REGULAMENT din 30 mai 2005de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 21 iunie 2005   +  Capitolul I Dispoziţii generaleFORMELE, DOMENIILE ŞI SCOPUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE  +  Articolul 1Activităţile de prevenire desfăşurate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de structurile din subordine reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin mijloace şi măsuri specifice.  +  Articolul 2La nivel naţional activitatea de prevenire este coordonată direct de Inspecţia de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumită în continuare Inspecţia de Prevenire.  +  Articolul 3 (1) La nivel teritorial inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspecţiile de prevenire denumite în continuare inspecţii judeţene, planifică, organizează, pregătesc şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii cu aglomerări de persoane şi agenţi economici cu risc din zona de competenţă. (2) Inspecţia de Prevenire îndrumă, coordonează, controlează şi evaluează inspecţiile judeţene.  +  Articolul 4 (1) Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenţa tehnică de specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale (anexa nr. 1). (2) Supravegherea pieţei, precum şi recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru atestarea conformităţii produselor cu rol în satisfacerea cerinţei securitate la incendiu sunt forme ale activităţii de prevenire care se execută prin structuri specializate, la nivel naţional. (3) Controlul activităţii centrelor de evaluare şi certificare a competenţei personalului care desfăşoară activităţi în domeniu se face de către Inspecţia de Prevenire şi, după caz, de inspecţiile judeţene, în condiţiile legii. (4) Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu se fac conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 5Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt: a) verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; b) verificarea organizării activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; c) verificarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se, după caz, măsuri în condiţiile legii; d) controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase; e) coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă; f) înştiinţarea autorităţilor responsabile în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv; g) îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; h) informarea şi educarea preventivă a populaţiei; i) soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific.  +  Articolul 6Scopurile activităţii de prevenire sunt: a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă; b) identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea probabilităţii de apariţie a lor şi a consecinţelor pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; c) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate; d) informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării, şi modul de comportare în caz de incendiu şi în alte situaţii de urgenţă.  +  Articolul 7Activitatea de prevenire se desfăşoară pe baza următoarelor principii: legalităţii, imparţialităţii, independenţei, confidenţialităţii, transparenţei, continuităţii şi gradualităţii (anexa nr. 2).  +  Capitolul II Organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire  +  Articolul 8 (1) La nivel naţional conducerea activităţii de prevenire se realizează de către adjunctul inspectorului general, care este şeful Inspecţiei de Prevenire. (2) În absenţa adjunctului inspectorului general, activitatea de prevenire este condusă de către o persoană desemnată în acest scop prin ordin de zi.  +  Articolul 9 (1) Inspecţia judeţeană este condusă de adjunctul inspectorului-şef. (2) Adjunctul inspectorului-şef se subordonează nemijlocit inspectorului-şef, iar pe linia organizării şi desfăşurării activităţii de prevenire, adjunctului inspectorului general, şefului Direcţiei pompieri şi şefului Direcţiei protecţie civilă.  +  Articolul 10 (1) Organizarea activităţilor de prevenire se asigură de către conducătorii structurilor respective şi se realizează prin personalul de specialitate din Inspecţia de Prevenire şi, respectiv, din inspecţiile judeţene, prin fişa postului. (2) Inspectorii de prevenire sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi desfăşoară activitatea individual sau în colective constituite la nivelul structurilor proprii ori împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii de stat ori autorităţi publice împuternicite să desfăşoare acţiuni de control, în condiţiile respectării prevederilor legale şi, după caz, a protocoalelor de colaborare. (3) Legitimaţiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de către inspectorul general.  +  Articolul 11 (1) Pentru desfăşurarea activităţii de prevenire Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti, asigură personalului de control, în condiţiile legii, mijloace de transport/decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi alte materiale necesare. (2) La nivelul inspecţiilor judeţene se asigură reglementări specifice şi materiale documentare necesare desfăşurării activităţii, precum şi, după caz, aparatură specifică.  +  Articolul 12Inspecţia judeţeană are competenţe privind desfăşurarea activităţilor de prevenire specifice la organe ale administraţiei publice, localităţi, instituţii şi agenţi economici (construcţii, instalaţii, amenajări), activităţi, servicii, produse şi persoane calificate şi atestate în domeniu, aflate în zona de competenţă, în condiţiile legii.  +  Articolul 13În activitatea de prevenire se utilizează, cu prioritate, imprimate tipizate.  +  Articolul 14 (1) Personalul care are atribuţii privind emiterea de avize/autorizaţii de prevenire, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale, stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii ori lucrări, dispunerea sistării/interzicerii desfăşurării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor este numit de inspectorul-şef al inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti, prin ordin de zi. (2) Suspendarea sau ridicarea împuternicirii menţionate la alin. (1) se face de inspectorul-şef.  +  Articolul 15 (1) Planificarea activităţilor de prevenire se face astfel: a) anual, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti; b) semestrial, de către Inspecţia de Prevenire şi direcţiile din structura acesteia; c) trimestrial, de către serviciile din inspecţiile judeţene; d) lunar, de către fiecare inspector din inspecţiile judeţene, pe baza fondului de timp calculat conform anexei nr. 3. (2) Documentele de planificare se întocmesc în două exemplare: exemplarul 1 se păstrează la structura/persoana care l-a întocmit, iar exemplarul 2 la şeful nemijlocit al structurii/persoanei respective.  +  Articolul 16La planificarea sau modificarea planificării activităţilor de prevenire în zona de competenţă se au în vedere următoarele: a) clasificarea în funcţie de tipul de risc a localităţilor, agenţilor economici şi instituţiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii; b) categoriile/clasele de importanţă ale construcţiilor/ instalaţiilor/monumentelor istorice, stabilite potrivit legii; c) fazele de execuţie determinante pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale securitatea la incendiu stabilite prin proiecte, termenele de realizare planificate pe etape şi de finalizare a lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii; d) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative; e) specificitatea riscurilor identificate în plan teritorial, frecvenţa şi perioada de manifestare a acestora; f) alte situaţii sau la ordin.  +  Articolul 17 (1) Repartizarea categoriilor de obiective de control se stabileşte anual de şefii serviciilor, se avizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de inspectorul-şef ţinându-se seama de: a) ordinele şi precizările Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; b) specificitatea zonei de competenţă; c) situaţia operativă din anul precedent; d) specializarea, pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control; e) gradul de încadrare cu personal al inspecţiei judeţene. (2) Unui inspector i se poate repartiza, o perioadă de cel mult 3 ani consecutivi, în control, acelaşi obiectiv aflat în exploatare.  +  Articolul 18Planificarea anuală a activităţii de prevenire cuprinde: a) principalele direcţii de acţiune şi obiectivele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv ale inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti; b) activităţile specifice: de control; de avizare/autorizare; preventive sezoniere; efectuate în colaborare şi cooperare cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; de asistenţă tehnică de specialitate; exerciţii specifice de pregătire a populaţiei; analize, cursuri şi instruiri; de informare publică; de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate; de analiză şi evaluare a activităţii desfăşurate; de raportare şi informare; de colaborare pe plan extern; alte activităţi (convocări, conferinţe, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale etc.).  +  Articolul 19 (1) Planul lunar individual cuprinde toate componentele specifice activităţii de prevenire, locul unde se desfăşoară şi timpul alocat pentru fiecare. (2) Modelul planului lunar individual este prezentat în anexa nr. 4. (3) Stadiul de îndeplinire a activităţilor de prevenire din planul lunar individual se analizează şi se operează în ultima zi lucrătoare din lună.  +  Capitolul III Documente de evidenţă  +  Articolul 20Inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti păstrează evidenţele în scris şi/sau pe suport magnetic, astfel încât să poată fi accesibile ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 21Documentele de evidenţă a activităţilor de prevenire se clasifică în documente de evidenţă nominală şi documente de evidenţă statistică.  +  Secţiunea 1 A. PREVENIREA INCENDIILOR  +  Articolul 22La nivelul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti se păstrează următoarele evidenţe nominale: a) agenţii economici din zona de competenţă, conform situaţiei furnizate pe suport magnetic de registrul comerţului, consiliile locale şi direcţiile de statistică; b) instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile, cooperaţiile; c) unităţile de proiectare/execuţie/investiţii; d) construcţiile, instalaţiile şi amenajările avizate/autorizate privind securitatea la incendiu; e) avizele/acordurile la reglementările emise de autorităţile publice locale/deconcentrate/descentralizate; f) persoanele fizice sau juridice, cu sediul social în zona de competenţă, care execută prestări de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor; g) sancţiunile aplicate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; h) serviciile publice voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă; i) cercurile tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor"; j) laboratoarele de încercări la foc.  +  Articolul 23Instituţiile publice şi agenţii economici din zona de competenţă sunt structurate pe localităţi, precum şi pe următoarele categorii de activităţi: a) administrativ; b) agenţi economici care intră sub incidenţa controlului activităţilor ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; c) agenţi economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu; d) comercial; e) cult; f) cultură; g) educaţie; h) financiar-bancar; i) fond forestier; j) monumente istorice şi de arhitectură, construcţii din categoria de importanţă excepţională şi deosebită, cele care adăpostesc valori de patrimoniu; k) sănătate; l) sport şi agrement; m) turism; n) transporturi; o) alte domenii de activitate.  +  Articolul 24Evidenţa privind instituţiile şi agenţii economici cuprinde următoarele informaţii: a) denumirea obiectivului şi domeniul de activitate (după caz, codul CAEN); b) situaţia obiectivului (proiectare, executare, exploatare, postutilizare); c) adresa sediului social al societăţii şi, după caz, adresele sediilor filialelor/sucursalelor/agenţiilor dispuse în zona de competenţă a inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti, numărul de telefon, fax, e-mail etc.; d) forma de autorizare; e) instalaţiile speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor; f) identitatea persoanei care a efectuat ultimul control.  +  Articolul 25Evidenţa privind obiectivele de investiţii cuprinde următoarele informaţii: a) datele de identificare a obiectivului de investiţie (denumirea, amplasamentul, beneficiarul, numărul proiectului), tipul şi destinaţia construcţiei, regimul de înălţime, suprafaţa construită şi desfăşurată, precum şi datele de identificare (nume, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) privind investitorul, proiectantul, constructorul, verificatorul, expertul tehnic; b) avizele/autorizaţiile p.s.i. emise; c) datele privind autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism (număr, dată); d) fazele de execuţie determinante pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale securitatea la incendiu, stabilite prin proiecte, termenele de realizare planificate pe etape şi de finalizare a lucrărilor; e) stadiile/fazele de execuţie; f) instalaţiile şi sistemele de limitare şi stingere a incendiului, instalaţiile, sistemele şi dispozitivele de detectare, semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu; g) concluziile din procesele-verbale de control anterioare.  +  Articolul 26 (1) Evidenţa construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor avizate/autorizate cuprinde următoarele informaţii: a) denumirea societăţii şi domeniul de activitate; b) adresa, numărul de telefon, fax, e-mail; c) actul normativ în baza căruia a fost avizată/autorizată construcţia/instalaţia/amenajarea şi data emiterii avizului/autorizaţiei; d) proiectantul/verificatorul/expertul. (2) Evidenţa avizelor/autorizaţiilor privind securitatea la incendiu se ţine diferenţiat în registre în funcţie de actul normativ în baza căruia au fost eliberate. (3) Pentru autorizaţiile anulate se specifică data şi motivul.  +  Articolul 27 (1) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice care execută prestări de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu sediul social în zona de competenţă, cuprinde: a) datele de identificare privind persoana fizică/juridică (filiale/sucursale/agenţii atestate); b) domeniul de activitate; c) seria şi numărul actului de atestare şi durata valabilităţii acestuia. (2) La evidenţă se anexează documentele încheiate cu prilejul auditurilor de supraveghere a atestării, precum şi sesizări/reclamaţii privind activitatea desfăşurată de persoana fizică/juridică respectivă.  +  Articolul 28În vederea actualizării periodice a evidenţei persoanelor care execută prestări de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor, Centrul Naţional de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă transmite semestrial lista actualizată la Inspecţia de Prevenire, care o pune la dispoziţie inspecţiilor judeţene.  +  Articolul 29Evidenţa cadrelor tehnice atestate cuprinde: a) datele de identificare; b) domeniul de activitate; c) seria şi numărul certificatului de competenţă şi durata valabilităţii acestuia.  +  Articolul 30 (1) Evidenţa privind serviciile publice voluntare, serviciile private şi cele constituite ca societăţi comerciale se întocmeşte separat pentru fiecare tip. (2) În evidenţă se înscriu date referitoare la: a) categoria serviciului, stabilită conform criteriilor de performanţă; b) numărul personalului angajat şi al celui voluntar; c) dotarea cu maşini şi utilaje de intervenţie; d) contractele şi convenţiile încheiate pentru intervenţie; e) numărul contractelor de voluntariat încheiate cu personalul serviciului.  +  Articolul 31În evidenţa pentru cercurile tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor" se înscriu date referitoare la: a) unitatea şcolară unde funcţionează; b) numele cadrului didactic coordonator; c) anul înfiinţării; d) componenţa numerică (băieţi şi fete) pe vârste, potrivit regulamentului de desfăşurare a concursurilor; e) dotarea cu materiale didactice specifice şi mijloace destinate pregătirii generale şi pentru concursuri; f) participarea la concursuri şi rezultatele obţinute.  +  Articolul 32Evidenţa laboratoarelor de încercări la foc cuprinde: a) datele de identificare; b) lista încercărilor autorizate/recunoscute; c) seria şi numărul certificatului de autorizare/acreditare/ recunoaştere şi durata valabilităţii acestuia.  +  Articolul 33Evidenţa statistică privind activităţile de prevenire a incendiilor se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 2-a B. PROTECŢIA CIVILĂ  +  Articolul 34 (1) La nivelul Inspecţiei de Prevenire se păstrează următoarele evidenţe nominale: a) agenţii economici sursă de risc chimic; b) agenţii economici sursă de risc de explozie; c) agenţii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; d) instituţiile publice şi agenţii economici deţinători de deşeuri periculoase pentru om sau mediu; e) construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasele 1, 2 şi 3 de risc seismic. (2) La nivelul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti se păstrează următoarele evidenţe nominale: a) agenţii economici sursă de risc chimic; b) agenţii economici sursă de risc de explozie; c) agenţii economici ce se supun controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; d) instituţiile publice şi agenţii economici deţinători de deşeuri periculoase pentru om sau mediu; e) barajele şi lacurile de acumulare; f) colectivităţile de animale; g) construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasele 1, 2 şi 3 de risc seismic; h) instituţiile publice şi agenţii economici sursă de risc nuclear sau radiologic; i) sistemele de înştiinţare/alarmare instalate şi gradul de funcţionalitate; j) capacităţile de susţinere (transport, cazare, hrănire) a evacuării populaţiei şi bunurilor materiale în caz de dezastre; k) fondul de adăpostire; l) instituţiile cu profil medical şi sanitar-veterinar.  +  Articolul 35La nivelul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti se păstrează următoarele evidenţe statistice: a) evenimentele pe linie de dezastre; b) mijloacele de protecţie individuală, aparatura de detecţie, tehnica şi mijloacele de decontaminare; c) populaţia pe categorii de vârstă, dispusă în zonele de risc nuclear (pentru judeţele care pot fi afectate de accident nuclear); d) gradul de acoperire din punct de vedere al sistemelor de înştiinţare-alarmare; e) distribuţia sirenelor pe zone de vulnerabilitate; f) agenţii economici dispuşi în zonele de risc nuclear (pentru judeţele care pot fi afectate de accident nuclear).  +  Articolul 36Evidenţele menţionate la articolele precedente cuprind informaţiile stipulate în anexa nr. 6.  +  Secţiunea a 3-a C. EVIDENŢA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE ŞI A PETIŢIILOR  +  Articolul 37 (1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte separat pe categorii de persoane juridice/fizice: a) sancţiunile contravenţionale principale; b) sancţiunile contravenţionale complementare. (2) Evidenţa se întocmeşte şi se păstrează de către un inspector din cadrul inspecţiei judeţene, numit prin ordin de zi pe unitate. (3) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se ţine distinct pentru prevenirea incendiilor şi protecţie civilă.  +  Articolul 38Petiţiile privind activitatea de prevenire se examinează, se soluţionează şi se păstrează conform prevederilor legale.  +  Articolul 39Inspecţiile judeţene raportează la Inspecţia de Prevenire, periodic, următoarele: a) lunar, evidenţa statistică privind activităţile de prevenire executate (anexa nr. 5) (în primele 3 zile ale lunii următoare); b) anual, situaţia sancţiunilor contravenţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 (la 15 ianuarie); c) la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general, datele corespunzătoare structurii prezentate în anexa nr. 8.  +  Capitolul IV Dispoziţii specifice  +  Secţiunea 1 Controlul de prevenireA. PREGĂTIREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL  +  Articolul 40Pregătirea activităţii de control cuprinde: a) studierea reglementărilor specifice în domeniu; b) studierea dosarului obiectivului; c) studierea documentelor de control întocmite anterior; d) alegerea procedurii de control şi a tipizatelor necesare; e) studierea situaţiei operative specifice; f) studierea unor materiale documentare/informative.B. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL  +  Articolul 41 (1) Inspecţiile judeţene execută controale de fond şi tematice, care pot fi individuale, colective sau comune. (2) Controlul de fond este acţiunea prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor/instalaţiilor de la instituţii, agenţi economici şi localităţi. (3) Controlul tematic este acţiunea prin care se verifică o latură a activităţii de prevenire sau o categorie de obiective. (4) Controlul colectiv este acţiunea desfăşurată împreună cu alte organisme şi instituţii abilitate prin lege să execute controale. (5) Controlul comun este acţiunea desfăşurată atât pe parte de prevenire a incendiilor, cât şi pe parte de protecţie civilă. (6) Controlul, cu excepţia celui individual, se organizează şi se desfăşoară pe bază de plan, tematică şi grafic de control. (7) Controlul individual se execută în baza planificării lunare sau la ordin.  +  Articolul 42Activitatea de control se execută potrivit principiilor şi cerinţelor stabilite prin proceduri, ghiduri, instrucţiuni de control, întocmite de Inspecţia de Prevenire.  +  Articolul 43Controalele se execută, cu prioritate, în comun.  +  Articolul 44 (1) Personalul care execută acţiuni de control are asupra sa legitimaţia de serviciu şi de control, precum şi ordinul de serviciu/misiune. (2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic al agentului economic verificat, respectiv, după caz, într-un registru special al instituţiei controlate sau al localităţii.  +  Articolul 45Inspectorii sunt obligaţi să manifeste exigenţă în aplicarea prevederilor legale în domeniul prevenirii, la sancţionarea neregulilor respectând principiul continuităţii şi gradualităţii.  +  Articolul 46 (1) În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se consemnează toate datele prevăzute de reglementările în domeniu şi acestea sunt însoţite de dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi de înştiinţarea de plată. (2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prezentat în anexa nr. 9.C. FINALIZAREA CONTROLULUI  +  Articolul 47 (1) Controlul se finalizează printr-un document (proces-verbal de control, notă de control, raport de inspecţie) care se înregistrează, se semnează şi se ştampilează conform legii. (2) Controlul de fond se încheie cu un proces-verbal de control, controlul tematic, cu o notă de control, iar controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu un raport de inspecţie. (3) Modelele procesului-verbal de control, notei de control şi raportului de inspecţie sunt prezentate în anexele nr. 10-15. (4) Modelele proceselor-verbale pentru controalele executate la unităţile de proiectare pentru verificarea proiectelor, obiectivelor de investiţii şi organizărilor de şantier sunt prezentate în anexele nr. 16 şi 17. (5) Problemele deosebite fac obiectul unor rapoarte către Inspecţia de Prevenire, al unor informări către conducerile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii descentralizate şi deconcentrate la nivel judeţean, ce pot concura la rezolvarea situaţiilor de risc, precum şi al unor materiale documentare. (6) Documentul menţionat la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează în condiţiile prevăzute de lege şi constituie un mijloc de completare a evidenţelor proprii.  +  Articolul 48Controalele de prevenire se finalizează şi se valorifică prin următoarele modalităţi principale: a) înlăturarea sau reducerea, pe cât posibil, a pericolelor şi a consecinţelor posibile ale manifestării acestora; b) analiza cu conducerea unităţii verificate, pe baza documentului de control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situaţii deosebite; c) verificarea îndeplinirii criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice şi private pentru situaţii de urgenţă, organizarea de exerciţii şi, după caz, de aplicaţii; d) informarea cetăţenilor, salariaţilor, personalului serviciilor publice şi private pentru situaţii de urgenţă şi a specialiştilor din structurile tehnice cu atribuţii în domeniu privind reglementările specifice, riscurile potenţiale, măsurile de prevenire şi modul de acţiune în caz de urgenţă; e) constatarea contravenţiilor prevăzute de actele normative în vigoare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de săvârşirea acestora; f) propunerea, în condiţiile legii, a sistării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării acestora; g) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii ori lucrări; h) informarea autorităţilor publice locale asupra modului de asigurare a apărării împotriva incendiilor şi pe linie de protecţie civilă în unităţile aflate în competenţa acestora; i) sesizarea, după caz, a procurorului şi organelor de urmărire penală cu privire la faptele care constituie infracţiuni în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; j) raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite; k) valorificarea concluziilor în acţiuni de informare publică, precum şi în propuneri de modificare a unor reglementări.  +  Articolul 49Adjunctul inspectorului-şef şi şefii serviciilor din inspecţiile judeţene verifică, prin sondaj, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, urmărind respectarea reglementărilor privind completarea acestora şi încadrarea încălcărilor în funcţie de neregulile consemnate în documentul de finalizare a controlului.  +  Articolul 50 (1) În baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecţiile judeţene, Inspecţia de Prevenire elaborează informări către conducerile ministerelor, reorientează direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional sau teritorial ori, la constatarea unor situaţii deosebite, execută verificări de sprijin şi îndrumare la inspecţiile judeţene. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie ca evidenţă nominală la nivelul Direcţiei pompieri şi al Direcţiei protecţie civilă.  +  Secţiunea a 2-a Asistenţă tehnică de specialitate  +  Articolul 51 (1) Asistenţa tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin şi îndrumare pe care o desfăşoară Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în executarea atribuţiilor specifice. (2) Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează în următoarele domenii:A. PREVENIREA INCENDIILOR: a) proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii; b) elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor şi a strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor de către organele administraţiei publice centrale şi locale; c) elaborarea actelor de autoritate şi a documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, agenţilor economici, localităţilor; d) informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, riscurile de incendiu, normele şi măsurile de prevenire, reducere şi înlăturare a acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora; e) prevenirea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu, care sunt neconforme cu legislaţia în vigoare.B. PROTECŢIA CIVILĂ: a) organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale (constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă; încadrarea inspectorilor şi/sau a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile); b) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă, organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă; organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă; c) elaborarea actelor de autoritate şi a documentelor specifice activităţii de protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, agenţilor economici, localităţilor; d) informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia civilă; e) realizarea adăposturilor de protecţie civilă de către autorităţile administraţiei publice; f) acordarea asistenţei tehnice de specialitate instituţiilor publice şi agenţilor economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor; g) acordarea asistenţei tehnice de specialitate privind decontaminarea nucleară, biologică şi chimică.  +  Articolul 52Asistenţa tehnică se acordă în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe.  +  Articolul 53Inspecţiile judeţene sunt obligate să pună la dispoziţie solicitantului liste complete cu persoanele fizice şi juridice atestate, verificatorii de proiecte atestaţi, firmele atestate ce acordă consultanţă, în condiţiile legii, cadrele tehnice atestate pentru elaborarea scenariilor şi riscului de incendiu, din zona de competenţă, prin afişarea la sediul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi/sau pe site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Secţiunea a 3-a Avizare/autorizare  +  Articolul 54Activitatea de emitere a avizelor/autorizaţiilor se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor metodologice aprobate prin ordine ale ministrului administraţiei şi internelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.  +  Articolul 55Pentru desfăşurarea acestei activităţi, din cadrul inspecţiei judeţene sunt desemnate prin ordin de zi pe unitate cadre sau funcţionari publici (personal contractual) cu experienţă şi cu studii superioare tehnice.  +  Articolul 56După avizarea, potrivit legii, a dispoziţiilor în domeniul prevenirii, emise de autorităţile publice la nivel judeţean, se transmite la Inspecţia de Prevenire un exemplar, pe suport hârtie şi magnetic, al reglementărilor respective, în vederea asigurării fondului documentar.  +  Secţiunea a 4-a Servicii publice voluntare şi servicii private pentru situaţii de urgenţă  +  Articolul 57 (1) Anual, personalul inspecţiilor judeţene care coordonează activitatea serviciilor publice voluntare şi a serviciilor private controlează serviciile dotate cu autospeciale de intervenţie. (2) Celelalte servicii sunt controlate de inspectorii care au repartizate unităţile administrativ-teritoriale, agenţii economici şi instituţiile respective.  +  Secţiunea a 5-a Informare preventivă şi pregătirea populaţiei  +  Articolul 58Inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti întocmesc şi difuzează structurilor pe care le coordonează ordinul/dispoziţia preşedintelui comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/comitetului local pentru situaţii de urgenţă, tematica convocărilor şi exerciţiilor de specialitate şi programul pregătirii serviciilor de urgenţă, salariaţilor şi populaţiei.  +  Articolul 59Inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc şi raportează la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă datele convocărilor de pregătire a personalului cu atribuţii sau responsabilităţi în domeniu, precum şi ale aplicaţiilor, exerciţiilor şi concursurilor de specialitate care urmează să se desfăşoare în anul următor la nivelul judeţului, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Capitolul V Indicatori de evaluare  +  Articolul 60Evaluarea activităţii de prevenire se face la nivel naţional, trimestrial şi anual, de către adjunctul inspectorului general, şeful Direcţiei pompieri şi şeful Direcţiei protecţie civilă, iar la nivel teritorial, lunar şi anual, de către adjunctul inspectorului-şef şi şefii serviciilor.  +  Articolul 61Evaluarea activităţii de prevenire are următoarele scopuri principale: a) creşterea eficienţei activităţii de prevenire; b) stabilirea activităţilor de prevenire care nu şi-au atins obiectivele pentru care au fost propuse; c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcţiilor de acţiune preventivă, în funcţie de situaţia operativă; d) stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în zona de competenţă; e) fixarea unor obiective noi de acţiune în funcţie de manifestarea unor noi situaţii de urgenţă.  +  Articolul 62Evaluarea activităţii de prevenire se face în baza criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 18.  +  Articolul 63Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la Regulament-------------             PROBLEMATICA VIZATĂ ŞI DOCUMENTELE DE FINALIZARE               A ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE PREVENIRE
           
    Nr. crt.Forma utilizatăSfera sau problematica vizatăDocumente de finalizare
    1.Reglementare- activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă.Lege, Hotărâre de Guvern, Ordin al MAI, Ordin al Inspectorului General al IGSU
        - documentaţii tehnice de proiectare şi execuţie a obiectivelor de investiţii, a modernizărilor şi a schimbărilor de destinaţie;  
    2.Avizare- norme, reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, elaborate de ministere şi celelalte organe publice centrale;Aviz
        - prevederile legale în domeniul securităţii la incendiu;  
        - reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă pentru domeniului public şi privat al judeţului.  
        - construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări avizate p.s.i. la punerea în funcţiune;  
    3.Autorizare- evaluări pentru construcţiile care se autorizează prin biroul unic;Autorizaţie
        - laboratoare şi poligoane de încercări la foc, de testări şi experimentări în domeniul p.s.i.  
    4.Acord- organizarea jocurilor de artificii.Acord
    5.Control- organizarea apărării împotriva incendiilor şi stadiului soluţionării neregulilor constatate în controlul anterior şi înscrise în documentul de control sau respectarea condiţiilor de securitate de incendiu stabilite în documentaţiile tehnice şi pe timpul execuţiei investiţiilor.Proces-verbal de control Notă de control
    - activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.Raport de inspecţie
    - soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilorAdresă de răspuns
      Asistenţă tehnică de specialitate- organizarea apărării împotriva incendiilor la localităţi şi agenţi economici cu risc;  
    6.- proiectarea şi executarea obiectivelor de investiţii;Punct de vedere
      - elaborarea normelor, regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă.  
        - informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio-profesionale asupra:  
    7.Informare preventivă▪ prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;Ghid, pliant informativ, articol în presă, film
      ▪ pericolelor potenţiale de incendiu şi măsurilor specifice de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de adoptat în cazul situaţiilor de urgenţă.
      Auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate- verificarea dosarului tehnic şi a registrului de lucrări;  
    8.- verificarea calităţii lucrărilor efectuate.Raport de audit
    9.Constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale- stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile legale şi la normele de apărare împotriva incendiilor.Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    - retragerea avizelor/autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;  
      - stabilirea restricţiilor sau interzicerea unor operaţiuni sau lucrări;  
        - dispunerea sistării unor activităţi sau a lucrărilor de construcţii;  
        - oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor.  
   +  Anexa 2-------la Regulament-------------PRINCIPIILE ÎN BAZA CĂRORA SE DESFĂŞOARĂACTIVITATEA DE PREVENIRE-Principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul ţării.-Principiul imparţialităţii: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de altă natură care ar putea influenţa raţionamentul acestora.-Principiul independenţei: menţinerea de către inspectori a unui raport de autonomie (independenţă) faţă de partea inspectată şi neangajarea în nici o activitate care să afecteze raţionamentul acestora.-Principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire.-Principiul transparenţei; desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii.-Principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale periodice a situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptabile.  +  Anexa 3-------la regulament--------------
       
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  
    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL  
    JUDEŢULUI _______________________  
      APROB
      ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF
    AVIZAT  
    ŞEF SERVICIU
                             CALCULUL FONDULUI DE TIMP                        NUMELE ŞI PRENUMELE
                                   
    Nr. crt.ACTIVITĂŢIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIITOTAL
    1.Zile calendaristice                          
    2.Concedii de odihnă şi de studii                          
    3.Zile libere şi sărbători legale                          
    TOTAL ZILE RĂMASE PENTRU ACTIVITĂŢI                          
    4.Cursuri, reciclări, specializări                          
    5.Convocări pentru instruire                          
    6.Pregătire fizică                          
    TOTAL ZILE PENTRU ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE CONTINUĂ                          
    7.Permanenţă la conducere/OS/AOS                          
    8.Planificarea şi pregătirea controalelor                          
    9.Bilanţuri lunare, trimestriale, anuale                          
    TOTAL ZILE LA INSPECTORAT                          
    10.Activităţi specifice                          
    11.Activităţi de control                          
      - control individual                          
      - control colectiv                          
      - control comun                          
    TOTAL ZILE EFECTIVE RĂMASE PENTRU ACTIVITĂŢI PREVENTIVE                          
    TOTAL ZILE                          
     
    SEMNĂTURA TITULARULUI
   +  Anexa 4--------la Regulament-------------
       
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORExemplar nr. _____
    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL  
    JUDEŢULUI ______________________  
      APROB
      ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF
    AVIZAT  
    ŞEF SERVICIU
                            PLAN LUNAR INDIVIDUAL
                                                                     
        NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI
    NR. CRT.TIPUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A INCENDIILOR_____________________________
    ANUL ________ LUNA _______
    ZIUA
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031
    1.CONTROALE*)                                                              
    2.AVIZARE/AUTORIZARE*)                                                              
    3.ACTIVITĂŢI PREVENTIVE SEZONIERE*)                                                              
    4.ACTIVITĂŢI EXECUTATE PRIN COLABORARE ŞI COOPERARE*)                                                              
    5.AUDITARE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE ATESTATE                                                              
    6.ANALIZE/INSTRUIRI*)                                                              
    7.INFORMARE PUBLICĂ**)                                                              
    8.ACTIVITĂŢI DE COLABORARE PE PLAN EXTERN***)                                                              
    9.ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE***)                                                              
     
    SEMNĂTURA TITULARULUI
  -----------    * Se vor specifică toate obiectivele unde se vor executa acţiuni.    ** Titlul materialelor elaborate şi modul de difuzare al lor la populaţie.    *** Se va nota în ce constă acţiunea.       SEMNĂTURA TITULARULUI       .....................
   +  Anexa 5la RegulamentAPROBINSPECTOR ŞEFACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE EXECUTATE ÎNLUNA .......I. - PREVENIREA INCENDIILORA. - CONTROALEa. - total* ....., în care au fost cuprinşi ..... agenţi economici, instituţii şi ..... localităţi**b. - număr cadre ......, zile control executate .......c. - număr total de deficienţe constatate ..... din care soluţionate pe timpul controalelor ....., sancţionate .......---------* finalizat prin proces verbal de control** încheiat la autoritatea publicăB. - ASISTENŢĂ TEHNICA DE SPECIALITATEa. - solicitări scrise sau consemnate în registrul de audienţeb. - număr cadre zile executateC. - AVIZE/AUTORIZARIa. - număr avize favorabile emise, pe bază de fişe tehnice, în C.A.U: p.s.i ..... protecţie civilă ......b. - număr avize nefavorabile emise, pe bază de fişe tehnice, în C.A.U.: p.s.i. .... protecţie civilă ......c. - număr autorizaţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă .......d. - număr comercianţi autorizaţi pe baza declaraţiilor pe propria răspundere (conform datelor furnizate de OJRC) ......e. - numâr avize la reglementări emise de autorităţile publice ..... şi cele deconcentrate ..... /descentralizateD. - OBIECTIVE DE INVESTIŢIIa. - recepţionate ......E. - SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALEa. - sancţiuni contravenţionale principale:- număr avertismente .......;- număr amenzi contravenţionale ......., în cuantum de ......b. - sancţiuni contravenţionale complementare:- număr autorizaţii anulate (detaliat)............c. - număr total procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ....., din care:- anulate .......;- atacate în instanţă ......, din care soluţionate în favoarea unităţii .....F. - MĂSURI STABILITEa. - stabilirea restricţiilor sau interzicerea unor operaţiuni sau lucrări ....... (detaliat);b. - dispunerea sistării unor activităţi, a lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor ....... (detaliat).G. - PETIŢIIa. - număr petiţii ......b. - număr cadre ......, număr zile .......H. - SERVICII PUBLICE VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂa. - număr servicii publice controlate voluntare ...../private .....;b. - număr exerciţii şi aplicaţii desfăşurate cu servicii publice voluntare ...../private .......;I. - CERCURI TEHNICO-APLICATIVE ÎNDRUMATEa. - numar de cercuri "Prietenii Pompierilor" ......;J. - MISIUNI SPECIALE (în care au fost angrenate cadre ale inspecţiei de prevenire)a. - număr cadre ..... durata .......;b. - tipul misiunii (protecţie demnitari, manifestaţii cu afluenţă de public ele.).K. - PARTICIPARE LA INTERVENŢII ŞI CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIUa. - număr intervenţii ......;b. - număr cercetări cauze de incendiu ....;c. - număr cadre ...... zile executate .......L. - AUDITURI LA PERSOANE JURIDICE ATESTATEa. - număr ......, sancţiuni aplicate ...............................................................................................................................................................................b. - număr cadre ....... număr zile executate ........M. - ALTE ACTIVITĂŢI (cursuri de specializare/perfecţionare, postuniversitare, seminarii, conferinţe etc):a. - număr activităţi ......;b. - număr cadre ....... .II. - PROTECŢIA CIVILĂA. - Exerciţii de alarmare ........B. - Intervenţii asanare .......C. - Număr adăposturi verificateD. - Număr verificări la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ......E. - Număr sirene verificate ........F. - SANCTIUNI CONTRAVENŢIONALEa. - sancţiuni contravenţionale principale:- număr avertismente .....;- număr amenzi contravenţionale ...... în cuantum de .......;b. - sancţiuni contravenţionale complementare- număr autorizaţii anulate (detaliat) ........c. - număr total procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ....., din care:- anulate- atacate în instanţă ......., din care soluţionate în favoarea unităţii ......G. - PETIŢIIa. - număr petiţii ......b. - număr cadre ......, număr zile .....ADJUNCTUL INSPECTORULUI ŞEF(Numele şi prenumele)(Semnătura)  +  Anexa 6-------la Regulament--------------                        EVIDENTE PROTECŢIE CIVILĂ    6.1. AGENŢII ECONOMICI CU RISC CHIMIC
    Nr. crt.Denumirea ag. ec.LocalitateaProfilul producţieiAmplasareAdresaSuprafaţaVeciniSchimbulTipul subunit.EfectiveSubst. toxicăStare de agregareCantitate totală (t)Cantitate medie zilnică (kg)
                                 
                                 
     
    continuare
                         
    Presiunea În rezervor (atm)Capacitate rezervor (t)Nr. rezerv.în instal. (t)CMA (mga/ mc)Doza toxică letală (mg/kg)Doza toxică de intoxicare (mg/kg)Conc. letală (mg/mc)Conc. de intoxicare (mg/mc)Raza de intoxicare (m)Raza letală (m)
                         
                         
    Zona letalăZona de intoxicareObservaţii
    Nr. localităţiNr. agenţi economiciPopulaţie posibil a fi afectatăForţe care acţionează în zonăEfective Forţe în zonăMisiuni planificate în zonăNr. localităţiNr. agenţi economiciPopulaţie posibil a fi afectatăforţe care acţionează în zonăEfective forţe în zonăMisiuni planificate în zonă  
                             
                             
  6.2. AGENŢI ECONOMICI CU RISC DE EXPLOZIE
    .Denumirea agentului economicLOCALI- TATEAPro- filul pro- ducţieiAmpla- sareAdresaSupra- faţaVeciniSchim- bulTipul sub- unit.Efec- tiveSubstanţa pericu- loasăStare de agregareCanti- tate totalăCapaci- tate rezervorNr. rezer- voareÎn insta- laţieRaza de pericolObser- vaţii
    .
          (t)(t)(t)(m)
                                         
                                         
                                         
  6.3. EVIDENŢA AGENŢILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CE PREZINTĂ PERICOLE DE ACCIDENTE MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE
    Denumirea ag. ec.LocalitateaProfilul producţieiAmplasareAdresaSuprafaţaVeciniSchimbulTipul subunit.EfectiveSubst. toxicăStare de agregareCantit. totală (t)Cantit. medie zilnicăPresiunea în rezervor (atm)
                                 
     
    continuare
    Capacit. rezervor (t)Nr. rezervorÎn instal. (t)CMA (mg/mc)Doza toxică letală (mg/kg)Doza toxică de intoxicare (mg/kg)Conc. letală (mg/mc)Conc. de intoxicare (mg/mc)Raza de intoxicare (m)Raza letală (m)Valori indici de comparaţie (R)Clasificarea unităţii economice
    La limita inferioarăLa limita superioară
                             
  6.4. EVIDENŢA INSTITUŢIILOR ŞI AGENŢILOR ECONOMICI DEŢINĂTORI DE DEŞEURI PERICULOASE PENTRU OM SAU MEDIU┌────┬─────────┬───────────┬──────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬─────┐│Nr. │Denumirea│Localitate │Adresa│Persoana│Tipul │Canti-│Concen-│Modul │Obs. ││crt │agentului│ │ şi │ de │ de │tatea │tratia │ de │ ││ │economic │ │tele- │contact │deseu │ │ │depo- │ ││ │ │ │foane │ │peri- │ │ │zitare│ ││ │ │ │ │ │culos │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤├────┼─────────┼───────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤└────┴─────────┴───────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┘6.5. EVIDENŢA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE┌─┬────┬──────┬──────┬──────────────────────┬────────────────┬──────┬───┬─────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ Caracteristici baraj │Cracteristici de│ │ │ ││N│ │ │ │ │ acumulare │ │De-│Anul ││r│ │ │ ├─────┬────────┬───────┼──────┬─────────┤Cate- │ti-│pune-││ │Zona│Denu- │Cursul│ Tip │Înălţime│Lungime│Volum │Suprafaţa│goria/│na-│rii ││c│geo-│mire │ de │baraj│ baraj │corona-│total │ lacului │Utili-│tor│ în ││r│gra-│baraj/│ apa │ │ (m) │ment │ │ │zarea │ │func-││t│fica│la de │ │ │ │ │(mil │ (ha) │ │ │tiune││ │ │acu- │ │ │ │ (m) │ mc) │ │ │ │ ││ │(lo │mulare│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cali│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tea)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┼───┼─────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │ 12 │├─┼────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┼───┼─────┤└─┴────┴──────┴──────┴─────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────┴───┴─────┘6.6. SITUAŢIA COLECTIVITĂŢILOR DE ANIMALE DIN JUDEŢUL .... în anul......┌─┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ │ │ ││ │ │ SPECIA DE ANIMALE │ ││N│ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ ││r│ │ │ │ │ │ │ OBS.││ │LOCALI-│ BOVINE │ OVINE │ PORCINE │ CABALINE │ PASARI │ ││c│TATEA ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤ ││r│ │S.C.│Popu-│S.C.│Popu-│S.C.│Popu-│S.C.│Popu-│S.C.│Popu-│ ││t│ │ │latie│ │latie│ │latie│ │latie│ │latie│ │├─┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───────┤│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───────┤│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼───────┤│ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ JUDET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴───────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴───────┘6.7. EVIDENŢA CONSTRUCŢIILOR EXPERTIZATE TEHNIC ŞI ÎNCADRATE ÎN CLASELE 1, 2 şi 3 DE RISC SEISMIC┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────┬──────┬──────────────┬─────┐│Nr. │Localitate│ Adresa │Tipul │Destinaţia│Anul │Clasa │Nr. persoane │Obs. ││crt │ │ │ de │imobilului│con- │ de │care locuiesc │ ││ │ │ │imo- │ │struc-│ risc │ în imobil │ ││ │ │ │bil │ │tiei │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┤├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────┤└────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────────────┴─────┘6.8. SITUAŢIA SURSELOR RADIOACTIVE ŞI A MATERIALELOR NUCLEARE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI
    Nr. crt.Instituţia, agentul economic deţinătorDenumirea unităţii nucleare (laboratorului) -adresa-Încadrare cu personalSpecificul activităţii nucleareSurse radioactive în evidenţă/autorizate de CNCANNumele responsabilului sursei. TelefonAparatura din dotareObs.
    DebitmetruNumărător de particuleSpectometru etc. ...      
    pregătireTotalTotalSurse deschiseAlte tipuriActivitatea numeric
    Sup.Med.
                                         
                                         
  6.9. SITUAŢIA FONDULUI DE ADĂPOSTIRE AL POPULAŢIEI ŞI A SALARIAŢILOR LA DATA DE ...........
                                                       
    LocalităţiNecesar de adăpostitAdăposturi de protecţie civilăALTE SPAŢIITOTAL GENERALAdăposturi ce se execută la mobilizare
    TerminateNeterminateTotalSubsoluri ce se amenajeazăGalerii, tuneluri, grote, peşteriTOTAL
    Adăpost din beton armat prefabricatAdăpost din material lemnos
    Categ.Cap.Nr.Cap.Nr.Cap.Nr.Cap.%Nr.Cap.Nr.Cap.Nr.Cap.%Nr.Cap.%Nr.Cap.Nr.Cap.Nr.Cap.
      P                                                
    S                                                
    T                                                
      P                                                
    S                                                
    T                                                
    Total judeţP                                                
    S                                                
    T                                                
  6.10. EVIDENŢA EVENIMENTELOR PE LINIE DE DEZASTRE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA ACCIDENTELOR TEHNOLOGICE PRODUSE │├────┬───────────┬─────┬────┬────────────────────────┬─────────┬──────┬────────┤│Nr. │Localitatea│ Data│ Ora│ Produse afectate │Descriere│Măsuri│Forte ││crt │ │ │ ├────────┬──────┬────────┤situaţie │luate │ şi ││ │ │ │ │Decedati│Raniti│Evacuati│ │ │mijloace││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de în- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │terven- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tie │├────┼───────────┼─────┼────┼────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼────────┤├────┼───────────┼─────┼────┼────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┼────────┤└────┴───────────┴─────┴────┴────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┴────────┘
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CONSECINŢELOR INUNDAŢIILOR
    Nr. crt.PerioadaLocalităţi afectatePersoane afectateanimale moarteGospodăriiObiective social economiceDrumuri afectate
    DecedaţiRăniţiEvacuaţicaseAnexeFântâniDNDJDCStrăzi
    kmkmkmkm
     
    continuare
                     
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CONSECINŢELOR INUNDAŢIILOR
    linii medie tensiuneConstrucţii hidrotehnice avariatePosturi trafoPoduri/ podeţecăi ferateSuprafeţe culturi agricole (ha)CauzaMăsuri luateForţe şi mijloace participante
     
                               
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A EFECTELOR PRODUSE DE FENOMENELE METEO PERICULOASE (ÎNGHEŢ, ZĂPADĂ, FURTUNĂ, PLOI TORENŢIALE, GRINDINĂ)
    Nr. crt.FenomenulPerioadaLocalităţi afectateLocalităţi fără energ. electricăLocalităţi fără linii telefonicePersoane afectateAnimale moarteGospodării
    DecedaţiRăniţiEvacuaţiSinistraţiCaseAnexeFântâni
     
    continuare
                               
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A EFECTELOR PRODUSE DE FENOMENELE METEO PERICULOASE (ÎNGHEŢ, ZĂPADĂ, FURTUNĂ, PLOI TORENŢIALE, GRINDINĂ)
    Obiective social economiceDrumuri blocate (km)Reţele tehnico- edilitareReţele electrice avariatePoduri, podeţeSuprafeţe culturi afectate (ha)MăsuriForţe de intervenţie
    Linii aeriene de medie tensiuneLinii aeriene de înaltă tensiunePosturi de transformareLinii el. căi ferate
    DNDJDCStrăzi
    kmkmkmkm
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA CUTREMURELOR PRODUSE │├────┬───────────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┤│Nr. │ Zona seismica│ Parametrii(adancimea │ Data şi ora│ Efecte│Măsuri ││crt.│ │ epicentrului, │ producerii │ │luate ││ │ │ magnitudinea, intensitatea│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA ACCIDENTELOR PE CAI DE COMUNICATII PRODUSE │├────┬────────────┬────┬───────────────────┬──────────┬────────┬──────────────┤│Nr. │ │ │ Persoane │ │ │ ││crt.│ Localitatea│Data│ afectate │ Descriere│ Măsuri │ Forte şi ││ │ │ ├─────┬──────┬──────┤ │ │ mijloace ││ │ │ │Dece-│Raniti│Evacu-│ │ │ participante ││ │ │ │dati │ │ati │ │ │ │└────┴────────────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────────┴────────┴──────────────┘*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CONSECINTELOR ALUNECARILOR DE TEREN │├───┬───────┬─────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┤│Nr.│Locali-│Peri-│Prezentare │Gospodarii │Drumuri afectate │Trasee│Retele │Măsuri│Forte ││crt│tatea │oada │sumara a │ │ inundaţii │ cai │tehnico- │luate │ şi ││ │ │ │dezastrului│ │ (km) │ferate│edilitare│ │mij- ││ │ │ │ ├───┬──┬────┼──┬────┬──┬──────┤ (km) │ │ │loace ││ │ │ │ │Ca-│A │Fan │DN│ DJ │DC│Străzi│ │ │ │părţi ││ │ │ │ │se │ne│tani│ │ │ │ │ │ │ │cipan-││ │ │ │ │ │xe│ │ │ │ │ │ │ │ │te │└───┴───────┴─────┴───────────┴───┴──┴────┴──┴────┴──┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA ALTOR EVENIMENTE PRODUSE │├────┬────────────┬────┬───────────────────┬──────────┬────────┬──────────────┤│Nr. │ │ │ Persoane │ │ │ ││crt.│ Localitatea│Data│ afectate │ Descriere│ Măsuri │ Forte şi ││ │ │ ├─────┬──────┬──────┤ │ luate │ mijloace ││ │ │ │Dece-│Raniti│Evacu-│ │ │ participante ││ │ │ │dati │ │ati │ │ │ │└────┴────────────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────────┴────────┴──────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA EVENIMENTELOR EPIDEMICE SEMNALATE │├────┬────────────┬────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────────┤│Nr. │ │ │ │ │ │ ││crt.│ Localitatea│Data│ Epidemia │ Nr. cazuri│Descriere│ Măsuri luate ││ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA EVENIMENTELOR EPIZOOTICE SEMNALATE │├────┬────────────┬────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────────┤│Nr. │ │ │ │ │ │ ││crt.│ Localitatea│Data│ Epizootia │ Nr. cazuri│Descriere│ Măsuri luate ││ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────────────┘
   +  Anexa 7-------la Regulament-------------    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL    JUDEŢULUI ................                 SITUAŢIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE ÎN ANUL .......┌───┬──────────┬─────┬───────┬─────────┬───────────────────────────┬───────┬───┐│ │ │ │Anulate│ Încasate│ Pentru care s-a facut │ │ ││Nr.│Sancţiuni │Total│pentru │ conform │ plangere în termen legal │Tran- │To-││crt│contraven-│ │viciu │ proces ├─────┬───┬─────────────────┤smis la│tal││ │tionale │ │ de │ verbal │Total│Pe │ Solutionate │admi- │în-││ │ │ │forma ├────┬────┤ │rol├────────┬────────┤nistra-│ca-││ │ │ │ │în │ în │ │ │ în │ în │tia │sat││ │ │ │ │48h │ 15 │ │ │favoarea│favoarea│finan- │ ││ │ │ │ │ │zile│ │ │unităţii│contra- │ciara │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │venien- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tului │ │ │├───┴──────────┴─────┴───────┴────┴────┴─────┴───┴────────┴────────┴───────┴───┤│ SANCTIUNI PRINCIPALE │├───┬──────────┬─────┬───────┬────┬────┬─────┬───┬────────┬────────┬───────┬───┤│ 1 │Numar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contraven-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┤│ 2 │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amenzilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contraven-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───┼────────┼────────┼───────┼───┤│ 3 │Numar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │avertis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────────┴─────┴───────┴────┴────┴─────┴───┴────────┴────────┴───────┴───┤│ SANCTIUNI COMPLEMENTARE │├───┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Tipul │ ││ │sanctiunii│ Locul unde a fost aplicata │├───┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │└───┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘      ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF      (Numele şi prenumele)       (Semnătura)  +  Anexa 8-------la Regulament--------------STRUCTURA RAPOARTELOR CE SE TRANSMIT LAINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ1. - Numărul obiectivelor controlate pe categorii*;2. - Numărul deficienţelor constatate/Numărul deficienţelor înlăturate operativ**;3. - Numărul de sancţiuni (principale/valoare; complementare***);4. - Numărul activităţilor de informare a populaţiei****;5. - Numărul de exerciţii de evacuare, dacă este cazul*****.6. - Numărul analizelor cu factorii de conducere-----------* Exemplu: 10 hoteluri, 15 cabane, 19 pensiuni, 12 vile,...** Separat se vor prezenta detaliat principalele nereguli constatate şi obiectivele unde acestea au fost depistate;*** Se va specifică tipul sancţiunilor complementare şi obiectivele în care acestea au fost aplicate;**** Materiale publicate în presă, transmise pe posturile de TV, respectiv de radio, alte categorii de activităţi care au legătură cu domeniul controlat;***** Se înscriu agenţii economici/instituţiile unde acestea s-au executat şi aspecte negative constatate (ex.: evacuarea nu este organizată la nivelul obiectivului, conducerea obiectivului nu organizează periodic exerciţii de evacuare, personalul este reticent la astfel de exerciţii, locul de adunare al persoanelor în caz de incendiu nu se cunoaşte, nu este stabilit sau este impropriu, timpi mari de evacuare etc.).  +  Anexa 9-------la Regulament-------------Exemplar 1/2    MINISTERUL ........    UNITATEA ..........    JUDEŢUL ...........                                  PROCES-VERBAL              DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR                         Seria ...... Nr. ........            ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐            │ Încheiat în data de ......... 20... în localitatea .......... │            └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Subsemnatul ...... în calitate de ..... din(unitatea)........ am constatat │ │în data de ..... 20... ora ...... la(locul).......... următoarele:......... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │* S-a încheiat în 3 exemplare anexa cuprinzând contravenţiile săvârşite │ │ DA/NU (anexa, va avea seria şi nr. procesului verbal). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Fapta /ele este/sunt prevăzută/e de: │ │- art. ..... din ......... şi sancţionată conform art. ...... din .......; │ │- art. ..... din ......... şi sancţionată conform art. ...... din .......; │ │- art. ..... din ......... şi sancţionată conform art. ...... din .......; │ │Se aplica sancţiunea: a) avertisment, b) amendă; c) sancţiunea complementară│ │............................................................................│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Contravenientul este obligat să achite suma de .... lei, la CEC sau la │ │ Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică, în contul nr. .... şi să │ │ predea copia chitanţei în termen de 15 zile de la data înştiinţării/ │ │ comunicării prezentului proces verbal, unităţii ....... situat/ă în........│ │ str. ....... nr. ...... judeţ/sector ........ │ │ Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data │ │ încheierii/comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, │ │ reprezentând ....... lei, iar copia chitanţei se predă în acelaşi termen. │ │ Dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării│ │ se va proceda la executarea silită. │ │ Contravenientul poate face plingere împotriva procesului-verbal de │ │ constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la data│ │ înmânării/comunicârii la unitatea din care face parte agentul constatator. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzator contravenientul │ │ persoană juridica/persoana fizică autorizată/asociaţie familiala/persoană │ │ fizica: ......... filiala/sucursala ...... cu sediul(domiciliul pt. minori)│ │ în ...... str. ..... nr. ..... bl. ...... sc. .... ap. ....., judeţ/sector │ │ ........ având codul unic de înregistrare ........ în registrul comerţului,│ │ cod fiscal nr. ....... reprezentată de ....... în calitate de .......... , │ │ cu domiciliul în ........ str. ...... nr. .... bl. .... sc. ... ap. ..... │ │ judeţ/sector ....... posesor al B.I./C.I./Paşaport seria .... nr. ...... │ │ eliberat(ă)/emis de poliţia/statul ..... la data de ..... C.N.P. ..........│ │ tichet de înscriere a contravenţiilor seria nr. ........ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se afla de │ │ faţă / refuză / nu poate să semneze. │ │ Subsemnatul/(a) ...... posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ..... nr. .... │ │ eliberat/(ă)/emis de poliţia/statul ....... la data de ...... C.N.P. ..... │ │ cu domiciliul în ...... str. ....... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ....│ │ judeţ/sector ....... în calitate de martor, declar că numitul ......... nu │ │ este de faţă / refuză / nu poate să semneze procesul verbal de constatare │ │ şi sancţionare a contravenţiilor. Nu a fost de faţă nici un martor deoarece│ │ ........................................................ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, │ │ acestea fiind următoarele: │ │ ........................................................................ │ │ ........................................................................ │ │ ........................................................................ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT                               Am primit exemplarul nr. 2                          MARTOR  +  Anexa 10--------la Regulament--------------
               
    ANTETPagina: __/__
    Model
    PROCES VERBAL DE CONTROL (agent economic, instituţie) Nr. ___
    Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor, executat potrivit art. __________ din __________ (se va înscrie actul normativ).
    PROPRIETAR
    UNITATE CONTROLATĂ
    NUMĂR DE ÎNTREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI
    DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA
    INSPECTOR
    PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE
    LOCUL ŞI DATA
    ANTETPagina: __/__
    1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor
    1.1. - ASPECTE GENERALE  
    Domeniul de activitate (conform art. 23 din regulament)  
    Anul de construire (punere în funcţiune)  
    Suprafaţa construită/desfăşurată Număr niveluri (regim de înălţime)  
    Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţiuni mixte)  
    Structura de rezistenţă a construcţiei (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.)  
    Personal angajat*)  
    *) număr estimativ  
    Utilizarea clădirii*)  
    *) prezenţa oamenilor în clădire permanent/temporar  
    Responsabil cu p.s.i.*)  
    *) nume şi prenume  
    ANTETPagina: ___/___
    1.2. - Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
    1.2.1. - Clădirea X(1...N)
    Date constructive  
    Stabilitatea la foc*)  
    *) din proiect sau alte surse de documentare  
    Număr de compartimente de incendiu  
    Căi de acces, intervenţie, şi evacuare*)  
    *) număr, gabarit, marcare/semnalizare  
    Case de scări (închise/deschise)*)  
    *) număr, gabarit, alcătuire constructivă  
    Ascensoare de intervenţie  
    *) potrivit reglementării  
    Date tehnice  
    Sistem de ventilaţie/climatizare  
    Sistem de încălzire  
    Instalaţii electrice  
    Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.  
    Iluminat de siguranţă  
    Sisteme şi instalaţii tehnologice  
    Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi  
    Sistem de detectare a incendiilor  
      [] da[] nu[] supraveghere parţială[] supraveghere totală
    Sistem de alarmare/avertizare  
    Sisteme de limitare a propagării incendiilor*)  
    *) (uşi antifoc, clapele antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)  
    Sistem de detectare a gazelor  
    Instalaţie de stingere tip sprinkler/drencer/ apă pulverizată/ceaţă de apă[] protecţie parţială[] o protecţie totală
      [] da[] nu
    Instalaţie de stingere cu gaze  
      [] da[] nu  
    Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)  
    Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului  
    Stingătoare*)  
    *) dacă sunt suficiente, adecvate, certificate  
    *) verificate de persoane juridice atestate  
    Hidranţi interiori/coloane uscate  
    Hidranţi exteriori  
    NOTĂ: Capitolul 1 constituie fişa agentului economic/instituţiei; se completează conform instrucţiunilor emise de Inspecţia de Prevenire şi se păstrează în dosarul obiectivului. La control se reactualizează datele în funcţie de situaţia concretă constatată.
    ANTETPagina: ___/___
    2. - Analiza apărării împotriva incendiilor
    2.1. - Date organizatorice  
    Organizarea alarmării*)  
    *) dacă este organizată  
    Instruirea personalului*)  
    *) dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată  
    Control intern de prevenire*)  
    *) dacă se execută, de către cine  
    Serviciu privat de pompieri civili*)  
    *) dacă există  
    Exerciţiu de evacuare*)  
    *) când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului  
    Lista cu substanţe periculoase  
    Evacuarea deşeurilor  
    Afişare planuri de intervenţie/evacuare/ instrucţiuni  
    Obligaţiile conducerii  
    Obligaţiile personalului din structură cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor  
    Ordinea interioară*)  
    *) sunt reglementate lucrul cu foc deschis, filmatul, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare şi secetoase, sunt asigurate căi de acces, de evacuare şi de intervenţie)  
    Documente specifice de apărare împotriva incendiilor*)  
    *) potrivit reglementărilor în domeniu  
    Semnalizare/Marcare:  
    - căi de evacuare  
    - mijloace de prima intervenţie  
    ANTETPagina: ___/___
           
    Date constructive şi tehniceRespectarea reglementărilor
    DA*)NU*)
    2.2. - DATE DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV
    Stabilitatea la foc    
    Compartimentare    
    - elemente de separare    
    - etanşări la trecerile prin pereţi/planşee cu rol de rezistenţă la foc ale cablurilor, conductelor, canalelor    
    Căi de evacuare, acces şi intervenţie    
    Ascensoare de intervenţie    
    2.3. - DATE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC
    Sistem de ventilaţie/climatizare/încălzire    
    Instalaţii electrice/de siguranţă    
    Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L    
    Sistem şi dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi    
    Sistem de detectare a incendiilor    
    Sisteme de limitare a propagării incendiilor    
    Sistem de detectare a gazelor    
    Instalaţie de stingere tip sprinkler/drencer/apă pulverizată/ ceaţă de apă    
    Instalaţie de stingere cu gaze    
    Alte instalaţii de stingere    
    Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului    
    Prima intervenţie    
      - stingătoare    
      - hidranţi interiori/coloane uscate    
      - hidranţi exteriori    
           
      *) Se va marca cu X.
    ANTETPagina: ___/___
    3. - Nereguli constatate privind apărarea împotriva incendiilor
    Se vor detalia încălcările constatate pe timpul controlului şi marcate cu X la punctul 2:
      3.1.- din punct de vedere organizatoric;
      3.2.- din punct de vedere constructiv;
      3.3.- din punct de vedere tehnic.
    4. - Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector
    ANTETPagina: ___/___
    5. - Sancţiuni
    5.1. - Principale
                   
    Nr. crt.Locul unde se manifestă încălcareaPersoana sancţionatăTipul sancţiuniiNr. art. încălcatAct normativValoare amendă (lei)Nr. P-V
                   
                   
                   
     
    5.2. - Complementare
         
    Nr. crt.Locul unde se manifestă încălcareaTipul sancţiunii
         
         
         
       
    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ____________________
    REPREZENTANTUL INSPECTORATULUIREPREZENTANTUL
    PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂBENEFICIARULUI
    (Numele şi prenumele în clar(Numele şi prenumele în clar
    şi semnătura)şi semnătura)
      Se va aplica ştampila
   +  Anexa 11--------la Regulament-------------
  ANTETPagina: ___/___
  Model
  NOTĂ DE CONTROLNr. _____
  Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor, executat potrivit art. _______ din ____________(se va înscrie actul normativ).
  PROPRIETAR
  UNITATE CONTROLATĂ
  NUMĂR DE ÎNTREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI
  DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA
  INSPECTOR
  PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE
  LOCUL ŞI DATA
  ANTETPagina: ___/___
  1. - Elemente de control privind apărarea împotriva incendiilor
  ___________
  *) Acest capitol cuprinde elemente de control pentru domeniul de activitate respectiv, conform structurii cadru elaborată de Inspecţia de Prevenire. În cazul în care se consideră necesar, el poate fi completat, la încheierea controlului, cu aspecte suplimentare, în funcţie de situaţia concretă constatată pe timpul controlului sau cu situaţia operativă din zona de competenţă.
  2. - Sancţiuni
    2.1. - Principale
                 
    Nr. crt.Locul unde se manifestă încălcareaTipul sancţiuniiNr. art. încălcatAct normativValoare amendă (lei)Nr. P-V
                 
                 
                 
     
    2.2. - Complementare
         
    Nr. crt.Locul unde se manifestă încălcareaTipul sancţiunii
         
         
         
       
    INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ____________________
    REPREZENTANTUL INSPECTORATULUIREPREZENTANTUL
    PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂBENEFICIARULUI
    (Numele şi prenumele în clar(Numele şi prenumele în clar
    şi semnătura)şi semnătura)
      Se va aplica ştampila
   +  Anexa 12--------la Regulament-------------ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────RAPORT DE INSPECŢIE(pentru obiective care desfăşoară activităţice prezintă pericole de accidente majore încare sunt implicate substanţe periculoase) Nr. _____────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi ..................... la S.C. (sursa de risc chimic) cu prilejulcontrolului privind modul de aplicare, pe teritoriul societăţii, a prevederilorLegii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, O.U.G. nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, H.G.nr. 1.491 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structuraorganizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centreloroperative pentru situaţii de urgenţă şi a H.G. nr. 95/2003 privind controlulactivităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicatesubstanţe periculoase.PROPRIETARUNITATE CONTROLATĂNUMĂR DE ÎNTREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUIDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORPARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Date de identificare a agentului economic, instituţiei publice sursă de riscchimic┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Denumire agent economic, instituţie publică │ ││sursă de risc chimic │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Adresa │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Denumirea comercială a titularului activităţii │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Sediul social al titularului activităţii, inclusiv│ ││adresa completă a acestuia │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Numele, prenumele şi funcţia persoanei care │ ││administrează unitatea economică │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Telefonul persoanei care administrează unitatea │ ││economică │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Profilul de activitate │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Denumirea substanţelor periculoase folosite, │ ││clasificare în conformitate cu Sistemul │ ││Internaţional de clasificare al substanţelor │ ││periculoase, fraze de risc asociate │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Cantitatea existentă în unitate (pentru fiecare │ ││substanţă în parte) │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Loc de depozitare (instalaţie, echipament de │ ││proces, sistem de stocare, sistem de compresie, │ ││conducte etc.) │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Mod de operare │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea preveniriiaccidentelor┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Organizare şi personal - rolurile şi │ ││responsabilităţile personalului implicat în │ ││managementul pericolelor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nivelul de pregătire a personalului şi organizarea│ ││pregătirii continue │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Identificarea şi evaluarea pericolelor majore - │ ││existenţa unor proceduri care permit identificarea│ ││sistematică a pericolelor majore care decurg din │ ││operarea normală şi anormală, precum şi evaluarea │ ││posibilităţii producerii şi gravităţii acestora │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Controlul operaţional │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Managementul pentru modernizare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Conformitatea planurilor de urgenţă internă cu │ ││managementul pentru modernizare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Conformitatea planurilor pentru situaţii de │ ││urgenţă internă cu reglementările în vigoare şi │ ││situaţia concretă a obiectivului │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Notificare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Înştiinţarea şi pregătirea pentru intervenţie a │ ││forţelor proprii │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Alarmarea personalului şi salariaţilor │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Conducerea acţiunilor de intervenţie │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Forţele proprii şi mijloacele │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Cooperarea cu forţele specializate ale │ ││inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi alte│ ││forţe specializate │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 5. Nereguli constatate: 5.1. - din punct de vedere constructiv; 5.2. - din punct de vedere tehnic; 5.3. - din punct de vedere organizatoric. 6. Sancţiuni: 6.1. - Principale┌────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐│Nr. │ Locul unde se │ Persoana │ Tipul │Nr. art.│ Act │Valoare│ Nr. ││crt.│ manifestă │sancţionată│sancţiunii│încălcat│normativ│amendă │ P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤├────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤└────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘ 6.2. - Complementare┌────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Locul unde se manifestă│ Tipul sancţiunii ││crt.│ încălcarea │ │├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤└────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ____________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI (Numele şi prenumele în clar (Numele şi prenumele în clar şi semnătura) şi semnătura) Se va aplica ştampila  +  Anexa 13--------la Regulament-------------ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL(pentru obiective hidrotehnice) Nr. ___────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi ............ la (obiectivul hidrotehnic) cu prilejul controluluiprivind modul de aplicare, la nivelul obiectivului, a prevederilor Legiinr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, O.U.G. nr. 21/2004 privindSistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, H.G. Nr. 1.491 pentruaprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiilefuncţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii deurgenţă şi a ...................................................................PROPRIETARUNITATE CONTROLATĂNUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUIDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORPARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic (Prezentare generală: conform documentaţiei tehnice şi fişei tehnice aobiectivului)┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 2. Date privind exploatarea şi funcţionarea obiectivului (conform regulamentului de organizare şi exploatare)┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Ipoteze de avarii │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice│ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la │ ││obiectiv: │ ││ - localităţi afectate │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - obiective economice, instituţii publice, │ ││populaţie, colectivităţi de animale, bunuri │ ││materiale etc. afectate │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii unor avarii sau accidente:┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Responsabilităţi privind aplicarea prevederilor │ ││legale în domeniul managementului situaţiilor de │ ││urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Organizarea şi încadrarea cu personal │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Organizarea pregătirii personalului │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Identificarea şi evaluarea pericolelor │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Supravegherea continuă a obiectivului şi │ ││asigurarea funcţionării în siguranţă a acestuia │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Materializarea în teren a nivelurilor maxime │ ││înregistrate pentru reconstituirea undelor de │ ││viitură şi actualizarea valorilor caracteristice │ ││de apărare │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Notificare │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi │ ││existent │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Mijloace de protecţie individuală specifice │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Alarmarea personalului şi salariaţilor │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Intervenţia forţelor proprii │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Cooperarea cu forţele specializate ale │ ││inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi │ ││alte forţe specializate │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Nereguli constatate: 5.4. - din punct de vedere constructiv; 5.5. - din punct de vedere tehnic; 5.6. - din punct de vedere organizatoric. 6. Sancţiuni: 6.1. - Principale┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┐│Nr. │ Locul unde │ Persoana │ Tipul │Nr. art.│Act normativ│Valoare│Nr. P-V││crt.│se manifestă│sancţionată│sancţiunii│încălcat│ │amendă │ ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤└────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┘ 6.2. - Complementare┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Locul unde se│ ││crt.│ manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI __________ REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI (Numele şi prenumele în clar (Numele şi prenumele în clar şi semnătura) şi semnătura) Se va aplica ştampila  +  Anexa 14--------la Regulament-------------ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MODEL────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL Nr. ___(pentru localităţi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi ................, la primăria ...................... cu prilejulcontrolului privind modul de aplicare, pe teritoriul localităţii, a prevederilorLegii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, O.U.G. nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, H.G.Nr. 1.491 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structuraorganizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centreloroperative pentru situaţii de urgenţă şi a H.G. nr. 95/2003 privind controlulactivităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicatesubstanţe periculoase.LOCALITATE CONTROLATĂDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORPARTICIPANŢI DIN PARTEA LOCALITĂŢII CONTROLATELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Date generale privind localitatea:┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Populaţia │ Nr. locuitori │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│oraş (comună) ____________________________ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│satul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│satul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│satul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│satul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│satul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Suprafaţa totală │ ha│├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│- în intravilan │ ha│├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│- în extravilan │ ha│├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Primar │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon serviciu │ ││Telefon domiciliu │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Secretar │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon serviciu │ ││Telefon domiciliu │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 2. Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. Riscuri naturale: │├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│- fenomene meteorologice periculoase │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- incendii de pădure │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- avalanşe │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- fenomene distructive de origine geologică │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│B. Riscuri tehnologice: │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- accidente, avarii, incendii şi explozii │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- poluare ape │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- avarii la utilităţile publice │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- muniţie neexplodată │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│C. Riscuri biologice: │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- îmbolnăviri în masă │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- epidemii │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│- epizootii/zoonoze │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│D. Alunecări de teren: │ ││(descriere, localităţi, obiective, locuinţe, │ ││persoane, animale, bunuri materiale afectate etc.) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│E. Incendii şi explozii: │ ││(descriere, localităţi, obiective, locuinţe, │ ││persoane, animale, bunuri materiale afectate etc.) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│F. Risc chimic: │ ││(descriere, localităţi, obiective, locuinţe, │ ││persoane, animale, bunuri materiale afectate etc.) │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Sistemul de management şi organizare pentru intervenţie:┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Constituirea comitetului local pentru situaţii de│ ││urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Regulamentul cadru privind structura │ ││organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi │ ││dotarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Organizarea pregătirii pentru intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Nivelul de pregătire a personalului │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea înştiinţării şi alarmării │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - centrală telefonică nr. │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - tipul │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. abonaţi │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - telefon primărie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - telefon post poliţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - fax │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - radioreceptor │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - sirenă electrică │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - clopote biserici │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea protecţiei prin adăpostire │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. subsoluri, pivniţe, crame │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - suprafaţa (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - suprafaţa (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Adăposturi de protecţie civilă, din care: │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - cu sisteme de filtroventilaţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - fără sisteme de filtroventilaţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea protecţiei N.B.C. │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - existenţa mijloacelor de protecţie │ ││ individuală (cartuşe filtrante sorbante │ ││ nr. ....) │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. măşti contra gazelor │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. complete de protecţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. dispensare medicale │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. cadre medii │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. medici │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. dispensare sanitar-veterinare │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. medici veterinari │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. tehnicieni │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. laboratoare medicale │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ - nr. laboratoare sanitar-veterinare │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Asigurarea acţiunilor de evacuare │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Logistica acţiunilor de intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Notificare │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Înştiinţarea şi pregătirea pentru intervenţie│ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Amplasarea locului de conducere │ ││(se indică subsolul clădirii unde se află sau│ ││se va amenaja) │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Alarmarea populaţiei din zona de pericol │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Măsuri de intervenţie operativă │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Conducerea acţiunilor de intervenţie │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Forţe şi mijloace │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Cooperarea cu alte forţe specializate │ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 5. Nereguli constatate şi măsuri ce se impun pentru eliminarea acestora: 5.1. - din punct de vedere constructiv; 5.2. - din punct de vedere tehnic; 5.3. - din punct de vedere organizatoric. 6. - Sancţiuni 6.1. - Principale┌────┬────────────────┬──────────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┐│Nr. │ Locul unde │ Tipul │Nr. art.│Act normativ│Valoare│Nr. P-V││crt.│ se manifestă │ sancţiunii │încălcat│ │amendă │ ││ │ încălcarea │ │ │ │ (lei) │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤├────┼────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤├────┼────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┤└────┴────────────────┴──────────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┘ 6.2. - Complementare┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde se │ ││crt.│ manifestă │ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ______________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI PRIMARPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (Numele şi prenumele în clar(Numele şi prenumele în clar şi semnătura)şi semnătura) PARTICIPANŢI LA CONTROL DIN PARTEA PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL ______ cadru tehnic PSI _______________________ Se va aplica ştampila  +  Anexa 15--------la Regulament-------------ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL Nr. ___(pentru localităţi)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi ___________, cu prilejul controlului privind apărarea împotrivaincendiilor, executat potrivit art. _________ din _________________ la Consiliullocal şi Primăria localităţii ___________ str. ____________________, nr. ______,tel. __________, fax. _________ înregistrat cu nr. _________ din _______________în perioada______________.LOCALITATE CONTROLATĂDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORPARTICIPANŢI DIN PARTEA LOCALITĂŢII CONTROLATELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Date generale privind localitatea:┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Populaţia │ Nr. locuitori │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│oraş (comună) ______________________ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│satul │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│satul │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│satul │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│satul │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│satul │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Suprafaţa totală │ ha│├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- în intravilan │ ha│├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│- în extravilan │ ha│├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Primar │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Telefon serviciu │ ││Telefon domiciliu │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Secretar │ │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Telefon serviciu │ ││Telefon domiciliu │ │└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 2. - Agenţi economici/instituţii subordonate┌───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumire │ Domeniul de activitate │ Riscuri principale │├───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤└───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ *) Se vor ataşa, după caz, copii după procesele verbale sau notele de controlîncheiate în urma controlului la acestea. 3. - Alimentarea cu apă┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Necesarul de apă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Rezerva de apă de incendiu asigurată │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Hidranţi exteriori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - în funcţiune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - dezafectaţi │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - defecţi │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│Rampe de alimentare la surse naturale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - în funcţiune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - dezafectate │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ - defecte │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ANTET Pagina: ___/____──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. - Sisteme de anunţare alarmare┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Număr total │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - pe categorii │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - în funcţiune │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - dezafectate │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - defecte │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - verificate ultima oară la data de │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 5. - Căi de acces┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Localizare │ Situaţia existentă │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ *) Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorităînrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie,furtuni, avalanşe etc). Datele de la acest capitol vor fi aduse la cunoştinţapersonalului de intervenţie imediat după control. 6. - Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Pregătirea personalului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Număr controale efectuate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Număr sancţiuni aplicate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor │ ││activităţi: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ - lucrul cu foc deschis, │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ - depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor │ ││ combustibile, │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ - lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece, │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ - lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor │ ││ caniculare şi secetoase │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 7. Nereguli constatate şi măsuri ce se impun pentru eliminarea acestora: 7.1. - din punct de vedere constructiv; 7.2. - din punct de vedere tehnic; 7.3. - din punct de vedere organizatoric.ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. - Sancţiuni 8.1. - Principale┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬─────────┐│Nr. │ Locul unde │ Tipul │ Nr. art. │ │ Valoare amendă│ ││crt.│se manifestă│sancţiunii│ încălcat │Act normativ│ (lei) │ Nr. P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────┤└────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────┘ 8.2. - Complementare┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │ ││crt.│se manifestă│ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI __________________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI PRIMARPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (Numele şi prenumele în clar şi(Numele şi prenumele în clar semnătura)şi semnătura) PARTICIPANŢI LA CONTROL DIN PARTEA PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL ____________ cadru tehnic PSI _______________________________NOTĂ:Concluziile din control vor fi analizate cu executivul din localitate şi după caz în Consiliul local.Pe timpul controlului se va întocmi fişa localităţii.JUDEŢUL _____________________________PRIMĂRIA LOCALITĂŢII ________________FIŞA LOCALITĂŢIIOraşul (comuna) ___________________ adresa __________________________ numărulde telefon ___________ distanţa de subunitatea de pompieri militari ___________. Sate aparţinătoare: - __________________, locuitori _____, km de centru de comună ___________; - __________________, locuitori _____, km de centru de comună ___________; - __________________, locuitori _____, km de centru de comună ___________; - __________________, locuitori _____, km de centru de comună ___________; - __________________, locuitori _____, km de centru de comună ___________; Structuri de P.S.I. şi protecţie civilă constituite (comitet, centruoperativ, cadru tehnic - inspector de protecţie civilă) ________________________ Serviciul de Urgenţă Voluntar de categoria __________________________________ - utilaj de stingere ___________________________________; - pompieri angajaţi ____________________________________; - pompieri voluntari ___________________________________; Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu: - ______ hidranţi de incendiu în satul _____________________________________; - ______ hidranţi de incendiu în satul _____________________________________; - bazin apă de _______ metri cubi; - râul (pârâul) _________________ cu debit permanent şi ______________ rampede alimentare a autospecialelor p.s.i.; - conductă pentru hidranţi __________ km. Instituţiile şi imobilele aparţinând Primăriei sunt: - - - - Pe teritoriul oraşului (comunei) funcţionează următorii agenţi economici: - - - - - - Situaţia riscurilor din localitate (din planul de acoperire al riscurilor) Sisteme de alarmare, alertare incendii şi protecţie civilă, adăposturiexistente:________________________________________________________________________________ Mijloace de stingere şi protecţie civilă existente:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  +  Anexa 16--------la Regulament--------------ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL(pentru proiecte) Nr. ________────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor,executat potrivit art. ________ din _________ (se va înscrie actul normativ)PROPRIETARUNITATE CONTROLATĂNUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUIDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORÎNSOŢIT DELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────ASPECTE GENERALE │(SE MENŢIONEAZĂ PENTRU FIECARE PROIECT │VERIFICAT) │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Date de identificare ale proiectului │(denumire proiect şi obiectiv, denumire│lucrare de construcţie conf. Legii │nr. 50/1991, republicată, numărul şi │data proiectului, beneficiar, faza de │proiectare - Studiu de fezabilitate, │PT, D.D.E, PAT, specialităţi │verificate - plan general, │arhitectură, volume instalaţii etc., │proiectant, verificator, expert) │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Date de identificare ale │construcţiei/instalaţiei tehnologice │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Tipul şi destinaţia clădirii (civilă - │comerţ, sănătate etc., înaltă, foarte │înaltă, cu săli aglomerate, de │producţie sau depozitare, cu funcţiuni │mixte) │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Categoria şi clasa de importanţă │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Regim de înălţime │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Aria construită şi desfăşurată │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul compartimentelor de incendiu şi│ariile acestora │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul maxim de persoane sau animale │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Capacităţi de depozitare sau adăpostire│───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Caracteristici ale proceselor │tehnologice şi cantităţi de substanţe │periculoase │───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. - Deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilorSe vor detalia încălcările constatate pe timpul controlului, pentru fiecareproiect şi volumele specialităţilor verificate faţă de prevederile actelornormative, reglementărilor tehnice, prescripţiilor şi standardelor în vigoare,precizând reglementarea tehnică şi articolul încălcat:Exemplu:Proiect nr. AL 997/IV-2005 - Direcţia generală a Vămilor Bucureşti - UnitateVamală Focşani - Magazie rampă - Faza D.D.E - Specialităţi Arhitectură,Instalaţii hidrotehnice- în clădirea magaziei cu suprafaţa desfăşurată de 1200 mp, încadrată încategoria C de pericol de incendiu nu este prevăzută instalaţie de semnalizare aincendiului, încălcându-se astfel prevederile art. 4.2.1 din Normativul pentruproiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi asistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, indicativ I 18/2-02.- ..............- ..............Proiect nr. 44/2005 - Extindere pavilion administrativ - S.C. AMIDON GLUCOZAS.A. - Faza DDE - Specialitate arhitectură - În documentaţia de arhitectură nu se realizează analiza conformării la focprin extinderea realizată funcţie de respectarea corelării între aria construitămaxim admisă, gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri, riscul deincendiu, potrivit prevederilor cap. 2.2. şi 3.2. din Normativul de siguranţă lafoc a construcţiilor - indicativ P 118-1999. - Nu s-a determinat încadrarea construcţiei şi a destinaţiilor componente înrisc de incendiu, nerespectându-se prevederile art. 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1.,3.1.2. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P118-1999. - Documentaţia nu cuprinde planul de evacuare, nerespectându-se prevederileart. 2.6.74. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P118-1999.ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. - Sancţiuni 3.1. - Principale┌────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐│Nr. │ Locul unde │ Tipul │Nr. art.│ │ Valoare amendă │ ││crt.│se manifestă│sancţiunii│încălcat│Act normativ│ (lei) │ Nr. P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤└────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘ 3.2. - Complementare┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │ ││crt.│se manifestă│ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘ 4. - Măsuri 4.1. Se vor revizui şi completa proiectele menţionate la pct. 2 aldocumentului de control şi se vor pune de acord cu prevederile reglementărilortehnice în vigoare. Modificările şi completările la faza DDE vor fi comunicateinvestitorilor şi constructorilor. Termen: pentru DDE până la .................... 4.2.; 4.3. ..... - alte măsuri stabiliteAm luat cunoştinţă că întâmpinarea împotriva măsurilor cu care nu suntem deacord se poate face în termen de 15 zile la Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă "............................" a/al judeţului ..........................din localitatea ........................... str. .................... nr. ...... INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ______________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar şi (Numele şi prenumele în clar şisemnătura) semnătura) Se va aplica ştampila  +  Anexa 17--------la Regulament-------------ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Model────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE CONTROL(pentru obiective de investiţii) Nr. ________────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Încheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor,executat potrivit art. ________ din _________ (se va înscrie actul normativ)PROPRIETARUNITATE CONTROLATĂNUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUIDESFĂŞURAT ÎN PERIOADAINSPECTORPARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATELOCUL ŞI DATAANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────ASPECTE GENERALE │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Date de identificare ale obiectivului │de investiţie - construcţie, instalaţie│tehnologică │(denumire lucrare de construcţie │conform Legii nr. 50/1991, numărul │proiectului, beneficiar, investitor, │proiectant, verificator, expert) │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Tipul şi destinaţia clădirii (civilă - │comerţ, sănătate etc., înaltă, foarte │înaltă, cu săli aglomerate, de │producţie sau depozitare, cu funcţiuni │mixte) │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Categoria şi clasa de importanţă │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Regim de înălţime │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Aria construită şi desfăşurată │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul compartimentelor de incendiu şi│ariile acestora │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Numărul maxim de persoane sau animale │───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Capacităţi de depozitare sau adăpostire│───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────Caracteristici ale proceselor │tehnologice şi cantităţi de substanţe │periculoase │───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. - Deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor 2.1. Deficienţe constatate la verificarea proiectului obiectivului deinvestiţie. 2.2. Deficienţe constatate la verificarea conformităţii măsurilor de apărareîmpotriva incendiilor stabilite în documentaţiile tehnice de execuţie,dispoziţiile de şantier, măsurile prevăzute în procesele verbale de controlanterior, rapoartele de expertiză etc. cu cele realizate pe teren. 2.3. Deficienţe constatate la organizările de şantier şi pe timpul executăriilucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.ANTET Pagina: ___/___──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. - Sancţiuni 3.1. - Principale┌────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐│Nr. │ Locul unde │ Tipul │Nr. art.│ Act │ Valoare amendă │ ││crt.│se manifestă│sancţiunii│încălcat│ normativ │ (lei) │ Nr. P-V ││ │ încălcarea │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤└────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘ 3.2. - Complementare┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde │ ││crt.│se manifestă│ Tipul sancţiunii ││ │ încălcarea │ │├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘ 4. - Măsuri INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI _______________REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI REPREZENTANTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BENEFICIARULUI(Numele şi prenumele în clar şi (Numele şi prenumele în clar şi semnătura) semnătura) Se va aplica ştampila  +  Anexa 18--------la Regulament--------------                          INDICATORII ŞI CHEIA DE EVALUARE A                                ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE    A. - CRITERII PRIVIND ACTIVITATEA    I(1) - Ponderea timpului executat pentru activităţile preventive (pe    categorii de activităţi) din totalul timpului de lucru alocat;    I(2) - Număr încălcări sancţionate raportat la număr nereguli constatate    încadrate ca şi contravenţii în reglementările în vigoare;    I(3) - Transmiterea completă şi la timp a informaţiilor solicitate prin    ordinele în vigoare.    B. - CRITERII DE PERFORMANŢĂ    I(4) - Număr de iniţiative de îmbunătăţire a activităţii de prevenire,    materiale documentare şi propuneri transmise la Inspecţia de Prevenire    (orientativ);    I(5) - Număr procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor    anulate pentru vicii de formă raportat la numărul total de procese verbale    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;    I(6) - Număr reclamaţii confirmate în care au fost implicate cadre ale    inspecţiei judeţene;    I(7) - Numărul de servicii publice voluntare, respectiv servicii private    pentru situaţii de urgenţă, cu autospeciale, participante la etapele    judeţene ale concursurilor profesionale, raportat la totalul celor    existente.    C. - CRITERII DE EFICIENŢĂ    I(8) - Numărul incendiilor stabilite cu cauze tehnice, raportat la numărul    de agenţi economici/instituţii controlate.    D. - CRITERII DE PREGĂTIRE (orientativ)    I(9) - Participarea la conferinţe, seminarii, convocări, expoziţii, etc.,    interne sau internaţionale;    I(10) - Număr de persoane care au absolvit cursuri de specializare,    masterate, doctorate;    I(11) - Număr de broşuri, pliante, articole în publicaţii de specialitate,    cărţi, ghiduri etc, publicate.*Font 9*┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Indica-│ ││torii │ CALIFICATIV │├───────┼───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┤│ │ NESATISFĂCĂTOR │ SATISFĂCĂTOR │ BINE │ FOARTE BINE ││ │ 4 puncte │ 6 puncte │ 8 puncte │ 10 puncte │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(1) │≤ 50% din totalul │51- 70 % din totalul │71 - 90 % din totalul │>90% din totalul││ │ timpului alocat │ timpului alocat │ timpului alocat │timpului alocat │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(2) │ ≤ 50% │ 51 - 60 % │ 61 - 70 % │ > 70% │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(3) │incomplet şi târziu│incomplet, dar la timp│ complet, dar târziu │complet şi la ││ │ │ │ │ timp │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(5) │ ≥ 0,05 │ 0,05 - 0,02 │ 0,02 - 0,01 │ <0,01 │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(6) │ ≥ 20% din total │ 10 - 20% din total │0-9 % din total cadre │ 0 ││ │ cadre │ cadre │ │ │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(7) │ < 25% │ 25 - 50% │ 51-75 % │ >75% │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ I(8) │ ≥16% │ 8-16% │ 4 - 7% │ <4% │├───────┼───────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│ Media │ ≤ 7 puncte │ 7- 8 puncte │ 8 - 9 puncte │ > 9 puncte │└───────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘------------