DECIZIE nr. 219 din 21 aprilie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 2 iunie 2005    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorFlorentina Baltă - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Banca Populară Română - Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială "REAL" - S.R.L. Bucureşti, în Dosarul nr. 1.239/2004 al Judecătoriei Babadag.La apelul nominal este prezent autorul excepţiei, prin consilier juridic Marian Liviu Stelea, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea excepţiei pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 8 decembrie 2004, pronunţată în Dosarul nr. 1.239/2004, Judecătoria Babadag a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Banca Populară Română - Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială "REAL" - S.R.L. Bucureşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, prin procedura somaţiei de plată prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, este încălcat principiul egalităţii, întrucât debitorul beneficiază de două căi de atac, respectiv cererea de anulare şi recursul, iar creditorul de nici una. În acest fel, arată autorul excepţiei, nu este respectat principiul "egalităţii armelor" în ceea ce priveşte căile de atac. De asemenea, mai susţine că este încălcat şi art. 21 din Constituţie, deoarece "nu poate fi permis ca o procedură specială, oricât ar fi de urgentă, să priveze una din părţile procesului civil de la exercitarea căilor de atac prevăzută de acea procedură".Şi, în fine, susţine că, având în vedere dispoziţiile art. 129 din Constituţie, "legiuitorul constituant a urmărit să dea posibilitatea exercitării căilor de atac nu numai uneia dintre părţile procesului civil, ci tuturor părţilor din cauza în discuţie".Instanţa de judecată apreciază excepţia ca neîntemeiată. în acest sens arată că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 nu încalcă textele constituţionale invocate, întrucât prin această ordonanţă s-a instituit o procedură specială, justificată prin celeritatea soluţionării unor litigii, iar potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază excepţia ca fiind neîntemeiată. Este invocată jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care, fiind sesizată în mai multe cazuri cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a unor prevederi ale sale, a statuat că prevederile acestei ordonanţe nu încalcă principiile egalităţii în drepturi, al accesului liber la justiţie, al dreptului la un proces echitabil, al dreptului la apărare şi nici obligaţia exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 sunt constituţionale, arătând că asupra constituţionalităţii prevederilor acestei ordonanţe, în general, ori a principalelor prevederi ale acesteia Curtea Constituţională s-a pronunţat în numeroase rânduri. Toate excepţiile de neconstituţionalitate privind această ordonanţă au fost respinse, Curtea constatând că prevederile acesteia nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Excepţia de neconstituţionalitate are ca obiect prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.Textele constituţionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (1)-(3) şi ale art. 129:- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.";- Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil".;- Art. 129: "Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 161 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 iunie 2002, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 noiembrie 2002, şi prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Curtea a constatat că dispoziţiile ordonanţei nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare şi nici obligaţia exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi a libertăţilor. De asemenea, Curtea a statuat că procedura somaţiei de plată, reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creanţelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atribuţiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", cu condiţia ca nici o normă de procedură să nu contravină vreunei dispoziţii constituţionale.Atât considerentele, cât şi soluţiile acestor decizii sunt valabile şi în cauza de faţă, neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale.Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de Banca Populară Română - Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială "REAL" - S.R.L. Bucureşti, în Dosarul nr. 1.239/2004 al Judecătoriei Babadag.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 aprilie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Maria Bratu-------