DECRET nr. 220 din 28 iulie 1985privind funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 37 din 29 iulie 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale ART. 1 Pe data de 29 iulie 1985 se înfiinţează Ministerul Industriei de Utilaj Greu.Ministerul Industriei de Utilaj Greu înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul industriei construcţiilor de utilaje grele, utilaje tehnologice complexe, maşini şi utilaj petrolier, minier, energetic, chimic, metalurgic, maşini şi utilaje pentru construcţii şi material rulant.Ministerul Industriei de Utilaj Greu îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau faţă de toate unităţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.  +  Articolul 2Ministerul Industriei de Utilaj Greu conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale, a unităţilor asimilate acestora şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Industriei de Utilaj Greu colaborează cu celelalte ministere, organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Industriei de Utilaj Greu răspunde de îndeplinirea, în domeniul sau de activitate, a atribuţiilor stabilite prin prezentul decret.  +  Articolul 6Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura şi răspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, de creşterea, în ritm susţinut, a producţiei de utilaje grele, utilaje tehnologice complexe pentru industriile petroliera şi miniera, energetica, inclusiv nucleara, metalurgica, chimica şi petrochimica, materialelor de construcţii, alimentara, precum şi a producţiei de material rulant, în care scop: a) elaborează studii şi programe de dezvoltare ţinînd seama de orientările şi tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum şi de perspectivele de dezvoltare a livrărilor de produse ale industriei de utilaje tehnologice complexe, pe piaţa interna şi externa; b) elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale de produse, grupe de produse şi activităţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unităţilor subordonate; c) asigura diversificarea producţiei şi ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor, în scopul satisfacerii necesităţilor economiei naţionale şi creşterii competitivitatii pe piaţa internationala; d) răspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibili, ia măsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de muncă, asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile; e) organizează întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje, pentru unităţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale şi utilaje din competenţa sa; elaborează balantele materiale pentru produsele la care este coordonator; f) răspunde de realizarea producţiei planificate, precum şi de îndeplinirea celorlalţi indicatori ce-i revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetul de stat, precum şi din programele speciale, informind periodic Consiliul de Miniştri; g) organizează şi coordonează executarea instalaţiilor complexe; răspunde de realizarea la termen şi în bune condiţii a instalaţiilor complexe care sînt în planul propriu de fabricaţie, atît pentru necesităţile interne cît şi pentru export; h) aproba notele de comanda pentru produse şi tehnologii noi şi modernizate din competenţa sa, potrivit legii; i) stabileşte necesarul de mijloace circulante pentru unităţile subordonate, potrivit normelor legale; j) analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; k) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi a unităţilor bugetare subordonate.  +  Articolul 7În îndeplinirea funcţiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei de Utilaj Greu asigura: a) specializarea, profilarea şi integrarea producţiei la toate unităţile din cadrul ramurii; b) cooperarea între unităţile din subordinea sa şi cele ale altor organe centrale şi locale; c) elaborarea, împreună cu titularii de plan, a proiectului de plan în profil de ramura, urmărind dezvoltarea echilibrata a acesteia; d) îndrumarea şi controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizării rationale a mijloacelor de producţie, introducerii şi extinderii tehnicii noi, asimilarii de produse noi şi perfecţionării celor existente, ridicării continue a calităţii produselor, creşterii productivitatii muncii şi reducerii costurilor, în conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate; e) coordonarea, îndrumarea şi controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacităţilor de producţie, precum şi realizarea planului de reparaţii capitale ale acestora.  +  Articolul 8Ministerul Industriei de Utilaj Greu răspunde de dezvoltarea activităţii de comerţ exterior şi cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate, în care scop: a) întocmeşte planul de export, face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva şi răspunde de realizarea sarcinilor de export ce îi revin, precum şi a sarcinilor de cooperare economică internationala din domeniul sau de activitate; b) organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din străinătate, în domeniul sau de activitate; c) asigura şi răspunde de aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea ministerului; controlează şi asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea.  +  Articolul 9Ministerul Industriei de Utilaj Greu răspunde de ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al produselor din cadrul ramurii, corepunzator celor mai bune rezultate obţinute în ţara şi străinătate, precum şi de asigurarea, pe aceasta baza, a competitivitatii produselor realizate, în care scop: a) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare din unităţile subordonate, cît şi a celor din profilul ramurii şi ia măsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare; b) urmăreşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi răspunde de valorificarea acestora asigurind introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate şi coordonate; c) îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; d) organizează activitatea de tipizare şi standardizare în domeniul sau de activitate şi face propuneri cu privire la elaborarea normelor de tipizare şi a standardelor; e) organizează activitatea de documentare tehnica, specifică domeniului sau de activitate şi sigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului ştiinţific pe plan naţional şi internaţional; f) coordonează şi controlează activitatea de metrologie din unităţile subordonate.  +  Articolul 10Ministerul Industriei de Utilaj Greu îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii atît în unităţile subordonate cît şi în cele din profilul ramurii. De asemenea, organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din sfera sa de activitate; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramura, subramuri şi alte activităţi şi controlează modul lor de aplicare; promovează introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unităţilor economice.  +  Articolul 11Ministerul Industriei de Utilaj Greu exercita, potrivit legii, atribuţiile cu privire la preţuri şi tarife în ramura şi subramurile sale de activitate.  +  Articolul 12Ministerul Industriei de Utilaj Greu răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal şi de retribuire a muncii, în care scop: a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale de activitate şi controlează aplicarea acestora; b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia măsuri pentru pregătirea acestuia, potrivit legii; c) încadrează personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale centralelor, unităţilor asimilate şi ale celorlalte unităţi direct subordonate, potrivit legii; d) organizează şi asigura perfecţionarea pregătirii cadrelor de conducere şi a specialiştilor; e) răspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţifică, coordonarea activităţilor unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare în domeniul întocmirii şi realizării planurilor anuale de cercetare, proiectare şi de microproducţie; f) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire, organizind întocmirea de studii în acest scop; g) asigura aplicarea unitară a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global, pentru ramura şi subramurile coordonate; h) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii şi asigura cele mai bune condiţii de muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, la unităţile din subordine; i) stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai ale personalului.  +  Articolul 13Ministerul Industriei de Utilaj Greu răspunde de îndeplinirea şi a altor atribuţii, stabilite potrivit legii.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 14Ministerul Industriei de Utilaj Greu este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 15Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 16Ministerul Industriei de Utilaj Greu are în conducerea sa un ministru şi patru adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 17Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 18În cadrul Ministerului Industriei de Utilaj Greu se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului.  +  Articolul 19Ministerul Industriei de Utilaj Greu are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-producţie, dezvoltare; b) Direcţia tehnica, investiţii, mecano-energetica şi reparaţii; c) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; d) Direcţia de aprovizionare şi contractare; e) Direcţia finanţe-preţuri; f) Direcţia de organizare, control, personal-învăţămînt şi retribuire; g) Serviciul special; h) Serviciul secretariat-administrativ şi documente secrete.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1* şi anexa nr. 2*. * Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.  +  Articolul 20Ministerul Industriei de Utilaj Greu are în subordinea sa centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, întreprinderi, unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, alte unităţi, licee de specialitate şi şcoli profesionale pentru pregătirea cadrelor de specialitate.  +  Articolul 21Ministerul Industriei de Utilaj Greu are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Ministerul Industriei de Utilaj Greu se doteaza cu trei autoturisme de transport persoane, pentru parcul comun propriu.  +  Articolul 23Personalul care trece de la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini la Ministerul Industriei de Utilaj Greu, organizat potrivit prezentului decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 24Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 25Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică, în anul 1985, posturilor din aparatul Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi celor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 26Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi celorlalte organe centrale interesate, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea Decretului nr. 219/1985 privind înfiinţarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a Ministerului Industriei Electrotehnice, precum şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1985.  +  Articolul 27Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini se aplică în mod corespunzător Ministerului Industriei de Utilaj Greu, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 3 UNITĂŢILEsubordonate direct Ministerului Industriei de Utilaj GreuI. Centrale industriale1. Centrala industriala de utilaj energetic.2. Centrala industriala de vagoane şi material rulant.3. Centrala industriala de utilaj metalurgic şi de construcţii.4. Centrala industriala de utilaj petrolier.5. Centrala industriala de utilaj minier şi maşini de ridicat.6. Centrala industriala de utilaj chimic şi alimentar. II. Alte unităţi1. Întreprinderea-antrepriza de construcţii speciale industriale şi montaj.2. Întreprinderea de comerţ exterior "Uzinexport-import".3. Unităţi şcolare.--------------