HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 iunie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 5 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 611.  +  Anexa REGULAMENTprivind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 1Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin structura centrală şi unităţile teritoriale de specialitate subordonate, în calitate de autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură, asigură controlul aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004.  +  Articolul 2Controlul se execută prin personalul de specialitate, împuternicit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Obiectivele controlului producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere, în raport cu domeniul controlat, sunt următoarele:I. În domeniul producerii materialelor forestiere de reproducere: a) starea de vegetaţie a unităţilor-sursă înscrise în Catalogul naţional al materialelor de bază; b) starea de vegetaţie a arboretelor propuse a fi incluse în Catalogul naţional al materialelor de bază; c) modul în care sunt ţinute evidenţele privind lucrările specifice efectuate în unităţile-sursă, evaluarea fructificaţiei, cantităţile recoltate din fiecare unitate-sursă înscrisă în Catalogul naţional al materialelor de bază; d) modul în care sunt ţinute evidenţele în Registrul unic al producătorului şi documentele emise de acesta; e) constituirea şi etichetarea loturilor; f) modul de colectare şi păstrare a identităţii loturilor sau loturilor divizate de materiale forestiere de reproducere.II. În domeniul comercializării materialelor forestiere de reproducere: a) modul de întocmire a documentelor care însoţesc materialul forestier de reproducere; b) respectarea condiţiilor de calitate a loturilor sau a loturilor divizate.III. În domeniul utilizării materialelor forestiere de reproducere: a) respectarea regulilor de utilizare şi/sau de transfer al materialelor forestiere de reproducere utilizate la lucrările de împădurire; b) corectitudinea documentelor de provenienţă, de calitate şi a altor documente de însoţire a loturilor; c) preluarea în amenajament a informaţiilor despre materialul forestier de reproducere utilizat în lucrările de împădurire.  +  Articolul 4Obligaţiile specifice ale personalului de control sunt următoarele: a) propune excluderea din Catalogul naţional al materialelor de bază a unităţilor-sursă care nu mai corespund scopului; b) întocmeşte anual centralizatorul modificărilor Catalogului naţional al materialelor de bază pentru unităţile-sursă din raza sa de competenţă şi îl înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru aprobare; c) întocmeşte şi înaintează semestrial autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, un raport privind rezultatul controalelor efectuate.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor precizate la art. 3, personalul silvic de specialitate, împuternicit cu sarcini de control al producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere, are competenţele şi obligaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004.  +  Articolul 6Personalul împuternicit cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere este obligat să se legitimeze cu legitimaţia de serviciu şi cu o copie a ordinului conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care a fost nominalizat.  +  Articolul 7Conducerea şi/sau angajaţii persoanelor fizice şi juridice controlate au obligaţia de a pune la dispoziţie personalului de control documentele, registrele şi actele solicitate, referitoare la activitatea de producere, comercializare sau utilizare a materialelor forestiere de reproducere._____________