LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tiparituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se constituie şi se organizează Depozitul legal de tiparituri şi alte documente grafice şi audiovizuale.Depozitul legal funcţionează ca fond intangibil.  +  Articolul 2Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de materiale, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzari comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole separate; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende şi alte publicaţii periodice sau seriale; c) extrase din periodice; d) partituri muzicale; e) reproduceri artistice în serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor,ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; f) atlase, harti, planuri tipărite, globuri cu caracter didactic; g) materiale de comunicare propagandistica, cu caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunţuri, afişe, proclamatii, planşe, diverse materiale intuitive; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) înregistrări fonice, videofonice - discuri, casete, video-casete, diafilme, diapozitive, microfilme, microfise -, produse soft, inclusiv cele care însoţesc tiparituri; j) publicaţii cu caracter oficial ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde, descrieri de invenţii şi inovaţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi de reclama; l) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 3Sunt supuse obligaţiei de trimitere cu titlu de depozit legal toate materialele prevăzute la art. 2, produse pe teritoriul României, precum şi cele realizate de către persoane fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea peste hotare, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate.  +  Articolul 4Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere cu titlu de depozit legal documentele cu valoare informationala redusă - cărţi de vizita, ferpare, plicuri de corespondenta, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, chitantiere, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj -, documentele de valoare - bancnote, titluri de proprietate, timbre, bilete de banca, formulare cec, dispoziţii de plată, bilete de transport şi de spectacole -, documente de stare civilă sau de identitate, filme - artistice şi documentare de lung şi scurt metraj.Sunt exceptate de la obligaţia de trimitere cu titlu de depozit legal materialele ce conţin informaţii şi date care, potrivit legii, constituie secrete de stat sau de serviciu şi urmează regimul juridic stabilit pentru acestea.  +  Articolul 5Obligaţia de trimitere cu titlu de depozit legal a materialelor prevăzute la art. 2 revine tuturor persoanelor fizice şi juridice care editează sau, după caz, produc asemenea materiale pe teritoriului României - tipografii, ateliere, case de imprimare, studiouri etc. -, indiferent dacă sunt executate pentru persoane fizice române sau străine.Sunt supuse aceleiaşi obligaţii de trimitere cu titlu de depozit legal şi materiale produse de persoanele fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea, în străinătate. În acest caz, obligaţia de trimitere revine persoanelor fizice şi juridice române, fie producători, fie beneficiari.  +  Articolul 6Materialele cu titlu de depozit legal, prevăzute la art. 2, se trimit de către agenţii producători în cîte noua exemplare la Biblioteca Naţionala a României.Tezele de doctorat se trimit la Biblioteca Naţionala a României şi la Biblioteca Academiei Române în cîte un exemplar.Biblioteca Naţionala a României retine doua exemplare, dintre care unul pentru depozitul legal propriu, iar unul cu caracter de exemplar de semnalare statistica, şi le distribuie pe celelalte, în cîte un exemplar, următorilor beneficiari: Biblioteca Academiei Române; Biblioteca Centrala Universitară Cluj-Napoca; Biblioteca Centrala Universitară Iaşi; Biblioteca Universitatii Craiova; Biblioteca Centrala Universitară Timişoara; un exemplar este distribuit Bibliotecii Documentare "Mihai Eminescu" din Ipotesti, judeţul Botosani - numai tiparituri, documente grafice şi audiovizuale care cuprind opere şi referinţe de la şi despre Mihai Eminescu - şi Bibliotecii Militare Naţionale - numai titlurile care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice din afară armatei -, iar titlurile rămase revin Bibliotecii Naţionale a României, care le distribuie în funcţie de necesitaţi.  +  Articolul 7În afară obligaţiilor prevăzute la art. 6, persoanele fizice şi juridice care produc materialele prevăzute la art. 2 trimit cîte un exemplar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeteana din judeţul în care aceasta funcţionează, în vederea constituirii Depozitului legal local, cu excepţia municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov.  +  Articolul 8Trimiterea materialelor cu titlu de depozit legal beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 şi 7 are caracter obligatoriu, prioritar, gratuit şi este scutită de taxe poştale. Expedierea acestora se efectuează în acelaşi timp cu difuzarea primei transe de tiraj.  +  Articolul 9Persoanele fizice şi juridice care fac trimiteri de materiale pentru Depozitul legal sunt obligate sa înscrie în actele insotitoare: tirajul, preţul, numărul de comanda, precum şi datele bibliografice necesare identificarii fiecărui exemplar destinat depozitarii.  +  Articolul 10Biblioteca Naţionala a României, autorizata sa exercite funcţia de agenţie naţionala pentru depozit legal, are următoarele atribuţii: a) asigura controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra tipariturilor şi celorlalte materiale prevăzute la art. 2; b) întocmeşte statistica oficială a editiilor naţionale; c) atribuie numărul de depozit legal, numere internaţionale de standardizare a cărţilor - I.S.B.N. - şi a publicaţiilor în serie - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea la sursa - C.I.P; d) urmăreşte modul în care persoanele fizice şi juridice, desemnate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligaţii şi dispune în consecinţa; e) urmăreşte modul în care bibliotecile beneficiare prelucreaza, depozitează şi conserva cărţile şi celelalte materiale primite cu titlu de depozit legal; f) retine, prelucreaza, depozitează şi conserva, ca fond intangibil, cîte un exemplar din cărţile şi materialele primite cu titlu de depozit legal, prevăzute la art. 2, şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 6.  +  Articolul 11Bibliotecile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii: a) sa primească materialele care li se trimit cu acest titlu şi să le ia în evidenta; b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare; c) să asigure depozitarea, conservarea şi gestionarea lor corecta; d) sa dispună măsuri pentru asigurarea integrităţii şi securităţii materialelor primite; e) sa urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizind Biblioteca Naţionala a României despre eventualele lipsuri.  +  Articolul 12Biblioteca Naţionala a României, prin personalul de specialitate desemnat în acest scop, exercita controlul operativ al modului de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 13Ministerul Culturii controlează activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 5 cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere, conservare, evidenta şi prelucrare a materialelor care fac obiectul depozitului legal.Controlul agenţilor producători din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne se realizează de către cele doua ministere.  +  Articolul 14Nerespectarea obligaţiilor de trimitere cu titlu de depozit legal prevăzute la art. 3 şi 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul de specialitate desemnat de Ministerul Culturii din cadrul Bibliotecii Naţionale a României şi al bibliotecilor judeţene, respectiv de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, în cazul agenţilor producători din subordinea acestora.Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale agenţii producători sunt obligaţi sa trimită materialele care fac obiectul contravenţiei, beneficiarilor. Dacă în termenul menţionat obligaţia de trimitere nu este îndeplinită, cei în cauza vor fi obligaţi la depunere şi la daune prin hotărâre judecătorească.În cazul săvârşirii în mod repetat a contravenţiilor prevăzute la art. 14, Biblioteca Naţionala a României propune Ministerului Culturii sesizarea organelor competente în vederea anulării autorizaţiei de funcţionare a producătorilor în cauza.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea şi difuzarea cărţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------------