LEGE nr. 215 din 5 iulie 2005pentru înfiinţarea comunei Iteşti prin reorganizarea comunei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Iteşti, judeţul Bacău, având în componenţă satele Iteşti, Ciumaşi, Dumbrava şi Făgeţel. (2) Reşedinţa comunei Iteşti se stabileşte în satul Iteşti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bereşti-Bistriţa are în componenţă satele Bereşti-Bistriţa, Brad, Climeşti şi Pădureni. (2) Reşedinţa comunei Bereşti-Bistriţa rămâne în satul Bereşti-Bistriţa.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Iteşti, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Iteşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul judeţean Bacău şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău şi cu Consiliul Local al Comunei Bereşti-Bistriţa, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 şi patrimoniul actual al comunei Bereşti-Bistriţa între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Iteşti se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Bacău. (3) Bugetul comunei Iteşti pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, încheiat între primarul comunei Bereşti-Bistriţa şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar, al comunei Iteşti.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău, funcţionează, în condiţiile legii, în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 5 iulie 2005.Nr. 215._____________