ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 26 mai 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 2 iunie 2005  Având în vedere angajamentele stricte asumate de România în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care impun limitarea ajutorului de stat acordat Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați și faptul că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri în concordanță cu acquisul comunitar și cu angajamentele asumate, incluse în Tratatul de aderare, poate determina activarea clauzei de salvgardare și, implicit, amânarea datei aderării României la Uniunea Europeană,având în vedere necesitatea instituirii unor reglementări specifice, cu aplicare limitată în timp, privind executarea silită a activelor statului numai în temeiul unor hotărâri judecătorești sau arbitrale irevocabile și luând în considerare că neinstituirea urgentă a acestor măsuri este de natură să producă statului prejudicii însemnate și, mai ales, ireversibile, rezultând din dificultatea întoarcerii executării silite în situația desființării hotărârilor judecătorești ori arbitrale în temeiul cărora s-a efectuat executarea silită,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 122/2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 16 se abrogă.2. Articolul 21 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Măsurile de natura ajutoarelor de stat instituite prin prezenta ordonanță de urgență vor fi acordate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în limita plafonului autorizat, conform condițiilor stabilite în Tratatul dintre statele membre ale Uniunii Europene și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 85^1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 300 și ale art. 720^8 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul și recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în litigiile îndreptate împotriva A.V.A.S.(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 365 alin. 3 și ale art. 367 din Codul de procedură civilă, formularea acțiunii în anulare împotriva hotărârii arbitrale în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentinței arbitrale până la data soluționării irevocabile a acțiunii în anulare.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2005.2. Articolul 86 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86Cererile formulate de A.V.A.S. și orice alte acte procedurale efectuate de și pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și orice alte taxe.  +  Articolul IIIDispozițiile art. II pct. 1 se aplică și executărilor silite începute în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale pronunțate în litigiile prevăzute la art. 85^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu apel sau recurs, respectiv acțiune în anulare sau recurs la hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat în primă instanță o acțiune în anulare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Gabriel Ionel Zbîrcea
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 26 mai 2005.Nr. 43.-----