DECRET nr. 346 din 9 noiembrie 1985privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 56 din 13 noiembrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului se înfiinţează Institutul central pentru construcţii de maşini, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.Institutul central pentru construcţii de maşini se înfiinţează prin reorganizarea Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti, înfiinţat potrivit Decretului nr. 111/1985, care îşi încetează activitatea.Institutul central pentru construcţii de maşini are ca obiect de activitate coordonarea cercetări ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, introducerii progresului tehnic şi a proiectării în domeniul industriei construcţiilor de maşini şi utilaje de transport auto şi naval, maşini agricole, rulmenti, organe de asamblare, precum şi al industriei aeronautice, care se desfăşoară în unităţile din componenta sa şi în unităţile de producţie ale ministerului; coordonarea producţiei realizate în unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de învăţămînt superior din componenta sa; promovarea produselor şi tehnologiilor noi şi perfectionate; asigurarea tipizarii, standardizarii şi normarii tehnice a produselor şi tehnologiilor din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 2Institutul central pentru construcţii de maşini Bucureşti se constituie pe structura Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru industria construcţiilor de maşini Bucureşti şi are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Institutul central pentru construcţii de maşini Bucureşti are în conducerea sa un director general, doi directori generali adjuncţi şi un secretar ştiinţific. Directorul general al Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti este directorul Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru industria construcţiilor de maşini Bucureşti. Directorul Institutului naţional de motoare termice Bucureşti şi al Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru aviatie Bucureşti îndeplinesc şi funcţia de director general adjunct al Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti.  +  Articolul 4Unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare care se reorganizează, unităţile nou organizate şi înfiinţate sînt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Unităţile din componenta Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti, sediul, subordonarea şi obiectul de activitate ale acestora sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 6Unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare prevăzute în prezentul decret funcţionează pe baza autoconduceri muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi se organizează potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.  +  Articolul 7Unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare din componenta Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti se încadrează pe niveluri de retribuire, grupe de ramuri, grade, marimi, reţele şi niveluri de retribuire a muncitorilor potrivit anexei nr. 4*. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 8Institutele de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică mari şi mijlocii pot folosi funcţia de secretar ştiinţific.  +  Articolul 9Numărul maxim de personal de administraţie al institutelor şi centrelor din componenta Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 5*. Numărul maxim al compartimentelor din structura acestor unităţi organizate ca secţii, laboratoare, ateliere sau colective, se stabileşte anual, la propunerea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, în funcţie de volumul activităţii şi sarcinile ce revin fiecărei unităţi.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 10Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 octombrie 1985, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari, cu baza materială şi cu contractele aferente, trec de la unităţile care se reorganizează la unităţile nou organizate sau care preiau activitatea potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 11Personalul muncitor care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de reorganizare prevăzute în prezentul decret, se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 12Personalul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică cu studii superioare atestat, care trece, în baza prevederilor prezentului decret, la unităţile nou înfiinţate sau la alta unitate la care se organizează activitatea potrivit prevederilor Decretului 297/1973, îşi păstrează gradul profesional dacă desfăşoară în continuare aceeaşi activitate.  +  Articolul 13Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică, în anul 1985, posturilor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 14Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Construcţiilor de Maşini şi Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, vor supune, spre aprobare, în termen de 45 de zile, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1985.  +  Articolul 15Anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare se modifica potrivit prezentului decret.  +  Articolul 16Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini pe anul 1985.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 18Decretul nr 111/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare în unităţile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se abroga.  +  Anexa 2 UNITĂŢIde cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare care sereorganizează, unităţi nou organizate şi înfiinţateI. Unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologicasi de proiectare care se reorganizeaza si unitati nou organizate
           
    Nr. crt.Unitatea care se reorganizeazaNr. crt.Unitatea nou organizata
    1.Institutul de proiectare pentru investitii in constructii de masini Bucuresti1.Centrul de inginerie tehnologica si de proiectare pentru constructii de masini Bucuresti
    2.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoare si autovehicule Brasov2.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoare Brasov
        3.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autovehicule Brasov
    3.Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autoturisme Pitesti-Colibasi4.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autoturisme Pitesti-Colibasi
  II. Unitati nou infiintate
         
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSubordonarea
    1.Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru motoare de aviatie Bucuresti*Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie Bucuresti
  * Unitate fără personalitate juridică.
   +  Anexa 3 LISTA unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică, proiectare şiînvăţămînt superior din componenta Institutului central pentru construcţii demaşini Bucureşti
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediulSubordonareaObiectul de activitate
    1.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masini, cu:municipiul Bucuresti-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiEchipamente tehnologice in domeniul prelucrarilor la rece. Linii mecanizate si automatizate si echipamente tipizate pentru montaj. Linii, instalatii si echipamente pentru protectia suprafetelor prin acoperiri metalice vopsiri. Instalatii si tehnologii de prelucrare de mare productivitate cu laser, ultrasunete, electroeroziune.
    -Ministerul Industriei Constructiilor de Masini
    Instalatii complexe si tehnologii pentru control automat. Standuri si mecanisme de uz general si special.
    -Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru rulmenti si organe de asamblare *municipiul Brasov, judetul Brasov-Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru industria constructiilor de masiniRulmenti de uz general si pentru utilizari speciale, cuzineti si organe de asamblare pentru constructia de masini. Utilaje complexe specifice fabricatiei de rulmenti.
    -Centrala industriala de rulmenti si organe de asamblare Brasov
    2.Institutul national de motoare termicemunicipiul Bucuresti-Institutul central pentru constructii de masiniMotoare termice cu piston si cu turbina, echipamente aferente acestora; noi tipuri de motoare, inclusiv motoare neconventionale
    -Ministerul Industriei Constructiilor de Masini
    3.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru masini si utilaje agricolemunicipiul Bucuresti, Baneasa-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiMasini si utilaje agricole pentru prelucrarea solului, pentru fertilizat, semanat, protectia plantelor, recoltat, conditionat, transportat, depozitat; masini, utilaje si instalatii pentru irigatii si imbunatatiri funciare. Testari si incercari ale masinilor si utilajelor agricole. Echipamente pentru valorificarea energiei vintului.
    -Centrala industriala de tractoare si masini agricole Brasov
    4.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoaremunicipiul Brasov, judetul Brasov-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiTractoare agricole si industriale pe roti si pe senile, subansamble si echipamente aferente acestora. Utilaje specifice productiei de tractoare.
    -Centrala industriala de tractoare si masini agricole Brasov
    5.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autoturismemunicipiul Pitesti, Colibasi, judetul Arges-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiAutoturisme de oras, de teren, autoturisme de foarte mic litraj, subansamble si echipamente aferente acestora. Testarea modelelor functionale.
    -Centrala industriala de autoturisme Pitesti Colibasi
    * Unitate fara personalitate juridica.
    6.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autovehiculemunicipiul Brasov, judetul Brasov-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiAutocamioane, autocisterne, autobasculante, autobuze si autosasiuri speciale, autoutilitare, autotrenuri, remorci, subansamble si echipamente specifice acestora. Aeronave, avioane, elicoptere si echipamente aferente acestora, simulatoare de zbor. Tehnologii si materiale noi pentru aeronave.
    -Centrala industriala de autovehicule de transport Brasov
    7.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie, cu:municipiul Bucuresti-Institutul central pentru constructii de masini Bucuresti
    -Centrul national al industriei aeronautice romane Bucuresti
    -Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru motoare de aviatie*municipiul Bucuresti-Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie BucurestiMotoare de aviatie si echipamente specifice acestora. Modele si prototipuri, incercari, testari si omologari ale acestora.
    -Centrul de incercari al industriei aeronautice romane*municipiul Craiova, judetul Dolj-Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru aviatie BucurestiIncercari la sol si in zbor ale avioanelor, motoarelor de avioane, echipamentelor de bord.
        -Centrul national al industriei aeronautice romane Bucuresti  
    8.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru constructii navalemunicipiul Galati, judetul Galati-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiNave maritime si fluviale pentru transportat marfuri si pasageri, nave tehnice si speciale, echipamente si accesorii pentru nave.
    -Centrala industriala navala Galati
    9.Centrul de inginerie tehnologica si proiectare pentru constructii de masinimunicipiul Bucuresti-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiProiectant general pentru extinderile si modernizarile intreprinderile existente si pentru noile obiective din industria constructiilor de masini, inclusiv pentru productia speciala si aviatie, elaborind proiecte de inginerie tehnologica, constructii si instalatii tehnologice, studii si documentatii tehnice si economice pentru exportul de obiective complexe la cheie; proiecte tip, documentatii de sistematizare, modernizare, reprofilare, dezvoltare, studii de amplasament; proiecte de utilaje specifice, mecanizari si standuri de proba.
    -Ministerul Industriei Constructiilor de Masini
    10.Oficiul de informare- documentare pentru industria constructiilor de masini*municipiul Bucuresti-Institutul central pentru constructii de masini BucurestiAsigura informarea documentara pentru constructia de masini. Cataloage, sinteze documentare pe domenii de produse si tehnologii ale constructiei de masini. Le tipareste pentru difuzare in unitatile de profil.
    -Ministerul Industriei Constructiilor de Masini
  * Unitate fără personalitate juridică. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR ale căror facultăţi şi catedre din profilul construcţiilor de maşini sînt integrate în Institutul central pentru construcţii de maşini
           
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediulSubordonarea
    1.Institutul politehnicmunicipiul BucurestiMinisterul Educatiei si Invatamintului
    2.Institutul politehnicmunicipiul IasiMinisterul Educatiei si Invatamintului
    3.Institutul politehnicmunicipiul Cluj- NapocaMinisterul Educatiei si Invatamintului
    4.Institutul politehnicmunicipiul TimisoaraMinisterul Educatiei si Invatamintului
    5.Universitateamunicipiul BrasovMinisterul Educatiei si Invatamintului
    6.Universitateamunicipiul GalatiMinisterul Educatiei si Invatamintului
    7.Institutul de constructiimunicipiul BucurestiMinisterul Educatiei si Invatamintului
  ---------------------