │ ││ │ │E5;E6;E7 │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴───┴─────┴────┴─────┘   Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Conţinutul │Valoarea │ Motivatiile pe care s-au întemeiat refuzurile de ││crt.│operaţiunii│refuzată │ viza ││ │refuzate la│la viza ├─────────────────┬─────────────────┬───────────────┤│ │ viza │(mii lei)│ Nerespectarea │ Neîndeplinirea │ Neincadrarea ││ │ │ │ prevederilor │ condiţiilor de │ în limitele şi││ │ │ │ legale │ regularitate │ destinaţia ││ │ │ │ │ │ creditelor │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ ● │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│ n │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                              Conducătorul entităţii publicePrecizări:1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele aduse la viza. Dacă în documentele respective nu este o astfel de prevedere, se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Naţionala a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv.2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în "Registrul operaţiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv".Gruparea altor operaţiuni prezentate la viza decât cele cuprinse în cadrul general se va face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).În situaţia în care va fi necesar ca unele dintre operaţiunile specifice să fie reflectate în mod distinct în raportare, Direcţia Generală a Controlului Financiar Preventiv din Ministerul Finanţelor Publice va proceda, împreună cu entitatea publică elaboratoare a Normei metodologice specifice, la completarea corespunzătoare a capitolului I.3. Capitolul II se completează astfel:● coloanele 1 -5, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;● în coloana 3 vor fi menţionate actele normative ale căror prevederi nu au fost respectate în proiectul de operaţiune;● coloanele 4 şi 5, prin înscrierea semnului "X" în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare.4. Ordonatorii principali de credite completează anexa nr. 7 prin însumarea datelor din raportarile primite de la ordonatorii secundari şi/sau terţiari din subordine cu cele pentru activitatea proprie. În mod similar procedează şi ordonatorii secundari cu raportarile ordonatorilor terţiari din subordine.5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total şi distinct pentru activitatea proprie, până la finele lunii următoare trimestrului raportat.---------------Cap. II din anexa 7 a fost introdus conform RECTIFICĂRII nr. 522 din 16 aprilie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 10 iunie 2003.  +  Anexa 8COD SPECIFICde norme profesionale pentru pesoanele care desfăşoarăactivitatea de control financiar preventiv propriu  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc aceasta atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, asa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu la entităţile publice.  +  Capitolul II Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au numai cetăţenie română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română, scris şi vorbit; c) au capacitate deplina de exerciţiu; d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestata pe bază de examen medical de specialitate; e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu exista persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică; f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice; g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi; h) prezintă minimum doua scrisori de recomandare.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care efectuează operaţiunea supusă vizei.-------------Ultimul alineat al pct. 3 din anexa 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii: a) Competenţa profesională. Persoana desemnată sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecventa şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia sa cunoască în permanenta toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. b) Independenta decizionala în condiţiile separarii atribuţiilor. Persoana desemnată sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bunacredinta, în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sancţionată sau schimbată din aceasta activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată sa ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutra, lipsită de subiectivism. d) Conduita morala. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morala recunoscută, să aibă o conduita corecta, sa dea dovadă de comportare profesională ireprosabila, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demna în societate, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o buna reputaţie. e) Confidenţialitate. Persoana desemnată sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge în nici un fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizata în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informatiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională. f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cazul urmăririi penale, al judecaţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauza nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite aceasta activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează sa exercite aceasta activitate, precum şi acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse spre avizare. Persoana desemnată sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.-------------Ultima fraza a ultimului alineat al pct. 4 din anexa nr. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să-şi imbunatateasca cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continua.Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.  +  Capitolul III Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu6. Persoanele care urmează sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel: a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie interna şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:- ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicita, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmitand şi următoarele documente:● curriculum vitae;● minimum doua scrisori de recomandare;● lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice instituţiei respective;● declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) din prezentul cod.La stabilirea persoanelor care urmează sa exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează documentele primite, după caz poarta consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţa;- după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei poate emite decizia interna de numire a persoanei/persoanelor care urmează sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.La instituţiile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din instituţia publică respectiva şi va comunică Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane; b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie interna a conducătorului entităţii publice, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:- conducătorul instituţiei publice respective notifica Ministerului Finanţelor Publice intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţa în scris;- în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este nelegală.Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entităţii publice numeşte o altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile consecutive.8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:- se afla în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;- efectuează serviciul militar;- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestata preventiv, în condiţiile Codului de procedura penală;- se afla în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:- a devenit incompatibilă pentru aceasta activitate;- a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care aceasta schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectiva;- la cererea persoanei în cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente;- în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau neregulate;- la modificarea locului de muncă de către angajator. 10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.  +  Capitolul IV Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea.Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice, în vederea emiterii acordului acesteia, următoarele documente:- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;- extrase din rapoartele auditului public intern şi Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv.Ministerul Finanţelor Publice îşi va exprima acordul pentru evaluarea anuală a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, numai în situaţia în care a primit de la instituţia publică respectiva şi raportul prevăzut în anexa nr. 7 la normele metodologice.───────────────